Weekend Film VOOR Agenda E Blijft liet vandaag droog op Texel? teso F amilieberichten TEXELSE COURANT Snelheidscontrole op Schilderend Kampioenschap indoor-roeien Stijldansen De Koog anno 1930 Thuis verzorgen van een zieke Nierstichting oud Papier OUD PAPIER van 23 en 24 september 1995 Kerkdiensten zondag 24 september Batman Forever MEIWSLWX 06-904 904 01 PRINSES BEATRIX F®NDS VRIJDAG 22 SEPTEMBER 1995 De politie heeft zowel woensdag middag als donderdagochtend een snelheidscontrole gehouden op het Schilderend in Den Burg. Woensdag passeerden vierhon derd auto's, waarvan er vijftien harder reden dan de toegestane vijftig kilometer per uur. De hoog ste snelheid die werd geconsta teerd was 65 km/u. Van de overtreders werd het kenteken ge noteerd. Zij kunnen een bon tege moet zien. Donderdag werden tweehonderdtachtig automobi listen gecontroleerd. Van hen re den er twaalf te hard. Eén haalde zelfs een snelheid van 66 km/u. De overtreders werden ditmaal ter plekke tot stoppen gedwongen. Tijdens de open dag van Vakan tiecentrum De Krim op 1 oktober wordt het Open Texels kampioen schap „Concept II" roeien gehou den. Deze wedstrijd, die tevens een kennismaking betreft, wordt begeleid door de fysiotherapeu ten van Fitt. Internationaal wordt de „roei- ergometer" die tijdens de wed strijd wordt gebruikt erg geroemd. Fitt heeft een exemplaar waar en thousiast gebruik van wordt ge maakt. ledereen kan op zijn eigen nivo presteren en het blijkt een goede therapie voor bepaalde klachten. Om tijdens de wedstrijden een oorkonde te krijgen moet in vijf minuten zoveel mogelijk meters worden afgelegd. Fitt heeft meer dere apparaten ter beschikking ge kregen, zodat niet te lang op De nieuwe groep Stijldansen Buu- reton kan voor de brons-ster groep nog enkele paren gebruiken. Voor informatie kan men terecht op de open dag die zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur wordt gehouden in de Bureton. Inlichtingen bij Henk Snijders (12696) of Corry Raate land (13103). elkaar hoeft te worden gewacht. Voor de officiële wedstrijd moet 2000 meter zo snel mogelijk wor den afgelegd. Er zijn zes cate gorieën. Wie meer informatie wil of zich Wil aanmelden kan zich tot 29 sep tember wenden tot Fitt (tel. 14968). Opgeven kan ook op de dag zelf, tussen 12.00 en 14.00 uur in de sportzaal van De Krim. De aanvangstijden van de wedstrijden zijn: 14.00 dames 50+, 14.30 heren 50 *5.00 dames 30-49 jr., 15.30 heren 30-49 jr., 16.00 da mes 15-29 jr., 16.30 heren 15-29 jr- Deze oude prent geeft een beeld van De Koog en omgeving in de- dertiger jaren. Verzamelaars van prentbriefkaarten zijn welkom op de ruilbeurs van de Historische Vereniging die vanavond (vrijdag) in de Witte Burcht wordt gehou den vanaf 20.00 uur. De Stichting Kruiswerk Kop van Noord-Holland start op vrijdag 3 november de cursus ,,Een zieke thuis verzorgen". De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten en wordt gegeven door Els Zoon (wijkverpleegkundige) en Anne- marie Gertenbach (wijk ziekenverzorgende) in het wijkge- bouw aan de Schoonoordsingel in Den Burg. De cursus is bedoeld voor ieder een die belangstelling heeft voor onderwerpen als: ,,Wat betekent het voor iemand om ziek thuis te 2ijn" en „De algehele verzorging Van een zieke thuis". Uitgangs punt is dat een zieke het liefst thuis wordt verzorgd. Naast de professionele hulpverle ning is vaak behoefte aan een hel pende hand van familieleden, buren of vrienden. Ook komt het regelmatig voor dat mensen een in het verpleeghuis verblijvend fami lielied graag eens een dagje naar huis zouden halen. Enige kennis van te geven verzorging is daarbij belangrijk. Omdat iedereen in de directe om geving met een zieke te maken kan krijgen, kan de cursus voor ve len de moeite waard zijn. Onderwerpen die tijdens de cur sus aandacht krijgen zijn: het oefenen in tilvaardigheden; de ge volgen van langdurig ziek zijn; in formatie over hulpmiddelen, voeding en incontinentie, en de begeleiding in de laatste le vensfase. De cursus wordt gehouden van 14.00-15.30 uur, op 3, 10, 17 en 24 november en 1 december. Kosten: f65,- (f32,50 voor leden), inclusief koffie/thee en lesma teriaal. Voor informatie en opgave: 02230-50135 (elke werkdag van 13.30-17.30 uur). Komende week houdt de Nierstichting de jaarlijkse col lecte. In Nederland gaan 60.000 vrijwilligers langs de deuren. Op Texel zijn nog col lectanten nodig. Wie wil mee helpen, wordt verzocht contact op te nemen met Elly Heer schap, Witte Kruislaan 33, Den Burg, tel. 13173. De Nierstichting geeft patiën ten financiële hulp als zij door hun ziekte in de knel komen en niet meer bij andere instanties terecht kunnen. Daarnaast fi nanciert de stichting weten schappelijk onderzoek naar het ontstaan en voorkomen van nierziekten. Ook wordt publieke voorlichting gegeven en wordt meegewerkt aan tal van projec ten. Jaarlijks beginnen 1100 nierpatiënten met een dialyse behandeling; 1700 mensen staan op de wachtlijst voor een transplantatie. Iedere zaterdag haalt Scouting Texel oud papier op. De mensen wordt verzocht deze spullen vóór 10.00 uur aan de straat te zetten, zodat ze vlot kunnen worden in geladen. Deze week wordt oud papier op gehaald in de volgende straten: 4. Molenstraat, Weststraat, Hol- lewal, Lijnbaan. Gasthuisstraat en De Zes. HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 9.30 u. ds. J. ter Haar; uitz. via De Lichtboei. De Waal: 11.00 u. dhr. M.D. Kuiper. De Koog: 9.30 u. ds. W. v.d. Geer uit Alphen a/d Rijn. Den Hoorn: 9.30 u. dhr. M.D. Kuiper. Oosterend: 9.30 u. kand. mevr. A.J. Nicolai uit Grpnin- gen; uitz. via Radio Texel. Oudeschild: 11.00 u. dhr. W. vx1 Geer uit Alphen a/d Rijn. De Cocksdorp: 11.00 u. ds. J. ter Haar. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 u. ds. F.J. Daane; „lopend avondmaal i.h. kader v.d. stadszondag". 19.00 u. geen dienst. Oosterend: 10.00 u. drs. R. v.d._ Berg uit Ermelo. Viering Heilig Avondmaal. 19.00 u. drs. R. v.d. Berg; voortzetting H. Avondmaal. GEREFORMEERDE GEMEENTE 10.00 en 16.00 u. dienst. Dinsdag 26 sept.: 19.00 u dienst; ds. J. Baaijens. GEREFORMEERDE KERK (vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 16.15 u! dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Kogerstraat, Den Burg. Geen dienst i.v.m. gemeentedag in Aalsmeer. BAPTISTENGEMEENTE Julianastraat, Den Burg. 10.00 u. ds. Brands uit Rijnsburg. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: Za. 19.30 u. dameskoor; uitz. via De Lichtboei. Zondag: 10.45 u. Herenkoor; nevendienst; crèche Oosterend: zo. 9.30 u. De Cocksdorp: zo. 9.30 u.; woord-communiedienst JEHOVAH'S GETUIGEN Noordwester 3, Den Burg Openbare lezing: 10.30 u. „Hebt u de evangelisatie geest?" Wachttorenstudie: 11.20 u. „Tot op de huidige dag door Jehovah onderwezen." Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. Artsen Uitsluitend voor spoedgevallen. Van za. 8.00 tot ma. 8.00 u.: Dokter K. Eissen en dokter F. P. Zwager, Julianastraat 9, Den Burg, tel. 12039. Aanvragen visites s.v.p. tus sen 9.30 en 10.30 uur. Spreekuur op zaterdag en zon dag van 11.30-12.00 uur en van 16.00-16.30 uur, zonder afspraak. Verpleegkundige thuiszorg (wijkverpleging) Kruiswerk Kop van Noord-Holland, afdeling Texel. Voor verpleegkundige thuiszorg op werkdagen, 's avonds en tijdens het weekeinde: Centraal Meldpunt 06-8998828. Spreekuur jeugdgezondheidszorg (iedere werkdag van 8.30-9.00 uur), telefoon 13241 Het uit- leenmagazijn in het wijkgebouw aan de Schoonoord singel 24 is elke werkdag tussen 13.00-14.00 uur geopend, telefoon 13241. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spreek uur zaterdag en zondag om 18.00 uur precies, Witte Kruislaan 19, Den Burg. Bij ongevallen of bloedingen is een tandarts bereikbaar via tel. 12323. Thuiszorg (bejaardenhulp en gezinszorg): Voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 14152. Spreekuur na het weekend maan dag 8.00-10.00 uur en 14.00-15.00 uur. Stichting Thuiszorg Texel, Jonkerstraat 6, Den Burg Nuttige adressen: 'Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend ambulancevervoer bellen: 06-11. •Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is da gelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon: tijdens kantooruren 22188; buiten kantooruren 12222. Bij spoedeisende gevallen: 06-11 •Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 22188. •Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel. 12527. •Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute problemen met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul). •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechniek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069. Tandtechniek R. van Oosten (particuliere praktijk), tel. 10605. •Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Zaterdag 11.00-12.30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16.00-17.00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen. Vrijdag 22 september In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.30 uur „Batman Forever". Om 19.30 uur begint in De Bijenkorf in Oosterend een damsimultaan met Karin van Lith en Marijke Nicolai. In zwempark Molenkoog wordt een promotietriathlon gehou den voor jeugd vanaf 6 jaar en volwassenen. Start 17.30 uur. Deelnemen kost f2,50. Opgave vóór woensdag bij de kassa. SVO houdt om 20.30 uur de al gemene ledenvergadering in sportcomplex Sieme Keijzer. Zaterdag 23 september Van 10.00 tot 17.00 uur wordt open dag gehouden in De Buu- reton in de Molenstraat met di verse demonstraties en informatiestands van de Stich ting Welzijn Ouderen. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „De Zwanenprinses" en om 16.00, 19.00 en 21.30 uur „Batman Forever". Op het haventerrein van Oude schild beginnen de feestelijkhe den in het kader van het nationale touwtrekweekend voor vissers. Om 13.30 uur touwtrekken, verder „static show" van versierde kotters, muziekprogramma, diverse de monstraties (onder andere van de KNRM) en kampioenschap visroken. Vanaf 20.00 uur feest in de tent op het haventerrein. Van 17.00 tot 20.00 uur wordt in café De Pilaar (Kan toorstraat, Den Burg) opgetre den door de Amsterdams-Texelse band De Daltons. Gymvereniging Texel houdt een wratsjamai (soort avonturen tocht die de hele nacht duurt); start bij de Beatrixzaal om 19.00 uur. Om 19.30 uur gaat bij De Bijen korf in Oosterend een optocht met lampionnen van start met muziek van Excelsior. Thema: „Oerwoud". Zondag 24 september Van 10.00 tot 11.00 uur houdt de Doopsgezinde zondags school een informatiebijeen komst in het zaaltje bij de kerk aan de Kogerstraat. De Stichting Natuurexcursies Texel maakt een wandeling langs de Waddendijk. Start bij het surfstrandje van Dijkmans huizen om 10.00 uur. Ter gelegenheid van de afslui ting van het zwemseizoen is in zwempark Molenkoog open huis. 12.00-16.00 uur gratis zwemmen; 13.30 uur prijsui treiking topglibbercompetitie; 14.15 uur prijsuitreiking teken wedstrijd; 15.00 uur familie estafette en 15.30 uur zwem men met honden. In De Worsteltent wordt tussen 14.00 en 17.00 uur opgetreden door De Daltons. Frans Visser (orgel) en Hans Cadée (dwarsfluit) geven een concert in de Hervormde kerk van De Waal; 15.30 uur. MAB-club Texel houdt op het parcours in Eierland de wed strijd om de Goënga-bokaal; 14.00 uur. In Cinema Texel is hetzelfde filmprogramma te zien als op zaterdag. In galerie 't Posthuys in De Koog wordt om 17.00 uur de thema-expositie „Japan" geopend. De tweede dag van het natio nale touwtrekweekend in Ou deschild begint om 13.30: show van oude trekkers, Solex race (15.00 uur) en optreden „Normaal" (15.30 uur). Maandag 25 september Het Overkoepelend Orgaan van Vrouwenorganisaties Texel ver gadert in het zaaltje bij de Doopsgezinde kerk, aanvang 13.30 uur. Jawel, de derde film in de BATMAN reeks is daar! Was deel I een superhit en viel het tweede deel wat tegen, ga er in deel III maar weer eens he lemaal voor zitten! Alles is nieuw aan deze Bat man, regisseur, hoofdrolspe lers, de batmobile en zelfs de pakken zien er superstoer en realistisch uit... Michael Keaton en Chris O'Donnell zijn respectievelijk een uitstekende Batman en Robin. De partners in crime zijn zoals het hoort twee bij zonder slechte criminelen. TOMMY LEE JONES speelt Two Face, een voormalig DA wiens lichaam voor de helft door zuur is aangetast. Hij mag dat nog gemener doen dan wanneer hij gewoon Tom my Lee Jones speelt. De ont dekking van de jaren negentig JIM CARREY speelt die ande re slechterik: The Riddler, die via het tv-kabelnetwerk de kennis uit de hoofden van het televisiekijkend publiek pro beert te trekken. Het volk nog dommer, hij superslim. Met zijn elastische kop, super- geouwehoer en geweldig ge voel voor humor brengt hij wel bijzonder veel schwung in de film. PRET-A-PORTER In zijn laatste film houdt Ro bert Altman de modewereld van Parijs een lachspiegel voor. Een film die opzien en schandaal baarde. In Amerika werd hij minnetjes ontvangen omdat ie te oppervlakkig zou zijn, in Frankrijk waren ze woedend omdat hij hun heili ge modehuisjes omver had geschopt en in Duitsland werd zijn film verboden omdat ene Karl Lagerfeld hem een proces wegens smaad aan deed. Maar toch is dit zo veelste hoogstandje van Altman niets meer of minder dan een scherpe satire op het gladde wereldje van de haute couture. Na onder meer SHORT CUTS is het weer mateloos genieten van een keur aan bekende ge zichten van het witte doek, te veel om op te noemen. Geniet gniffelend mee van een com plexe maar meeslepende spotprent over de ultieme Ker mis der IJdelheden! DE ZWANENPRINSES Een betoverend sprookje geïnspireerd door het Zwa- nenmeer is de film voor de kinderen deze week. Omdat de prinses niet wil trouwen met de slechterik Ruigbaard, tovert hij haar om in een zwaan en wil deze pas verbre ken als ze met hem trouwen wil. Geholpen door haar vrien den de schildpad, de kikker en de papegaai zet ze alles op al les om bij haar geliefde prins te komen. Deze animatie kinderfilm is geheel Neder lands gesproken. (CvH) DE ZWANENPRINSES. za.zo.wo. 14.00 uur BATMAN FOREVER, dage lijks om 19.00 uur, t/m ma. om 21.30 PRET-A-PORTER, di. en wo. 21.30 uur (ADVERTENTIE) Bel de TC Nieuwslijn en je weet alles. Het Texelse weer, nieuws, sport, agenda, TESO-gegevens en hoogwatertijden Alles op één lijn Even de krant bellen dus. Altijd direkt bereikbaar, zelfs vanaf je vakantie-adres. Het "Texels Dagblad' met het nieuwste nieuws voor ca. Iper minuut. De Christelijke Plattelandsvrou wen komen om 14.45 uur bij een in „De Poort" bij de Gereformeerde kerk in Den Burg. Spreekster Hetty van Dijk oven „Hoe is het om als vrouw tussen mannelijke collega's te werken". In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.30 uur „Batman Forever". In De Witte Burcht begint om 20.00 uur een schaaksimultaan met Jaap Dros. ledereen is welkom. In de Hervormde kerk van De Koog verzorgt Hans Kievits een di-avond over Texel, aanvang 20.00 uur. Dinsdag 26 september Op het proefveld bij Oorsprong- weg 79 is een maisvoorlich- tingsbijeenkomst, bedoeld voor alle agrariërs van Texel; 10.00 uur. Op het wad bij De Cocksdorp is een excursie van 15.00 tot 17.00 uur. Aanmelden bij Eco- Mare; kosten f7,50. De wekelijkse politieke uitzen ding van Radio Texel wordt de ze keer verzorgd door Texels Belang: 19.00 tot 20.00 uur. In Cinema Texel draait om 19.00 uur „Batman Forever" en om 21.30 uur „Pret-a-porter". De afdeling dialect van de historische vereniging komt om 20.00 uur bijeen in d'Ouwe ULO. Ook niet-leden zijn welkom. Twee revalidatieartsen verzor gen in d'Ouwe ULO een lezing over fybromyalgie (soort reu ma); 20.00 uur. Woensdag 27 september In d'Ouwe ULO is een informa tiebijeenkomst van het Open Leercentrum Texel over de cur sus banen- en beroepsoriënta tie. Van 10.00 tot 15.00 uur wordt vanuit EcoMare een vogelna- tuurtocht gemaakt. Deelnemen kost f7,50. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „De Zwanenprin ses", om 16.00 en 19.00 uur „Batman forever" en om 21.30 uur „Pret-a-porter". Natuurexcursies. Dagea worden excursies gemaakt de Muij, de Geul en de Slut; om 11.00 of 14.00 uur. Aann den bij EcoMare. Ingaand zondag 24 septembr tot en met zondag 28 ap 1996 wordt weer gevaren^ gens de winterdienstregel„ Het enige verschil met de i merregeling is de eerste afva; op zon- en feestdagen: de ste boot vertrekt om 8.05i van Texel en om 8.35 uur. Den Helder. Aanstaande vrijdag wordt e halfuursdienst gevaren tussa 9.35 (afvaart Texel) tot en c 16.05 uur (afvaart Den Helde Er worden geen wachttijd verwacht. Treinstremming Van zaterdag 23 septemS 13.30 uur tot en met zond 24 september einde dienst is geen treinverkeer mogelijk ti sen Heerhugowaard en Sck gen. Op dit traject word bussen ingezet. De treinen ti sen Schagen en Den Helden den in deze periode volgt een afwijkend patroon. De ti nen komen aan om --.22 e« .52 uur, terwijl de treinen Den Hejder naar Schagen trekken om —.11 en -.41 uur In aansluiting op treinen D Helder (aankomst -.22 rijdt een extra bus naar deve haven, die daar aankomt om .33 uur, zodat reizigers met! stemming Texel een got trein-, bus- en bootaansluiti behouden. Reizigers van Texel moeten dan wel vlot cn stappen van boot naar bus van bus naar trein. Bij eventuele treinvertraginj tot maximaal vijf minuten, pi Teso de afvaart- en vertrek den aan. Meer informatie via de Nieuwslijn, telefoon 06 SI 904 01. Hoogwater te Oudeschi Vr. 22 7.25 en 19.54 Za. 23 8.05 en 20.44 Zo. 24 9.20 en 21.2S Ma. 25 9.46 en 22.14 Di. 26 10.36 en 22.4! Wo. 27 1116 en 23.2S Do. 28 11.45 en 22.51 Vr. 29 12.15 en 23.40 Aan het strand is het ongeveer eeni eerder hoog water. De zon konn september op om 6.26 u. en gaat: der om 18.34 u.; 24 september n« we maan, 26 september springtij Heel dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter Angelique Bernadette We noemen haar Angelique Zij is geboren op 21 september 1995 Eduard en Karen Hin-Vlaming „Willemshoeve" Schorrenweg 31 1794 HD Oosterend Tel. 0222 - 318429 iliiilcil cn multiple ulrrt HELPT U MF.F» GIRO 969 OF BANK 70.70.70.325 Gisteren lachte de were nog toe Hiermede geef ik u kennis dat, na een li zaam verval van krachten, is overleden rr lieve zorgzame zuster Guurtje Cornelia Zuidewind weduwe van Cornelis Bakker Bzn. in de ouderdom van 88 jaar D. Zuidevu Texel, 21 september 1995 Correspondentie-adres: D. Zuidewind, Emmalaan 24, 1791 AV Den Burg. Gelegenheid tot condoleren en afscheid' men zaterdag 23 september van 19.0 20.00 uur in „Uitvaartcentrum Texel", Bernhardlaan 147. De crematieplechtigheid zal worden gek den op 25 september om 15.00 uur int crematorium te Schagen, Haringhuizerwej Overeenkomstig haar wens liever geen bis men, maar een gift aan het „Tesselhuus" Met verdriet in ons hart hebben wij afscfe moeten nemen van onze lieve tante Guur Bakker-Zuidewind Rob Lydia Blo) André Marijke Den Burg, 21 september 1995 Met leedwezen delen wij u het overlijd mee van onze voorzitter Jakob Willem Dekker in de leeftijd van 64 jaar Jaap heeft na zijn pensionering bij de W Texel, de draad weer enthousiast opgaf3 binnen ons bestuur. We missen in hem een gedreven man ruime visie.' Bestuur en Vrijwilligers vank Agrarisch en Wagenmuseuk De Waal, 18 september 1995

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1995 | | pagina 2