politiek laat lokale iinroep niet zakken n „Opwarmen maaltijden straks per magnetron" irsierde kotters geven (leur aan vissersfeest Strijdlust touwtrekkers tot kookpunt gestegen \een korting op raamsubsidie Feestprogramma Oudeschild TEXELSE y couRANT iel vragen over laleving regels or Razende Bol Dubbelganger „Deuk voor imago van de VVV" Texels Belang: kan het beter? Gasolie gemorst bij legen tank Hondencursus Stichting Welzijn Ouderen Texel: Stellendammers moeten onderuit Solexgekte Open dag Vernielingen Prijs oud papier in vrije val Twijfel over uitbreiding van boskiosk Meubelmaker naar de Schilderweg Lezing CPV VRIJDAG 22 SEPTEMBER 1995 i^ng Lokale Omroep Texel lf| hoeft geen f25.126,- aan jjmeente terug te betalen. ,n van dit bedrag, een kor- ,p extra reclame-inkomsten, -s doodsteek voor Radio tietekenen. Geen der raads- «vil dat op z'n geweten en. Sterker nog: overwogen ji de kortingsmaatregel af te -en omdat zelfwerkzaam- erdoor wordt gefrustreerd. >rkrijgt de SLOT waarschijn- jjn subsidie van f16.500,- deaanschaf van o.a. een re- aender. ideine delegatie van de SLOT «oensdagavond in het raad- aanwezig om toelichting te aan de raadscommissie Roelie Bakker en Carla jma maakten aannemelijk door veel vrijwilligers hard gewerkt om goede pro- ma's te maken en om het daarvoor binnen te krijgen. verkeerde de SLOT in een «Ie en organisatorische cri- je gemeente handhaafde de tse subsidie, maar de om- moest zelf zorgen voor extra isten via donaties en reela te de radio per jaar méér dan 00,- zou binnenhalen, zou van de extra inkomsten aan pneente moeten worden te- etaald. Sponsoring SlOT probeerde de maatregel (wijken met sponsoring: be- Ki die de kosten van een be- programma voor hun «ordening voor de Razende bij de gemeente ter inza- in de naleving van de voor- regels gaat controleren insdagavond punt van dis verordening hadden de le en de raadscommissie voor lijk- en huisvestingsbeleid commentaar. Duidelijk is geven wat wel en niet mag. tkele verboden zijn ontheffin- oogelijk, maar meeste com- Jeden vonden dat onzin. „Je idt iets omdat je het daar lil. Ook niet voor één keer", Dirk Terpstra van de PvdA. es iedereen het eens met de Ding voor reddingsacties, ouder Schilling legde uit dat xitrole op naleving zal ge len met „reguliere midde- Hij doelde daarmee op instanties als de waterpo lo toch al actief zijn in het i.De verordening geeft geen weringen voor de beroeps die normaal niet binnen het lakende gebied komt. de Groot (D66) vond het te verteren dat het recrea- Sruik van de Razende Bol mi ns aan banden wordt gelegd, defensie er wel schietoefe- fl mag houden. rekening nemen. Dat lukte het ene jaar beter dan het andere, maar over de periode '92-'94 zou de korting f25.126,- bedragen. Een bedrag dat de SLOT niet kan mis sen, want de omroep is nog bezig de failliete situatie van 191 te her stellen. Volgens het bestuur zijn de voor uitzichten gunstig, mede door de komst van lokale televisie. Aan het reserveren van gelden is men ech ter nog nauwelijks toegekomen. Hierdoor is de SLOT niet in staat om noodzakelijke extra investerin gen te doen. Vandaar dat de om roep uiteindelijk weer bij de gemeente aanklopte voor de fi nanciering van de reservezender en automatische programma- apparatuur. Te rooskleurig Volgens wethouder Nel Eelman- van 't Veer moet de gemeente in de kwestie van de terugvordering het boetekleed aantrekken. De commissieleden Erna Eelman-van der Kooi (VVD) en Dirk Terpstra (PvdA) waren dat niet met haar eens. Zij wezen erop dat de SLOT zelf een rooskleurige voorstelling van zaken had gegeven over de verwachte reclame-inkomsten. „Maar het grootste spanningsveld is het maken van goede program ma's. Als je één uur kwaliteit wilt brengen, kost dat veel tijd. Het wisselende niveau en de daarmee samenhangende waardering van de luisteraars is van invloed op de inkomsten", aldus Terpstra. Twijfels De commissieleden Corry Heijne- Texeltours in Zwitserland. Louis en Trudy Uriot geloof den hun ogen niet toen ze ter hoogte van St. Moritz een au tobus van de gelijknamige on derneming tegenkwamen. Navraag bij Joop Groen van Reisbureau Texel leert dat de bus afkomstig moet zijn van een bedrijf op de Italiaanse Texel berg, dichtbij de Oosten rijkse grenS. (Foto Trvdy Uriot) Dros (Texels Belang), Kees Hin (CDA), Jaap Vlaming (Groen Links) en Pieter de Groot (D66) stemden in met de subsidiëring van de reservezender. Dat gebeur de echter niet van harte. Terpstra en Erna Eelman hielden nog een slag om de arm. Aangedrongen werd op een meer professionele aanpak en het reser veren van gelden. Hin twijfelde tussen betaling van eenmalig f16.500,- en verhoging van de jaarlijkse raamsubsidie. De andere fracties waren op dat laatste te gen. Heijne-Dros toonde zich evenals Hin niet optimistisch over de financiële inbreng van de lokale tv. De Groot opperde dat de ge meente als tegenprestatie zelf meer gebruik zou moeten maken van de SLOT, om zo de afstand met de burgers te verkleinen. De commotie rond de VVV is slecht voor het imago van deze in stelling. De vragen die er in het openbaar door raadsleden over worden gesteld, maken dat alleen maar erger. Dat vindt Erna Eelman van de VVD. Volgens Pieter de Groot van D66 moet de instantie beter aan de eigen p.r. werken. „Ik heb met kromme tenen af en toe de reac ties van hun kant gelezen." Wethouder Daan Schilling vindt niet dat angstvallig hoeft te wor den gezwegen over VVV-zaken. „Als je er structureel miljoenen in pompt, mag je ook wel wat roe pen....." In de serie uitzendingen, verzorgd door Texelse politieke partijen, is dinsdag Texels Belang aan de beurt. Tussen 19.00 en 20.00 uur bespreekt Texels Belang het the ma „Het gaat goed, kan het be ter?". Luisteraars kunnen tijdens de uitzending telefonisch reageren. De raadsleden Corrie Heijne, Dick Drijver, Paul Kikkert en Gerard Weijers verzorgen het programma vanuit de studio van Radio Texel in Den Burg. Zij geven hun visie op een aantal onderwerpen. Aan de orde komen: het aankoopbeleid van de gemeente, het handha vingsbeleid, bouwaanvragen en - vergunningen, mindervaliden- en ouderenplatform, politiebeleid c.q. openbare orde. Bij het leegpompen van een ondergrondse tank lekte een deel van de huisbrandolie de Molenstraat in. (Foto Gerard TimmermanI In de Molenstraat is woensdag avond een flinke hoeveelheid ga solie gemorst bij het leegpompen van een ondergrondse brandstof tank. De brandweer werd inge schakeld om de lekkage een halt toe roepen. Onderzoek zal uitwij zen of sanering van de bodem no dig is. Het voorval is voor de gemeente aanleiding te wijzen op een nieuwe actie Tankslag" die binnenkort van start gaat. De hoeveelheid huisbrandolie in de ondergrondse tank bleek aanzien lijk groter dan de tank waarin een 53-jarige bewoner de gasolie wil de overhevelen. In een onbewaakt ogenblik stroomde het zaakje over en vormde zich een flinke plas in de Molenstraat. Haastig opgewor pen zandwallen voorkwamen dat de gasolie alle kanten opliep. Vol gens de politie is 30 liter in het ri ool terecht gekomen. Brandweerlieden en andere hulp vaardige handen stooiden zand en zaagsel over de stenen om de olie te absorberen. De man wacht een proces verbaal wegens nala tigheid. Op Texel zitten naar schatting nog 150 tot 350 gasolietanks in de grond. Door de collectieve aanpak bij de actie „Tankslag" kan bij de opruiming flink op de kosten wor den bespaard. Als de gemeente bij de sanering wordt ingeschakeld wordt de tank volgens de afdeling milieu precies volgens de regels leeggepompt en verwijderd. ledereen met een hond -ras of vuilnisbak- kan vanaf 1 oktober bij Hondensportvereniging DOS terecht. Dan begint een nieuwe cursus gehoorzaamheid voor be ginners en gevorderden. De cursus wordt geleid door des kundige trainers. Wie een pro bleem heeft met zijn viervoeter kan ook bij de club terecht. Er wordt iedere zondag vanaf 09.30 uur geoefend in de appelboom gaard van Kees Keyser op Molen buurt 3. Wie meer informatie wil hebben kan terecht bij Dirk Hoogenbosch (12328) of Esther Kikkert (10109). De animo voor de warme- maaltijdvoorziening neemt flink toe. Uit het jaarverslag van de Stichting Welzijn Ouderen Texel (SWOT) blijkt dat fret aantal afne mers in 1994 steeg van 134 naar 163. Samen verorberden zij 17.485 maaltijden, tegenover 14.046 in '93. Dit jaar worden de pannetjes ook tijdens het week end rondgebracht. Om de service verder te vergroten, overweegt de SWOT in de toekomst magne trons in te zetten. Voordeel van de magnetron voor de deelnemers is dat zij dan zelf kunnen bepalen hoe laat ze eten. „Het opwarmen van gekoelde maaltijden in de magnetron komt er zeker aan. Maar in beperkte ma te. Magnetrons komen alleen in huis bij degenen die ervoor kiezen en die ze kunnen bedienen", aldus Henk Snijders, projectleider van de SWOT. Hij zei dat woensdagavond tijdens de bespreking van het jaar verslag door de raadscommissie welzijn. Bij de steunstichting Groe ne Kruis Texel is een aanvraag in gediend voor de aanschaf van tien tot twaalf magnetrons. De keuken is er echter nog niet klaar voor, zo dat de invoering nog even op zich laat wachten. Een andere serviceverbetering, een keuzemenu, is al eerder te ver wachten. Momenteel wordt daar voor een computerprogramma ontwikkeld. Desgevraagd zegt Snijders dat de komst van magne trons niets te maken heeft met het aantal vrijwillige bezorgers. „Dat draait als een trein." De bezorgers hebben ook een sociale functie: met een praatje doorbreken ze vaak de alledaagse sleur van hun „klanten". Grote stap Ondanks de toenemende vergrij zing verwacht Snijders geen ex plosieve groei van het aantal deelnemers. „Men besluit niet zo maar om op te houden met zelf koken. Voor veel ouderen is dat een grote stap, die ze zo lang mo gelijk proberen uit te stellen." Het CDA had eerder vragen gesteld over de kwaliteit van de maaltijden. Een deel van de oude ren zou ontevreden zijn. Uit een enquête die vorig jaar onder de deelnemers is gehouden, blijkt echter dat men over het algemeen tevreden is. „Wij willen er daarom «Heesters Cees de Graaf en 5 wacht een druk week- ton hen de taak om in de iiaven een plaatsje te vin- nor zo'n veertien overkantse waarmee de touwtrekkers Tesamen met de Texelse n vormen de versierde bo- "to haven een sfeervol decor (lat touwtrekkampioen- de zes kokkelschepen de Zeeuwse schelpen- 1 naar Oudeschild komen, 1 indruk maken. Het zijn ton met een oppervlakte van torkante meter. Ze zitten op «4 terrein, omdat ze op het vissen. Afgezien van de *w komen er tien kleinere H uit Den Oever. l!a|wel vol worden, maar dat "*t anders", verwacht De «Als de Texelse vloot is af- K,d. is er naast de kotters 'to'een plekkie." In een deel - tuiderhaven kan Graaf in 9eval geen boot afmeren, daar festiviteiten worden "^n. „We rekenen erop dat wel wat bij de kade bij de het niet voor het eerst. In vergelij king met het havenfeest in 1980 valt dit nog wel mee. En alles gaat in overleg met de organisatie." Lichtjes De kotters meren vandaag in de loop van de dag af. De haven zal vanavond een feestelijke aanblik bieden, als de schepen met vlag gen en lichtjes worden versierd. Zodra dit karwei achter de rug is tapt organisator Willem Roeper voor de vissers „vlaggenbier" in de feesttent. Afgezien van het touwtrekken en de solexrace op zondag, biedt de haven plaats aan tal van activitei ten. De wipperploeg uit De Koog geeft een demonstratie. Er wordt een reddingslijn gespannen tussen de bietenbrug en de overkant van de haven, waarmee drenkelingen over het water worden getakeld. Verder worden de Open Texels kampioenschappen visroken ge houden en is er een kraam waarin de verschillende vissoorten ten toon worden gesteld. In de agenda staat een gedetailleerd programma-overzicht. kwijt kunnen, al moet '*'tegek worden. De bruine 'i het verkeer naar de jacht- her ook gog." Graaf ver- %en problemen. „We doen Vrijdag 22 september: 19.00 uur: „vlaggebier" in de feesttent (alle kotters versierd). Zaterdag 23 september: 13.30 uur: start kampioen schap touwtrekken; diverse ac tiviteiten, o.a. demonstraties (KNRM), kampioenschap visro ken, oude ambachten. Muziek: 14.00-14.30 u: Intrude vanaf 15.00 u: discoshow Stiehl Entertainment 16.00-18.00 u: de Klapband 18.00 u: tent leeg i.v.m. maal tijd touwtrekkers v.a. 20.00 u: avondprogramma in feesttent; 20.30 u: Visserskoor Oude schild 21.00 u: prijsuitreiking touw trekken v.a. 21.30 u: optredens band Mannheim 23.00 u: prijsuitreiking anker tillen 23.30-0.00 u: Harry Slinger Zondag 24 september: 13.30 u: Défilé oude tractoren en ringsteken 15.00 u: solexrace Muziek: 14.00-14.45 u: Super Groover! 15.00-15.45 u: Van Beurden Bluesband 16.00-18.00 u: Normaal De strijdlust onder de twee Texel se touwtrekteams is tot record hoogte gestegen. Ze zullen er alles aan doen om de titelverdedi gers uit Stellendam van de troon te stoten. De vissers hebben zich zelf niet ontzien. De afgelopen maanden hebben ze elk weekend keihard getraind om in topvorm te zijn. De Texelse vissers doen al jaren achtereen mee aan de touwtrek kampioenschappen, maar telkens waren de vissers van„'t Hoekie" - vernoemd naar het gelijknamige café in Stellendam- de concurren ten de baas. Dat heeft kwaad bloed gezet. „Het lijkt wel of ieder een de laatste jaren een stuk fana tieker is geworden. De Stellendammers moeten onder uit", aldus Klaas Jan Daalder. De visser van de TX 34 trekt mee in de Texelse ploeg „De Jonge Vis sers". Onder leiding van Pieter Aris van der Vis trainden de twee Texelse teams elke zaterdagmorgen op het landje achter de School met de Bij bel in Oosterend. „Eerst een paar rondjes lopen voor de conditie, buikspieroefeningen en noem maar op. We gingen er serieus te genaan." Als de spieren op tempe ratuur waren, trokken de teams minstens een half uurtje aan het touw. Op het nationale kampioenschap komen de Texelaars oog in oog te staan met teams uit Den Oever, Den Helder, Breskens en Stellen dam. Voor de wedstrijd worden speciale matten op de kade uitge rold. Een erkend scheidsrechter en jurylid zien toe dat de wedstrijden volgens de regels verlopen. Zo mogen de vissers aan het touw bijvoorbeeld niet met hun achter ste niet de grond raken. Kokkelvis ser Albert Schagen zal als coach inpraten op zijn mannen en niet rusten voor de „Jonge Vissers" aan het langste eind hebben ge trokken. Vooruitlopend op de solexrace, zondagmiddag om 15.00 uur op de haven in Oudeschild, heeft de solexgekte op het eiland flink toe geslagen. Coureurs tellen fikse be dragen neer om de tweewielers op te voeren en zo de concurrentie met rijders van de vastewal aan te kunnen. Na enig sleutelwerk zijn snelheden van 70 tot 90 km/uur mogelijk. De wettelijk toegestane snelheid is echter 30 km per uur... verder niet in roeren", aldus woordvoerder Kees Hin. Erna Eel man (VVD) opperde dat men mis schien wel moppert, maar dat met invult. Snijders wilde zich echter baseren op de enquête, omdat die anoniem was en daarom vermoe delijk een eerlijk beeld geeft. „Als we de klachten niet op ons bordje krijgen, kunnen we er ook niets aan doen." Spil De commissieleden toonden zich tevreden over de veelheid van acti viteiten die de SWOT ontplooit. Uit het jaarverslag blijkt echter niet hoe de ouderen die waarde ren, constateerde Pieter de Groot (D66). Dirk Terpstra (PvdA) plaatste vraagtekens bij de spilpositie van Snijders. Hij drong aan op betere verdeling van de verantwoordelijk heden, bijvoorbeeld via het SWOT- bestuur. Snijders erkende dat er geen vervanging voorhanden is als hij onverhoopt mocht wegvallen. PIO Hoewel het project over dementie lof kreeg, was er kritiek op het Project Innovatie Ouderenzorg (PIO), waarbij de SWOT nauw is betrokken. „Ik snap die geluiden niet zo goed", reageerde Snijders. „Het dementieproject is afgerond en krijgt nu een vervolg met diver se cursussen. Daarnaast zijn we sinds dit jaar bezig met het instel len van een centraal meldpunt voor zorg èn wonen. Ik denk dat het gaat lukken, maar niet binnen een paar maanden." Snijders liet een positief geluid ho ren over een nieuw initiatief, de klusjescentrala Het gaat daarbij om kleine karweitjes als gordijnen ophangen en de goot schoonma- kén. Ouderen kunnen nu een be roep doen op een aantal handige vrijwilligers. „Dat werkt grandi oos." De SWOT houdt morgen open dag in De Buureton aan de Molenstraat in Den Burg. Van 10.00 tot 17.00 uur wordt informatie gegeven over alle activiteiten en zijn er demonstraties. Een spoor van vernielingen viel zondagmorgen in het centrum van Den Burg te zien. Banken vernield, planten uit potten getrokken, bui tenlampen van mgren gesloopt en bij de bioscoop aan de Gra venstraat zijn ruiten ingegooid. De politie zoekt aanwijzingen omtrent de daders. Getuigen worden ver zocht te bellen naar 22188. Fiets gestolen. Van de Burgwal werd dinsdagavond een zwarte damesfiets met kinderzitje gesto len. Eigenaar is een 31-jarige vrouw uit Den Burg. De fiets, die op slot stond, was ongeveer f1000,- waard. Het college heeft de lagere tarie ven voor de reinigingsrechten nog nauwelijks bekend gemaakt, of de prijzen van het oud papier zijn van 28 cent gekelderd naar 3,5 cent. „Dat zou wel eens kunnen beteke nen dat het overschot op de reini gingsrechten, volgend jaar verandert in een tekort", waar schuwde interim-wethouder fi nanciën Nel Eelman. Voor huishoudens stelt het college een tariefverlaging voor variërend van gemiddeld vijf procent. Bedrijven krijgen te maken met een daling tussen de 10 en 21,5 procent De daling betekent ook een tegenval ler voor de verenigingen die het oud papier inzamelen. Langdurig vergaderen is slecht voor de concentratie. Tegen mid dernacht sprak de raadscommis sie voor ruimtelijk en huisvestingsbeleid dinsdag over de uitbreidingsplannen van boski osk 't Turfveld. Vooral de reactie van Jan Koolhof (CDA) deed ver moeden dat het een beetje te laat was voor diepgaande discussies. In een eerdere vergadering werd besloten de verruimingsmogelijk heid voor de boskiosk op te schroeven tot 125 vierkante me ter. Burgemeester Van Rappard wees er toen op dat dat geenszins inhoudt dét dit maximum ook moet worden benut. De ondernemer heeft echter zijn kans gegrepen en inderdaad een uitbreiding tot 125 m2 voor gesteld. Het plan is echter bijzon der sfeervol ingevuld, met een gebouw dat past in de omgeving. Dat werd duidelijk aan de hand van de tekening die ambtenaar Jan Commijs ter tafel bracht. Het bracht Pieter de Groot (D66) aan het twijfelen. Hij wilde nog geen oordeel uitspreken, maar eerst met zijn achterban overleg gen. Groen Links en Texels Belang waren al eerder akkoord met maxi male uitbreiding en hadden ook nu geen bezwaren. De PvdA en WD vinden het te groot. Ook Jan Koolhof had die mening. Het CDA had zich eerder uitgesproken voor een maximum tot 100 vierkante meter. Commijs brak een lans voor het bouwplan. Zonder de tekening te hebben ge zien liet Koolhof zijn eerdere standpunt varen, tot verbazing van de overige commissieleden. Meubelmaker Johan Tromp wil zijn werkplaats verhuizen van De Ruyterstraat naar de voormalige aardappelselectieplaats aan de Schilderweg. Van gemeentewege zijn weinig bezwaren te ver wachten. Erna Tromp legde de leden van de raadscommissie voor ruimtelijk en huisvestingsbeleid in duidelijke woorden uit wat de bedoeling is. Ze smoorde een discussie over verboden detailhandelsactiviteiten in de kiem door te vertellen dat het gaat om produkten die op bestel ling worden gemaakt. Tromp heeft momenteel zijn hout- voorraad verspreid over het hele eiland opgeslagen, wat lastig werkt. Het bedrijf heeft drie full ti me werknemers, die aan de Schil derweg veel meer ruimte zouden krijgen. „En ik ben ook nog eens moeder van drie kinderen. Nu ont vang ik vertegenwoordigers bij mij in de keuken. Als het bedrijf kan worden verplaatst heb ik meer lee fruimte en kunnen we klanten ten minste netjes ontvangen", aldus de stellige ondernemersvrouw. Ze kreeg de commissie volledig mee, al vroeg Pieter de Groot (D66) zich af hoe hij dit moet rij men met de Kringloopwinkel, die een paar honderd meter verderop detailhandel zit te bedrijven en een aanvraag van de familie Wiersma voor een meubeltoonzaal in De Mars, die door de gemeente is af gewezen. Wethouder Schilling verklaarde dat de Kringloopwinkel een ideële instelling betreft. „Ze hebben het voordeel van de twijfel gekregen, in de hoop dat het haalbaar is. Is het dat, dan kom ik bij u terug. Voor de rest valt geen vergelijking te maken." De eerste vergadering van het CPV is maandag om 14.45 uur in De Poort, achter de gereformeerde kerk van Den Burg. Hetty van Dijk, huisarts in Oosterend, vertelt hoe het i& om als vrouw tussen man nelijke collega's te werken. Be langstellenden zijn welkom, evenals nieuwe leden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1995 | | pagina 7