Cjrocn ^warLr Jexel s in het hart posterend en De Waal innenkort op de kabel N P" Machtig vergezicht vanaf uitkijkpost Drijver koopt aandeel mAdm „Bedrijf Tatenhove niet plagen, maar koesteren Jij mÊm ummer ATTENTIE Question reünie' «6 904 904 01 lode hoed is xperiment" Zandwinning wad aan banden Hand Weinig letsel bij zware aanrijding §1. fk 4" Ook aanwinst voor mindervaliden Kordaat optreden redt leven bejaarde Aanvraag verkeerd begrepen 'A' -"mm 'HiïÊrdr&ê -f Inleveren advertenties t/m 26 september VERDER IN DIT 9* Jaap Dekker was de VVV 5 Kluchtige taferelen in commissievergadering 5 9* Voorlichting op proefveld maïs 6 w Haven klaar voor komst touwtrekkers 7 w Boekje ter herinnering aan Nol Binsbergen 9 9) Gehandicapten eindelijk zorgeloos op vakantie 9 Geen hotel bij De Butenriggel texelseSJcourant ^EUROMASTER 10-10-95 COLLECTIE nog maar Ay wéken Winter Weekend AKTIE 4 kroketten of 4 frikadellen GRATIS SNACKBAR BINNENBURG ERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 11019 VRIJDAG 22 SEPTEMBER 1995 pve Langeveld en de Rooy b.v., tel. (02220) 62600. -ftenties/abonnementen/bezorging tel. 62600, fax 14111 Ktiatel. 62620, fax 14111. 0, in dringende gevallen 06-52 78 49 62. Ijctia bulten werktijd Gerard Timmerman, loorwal 11. Den Burg, telefoon 14687. [HUNT DINSDAGS EN VRIJDAGS. LOSSE NUMMERS H,45. T£XCLS6®CtXJAAJ»T Wie trekt aan 't langste eind? even de krant bellen Dr TC-Nieuwslijn, altijd hel laatste nieuws iend en De Waal krijgen (abeltelevisie. Kabeltex BV plan nog vóór het eind van arde aanleg naar beide dor- hand te nemen. Daartoe is len nadat Gebroeders arl het vijftig procent aan- Kabeltex BV woensdag verkocht aan Jaap' Drijver, nee is de vorig jaar ontstane Hing doorbroken. directeur Gert Jan Schoorl ap Drijver wil niet veel kwijt iet uiteengaan. „Ik heb me actueel verbonden geen -J naar buiten te brengen over orgeschiedenis", aldus Drij- )e belangen van beide aan- wders bleken te ver uiteen jen, verklaren ze in een ge- schappelijk persbericht, fe partijen van mening ver- nover het tempo waarin de ling van het eiland moet uitgevoerd werd vorig jaar lelijk. De aanleg van de kabel Oosterend werd gestaakt, iet eindpunt al bijna was be- Dnjver wilde doorzetten en ui wilde wachten, vreesde dat als het uitstel duurde, overkantse kabel- ren zich op de Texelse markt zouden begeven. Nu de onderne mer voor honderd procent eige naar is van Kabeltex BV, is voor hem de weg vrij om de bekabeling door te zetten. Zowel Schoorl als Drijver meent dat door de transac tie het handhaven van één kabel net op Texel het best is gewaarborgd. Rendement Drijver vindt het van groot belang dat zo'n groot mogelijk deel van het eiland wordt bekabeld. Direct rendement heeft hij er niet van. „Het is een investering die zich pas op de lange termijn terugbe taalt." Texel heeft door de verspreide lig ging van de dorpen een duur net werk. Kost één aansluiting landelijk gezien gemiddeld zo'n duizend gulden, hier ligt dat rond de f1.500,-. Volgens Drijver heeft de overname geen consequenties voor de tarieven. Hij becijfert dat Kabeltex BV bijna 4.200 abonnees heeft. Dat is zo'n 76 procent van het totaal aantal wooneenheden in Den Burg, Oudeschild en De Koog (5.500). In die berekening wordt De Gollards voor honderd eenhe den gerekend en een hotel als Op- duin voor circa tachtig. In de ood schilderen van de om- „hoed" op het iside-hotel in De Koog is een iment, zo laat bedrijfsleider nt de Jong desgevraagd n, „We hopen dat het moge- Izijn om de huidige opbouw rvangen door een puntdak pannen en nu kunnen epalen welke indruk zo'n ro- werking geeft". standers van de hoed rea- en echter geprikkeld. Zij vin- «t vreemd dat Greenside de uw, die straks mogelijk als g van een rechterlijke uit moet worden gesloopt, toch nog in de verf zet. „Blijkbaar gaan ze er vanuit dat alles gewoon in stand wordt gelaten. Nogal brutaal". Dat wordt door Greenside dus ontkend. Er zijn daar ook veel posi tieve reacties vernomen. „De mensen vinden dit veel mooier dan dat saaie grijs. Het gebouw heeft nu een fleurig accent ge kregen". Het schilderwerk is zaterdagoch tend (gewoon bij daglicht) door di recteur Paul Konst eigenhandig uitgevoerd. Hij verwerkte drie liter acrylverf en was in een paar uur klaar. De rechterlijke uitspraak over het lot van de hoed wordt dit najaar verwacht. vakantieparken telt ook elke aan sluiting mee. Hij signaleert een kleine stijging van het aantal abonnees. „Die is voornamelijk te danken aan de uit breiding van het aantal zenders." Méér zenders Als De Waal en Oosterend er bij komen, kunnen ruim 400 wonin gen extra worden aangesloten. In de toekomst kunnen die aanzien lijk méér zenders ontvangen dan het huidig maximum van 36. Dat zit 'm in de coaxkabel tussen Den Burg en Oudeschild, die de beper kende factor is in het Texelse net werk. Om kanaaluitbreiding tot minstens vijftig zestig en nieuwe toepassingen mogelijk te maken vervangt, Drijver deze kabel door een moderne verbinding van glas fiber. Voordat De Waal en Oosterend worden aangesloten wordt he- tontvangstation -dat nu nog bij Gebroeders Schoorl is gevestigd- verplaatst naar een perceel aan de Abbewaal. Als beide dorpen op de kabel zitten, zijn wat Drijver be treft Zuid- en Midden Eierland en De Cocksdorp aan de beurt. Voor name reden hiervoor is dat vakan tieparken De Krim en Sluftervallei al over een intern kabelnet be schikken. De aansluiting van Den Hoorn is volgens Drijver pas in de verre toekomst aan de orde. Rijkswaterstaat stelt paal en perk aan de winning van zand in de westelijke Waddenzee. Ook mag geen Noordzeezand meer in de Waddenzee worden gestort. De maatregel is genomen om de na tuur zo min mogelijk te verstoren. De Noordholladse Vereniging voor Specieproducenten mag tot het jaar 2000 jaarlijks 125.000 kubie ke meter zand winnen. Het zand is gewild onder bollentelers in Noordkop, die het gebruiken om hun land te verbeteren. het maar ambachtelijk is, Men we alles gedogen. "tocht betekent handwerk, 'hum met de hand „de to" roodgeschilderdNiks Gehand, want ambachte- kan het niet. Wie zou de hand hebben gehad "ie houdt wie de hand bo- het hoofdVeilig Verkeer Ierland vindt dat de Texe- "s de hand in eigen boezem eten steken. Niet de toe ten, maar wij rijden veel te li Hand uitsteken? Welnee, "eten toch dat ik deer 'ftl Veel Tesselaars hebben een handje van om hun au- toten pas te onsteken, als 9tor> hand meer voor ogen Die bijna-ongelukveroor- moeten eens flink on- 'tonden worden genomen, 'toat het echt uit de hand W. Maar we strijken de to over het hart omdat het net goed is afgelopen. Wa dokter Vinke en de 's Texel aan de betere hand. Mooi zot Daarom ondergetekende vol ver- v"en voor drie weken de m in de schoot... Horszei Bij een aanrijding op de Hoofdweg ter hoogte van hotel De Kievit is gistermiddag een 30-jarige auto mobilist uit Den Hoorn licht ge wond geraakt. Met een bestelbus van een Texels bedrijf ramde hij een personenauto, bestuurd door een 20-jarige Cocksdorper, in de flank. De bedrijfswagen belandde in de sloot. Op de aanhangwagen achter de personenauto zat nog een Texe laar. Die bleef wonder boven won der ongedeerd. Het ongeval had dus-veel erger kunnen aflopen. De situatie liet zich ernstig aanzien, zodat de ambulance werd gealar meerd. De verwondingen vielen echter mee. Geen der betrokkenen hoefde in de ziekenauto plaats te nemen, maar konden zich in het hotel laten behandelen. De aanrijding gebeurde omstreeks drie uur. Beide voertuigen reden over de Hoofdweg richting De Cocksdorp. De bestuurder van de bedrijfswagen wilde de persone nauto inhalen. Juist op dat mo ment sloeg de Cocksdorper linksaf. Een botsing was niet meer te vermijden. Beide auto's kwa men met de neus in de omgekeer de richting tot stilstand. De schade was zo groot dat ze allebei moesten worden weggetakeld. X-T. Onder aanvoering van de burgemeester gaan de Verpleeghuis-bewoners als eerste over het rolstoelpad. De nieuwe uitkijkpost bij de Horsmeertjes leverde gistermid dag tijdens de officiële opening veel waarderende woorden op. Niet alleen wegens het prachtige uitzicht, maar ook omdat het de eerste uitkijkpost op Texel is die toegankelijk is voor mindervali den. Burgemeester Van Rappard sprak de wens uit dat het niet hierbij blijft. „Een mooi voorbeeld van kwaliteitsverbetering. Maar ook de bebouwde kernen verdie nen aanpassing ten behoeve van gehandicapten. Dit is een goede aanleiding om het bij de herinrich ting van de Dorpsstraat te betrek ken." De uitkijkpost is tot stand geko- Kordaat optreden van Lex Bos winkel uit De Koog heeft waar schijnlijk het leven gered van een bejaarde dame uit de Strij- bosstraat. Terwijl ze aan tafel zat de dommelen was plastic op een electrisch fornuis gaan smeulen. De rook in haar huis werd opge merkt door Boswinkel, die direct de de brandweer waarschuwde. Toen de vrouw niet reageerde op het bonzen op de ramen, sloegen Boswinkel en brandweerman Mar- tijn van Hengel een ruit in aan de achterzijde van de woning. Binnen schakelden ze de kookplaten uit en openden deuren en ramen. Af gezien van een doordringende stank liep de woning geen schade op. Hulpverleners ontfermden zich over de vrouw, die op het eerste gezicht geen nadelige gevolgen aan het incident heeft overgehou den. men op initiatief van de stichting Natuurexcursies Texel (NET). Voor al secretaris Hannes Milder heeft zich er sterk voor gemaakt. Vol gens NET-voorzitter Teun de Wit, die het openingswoord sprak, wist Milder door de inschakeling van di verse personen en instanties de juiste „weggetjes" te vinden om het doel te bereiken. Provincie en gemeenten gaven elk de helft van de ruim f30.000,- die nodig was voor de aanleg. Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer leverden hand en spandiensten. Bij de Stichting Vakantiezorg Gehandicapten Texel en het IMKO werd advies inge wonnen over de helling van het toegangspad. Aannemersbedrijf De Vries van der Wiel voerde het project uit. De uitkijkpost ligt op een twaalf meter hoog duin, rechts van het «rTSMgeti. '■c'vC- v- x v* i v.' Vy jflSf. Y'. ATV Niet het verwerken van puin, maar het scheiden van bouw- en sloopafval. Déér wil Willem van Tatenhove zich mee bezig houden in de voormalige Pen-centrale. Het werk gebeurt binnen en geeft minder lawaaioverlast dan het tik ken van tuigage tegen de masten in de jachthaven. Bovendien is het bedrijf nét zover van natuurgebie den verwijderd als het gemeente lijke overslagstation De Hamster. Genoeg argumenten om dinsdag avond de raadscommissie voor ruimtelijk en huisvestingsbeleid te overtuigen. Na een erg lange zit was Willem van Tatenhove pas rond 23.00 uur aan de beurt om de bezwaren te gen zijn aanvraag te ontzenuwen. Hij had de zaken professioneel voorbereid en deelde ingekleurde kaartjes rond. Het probleem draait om het begrip puin. De gemeente had opgevat dat Tatenhove dat gaat inzamelen, sorteren en eventueel zelfs bre ken. „Ik verzamel wel, maar geen puin", aldus de ondernemer. Hij wil bouw- en sloopafval scheiden In brandbare en niet brandbare materialen. Dat wordt met ingang van 1 januari zelfs verplicht. „Ik wil dat werk op Texel houden. An ders wordt het afval in vrachtwa gens naar de overkant afgevoerd." (ADVERTENTIE) .1 De schade aan de personenauto was groot. Geheel links ligt de bedrijfswagen In de sloot. (Foto Frons Hopman) (Foto Frons Hopman) pad naar de meertjes. Men komt er niet via een trap, maar over een schelpenpad dat geleidelijk om hoog voert. Bezoekers kunnen zich vasthouden aan een kastanje houten leuning. Er zijn enkele „parkeerhavens" waar men even kan uitrusten of een tegenligger kan laten passeren. Het uitzicht boven is bijzonder fraai. Naar het zuiden kijk je over de Hors en het Molengat naar Den Helder en Huisduinen, naar het westen en noorden zie je de dui nen en in de verte Den Hoorn, de Westen en het bos en oostelijk ligt de Mokbaai met daarachter de PH-polder en Oudeschild. „Hier kun je mooi zien hoe de verschil lende typen landschap en natuur in elkaar overgaan", aldus Hannes Milder. De opening werd verricht door de burgemeester. Met een hegge- schaar mocht Van Rappard probe ren een onwillig lint doormidden te knippen. Toen dat was gelukt, kreeg een aantal bewoners van het Verpleeghuis de eer om in hun rolstoelen als eerste naar boven te gaan. De klim bleek goed te doen. Op de lijst aanvragen voor een ar tikel 19 procedure staat een uit breidingsplan voor De Butenriggel in De Koog. Dirk Terpstra van de PvdA waarschuwde dat zijn partij daar geen hotelactiviteiten zal to lereren. „Als het daarom gaat, kunnen ze zich de moeite bespa ren." (ADVERTENTIE) Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: i -A DE EUROPESE BANDENSPECIALIST W AT n 1 Gemeentegids Texel (ADVERTENTIE) Van opslag van puin bij het bedrijf is ook geen sprake „Ik kan er niks mee en ik még er niks mee Puin breng ik naar De Hamster. Tenzij er een ander is die het voor de helft van de prijs wil hebben...." Nadat de lachsalvo was bedaard legde Van Tatenhove aan de hand van het kaartje uit dat hét huidige industrieterrein van Oudeschild grenst aan natuurgebied De Snip pen. De Hamster ligt er dichterbij dan zijn bedrijf. Overlast voor de jachthaven leek hem onwaar schijnlijk. „Daar ligt een dok vlak naast, een laad- en loskade waar actief gebruik van wordt gemaakt, er staat een rij windmolens en een asfaltfabriek. Dat maakt veel meer herrie. Ik ga al het werk binnen doen. Trouwens, de afstand van de jachthaven tot De Hamster is net zo ver, ook 450 meter." Woning „U moet dit bedrijf niet langer pla gen, maar koesteren", wees Jan Koolhof van het CDA het college terecht. Alle leden van de commis sie schaarden zich achter Van Ta tenhove. Het enige punt van discussie vormde de toestemming voor een tweede dienstwoning bij het bedrijf. Eén staat er al. Met een tweede heeft de PvdA pro blemen. verandert uw telefoonnummer wijzigings- kaarten is binnen! Drukker* L'rtftrrcrg Lanaevrld en de Root Lp. Parkstraat Den Burg 7/K IMefoon 02220 62600 Fix 02220 - MUI (ADVERTENTIE) in de ZwaanstnÉat! nog suggestiesy (ADVERTENTIE) Elke zaterdag en zondag Bij afhalen van 1 familiezak ge wone of ras-frites f 12,50. Bel en bestelbezorgservice: tel. 22145

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1995 | | pagina 1