'PRINCE NIGHT' ïïewl tmm. Da's mooi voor niks! ïHiS L „Azië" TE KOOP: f350,- iir Hout- en Bouwcentrum Van der Vis "SLOTENMAAIEN" GEMEENTE TEXEL Texelse Wol Onderneming Vieeen op forellen GRISNIGT STAR k MUSICI CAFÉ DE PILAAR: 11 BOTTELIER sfeervol Aziatisch lopend buffet TEXELSE g COURANT i.v.m. reservering zijn we zaterdag 23 september a.s. vanaf 14.00 uur GESLOTEN wegens annulering Bezoek onze vijvers Bungalowpark ,,Strandslag" VOOR AL UW: SCHERPE PRIJZEN met maai-hark-combinatie vrijdag 22 september a.s. v.a. 22.00 uur in t.g.v. het uitkomen van de nieuwe CD THE GOLD EXPERIENCE' Toegangskaarten GRATIS af te halen bij The Music Store en Café De Pilaar Tijdens de avond worden o.a. de nieuwe CD, de nieuwe CD-single en een Prince CD-box verloot! Van der Vis Me, de komende wijnmaand in het vizier, zou de Bottelier de Gulle Bottelier niet zijn als hij zich niet met een spectaculaire wijnaanbieding bij u zou melden Uit één van de beste wijngebieden van de wereld, de Chileense Maipo Valley kochten wij een grote partij Cabernet Sauvignon. Een wijn uil bet uitstekende jaar 1992, gemaakt door één van de top-wijnproducenten die Chili rijk is, de Pavonefamilie Wijnen van dit fameuze u ijngeslacbt vallen iedere keer weer op internationale proeverijen in de prijzen In de Cabernet Sauvignon die wij ti aanbieden proeft u deze faam terug. De wijn beeft een fonkelende kleur, is mooi vol van smaak, is reeds op dronk maar kan makkelijk nog een tijdje weggelegd worden, bij wordt er alleen nog mooier van' Het allermooiste is echter dat u iedere derde fles halen, 2 betalen Vina Santa Silva 1992 19.* 19* 19* 14* Chinees-Indisch-Kantonees specialiteitenrestaurant Zondag 24 september met airconditioning Speciale prijs: Noord -fmjolland KENNISGEVING VRIJDAG 22 SEPTEMBER 1995 Partij combi-latex matrassen doorgestikte badstoftijk rondom afritsbaar, 90 x 200 cm. Adviesprijs f 695,-/ nu pst. per twee 10% korting. laagwaalderweg 12, Oudeschild, tel. 02220 - 12654 uniek in Noord-Holland entree 27.50 per persoon Zanddijk 1 le te Julianadorp oan Zee Info/Afspr 02230-47915 na 10-10-É9S0223-6<17915 INGANG SPINBAAN hout, ruw en geschaafd, eventueel verduurzaamd, onder komo-keur. Tuinhout en palen enz. enz. Gipsplaten, multiplex- en isolatieplaten, dakplaten, golfplaten, stenen, grind- betonblokken, zand, grind-, betontegels... Hèt adres voor vakman en doe-het-zelver, Maricoweg 6, Den Burg, "S 12356 LOONWERKCOMBINATIE van der HALLERWEG 36. 1791 LR DEN BURG TEL. 02220-12450 THE ^PRESENJEERTJ De goedkoopste GASOLIE PETROLEUM DIESELOLIE TEL. 12356 Ook div. tanken. STICHTING De zesde Texel Race is een fantastisch succes geworden! Graag willen wij via deze weg alle: Medewerkers Sponsors Instanties bedanken voor de onontbeerlijke hulp tijdens de Texel Race '95! Zonder uw medewerking is het niet mogelijk om de Texel Race te organiseren. Nogmaals hartelijk dank! Volgend jaar is de Texel Race op 21 september. Tot dan'! Santa Silva voor niks krijgt' Dat wil zeggen dat u ook bij aankoop van 60flessen er van ons 20 niet behoeft af te rekenen En dat is mooi meegenomen Goblet Jonge Jenever Muier Schipperbitter liter Coebergh Bessenjenever Henkes Vieux J Teachers Whisky Maipo Valley Carolans Light Whisk) cream Floryn Citroenbrandewijn Drambuie Safari Piat d'or rouge/blanc/scc Brand Imperator/lip 6 halen, 5 betalen Duff Gordon Sherry medium/pale dry C* Bij iedere fles 2 originele Sherry gla/en kado! Cockburn's Port ruby/tawny 13.* GULLE Waalderstraat 27, Den Burg, Tel 13185 (tegenover Albert Heijn) Witte Kruislaan 7a, Den Burg, Tel 22165 Groeneplaats 12, Den Burg, tel. 13833 presenteren wij in de grote zaal (Uitsluitend na reservering) Aanvang 19.00 uur. f28,00 per persoon. Kinderen tot 12 jaar ƒ15,-. 25 Chinese en Indische specialiteiten gerechten Nagerechten: perziken, ananas, lychee, vruchten, gebakken banaan Vanaf 25 pers. lopend buffet gehele week mogelijk na reservering, prijs op aanvraag. Natuurlijk kunt u ook la carte bij ons eten Reserveer tijdig uw tafel: 13833 Ook afhaalmaaltijden Volgende week zondag 1 oktober géén lopend buffet! PROVINCIE r WET AMBULANCEVERVOER Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken ingevolge het bepaalde in artikel 13 van de Wet ambulancevervoer bekend, dat bij besluit van 22 augustus I995 nr. 95-315400 aan de hieronder vermelde rechtspersoon een vergunning ambulancevervoer is verleend: naam gevestigd te aantal standplaatsen ambulances Dagelijks bestuur Den Helder 6 Den Helder, Gewest Kop van Wieringermeer Noord-Holland Reeds op 3 december I99I besloten Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om, onder gelijktijdig intrekking van de vergun ningen van de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Den Helder, Wiermgen en Wieringermeer, alsmede die van de Regionale Ambulancedienst Kop van Noord-Holland, een vergunning ambulancevervoer af te geven aan het Dagelijks Bestuur van het Gewest Kop van Noord-Holland. Dit besluit werd echter op basis van vormfouten op 4 juli I994 door de Raad van State vernietigd De provincie diende als gevolg van dit besluit opnieuw in deze kwestie te voorzien. Hiertoe is bovenaangehaald besluit genomen. De verlening alsmede de inthekkingen van de vergunningen zijn geschied met terugwerkende kracht tot 3 december 1991 Gedeputeerde Staten wijzen erop dat ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending, uitreiking of publikatie van dit besluit schriftelijk bezwaar kan maken. t Het maken van bezwaar dient te geschieden door indiening van een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, La v. de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 123. 2000 MD Haarlem Op dit adres is desgewenst ook een folder te verkrijgen met een uitleg over de procedure Het bezwaarschrift moet een omschrijving bevatten van het besluit waartegen het is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar GEMEEWTE TEXEL De burgemeester van Texel maakt bekend dat burgemeester en wethouders van de gemeente Texel voornemens zijn toestemming te verlenen aan het plaatsen van vier zendmasten ten behoe ve van de hulpverlenende instanties zoals ambu lancedienst en brandweer om het verbindings- werk op Texel te verbeteren. De hoogte van de masten bedraagt maximaal 18 meter, gerekend vanaf de begane grond. De hoogte is inclusief be bouwing als de mast op een bestaand gebouw wordt geplaatst. Het voornemen is om de zend masten op de volgende lokaties te situeren: 1dak gemeentehuis, Groeneplaats 1 te Den Burg; 2. achterzijde kantoor gemeentewerken, Reyer Keyserstraat 7 te Den Burg; 3. zijgevel kantoor vliegveld, Postweg te De Cocksdorp; 4. achtergevel brandweerkazerne, Kikkertstraat te De Cocksdorp. Daarnaast is het voornemen negen sirenemasten te plaatsen in het kader van het project vernieu wing waarschuwingsstelsel van het ministerie van binnenlandse zaken. Dit ter vervanging van het bestaande stelsel, dat niet meer beantwoord aan de eisen van de huidige samenleving en niet voldoet aan de Europese richtlijnen. Het nieuwe stelsel zal worden voorzien van een nieuw geluid, dat „stil" getest kan worden. Het voornemen is om op de volgende lokaties in combinatie met bestaande masten, danwel door middel van het plaatsen van een nieuwe mast het nieuwe waarschuwingssysteem te realiseren: 1terrein Rijkswaterstaat te 't Horntje, op de dijk bij de Texelse boot; 2. naast het dorpshuis De Bijenkort, ter hoogte van de av.-ruimte, Mulderstraat 37 te Oosterend; 3. het nog aan te leggen parkeerterrein aan de Witteweg/Rommelpot te Den Hoorn; 4. nabij kruising Gerritslanderdijk-Tempeliersweg te Den Burg; 5. terrein olie-opslag RAB, gelegen aan de Vlam- kast te Oudeschild; 6. terrein bij N. Graaf, Krimweg 47 te De Cocksdorp; 7. in combinatie met PTT-mast aan Waalderweg te Den Burg; 8. vliegveld, Postweg te De Cocksdorp in combi natie met zendmast; 9. op het parkeerterrein achter verhuurbedrijf Kikkert, Nikadel 75 te De Koog. Het voornemen ligt vanaf 25 september 1995 gedurende twee weken voor belanghebbenden ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting van de gemeentesecretarie (ka mer 0.12), Groeneplaats 1 te Den Burg. Eventuele reacties tegen het bovenbedoelde voornemen kunnen, gedurende de termijn van ter inzage legging, schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar worden gemaakt. De burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis dat burgemeester en wethouders van Texel voornemens zijn middels artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, medewerking te verlenen aan een melding bouwvoornemen van: de heer J. Kikkert voor het plaatsen v.a serre a/h Molwerk 15 te Den Hoorn. De bouw- en situatietekening ligt vanaf 25 sep tember 1995 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisves ting, kamer 0.12 Eventuele bedenkingen tegen het bovenbedoelde voornemen kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar worden gemaakt. De burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis dat het college van burgemeester en wet houders van Texel voornemens is vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestem mingsplan, door middel van toepassing van arti kel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor een verzoek van: Aegon Vakantiepark De Sluftervallei voor het plaatsen van zeven kantoorcontainers en twee nissenhutten a/d Krimweg 102 te De Cocksdorp, gedurende de periode tot 1 april 1996. Het verzoek ligt vanaf 25 september gedurende twee weken ter inzage op het gemeentehuis, af deling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (kamer 0.12), Groeneplaats 1 te Den Burg. Gedurende de termijn van ter visie legging bestaat de mogelijkheid om tegen het verlenen van de vrijstelling bij het college van burge meester en wethouders voornoemd, schriftelijk bedenkingen in te dienen. De burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis dat burgemeester en wet1'.ouders van Texel voornemens zijn vooruit lopen op de vaststelling van een uitwerk', igsplan door toe passing te geven aan artikel 16 van de voorschrif ten van het bestemmingsplan Buitengebied Texel. Op basis van deze bepaling kan medewerking worden verleend aan een bouwplan waarbij een zomerhuis kan worden uitgebreid tot maximaal 70 m2. Deze bepaling wordt toegepast op het bouwplan van: G.J. Kamps-Preusting voor het gedeeltelijk vergroten v.e. zo merhuis a/d Cahformëweg 204 te De Koog. De bouw- en situatietekening ligt vanaf 25 sep tember 1995 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisves ting, kamer 0.12. Eventuele bezwaren tegen het bovenbedoelde bouwplan kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar worden gemaakt. Aanvraag bouwvergunningen: Burgemeester en wethouders van Texel maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat een aanvraag om bouwvergunning is ihge- diend door: A. Looyer voor het veranderen/vergroten v.e. werkpi^T werkplaats/showroom/woning a/d Spinbaan 1 te (w' (ontvangen 12-9-'95); H Niedenhoff voor het plaatst zomerhuis a/d Bosrandweg te De Koog Iork-1 14-9-'95); A Nijkamp voor het vergroten v.e. woonhtT Vroonlant 7 te Den Burg (ontvangen 14-9-'95); G voor het geheel vernieuwen v.e. zomerhuis a/d Zanddijk te De Cocksdorp (ontvangen 14-9-'95). Tevens is een melding bouwvoornemen diend door: J.A. Hoogenbosch voor het plaatsen v.e. fietsenbergj, Wintergroen 10g te De Koog (ontvangen 12-9-,95).1 Scherpemsse voor het plaatsen v.e. berging a/d Lood^ 38 te Oudeschild (ontvangen 13-9-'95); Fam. Imhoff het gedeeltelijk vernieuwen/vergroten v.a kampeert^ a/h Mienterglop 39 te De Koog (ontvangen 14-9-'g- Tegen deze kennisgeving kunt u geen bezw; maken. Bezwaren kunt u pas indienen pij bouwvergunning is verleend. Verleende bo vergunningen worden gepubliceerd. Afgegeven bouwvergunningen: L. Eelman voor het vergroten v.e woonhuis a/d K09* 141 te Den Burg; G. Wessels voor het vergroten va plaats a/d Postweg 215 te De Cocksdorp; B. Bakker voc veranderen v.e. winkelruimte magazijn a/d Wilhelm^ 55 te Den Burg; W. Froese voor het plaatsen v.a dakkap. Roggeslootweg 751 te De Cocksdorp; Recreatiestc! Texel voor het geheel vernieuwen/vergroten va tok bouw a/d Rommelpot 19 te Den Hoorn; J.M, Ranvi veranderen v.a stolpboerderij a/d Veenselangweg 2 tc Burg; E. Kienemund voor het vergroten v.a zomerhuis Californiëweg 94 te De Koog, S. ten Brug voor het g4 vernieuwen/vergroten va. woonhuis a/d Langeveldstraa te De Cocksdorp, Tweewielercentrum Kikkert voor het wen v.e. bedrijfshal a/h Vliegwiel 16 te Oudeschild; Vastgoed B.V. voor het vergroten v.a kantoor a/d huisstraat 40 te Den Burg; A. van der Sar voor het uitbn v.e. kampeerboerderij a/d Slufterweg 2b te De Cocks.* Afgegeven sloopvergunning: E. Vermeulen voor het slopen v.e. boerderij a/d Ottersafl Oudeschild. Bezwaar- en beroepsmogelijkheden: Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht) u binnen zes weken na de dag waarop i besluiten zijn bekendgemaakt een bezwaarsc bij burgemeester en wethouders indienen, bezwaarschrift dient ten minste te bevatte naam en het adres van de indiener, de dagt ning, een omschrijving van het besluit waarti bezwaar wordt gemaakt, de gronden van hel zwaar en zo mogelijk een afschrift van bestreden besluit. Het bezwaarschrift niet de werking van het besluit waartegen gericht. Bovengenoemde vergunningen kunt u int de afdeling Bouwzaken, kamer 2.12. Kapvergunningen: Burgemeester en wethouders van Texel bekend dat zij voornemens zijn kapvergunni gevolge artikel 5 van de Kapverordening li overeenkomstig het bepaalde in de alg Wet Bestuursrecht, te verlenen aan: de heer M.R Stoer, Boogerd 34 te Den Burg; deheerL man, Veenselangweg 8 te Den Burg. De aanvraag om kapvergunning en een onhfl van de beschikking op deze aanvraag, alsn het advies van het hoofd van de afdeling Gr beheer van Gemeentewerken Texel, liggen g rende vier weken voor belanghebbenden inzage. Binnen deze termijn kunnen deze belanghebl den hun zienswijze daarover, hetzij monde hetzij schriftelijk aan burgemeester en wetl ders van Texel, Postbus 200, 1790 AE DenBi kenbaar maken. De desbetreffende stukken zijn gedurende openingstijden van het gemeentehuis aanw op de afdeling Grondzaken, kamer 2.02 venste verdieping). Nadere informatie: telefoonldoorkieslnum 62188. GEMEEMTE TEXEL De burgemeester van Texel brengt ter open kennis dat burgemeester en wethouders Texel een concept-verordening met betrei) tot de Razende Bol hebben vastgesteld. Alvor deze concept-verordening ter vaststelling worden aangeboden aan de raad van Texel, w eenieder in de gelegenheid gesteld zijn beden gen tegen de concept-verordening in te die' De verordening heeft tot doel de aanwezige tuurwaarden op de Razende Bol te bescheet maar de mogelijkheden tot extensieve recre (wandelen, zonnebaden etc.) te behouden. De ontwerp verordening ligt vanaf 2 okk 1995 gedurende twee weken voor eenieder inzage op de afdeling Ruimtelijke Ordening Volkshuisvesting van de gemeentesecretarie Texel (kamer 0.12), Groeneplaats 1 te Den en op het Bureau Voorlichting van de gemei Den Helder, Drs. F. Bijlweg 20 te Den Helde Eventuele bedenkingen tegen het bovenbed» voornemen kunnen gedurende de termijn var inzage legging schriftelijk aan het college burgemeester en wethouders van de geme< Texel kenbaar worden gemaakt. GEMEENTE TEXEL Op zaterdag 7 oktober aanstaande wordt v een veiling gehouden van door de politie ge' den fietsen. Personen die aangifte hebben daan van verlies of diefstal van een fiets be» van de politie een aankoopcertificaat gek'6' Met dit aankoopcertificaat kunt u op de vf een fiets kopen. De veiling, die in de garage van de politie aa Keesomlaan wordt gehouden, begint om uur. Vóór de veiling is eenieder van 9.30-10.00" de gelegenheid een gevonden fiets als de n1 de zijne te identificeren. De fiets wordt da nog uit de verkoop gehaald. Nadere in»" kunt u verkrijgen bij de afdeling Algemene van het gemeentehuis bij de heer A. Biim'. foon(doorkies)nummer 62152.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1995 | | pagina 8