Bestemming pand Switzer ontaardt in klucht Doorrijhoogte brug geeft problemen SC IfadfawwA. 2>o jaap Dekker, bewogen (echter voor toerisme Deskundigen op verkeerde been fl 2.fofdfe - >etaal ie met Tessels geld Wie maakt ten gebaar l i O TEXELSE COURANT \\menng «ef ons de Zak" 10 oktober Verbinding Dirksoord magmaar: Streekplan opnieuw onder vuur genomen Texelse bedrijven schreven laag in Geen garantie Zwaar beschadigd li je ween y Vozn-afajt ws, te nederland -fridrci, Vo€lj /lAksty) :eo geldig'^taatmiddel op bijna heel Texel. De "Tesselaar" is 5,- waard. Je vindt 'm tussen je wisse g VRIJDAG 22 SEPTEMBER 1995 Dekker, die maandag na langdurige ziekte op 64-jarige !fjj|d overleed, is ongetwijfeld de meest bewogen en ge- j^n VVV-directeur die Texel ooit heeft gekend. Dat vloei- voort uit zowel zijn mentaliteit als uit de ^omstandigheden. Zijn aantreden als directeur was te gs het begin van een explosieve groei van het toerisme, g groei die hij met drift aanwakkerde. Het toeval wil dat h stabilisatie aftekende toen hij in september 1993 ver- gd uittrad en bij die gelegenheid werd benoemd tot Rid- in de Orde van Oranje Nassau. Daarmee was een iperk gemarkeerd, dat al voor zijn dood „de tijd van Dek- werd genoemd. iter, geboren en getogen op voelde weinig voor overna- ,an de textielzaak van zijn (der of het schildersbedrijf van vader. Hij trad in dienst van scheepvaartmaatschappij en onder andere naar Australië Canada als assistent-purser. volgens was hij korte tijd in at van een handelsfirma die indeed met Frankrijk, jaar lang had hij een zomer- gitje bij de VVV in Den Burg, tonder directeurschap van Os- tp. In augustus 1956 kwam hij dienst als boekhouder- Itspondent onder directeur J.C. Quint. Toen deze in 1959 opstap te, deed Dekker een vergeefse po ging om hem op te volgen. Het bestuur vond hem te jeugdig en onervaren en benoemde G. Fort- gens. Diens directeurschap was van korte duur, waarna Dekker wel goed genoeg werd gevonden om directeur te worden. Explosie Jaap Dekker kreeg te maken met explosief toenemende belangstel ling voor Texel, mede als gevolg van de inmiddels tot stand geko men veerverbinding met kopla- dingsveerboten vanaf 't Horntje. De vervoerscijfers van Teso stegen met tientallen procenten per jaar. De vraag naar accommodatie was groter dan het aanbod. De VVV sloeg zijn vleugels uit, onder ande re door het stichten van bijkanto ren in De koog, Den Hoorn en De Cocksdorp, een ontwikkeling die veel later weer werd terugge draaid. De directeur was zelf in tens en ook uitvoerend betrokken bij het produceren van drukwerk, het organiseren van tentoonstel lingen en andere promotionele ac tiviteiten. Hij legde daarbij een enorme energie aan de dag, gaf blijk van gevoel voor humor en was altijd te vinden voor een stunt of grap. Met zijn karakteristieke manier van optreden en verbale strijdvaardigheid bij het verkopen van „zijn" eiland trok hij ook in WV-kringen op het vasteland sterk de aandacht. Emotioneel Zoals elke hoge boom ving hij veel wind. Meerdere kleine en grotere conflicten veroorzaakten bij Dek ker hevige reactie. Hij trok zich kri tiek méér aan dan goed van hem was en het kostte hem veel moei te om er afstand van te nemen. In een interview in de Texelse Cou rant ter gelegenheid van zijn af scheid zei hij letterlijk dat één van zijn drijfveren was geweest: het voorkomen van kritiek. Soms nam hij onder die druk teveel hooi op zijn vork. De toenmalige vereni- gingsvorm van de VVV gaf aan minder positieve elementen alle ruimte om het beleid op de korrel te nemen. Kort voor zijn afscheid kwam Dekker opzienbarend in het nieuws toen hij beschuldigd werd van het aannemen van steekpen ningen. Justitieel onderzoek wees echter uit dat dit niet kon worden waargemaakt. Dekker was er ech ter zeer door aangeslagen. De laatste episode van zijn direc teurschap ging gepaard met auto matisering en een ingrijpende structuurwijziging van de Texelse VW-organisatie. De VVV werd een stichting die zijn promotiegeld kreeg van de Texelse Vereniging van Logiesverstrekkers, Teso, Ge meente, TVO en Recreatiestich ting als aangesloten partners. Die zakelijke opzet dwong elders in de VVV-wereld respect at en werd als voorbeeld gesteld. De stichting van een volwaardig nieuw kantoor werd de kroon op Dekkers inspan ningen. De tragiek wil dat Jaap Dekker nauwelijks van zijn vervroegde pensioen heeft kunnen genieten. Naast het voorzitterschap van het Agrarisch en Wagenmuseum en het lidmaatschap van de Doops gezinde kerkeraad had hij in de vrije tijd die hij nu had, veel meer dingen willen doen waar hij plezier in had en waarbij hij gebruik kon maken van de ervaring die hij in zijn beroepsleven had opgedaan. Kanker, die aanvankelijk na een operatie bedwongen leek, stak de kop weer op en velde hem na een lange lijdensweg. Hij droeg zijn lot op een wijze die vooral de afgelo pen maanden bewondering opriep. In de stijlvolle rouwdienst die gis teravond onder zeer grote belang stelling in de Doopsgezinde kerk werd gehouden schetsten meer dere sprekers en spreeksters Jaap Dekker als een joviaal mens met een vechtersnatuur, die van het le ven hield en van geen ophouden wist als hij zijn doel wilde berei ken. De crematie heeft hedenmiddag plaats in Schagen. bi, in ruim vierenhalf uur II) teren, nog een zorgvuldig af- yn beslissing nemenHet turbij ook nog eens niet om mgen voor het eigen hach- om belangrijke zaken voor BI. tgadertechniek van wethou- jtiling, of eigenlijk het ont- daarvan, heeft al vaker tilt gekregen. Hij bedoelt ted: iedereen krijgt uitge- te tijd om zijn zegje te doen. teze democratische aanpak tvlledig uit de hand als je i ellenlang laat wauwelen irs stellingen laat herhalen, lellig allemaal, maar geen zet van een gemeente adat de politiek juist dichter bevolking wil brengen. Al- nisleden met een hoog hel- dsgehalte zien in alle wirwar bis duidelijk over te brengen v vóór of tegen zijn. En he- tbben we er maar een paar •ten dat lang niet altijd lekker ag was het weer raak. Een de agenda, een volle tribu- lilt na middernacht was weggev lucht en keken dicht overgebleven mensen lodderig aan. Terwijl er nog Jijke punten werden den. s niet netjes tegenover de si die urenlang wachten tot itstie wordt behandeld. Het riet netjes tegenover de kie- fe van hun afgevaardigden n verwachten dat zij zich in ie omstandigheden van hun «rijten. Zo komt de Texelse totepolitiek nooit los van het eze imago. ieximaal vijf zinnen kan rnfruk worden gemaakt dan M betoog van een kwartier, eten in zijn hoofd goed op 'itje heeft, heeft geen oever boom woorden nodig. Het ten stukje zelfdiscipline om eeegesleept te raken, maar fitten onze raadsleden toch eersing genoeg. Er stond immers niemand van de etegenwoordigers op om tde vertoning te bi Tessa de Graaff "lijkse grote inzameling van "S en schoenen „Geef ons wordt gehouden op dins- 0 oktober. p uur 's middags gaan leden 01srY Texel en andere vrijwil- 'fe straat op om huis aan "bakken op te halen. Net als |aren wordt op het publiek *oep gedaan schoenen en J 'n aparte zakken klaar te De kleding wordt verkocht 1( van het Tesselhuus en •®n van Texelse reumapa- Ie schoenen worden "ar Suriname gestuurd en ^femd voor het vooral op J 9erichte sociaal project van oud-Texelse Nel Bak- De discussie over de activiteiten van firma Switzer aan de Wilhel- minalaan werd dinsdagavond één verwarrende klucht, die op menig dorpspodium lachsalvo's zou heb ben opgewekt. Twee deskundi gen stortten zich op het probleem, dat uiteindelijk geen probleem bleek te zijn. In het voorbijgaan werd wethouder Schilling ook nog even de les ge lezen. Eind van het liedje was dat Switzer van de commissie, met uitzondering van de VVD, mag doorgaan met zijn activiteiten. De raad heeft echter het laatste woord. Firma Switzer heeft aan de Wilhel- minalaan een ambachtelijk bedrijf waar markiezen, vliegers en zeilen worden gemaakt. Daarnaast wor den vliegers verkocht waarvan de onderdelen met door de firma zelf worden gemaakt. Twee jaar lang heeft de gemeente het pand waar de firma zit gedoogd, want de be stemming komt niet overeen met de werkzaamheden. Ambachtelijke bedrijven hoeven niet in de dorpskern te worden ge vestigd. Liever niet zelfs, want vaak geven ze enige lawaaiover last. Detailhandel móet echter vol gens de huidige regels in de centra. Switzer heeft een am bachtelijk bedrijf, maar daarbij een klein deel detailhandel. Dat is dus een probleem. Winkelstraat Tijdens de gedoogperiode heeft Switzer hevig geprobeerd een an dere ruimte te vinden voor zijn be drijf. Dat is echter niet gelukt. Klanten die grote produkten ko men halen, bijvoorbeeld markie zen, moeten met de auto in de buurt kunnen komen en dat lukt niet in een drukke winkelstraat. Omdat ook veel 's avonds wordt gewerkt zouden panden met een verhuurde bovenwoning ook pro blemen opleveren. De huidige lokatie voldoet nog het beste, vandaar dat het college van b en w willen overgaan tot legali sering. De detailhandel die echter door Switzer wordt gepleegd, blijft bot sen met de regels. Vandaar dat het college een formulering wil vast leggen waardoor alleen de ver koop van spullen mogelijk is die verwant zijn aan de ambachtelijke activiteiten. Dat moet wildgroei afdekken en voorkomen dat na eventuele verkoop het pand in eens als winkel wordt gebruikt. Switzer mag van de commissie doorgaan met zijn bedrijf in de Wilhelminalean. Vandaag maakt Texels Belang tij dens een hoorzitting in Haarlem opnieuw bezwaar tegen het streekplan Noordholland-noord. Ook neemt fractieleider Dick Drij ver het Intentieprogramma bo- dembecher mingsgebieden onder vuur. Verder zullen tegenstanders van windmolens op Texel hun ar gumenten naar voren brengen. Zij hopen dat de aangewezen lokatie in Eierland uit het streekplan wordt geschrapt. Texels Belang vindt het onjuist dat de provincie nog steeds streeft naar het weren van campings uit de duinen. Kamperen bij de boer moet volgens de kiesvereniging op het hele eiland worden toege staan. In de buitendorpen zou meer woningbouw mogelijk moe ten zijn. Vooral Den Hoorn is een probleem. Als door bezwaren van omwonenden het plan-Zouteland van tafel verdwijnt, behoort de provincie vervangende bouwgrond aan te wijzen, aldus Texels Belang. Ook zou in het streekplan rekening moet worden gehouden met uit breiding van de Oudeschilder haven. Omdat een aantal belangrijke knel punten in het convenant („ruime- jasmodel") wordt geregeld, heeft de provincie die aangevoerde be zwaren hieromtrent niet in het streekplan opgenomen. Bijvoor beeld inzake de aanwijzing van ge bieden voor natuurontwikkeling en bodembescherming. „Maar wat gebeurt er als de partijen niet tot elkaar komen en het convenant afketst?", zo vraagt TB zich af. De Texelse bedrijven komen goed aan bod bij de gemeente. Dat blijkt uit de nota Aankoopbeleid '94 van de gemeente. In de lijst van bedrijven die als laagste in schreven op projecten van de ge meente prijkt slechts één overkantse onderneming. Een grote opdracht als de bouw van De Bruinvis (f1.220.000,-) ging naar Drijver Bouw BV. De Rio- TVO, Ondernemersvereniging Den Burg en enkele individuele onder nemers hebben bezwaar gemaakt tegen het plan. Ze vinden dat Switzer wordt bevoordeeld ten op zichte van andere winkeliers. Ze hadden J. Blom van het Midden- en Klein Bedrijf in de arm geno men om dit te verduidelijken. De veel deskundigheid ten toon sprei dende heer Rsnnink van de Kamer van Koophandel deed echter eerst een duit in het zakje. Hij had geen moeite met de bestemming en wees erop dat zijn instantie zéker protest zou hebben aangetekend als er sprake was van detailhan del. „Hij verkoopt zelf vervaardig de produkten. Dat is geen detailhandel. De buurt is geen zui vere woonstraat, want er zijn meer bedrijfjes." Blom ging tegen dat laatste, in, omdat Switzer ook halffabrikaten verkoop, wat hij onder detailhan del schaarde. „De inkt is nog nat van het bestemmingsplan Den Burg centrum, waarin u heel strak regelde dat winkels in de kern moeten. Dan moet u daar toch niet nu al vanaf wijken?" Ommekeer Terwijl een discussie dreigde te ontstaan over wat nu onder detail handel moet worden verstaan en Dirk Terpstra (PvdA) een vergelijk wilde trekken met de situatie op industrieterreinen, legde Switzer uit dat het probleem gaat om vlie gers, waarvoor hij nog wel alle on derdelen op maat moet maken. Ze zijn geenszins kant en klaar. Tot de verbazing van menigeen ging Blom, die was ingehuurd om tégen te zijn, ineens een pleidooi houden vóór het bedrijf van Swit zer. Hij wilde een nieuwe gedoog periode, in de hoop dat het in die tijd zó goed gaat met de firma dat Switzer uit z'n jasje groeit en naar het industrieterrein verdwijnt. „We zijn er niet op uit om namens de gezamenlijke ondernemers Swit zer pootje te lichten." Onzinnig Pieter de Groot (D66) kon het niet Er moet een brugverbinding ko men tussen het nieuwe woon zorgcomplex („wozoko") van Jan Dirksoord en verzorgingstehuis De Gollards. Maar hoe het dan met het doorgaande (vracht-)ver- keer moet is een probleem waar de gemeente nog niet uit is. Om optimale zorg te kunnen verle nen is een verbinding tussen beide instellingen nodig. Het wordt een dichte voorziening, zodat on geacht het tijdstip of het weer ge bruik kan worden gemaakt van de brug. Niet alleen kan daardoor vanuit het tehuis zorg worden ver leend aan de bewoners van het nieuwe complex, zij kunnen ook makkelijk naar de Gollards komen voor eten of recreatieve activi teiten. De doorrijhoogte onder de brug wordt tweeënhalve meter. Een tunnel blijkt geen optie, wegens de grote hoeveelheid leidingen die in de Jonkerstraat ligt. Voor het blok De raadscommissie voor ruimtelijk en huisvestingsbeleid puzzelde dinsdagavond langdurig over het autoprobleem, temeer daar firma Kievit ook in de straat is gevestigd en al per brief heeft laten weten grote problemen te voorzien als de brug er komt. „We kunnen niet zo maar een bedrijf dat daar al jaren zit voor het blok plaatsen", aldus Dick Drijver van Texels Belang, die het niet zag zitten dat vrachtwa gens van Kievit in de toekomst achteruit de Kogerstraat in moe ten manoeuvreren omdat doorrij den onmogelijk is geworden. Afsluiten? De WD wil bekijken of het pro bleem via andere straten kan wor den opgelost. „Het is een nieuw project, dus waarom niet de hele infrastructuur van die buurt tegen het licht houden", vroeg Erna Eel- man. Jan Koolhof van het CDA, die de verklaring over de leidingen in de grond kennelijk had gemist, wilde de weg onder de brug verla gen, zodat vrachtwagens er toch onderdoor kunnen. De PvdA en Groen Links mijmerden over afslui ting van de straat voor alle ver keer, zodat ook niet per ongeluk de brug stukgereden kan worden. Architect Jan Visser vroeg geïrri teerd of hij nu aan de slag kan met het tekenen van de brug of niet. Dat mocht van wethouder Schil ling. De commissie gaf hem geen pasklare oplossing voor het ver keersprobleem, zodat hij zelf bin nenkort met opties zal moeten komen. De brandweer voorzag aanvankelijk problemen, maar heeft na nadere beschouwing geen bezwaar tegen de brug. Straks gaan doorgaand verkaar maar In de Jonkerstraat wegens de ..wozoke-brug"'? langer aanhoren en viel Blom fel aan. „Oh, dus straks bepalen de ondernemers uit kinnesinne wie er wel en niet mogen blijven zitten?" Ook Pennink had weinig waarde ring voor zijn dwarrelende collega. Hij noemde een nieuwe gedoog periode een onzinnig verhaal. „Je laat die mensen toch niet wéér een paar jaar aan een touwtje bungelen?" Sputterend repliceerde Blom dat hij alleen maar uit de impasse pro beerde te komen en hij zei vleiend dat dat toch juist op Texel in goed overleg moet kunnen. Wethouder Schilling mengde zich ook in het verhaal door op te merken dat het gaat om een ambéchtelijke be stemming, niets anders. Dat lever de echter verbaasde fronzen op „Het staat anders in de stukken", antwoordden zowel Blom als Pen nink. De laatste wees de wethou der erop dat de zaak procedureel behoorlijk rammelt. Volgens Schil ling viel dat wel mee. Hij maakte zijn excuses voor eventuele ondui delijkheden. Vakantie Erna Eelman van de VVD had kort geleden zelf een kijkje genomen bij het bedrijf. De eigenaar was op vakantie, maar toch was de zaak geopend, wat haar ervan overtuig de dat het wel degelijk om een ge wone winkel ging. Ze bleef als enige tegen de bestemmingswijzi ging. Jaap Vlaming van Groen Links merkte fijntjes op dat het verhaal van Eelman nu juist be wees dat er géén sprake van de tailhandel is. „Welke ondernemer gaat er midden in het hoogseizoen op vakantie....." De rommel rond de schuur van Lap aan de Westerweg blijft een doorn in het oog van Groen Links. Jan Koolhof van het CDA vroeg zijn collega Jaap Vlaming wat hij toch tegen de betrokken familie Lap heeft. „Die mensen werken keihard, hebben het hartstikke druk. Het zijn geen natuurboeren die veel tijd hebben om alles maar op te ruimenWethouder Schil ling merkte fijntjes op dat natuur- boer zijn geen garantie is voor netheid. (Foto Tassa da Graaft) Een 31-jarige inwoner van Ooster end constateerde maandag tot zijn schrik dat zijn auto de nacht ervoor flink te lijden had gehad van vandalen. Met een scherp voorwerp waren zowel het dak als de linkerzijde bekrast. Bovendien werden de linker buitenspiegel en de antenne vernield. De auto stond in de Koger Dorpsstraat. De geschatte schade bedroeg f3000,-. lering van de Rozendijk (f159.500) naar de firma Westerlaken. Een grote klapper was het fietspad naar paal 9, waarvoor het over kantse bedrijf KWS bv het laagst inschreef (f476.000,-). Volgens Gerard Weijers (Texels Be lang) kan er een addertje onder het gras zitten. „Bedrijven waar van ik weet dat zo voor de ge meente hebben gewerkt, staan niet in de lijst vermeld." Wethou der Nel Eelman (financiën) had de verklaring al klaar. „Alleen de hoofdaannemers staan gere gistreerd." ("^Groeten uit Oosterend, Texel. peperstraat (ADVERTENTIEf OAVt&WtS§ nnOCACoo. CKVvx. v J 3e "Tessêlaar'.'jsilin 1995 een 3 :.:y; qgs-Tesselaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1995 | | pagina 5