Sport Proefveld wacht op extreem weer Acht maïsrassen uitgetest „Slechts" vier reacties op bezuinigingen welzijn TEXELSE COURANT Schaker Jaap Dros geeft simultaan Verrassende zege dammer Bos Veiling voor uitbreiding van manege Nieuwe baskets in Koninghal Voetballers pakken uit Eilandcompetitie volleybal Topglibberaars Jongdierendag Leden ZDH vergaderen Vier snelle jongens Zandpopbaby maken Laatste „Tesselse" bus haalt miljoen Bejaardenreisj Den Hoorn Kinderbijbelclub Gospelavond in Eben Haëzer VRIJDAG 22 SEPTEMBER 1995 Evenals eerdere jaren zal de rege rend kampioen schaken van Texel het seizoen openen met een si multaanseance. Jaap Dros, die er vorig seizoen in slaagde om zijn ti tel in een zinderende finale tegen Rinus Vittali te prolongeren, zal het maandagavond opnemen te gen de 'verliezers' van vorig jaar. Maar ook thuisschakers zijn van harte welkom. Hoe groter de opkomst, hoe moei lijker Dros het gaat krijgen, omdat hij dan tegen meer schakers tege lijk moet strijden. Maar Texels bes te schaker is een ervaren simultaangever die doorgaans ho ge scores haalt in deze discipline Jaap Dros heeft het vermogen om razendsnel de stellingen te analy seren en daardoor de juiste zetten op het bord te toveren. Omdat de simultaangever het natuurlijk moeilijk heeft tegen zovele tegen standers, zijn er een paar regels die het iets makkelijker voor hem maken. Jaap Dros heeft aan alle borden wit en op het moment dat hij aan het bord komt, moet er ge zet worden door zijn tegenstander. Dit houdt het tempo hoog, waar door de overige spelers weinig be denktijd krijgen. De simultaan vindt maandag avond plaats in De Witte Burcht en begint om 20.00 uur. De deelna me is geheel gratis. De competitie, waarin Dros zijn ti tel zal trachten te verdedigen, be gint twee weken later (op 9 oktober dus). Op 2 oktober hou den de schakers een korte verga dering, waarna de 'inspeelavond' gehouden wordt. Ook deze bijeen komst staat open voor alle schaa kliefhebbers. Daarnaast worden schakers uitgenodigd om gewoon eens binnen te lopen in de Witte Burcht op maandagavonden (steeds om 20.00 uur) en een ge zellig partijtje mee te spelen. Het leuke van schaken is dat er altijd, overal ter wereld, een tegenstan der te vinden is van gelijk niveau. Dat geldt dus ook voor Texel. Op 2 oktober zal ook de jeugdaf deling de draad weer oppakken, eveneens met een simultaan. De ze begint om 19.00 uur. Dinsdag werd de tweede ronde van Damclub Oosterend gespeeld. Frans Bos boekte een verrassende zege op Cees Vinke en gaat met de volle winst op twee partijen aan de leiding. Jos de Wolf nam een riskante voorpost. Bert Duin ging er eens goed voor zitten en wist met nauwkeurig spel zijn tegenstander voor steeds groter wordende pro blemen te plaatsen. Jaap van Heerwaarden zette Harry v.d. We tering flink onder druk, maar iede re keer wist deze het gevaar te keren en sleepte zodoende een zwaar bevochten remise uit het vuur. Ate Sijtsma en Jaap Schenk hiel den elkaar lange tijd goed in even wicht. Plotseling zag Schenk een mooie slagcombinatie. Doch toen hij deze probeerde uit te voeren, ging al het moois in rook op. Sijtsma sloeg niet zoals verwacht en kon eenvoudig de punten in ontvangst nemen. Frans Kuiper had een prima avond. Eerst wist hij zich knap onder de positionele druk van Piet Bakelaar uit te werken. Met doeltreffend spel had hij zelfs licht voordeel, dat weliswaar geleidelijk ver dween, maar hij kon in het nadeli ge eindspel redelijk gemakkelijk overeind blijven. Gerrit Blom tover de Wim Timmer een fraaie damzet op het bord, maar moest daarna langs de rand van de afgrond. Tim mer had zeker tegenkansen, maar Blom kon steeds tijdig maatrege len treffen. Gerrit Vlaming ging Ri nus Vittalli voorvarend te lijf, maar toen hij even te overmoedig naar het centrum ruilde, rook de sluwe Vittali zijn kans. Met efficiënt posi tiespel werd Vlaming weggetikt. De uitbreiding van manege Aken- burg is in volle gang. Met de fi nanciering gaat het goed. De laatste loodjes moeten komen uit een grote veiling van goederen en diensten op vrijdag 28 oktober. Van manege Akenburg wordt zeer veel gebruik gemaakt. Zoveel, dat de bestaande ruimte te klein werd. Er werd besloten tot uitbreiding met dertig meter. Voor de financiering zijn diverse acties gehouden. De veiling moet de slotklapper worden. Hans Boom heeft toegezegd als veiling meester te willen fungeren. Al di verse zaken zijn toegezegd, zoals een dekking van een tuigpaard, een dekking van een rijpaard, pak ken stro, voer, schoonheidsbehan delingen, maar ook diverse kleine artikelen en leuke prullaria. Wie de uitbreiding wil steunen en goederen wil aanbieden kan tot 8 oktober terecht bij de veilingcom missie, die bestaat uit Hans Wit kamp, Jacob Bakker, Piet Hin, Sjef Beers en Hansje van der Kooi. Het aanbieden van diensten mag uiter aard ook. Er is al een toezegging voor privélessen. De Burgemeester De Koninghal krijgt een nieuwe basketbalinstal latie. Bij het „dunken" door De Mareis komen zoveel krachten vrij dat oude installatie dreigt te be zwijken. Het college stelt ruim ƒ20.000,- beschikbaar voor een nieuwe installatie die tegen het plafond kan worden ingeklapt. Een bedrijf uit Helmond kwam als laagste inschrijver uit de bus. Vanavond (vrijdag) wordt in De Bijenkorf in Oosterend spectacu lair simultaan gespeeld tegen de tienvoudig dameskampioen dam men van Nederland. Zij wordt ver gezeld door Marjan Nicolai. Het is een grote kunst om het op te ne men tegen een grote groep deel nemers. ledereen (ook jeugd) die zin heeft om mee te doen, kan nog terecht. De aanvang is om half acht. Toeschouwers zijn ook van harte welkom. Inlichtingen zijn eventueel te verkrijgen bij Jos de Wolf, tel. 18420 of Piet Bakelaar, tel. 13843. Zaterdag wordt de eerste wed strijd gespeeld voor de bondscom- petitie van de Noordhollandse dambond. Het is een thuis wedstrijd tegen „Het Probleem" uit Hoorn. Deze club is vorig jaar gedegradeerd, dus het zal een zware dobber worden. Er wordt gespeeld in „De Bijenkorf", de aanvang is omstreeks 12 uur. De uitslagen: J. v. Heerwaarden-P. Bakelaar 0-2; G. Blom-F. Bos 0-2; C. Vinke-J. de Wolf 1-1; F. Kuiper-J. Schenk 2-0; W. Timmer-G. Blom 0-2; J Schenk-A. Sijtsma 0-2; G. Vlaming-M. Vittali 0-2; H. v.d. Wetering-J. v. Heerwaarden 1-1; J. de Wolf-B. Duin 0-2; F Bos-C. Vinke 2-0; P Bakelaar-F. Kui per 1-1. De eerste thuiswedstrijd van SV De Koog is zondag omgeven met nieuwe activiteiten. Het eerste elf tal verschijnt in een nieuwe outfit, gesponsord door Texeler. Verder zal de verloting onder de bezoe kers in het teken staan van de Texelse producten en wordt aan ieder kind tot 14 jaar, dat minimaal twee volwassenen meeneemt naar de wedstrijd, een gratis lot gegeven. Daarmee is een geheel verzorgde dag naar de Efteling voor drie personen te winnen. Programma dinsdag 26 september: Veld A, mannen: 18.30 u. ABN/AMRO-Maarco Tatenh.1 19.15 u. Tex. Auto-Tatenh.1 Maarco 20.00 u. Super-Perf.bodies Tex. Auto 20.45 u. O.S.G.-Handicap Perf. Bodies 21.30 u. Kobeko-12 Balck. O.S.G. 22.15 u. Arch.Uriot-P.28/Krim Kobeko Veld B, gemengd en vrouwen: 18.30 u. Klif-Rabo Ecomare 19.15 u. Ecomare-Waayer Klif 20.00 u. LenR-Zandloper Waayer 20.45 u. 7 Provinciën-TopTien Wiersma 21.30 u. Wiersma-Smash TopTïen 22.15 u. A8N/AMRO(v)-Jozef Smash Veld C. vrouwen: 18.30 u. Question-De Vlier Visser 19.15 u. Klif 12-Visser Question 20.00 u. Zeilmakenj-Timmers Klif 12 20.45 u. Vespertma-Haarst. Zeil makerij 21.30 u. Eierl.Huis-l. de Boer Haarstudio 22.15 u. Westerlaken-Duperl. de Boer Wedstrijdleiding voor deze avond: Frans en Guus (14171). Uitslagen: O.S.G.-Teso 2-1; Tex. Auto Centrale-Graaf Spuiterij 3-0; Super-Tatenhove 1 0-3; Meubelhuis-Sportshop 1-2; Gr. Slock 2- Handicap '94 1-2; Cocky's Kapsalon- DGM 2-1; Cavo Latuco-Waayer 0-3, Fitt- Rabo 0-3; Gr Slock (v)-Smash 2-1; ABN/AMRO (v)-Bosma 1-2; Kruiswerk- Jozef 2-1; Texèle-Rival 3-0; Westerlaken- Vespertina 3-0; Klif 12-De Vlier 2-1; Eier- landsche Huis-Durper Drup 0-3; leydekkers-Visser 2-1; Haarstudio-Tim- mers Bakkerij 3-0, Question-lepe de Boer 3-0. Henk van der Star (I.) en Wim Pauw;...een best maïsjaar... De lange stengels zwiepen heen en weer in de wind. Dikke kolven hangen naar beneden. Het is een goed maïsjaar voor Texel. Op steeds meer eilandelijke percelen verschijnt het gewas, dat voornamelijk als veevoer wordt gebruikt. De grond- en klimaatverschillen met de overkant zijn echter groot. Vandaar dat in Eierland een hectare als proefveld voor acht verschillende rassen dient. De Texelse „topglibberaars" kun nen zondag voor de laatste keer proberen zo snel mogelijk de glij baan van zwembad Molenkoog af te roetsjen. Om 13.30 uur gaat het open Texels kampioenschap van start. Bovendien vindt de prijsui treiking plaats van de topglibber- competitie van afgelopen seizoen. De organisatie hoopt dat alle prijs winnaars zondag present zijn. Eindstanden: Meisjes t/m 8 jaar- I.Nina Willemse, 2.Anouk Viséel; 3.Charlotte Boon. Jongens t/m 8: I.Albert Schade; 2.Hans Duin; 3.Robin Knol Meisjes t/m 11: 1 Hilmar Hof; 2.Nelda Eelman; 3.lngrid Brands. Jongens t/m 11: I.Boy van der Vis; 2.Joey van der Vis; 3.Wouter Dogger. Meisjes 12 en ouder: I.Sara Visée; 2 Cora Jongejans; 3.Jojanneke van Groenigen. Jongens 12 en ouder: I.Eddy van der Ploeg; 2.Maarten Dogger; 3.Kees Grootjen. SV ZDH hoydt vrijdag 29 septem ber in kantine „De Spil" haar alge mene ledenvergadering. Voor enkele bestuursleden loopt de zit tingsduur af. Bert Huisman is niet herkiesbaar. Door verschuivingen binnen het bestuur bestaat alleen een vacature voor de functie van kantinebeheerder. Kandidaten kunnen zich melden bij voorzitter Jaap Lap, tel. 19419. De vergade ring begint stipt om 20.00 uur. Op de Sommeltjesweg van De Waal is maandagmiddag een snel heidscontrole gehouden tussen half drie en half vijf. Er passeerden 233 auto's, vier reden te hard. Ze krijgen de bon thuisgestuurd. Vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober wordt een bijzondere cursus gege ven in atelier De Witte Engel in Den Burg. Bij voldoende belang stelling komt mevrouw Tjandi de Wolff uit Valthe naar Texel voor het aanleren van de techniek om een zandpopbaby te maken. Deze pop weegt door het gebruik van zand in de pop net zo zwaar als een flinke baby en is een variant op de zonnekindpop. De inschrij ving sluit 1 oktober. Inlichtingen tel. 13644, of in het atelier waar een voorbeeld te zien is. In het gebouw van Kotex in De Mars is het morgen weer „jongdie rendag". Jonge konijnen en hoen ders kunnen dan aan een keuring worden onderworpen, ledereen - met of zonder jong dier- is welkom van 10.00 tot 16.00 uur. De toe gang is gratis. Voor Texelse agrariërs wordt dins dag een voorlichtingsochtend ge houden. Ze kunnen de verschillende maïsrassen in het veld bekijken en van gedachten wisselen met deskundigen. De bijeenkomst begint om 10.00 uur aan de Oorsprongweg 79. Als het regent kunnen belangstellenden terecht in de schuur bij boerderij „De Oorsprong De zaaizaadfirma Pioneer is we reldwijd marktleider op maïsge- bied. Er wordt veel geïnvesteerd in onderzoek. Samen met loonbedrijf Van der Star is drie jaar geleden het proefveld opgezet. Wim Pauw uit Purmerend is dealer voor de firma in Noordholland. Ad- viesboer, zoals het eigenlijk heet. Hij begeleidt gebruikers van de Pi- oneerzaden. Zelf is hij ook veehou- De laatste .Achte" AOT-bus pas seerde dinsdag de grens van één miljoen kilometer. De bus, aange schaft in het voorjaar van 1987, is de enige uit het huidige wagen park waar nog de letters AOT ach terop prijken. Op de achterkant van alle andere bussen staat NZH, het vervoersbedrijf dat in 1989 de Autobus Onderneming Texel overnam. Heel bijzonder is het bereiken van het miljoen overigens niet. De meeste andere autobussen die voor het openbaar vervoer op Texel worden ingezet, hebben al veel meer gereden. Toch vonden het de chauffeurs het wel enige aandacht waard. De bus symboli seert voor hen het Texelse verle den. Bovendien wilden ze monteur Cees Vinke in het zonnetje zetten. Vinke gaat wegens het bereiken van de 60-jarige leeftijd in de vut en nam woensdag tijdens een voor hem georganiseerde feesta vond afscheid van zijn collega's. Hij was 13'A jaar in dienst bij de AOT/NZH, daarvoor werkte hij vele jaren bij Schoort. Voorlopig zal de NZH geen opvolger op Texel aan stellen, maar medewerkers van de eigen technische dienst van de overkant laten komen. Als vaste monteur zag Vinke de kwaliteit van de motoren toene men. Vroeger was het minder ge bruikelijk dat een motor het miljoen haalde zonder algehele re visie. Zeker bij bussen die van hal te naar halte en dus steeds moeten optrekken en afremmen. De bus heeft alle kilometers op het eiland gemaakt en rijdt momenteel als lijn 28. Van de motor werden alleen de verstuivers en een brandstofpomp vervangen. Vol gens de chauffeurs is het „één vande lekkerste bussen". „Onze eerste met een geknikt stuur in plaats van een plat stuur", ver klaart Arie Blom. Ook het zonwe rend glas was indertijd een aangenaam nieuwtje. der. „Druk? Ach, een kwestie van strak plannen. Hoe meer je om handen hebt, hoe beter je presteert, is mijn ervaring." Platgewaaid Pioneer heeft verschillende maïs rassen in het pakket en verstrekt daar uitgebreide gegevens bij. Al leen....voor Texel gaan die niet al tijd op. Wim Pauw: „Je zit hier met een ander klimaat. Het is droog, het waait veel en hard en boven dien kun je meestal pas later zaai en, omdat het hier langer koud blijft. Verder moet op tijd geoogst worden, anders is het vaak te nat." Henk van der Star vult aan: „Vooral de stevigheid van de plant is op Texel van belang. Anders ligt het zo plat." De machines van het loonbedrijf weten evengoed wel raad met platgewaaide maïs. Maar de kans dat er dan ziekten als builenbrand of stengelrot optreden wordt gro ter. Bovendien groeit het liggend niet goed meer en komt er bij de verwerking grond mee. Maïs verbouwen lijkt steeds aan- (Foto Tas sa do Graaft) trekkelijker te worden voor vee houders. Van een honderd bunder zo'n tien jaar geleden, staat er nu wel vierhonderd bunder klaar voor de oogst. Er zit weinig werk in en als veevoer heeft het voordelen boven bijvoorbeeld voederbieten. Pauw: „Het combineert goed met gras. Dat heeft een overschot aan eiwitten, terwijl maïs juist eiwi- tarm is." Onkruid De maïs wordt eind april gezaaid. „Het is wel stuifgevoelig", waar schuwt Van der Star. „Als we daar straks van overheidswege niets meer tegen mogen doen hebben we een probleem. Met een beetje wind waait het zaad anders zó van het land af." Pioneer doet elders in het land proeven met het inzaaien van maïs in een grasland. Bekeken wordt of dat bescherming biedt tegen wegwaaien. In juni moet één keer tegen on kruid worden gespoten. Dat ge beurt met een combinatie van middelen en de hoeveelheid is de helft minder dan voorheen. „Ook wij gebruiken het liefst zo min mo gelijk bestrijdingsmiddelen. Onze doelstelling verschilt niet zoveel van milieubeschermers. Alles wat je erop spuit kost namelijk geld", merkt Pauw op. De oogst vindt normaal eind sep tember plaats, maar door het mooie weer kan de hakselaar er nu twee weken eerder in. Wim p» die voor die tijd zijn afnemers zoekt, heeft het er druk met het is echt hollen geblazen menteel." Boeren die vool eerst Pioneerzaad gebruiken zoekt hij zelfs twee keer. Alle maïsrassen hebben een e« groeicurve. Van der Star: ,Hs zo grappig. Als ik langs het pn veld rij denk ik: dfe soort doet goed, zeg. Maar kom ik eenv, later, dan is het beeld weer 'l anders." Het proefveld is expres klein houden om de resultaten nieti verschillen in grondsoort schee trekken. Van der Star en ft kunnen nog niet zeggen soort het op Texel het beste d Dat zal dit jaar trouwens t moeilijk worden, want slecht v is het niet geweest. „Het is fantastisch jaar", beaamt Van Star. „Kijk ook eens naar de g, nopbrengsten. Zo doen èlleras het goed." Het gaat om som die het gemiddeld het beste dt Pauw: „Je hebt er niets aan al één jaar recordopbrengsten I en het volgende jaar helen niets. Het weer heb je nooit m hand." Om te kijken welke maïs het lx tegen wind kan, moet het t eerst een beetje waaien. Volge week gaat de hakselaar het in, dus het tweetal houdt hoop. Wat betreft droogte a maïs wel aardig getest. Sch was er nauwelijks. Dinsdag komt een speciale ti wagen naar het eiland. Pet s haalt de hakselaar vijftig nt weg die wordt gewo| Monsters worden genomenon plaatse het droge stof gehalt bepalen. De voederwaarde vi niet onderzocht. Pauw: „Dat niet eerlijk zijn. Soorten die niet rijp zijn, laat een boer nom nog even staan. Wij halen nut eraf." Na de test verdwijnt dei bij Van der Star in de kuil, voot eigen beesten. Tussentijds is er niet zoveel langstelling geweest voot proefveld. Er stonden ook geen bordjes bij met de nat van de soorten. Die zouden vi schijnlijk helemaal zijn oven kerd door het welige gewas I de informatiebijeenkomst zijn middels echter wel borden plaatst. „We hopen op belangstelling", zegt Pauw., iedereen het maar met eigent komen zien." Bejaarden uit Den Hoorn, 't Ho je en Wijk H die meewillenmel busreisje dat woensdag wordt houden, kunnen zich aanmel bij let de Ruijter (19436) of Ja Schuijl (19260). Deelname I 735,- per persoon. De karet vertrekt om 14.30 uur vanaf dorpshuis. De bestemming lx de feestcommissie nog even heim, maar vaststaat dat het gramma de moeite waard evenals de koffie en gebak on weg en de broodmaaltijd na loop. Deelnemers wordt verz> uiterlijk om 14.15 uur in De W hoorn te zijn. De Stichting Openbare Biblio theek Texel maakt zich zorgen nu het college heeft besloten de stij ging van de loonkosten niet te subsidiëren. De maatregel is on derdeel van de bezuinigingen op welzijn. Vier instanties hebben hiertegen geprotesteerd. Volgens de stichting biedt de be groting van de bibliotheek geen ruimte de loonkostenstijging te compenseren. Verder kampt de stichting met extra lasten door de verbouwing (jaarlijks 710.000,-). Als bezuinigingsmaatregel is het aanschafbudget voor boeken en dergelijken teruggebracht naar ne gen procent (was elf procent). Ook het bedrag voor het huren van media is geminimaliseerd. Kostenverhogend hogere abonne- mentslasten, hogere gemiddelde boekprijs, hogere verzeke ringslasten en andere prijsstijgin gen. Dankzij een tariefsaanpassing en wat extra inkomsten uit sponso ring is nog wat gedaan om de be groting kloppend te krijgen. Het college waardeert de inspanning van de stichting de exploitatie rond te krijgen, maar vindt niet dat de gemeente moet opdraaien voor de kosten van de investering. B en w vinden de stijging van de loon kosten dermate gering, dat de bi bliotheek dit zelf kan opvangen. Verstarrend De Sportraad is bang dat het nieu we beleid verstarrend zal werken De Kinderbijbelclub komt in Eben Haëzer bijeen om te zingen, te bid den, bijbelverhalen te vertellen en spelletjes te doen. Groepen 1, 2 en 3 en 4, 5 en 6 zijn welkom om donderdag van 15.45 tot 16.45 uur. Groepen 7 en 8 worden maandag van 15.45 tot 16.45 uur verwacht. Inlichtingen: Janet Wit vliet (19379). op het verenigingsleven. „Bir een organisatie kunnen zich seling ontwikkelingen vooii die een extra investering vrag Volgens b en w kan een club incidentele subsidie aanvti voor nieuwe activiteiten, ex menten of buitengewone las Elke beginnende vereniging kan aantonen in een behoeft voorzien, kan in aanmerking men van een raamsubsidia De Jeroengroep Scouting Texi muziekvereniging DEK vinden de gemeente bij de vastste van de raamsubsidies vanverk de bedragen uitgaat. Volgensl w is dat niet het geval en kar gemeente niet onder de ben ging uit. „De operatie is nooda lijk omdat de algemene uitke aan het rijk minder wordt." Voor ieder die uitgekeken isi house en aanverwante I ziekstromingen houdt dej tistengemeente zaterdagen een „praise-avond" in Eben zer, waarin eigentijdse kar ziek is te beluisteren. De Baptistengemeente Praiseband Fathers Finest1 Soest gestrikt, die bestaat u" leden. De moderne gospel"* kanten kunnen rap omgas" de gitaar, piano, synthesizer, gitaar en drums en worde" dersteund door „backing x" De band wisselt „opwekking deren" af met swingende 1 nummers. De toegang is 9 maar een vrijwillige bijdra welkom. De gospelavond om 19.30 uur. Dinsdag was er geen tijd om lang bij de mijlpaal" stil te staan. Foto Frans Hopman)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1995 | | pagina 6