„Hier krijg je het gevoel een ander mens te zijn" „Lepelaars van de luy" alsnog in druk TEXELSECOURANT Itig jaar na dood Nol Binsbergen Voorlichtingsavond terminale (thuis)zorg Texels proefschrift over medicijnen in krant en tijdschrift VRIJDAG 22 SEPTEMBER 1995 Anoek on Bernadette gingen hot hole eiland rond mot het Vakantiezorg-busje Met z'n tweetjes op vakantie gaan en elke dag doen waar je zin in hebt. Veel gehandi capten en chronisch zieken zouden dat dolgraag willen, maar zijn afhankelijk van ver pleegkundige en/of verzor gende hulp. Meer dan een groepsreis met lotgenoten zit er voor hen niet in. Wellicht komt daarin verandering. „Vakantiezorg" heet het voor Nederland unieke proefpro ject dat dit jaar op Texel draait. Hulpbehoevende toe risten krijgen zorg op maat geleverd. Met succes, want nu al staat vast dat het pro ject op Texel een vervolg krijgt en waarschijnlijk op an dere plaatsen in den lande wordt ingevoerd. Frans Hop man nam een kijkje bij twee vakantiegasten en vroeg naar hun ervaringen. zijn op Texel werkzaam bij het Kruiswerk en dat schept vertrou wen. „Men kan wel zeggen: u wordt verzorgd, maar dat zegt ons weinig. Het gaat om de hulp die je kunt krijgen in noodgevallen. Wij zijn dan afhankelijk van anderen." Vakantiezorg levert twee vaste verzorgsters, 's Morgens komt Henriëtte, 's avonds Ineke. Zij ko men op afroep, als Harry er aan toe is. Waar halen ze de tijd van daan? Ineke van Koeveringe: „Tja, we zijn met een aantal mede werksters gewoon erg enthousiast met dit proefproject bezig. De or ganisatorische aspecten zijn daar bij ondergeschikt aan de wensen van de vakantiegangers." Soms gaat het maar om kleine dingen, zoals het regelen van een extra kussen. Voor de gehandicap te toerist kan dat echter het ver schil zijn tussen aangenaam en pijnlijk. Rolstoellift De Tilburgers zijn positief over de mogelijkheden op het eiland. Ze hebben de door Vakantiezorg op gestelde lijst met rolstoelvriende- lijke voorzieningen voor een groot deel afgewerkt. Een hoogtepunt was de gamalentocht met de TX 27. De kotter heeft een rolstoellift aan boord en Harry kón alles goed bekijken. Niet op de lijst stond eet café Dikke Mik in De Koog, waar ze elke avond uit eten gaan. „De benadering van rolstoelers op Texel is uniek. Hier word je ten minste normaal aangesproken", zegt Harry. Traditie Anoek Kouwets heeft een ziekte aan haar afweersysteem, waar door steeds meer lichaamsfunc ties worden aangetast. Twee ledematen zijn inmiddels afgezet. Ze beweegt zich voort in een elec- trische rolstoel, maar woont in Amsterdam wel zelfstandig. In een woning van een „focus- project", waar ze met een druk op de knop snel hulp kan inschakelen. Dagelijks moet ze, voor ze de dag begint, uitgebreid worden gewas sen, verbonden en geïnjecteerd. Zij viert vakantie met stadgenote Bernadette Rosseboom, een vrien din vanaf de middelbare school. De twee vriendinnen hebben er een traditie van gemaakt om één week per jaar samen op vakantie te gaan. Ze huren dan een huisje in een vakantiepark. Vorig jaar ging het echter mis, toen Anoek een acute ontsteking kreeg en ze zich rot moesten zoe ken om hulp te krijgen. „Beangsti gend was dat", vertelt Anoek. „Ik denk dat we dit jaar zonder Vakan tiezorg ook wel op vakantie waren gegaan, maar het wordt elk jaar moeilijker. Ik begon er steeds meer tegenop te zien." Via een gehandicapte buurtbe woonster hoorde ze van Vakantie zorg. Na informatie te hebben ingewonnen reserveerde het tweetal een aangepast huisje in vakantiecentrum Sluftervallei. Normaal zoeken ze een plekje waar ze meteen wandelingen kun nen maken. Op Texel huren ze de aangepaste auto van Vakantie zorg, zodat ze het hele eiland kun nen verkennen. De vriendinnen maken uitbundig van het busje gebruik. Éénmaal maakten ze een rit langs de bui tenkant van de Waddenzeedijk. Vakantiezorg regelde een sleutel van het hek dat de toegang ver spert en voor een ontheffing. Ook gingen ze naar de dekbeddenfa- briek, EcoMare en Den Burg. Strand Maar boven alles uit staken de strandwandelingen die Anoek dankzij de nieuwe strand- terreinrolstoel bij paal 17 kon ma ken. „Toen ik jong was, wandelde ik vaak met de hond langs het strand. Sinds ik in een rolstoel zit -en dat is al vijftien jaar zo- heb ik dat niet meer gekund. Dat is één van de dingen die ik het meest heb gemist." Haar geleidehond Future, normaal de rust zelve, rook eveneens de vrijheid. Hij sprong in zee, rolde door het zand en rende achter elke bal die hem werd toegegooid. Als kritische gebruiker heeft Anouk wel enkele aanmerkingen op het „strandmobiel". „Hij rijdt heerlijk licht, maar er zit geen rem op, zodat je 'm moet stutten als je met de hond speelt." Verder dreig de ze als lichtgewicht te gaan glij den in de stoel, maar voordat dat zou gebeuren kwam Ineke van Koeveringe al met een veiligheids riem aanzetten. Anouk is niet alleen blij dat ze zelf een vrij onbezorgde vakantie heeft, maar ook dat haar vriendin wordt ontlast. „De afgelopen jaren kwam steeds meer op Bernadette neer. Dat sluipt erin. Vaak is het wel te regelen dat je ergens an ders wijkverzorging krijgt. Maar dan ben je gebonden aan vaste tij den, men is minder op mijn situa tie ingespeeld. Zodat Bernadette toch maar zelf veel aan het rege len was. Maar hier wordt met ons meegedacht en staan ze dag en nacht klaar." Hierdoor is Anouk 's morgens eer der klaar en houdt ze meer energie over om de dag te besteden. „Zo hebben we allebei méér vakantie." Van groepsvakanties met lotgeno ten houdt Anouk niet. „Je komt dan niet uit de sleur van gehandi capt zijn. Integendeel, je wordt nog meer met je neus op de feiten gedrukt. Dat je in een rolstoel zit en dat je dingen niet kan. Nu pro beer ik juist steeds meer dingen uit. Ik weet nu al wat ik volgend jaar wil. Als het kan, ga ik para chutespringen!" Vakantiezorg Texel is een gezamenlijk pro ject van de Stichting Kruiswerk Kop van Noordholland, Buro Vakantiezorg Texel en Stichting Thuiszorg Nederland. Deze laat ste stichting vergoedt de extra zorg die plaatselijke Kruiswerk-medewerksters aan gehandicapte gasten verlenen. Voorts wordt samengewerkt met de Stichting So ciaal Alarm Texel. Het project maakt het mogelijk dat mensen met lichamelijke be perkingen en chronisch zieken spontaan op vakantie kunnen gaan. Ook de vakan tiegast die tijdens zijn verblijf onverwacht hulp nodig heeft, kan ervan gebruik maken. dag is het vijftig jaar gele- iat de vogelfotograaf, ci- lan schrijver Nol Binsbergen ijarige leeftijd overleed. Ter anheid daarvan verschijnt «Ie maand het door hem 'aten Lepelaars van de een boekje van 48 pagi- rijkelijk voorzien van foto's auteur. al pas nu in druk verschijnt omdat het was bedoeld als stuk van een groot boek *ger- en ooievaarachtigen in land. waaraan hij nog maar net begonnen was toen hij aan maagkanker overleed. Op initiatief van de familie Binsbergen ver schijnt dit hoofdstuk nu als zelfstandig boekje met daarbij een uitgebreide levensbeschrijving van de bijna legendarische schrijver, die op Texel enkele jaren heeft ge woond en gewerkt. Ook is een tekst toegevoegd „De lepelaars vijftig jaar later". Schilder De op 12 januari 1908 in Zaandam geboren Arnold Friedrich Binsber gen had al zeer jong belangstelling bazig met de filmcamera in het rietland. /Fo'° Henk de drootl voor vogels waarbij hij in eerste in stantie zijn hart ophaalde aan de rijke (water)vogelwereld van het Oostzijderveld bij zijn woonplaats. Al op zijn dertiende ging hij wer ken en ontwikkelde zich tot een vakbekwaam huis- en decoratie schilder. Toen hij twintig was be gon hij met een compagnon een eigen bedrijf, dat na Binsbergens huwelijk met Truus Arends weer werd gesplitst. Naast zijn dagelijkse werk bleef Binsbergen zich bezig houden met vogels en het fotograferen ervan. Zijn steun en toeverlaat was in die dagen Jan R Strijbos. Zeker als de beperkte technische mogelijkhe den van die tijd in aanmerking worden genomen, maakte Bins bergen schitterende platen, door gaans gemaakt vanuit een lichte schuilhut die zo dicht mogelijk bij de nesten werden geplaatst. Boeken Nol Binsbergen gebruikte het ma teriaal voor lezingen en allerlei pu blicaties. Van zijn hand verschenen boeken als .Trekvo gels" 119351, „Vogels van weide en rietland" (1937) en „Uit Neer- lands vogelleven" (1941). Samen met Dirk Mooy en Rein Stuurman maakte hij het in 1937 verschenen „Zien is kennen!", het bekende determineerboek dat nog steeds in de handel is. Verder schreef hij artikelen in dagbladen en tijd schriften en Texel werd een van de vogelgebieden waarheen hij regel matig zijn schreden richtte. In de oorlog ging Nol Binsbergen zich ook bezig houden met films In eer ste instantie monteerde hij de film „Vogelleven in Holland" uit nage laten materiaal van de Zwitserse vogelfotograaf en -cineast Alp- honse Burdet, die voor de oorlog regelmatig op Texel actief was. De film werd in 1941 onder andere vertoond in „Texels Bioscoopthea ter", toegelicht door Nol Binsber gen. Op Texel hield Binsbergen ook lezingen op scholen en op ou deravonden, samen met Herman van der Horst om propaganda te maken voor het Texels Museum. Door deze activiteiten steeg het aantal donateurs van het Texels Museum aanzienlijk. Van der Horst was zoölogisch preparateur in Beverwijk en was naar Texel ge komen toen hij daar conservator werd van het door „meester" H.J. Foto van Nol Binsbergen: lepelaar met jong dat om voedsel bedelt. Kraai opgerichte museum. In opdracht van Teso maakten Nol Binsbergen en Herman van der Horst de film „Texel de parel der waddeneilanden", beter bekend als de Texelfilm, die tot in de vijfti ger jaren in het seizoen wekelijks draaide in de bioscoop. Alle voge lopnamen in deze film zijn van Binsbergen; de rest nam Van der Horst voor zijn rekening. Als ge volg van ongenoegen kwam de naam van Binsbergen in deze film niet voor. Pas toen de film begin dit jaar door EcoMare op video werd uitgebracht, werd de naam Binsbergen alsnog in de titels op genomen. In dezelfde periode dat de opna men voor de Texelfilm werden ge maakt, vervaardigde Binsbergen de film „Geheimen van het Water land", die binnenkort ook op video verkrijgbaar is. Een belangrijk on derwerp in deze film vormen de le pelaars van De Muy. De opnamen werden met speciale toestemming van Staatsbosbeheer gemaakt vanuit een vaste schuilhut op pa len en een losse kleine hut die tus sen de nesten in de kolonie werd geplaatst. Van hieruit werden ook dq foto's gemaakt waarmee het binnenkort te verschijnen boekje is geïllustreerd. De familie Binsbergen verhuisde in verband met de Texelfilm in maart 1942 van Haarlem naar „d'Oprel" aan de Ruyslaan in De Koog. Toen dat door de Duitsers werd gevor derd voor het onderbrengen van Brits-Indiërs werd een ander huis in De Koog betrokken. Toen in mei 1944 het hele dorp werd ont ruimd, vertrok de familie voor kor te tijd naar de Wieden in Overijssel. Binsbergen had toen al maagklachten, die verergerden na dat hij in augustus 1944 naar Texel was teruggegaan om te wonen in „De Marei", het huis van Jan Drij ver, de toenmalige secretaris van Natuurmonumenten. In septem ber 1945 werd hij in het Sint Jan ziekenhuis van Zaandam opgeno men, waar bleek dat hij aan maag kanker leed. Een operatie kon hem niet meer redden. „De lepelaars van De Muy" wordt uitgegeven door Het Open Boek te Den Burg. Het wordt gedrukt in Nieuw-Zeeland door toedoen van Binsbergens' jongste zoon Henk, die daar woonachtig en werkzaam is als lithograaf en drukwerkvoor bereider. Dinsdag 10 oktober houdt de Ver eniging AVVL een voorlichtings avond in dorpshuis d'Ouwe Ulo, Schilderend 39. Den Burg, aan vang 20.30 uur. Onderwerp is stervensbegeleiding (terminale zorg) en wat daarbij komt kijken. De avond heeft de titel „Voor ik afscheid neem". De avond wordt ingeleid door de voorzitter van de afdeling Texel, de heer Theo v.d. Berg. Vervolgens spreekt de heer S. van Vuure, lid van het Hoofdbestuur van de Ver eniging AVVL. Zijn lezing zal gaan over het belang van het maken van keuzen in de laatste levens fase Een goede voorbereiding op het levenseinde houdt niet alleen in het treffen van praktische, zake lijke voorbereidingen. Het kan ook gaan om het vormgeven van de eigen uitvaart of die van iemand van wie we houden. En is er spra ke van een terminale ziekte, dan zal men moeten streven naar een zorgsituatie die kans biedt op een harmonieus afscheid. Mevrouw E. Donk, werkzaam op het Informatiepunt Terminale Zorg, vertelt over de werkzaamhe den van dit (gratis te consulteren) informatiepunt en kan in bredere zin iets vertellen over de diverse zorgmogelijkheden. Er is gelegenheid tot het stellen van (discussie)vragen. Voor geïn teresseerden wordt aan het eind van de avond een film vertoond over het crematorium Schagen. Deze openbare thema-avond, een initiatief van AVVL-afdeling Texel, is gratis toegankelijk, De leden van de afdeling zijn voorafgaand aan de bijeenkomst, om 19.30 uur, welkom in d'Ouwe Ulo voor de jaarlijkse afdelingsvergadering. Razend dat een gehandicapte iets mag willen. Ik kan er 0ver uit dat ik zelf mag bepalen hoe laat ik geholpen wil jen." In beverige blokletters heeft Harry Booij-Liewers uit Tilburg zijn gedachten- op een stukje papier onder rtlen gebracht. Na 12/4 jaar verpleeghuis is hij op Texel het eerst „alleen" op stap. De zwaar gehandicapte ek Kouwets (34) uit Amsterdam is al even lovend, jtepunt van haar verblijf zijn de strandwandelingen met [hond, die zelf van enthousiasme ook uit de bol gaat. jsik op mijn 19e in een rolstoel belandde, heb ik dat meer kunnen doen." Booij-Liewers kwam na een (istam-infarct terecht in een j|. Ook verloor hij zijn htrmogen goeddeels, ji met het uitstoten van m weet hij zich een beetje ianbaar te maken. Hij woont (jaeghuis De Hazelaar in Tïl- Hoewel hij daar met de bes pelingen wordt verzorgd, ide vaste regelmaat geest- ij. Elke dag op dezelfde tij- wassen, aankleden, eten, ii „Ik had afgeleerd iets te willen. Tot deze vakantie. Ik heb nu het gevoel een ander mens te zijn. Er is een wereld voor me open ge gaan", zegt hij blij. De afgelopen jaren is hij meer maals op vakantie geweest. Maar telkens betrof het een groepsreis met het Rode Kruis of De Zonne bloem. „Best leuk, maar je zit toch steeds tussen andere zieken en gehandicapten." Disco Op Texel voelt hij zich eindelijk écht vrij. Samen met echtgenote Rietje en hun kennissen Marjan en Riny Krooswijk vermaakt Harry zich opperbest. De Krooswijks ontdekten het aangepaste appar tement van hotel De Zwaluw in De Koog tijdens een vakantie afgelo pen voorjaar. Ze vroeg een folder aan en na een gesprek met Ineke van Koeveringe van de Stichting Vakantiezorg Texel volgde de boeking. „Er was niets dat niet kon. 'Als jul lie 's morgens vroeg naar de vo geltjes willen kijken, of je komt 's nachts uit de disco, we staan voor jullie klaar', zo kregen we te horen. En dat is nog waar ook. We heb ben niets dan lof." Vertrouwen Vooral de zekerheid die Vakantie zorg het echtpaar kon bieden, was doorslaggevend. „Voor ons beiden is het belangrijk om zeker te weten dat er oplossingen bij de hand zijn. Anders ga je niet rustig weg." De medewerksters van Vakantiezorg „Terwijl bij mensen die wonen in de stad Groningen wordt gespro ken van inwoners, zouden men sen die op het eiland Texel wonen beter opwoners kunnen worden genoemd". Vandaag verdedigt Anke van Trigt deze ludieke stel ling in de Rijksuniversiteit van Groningen. De 32-jarige oud- Texelse hoopt vandaag te promo veren tot doctor in de wis- en na tuurwetenschappen. Acht jaar geleden haalde Anke van Trigt al de titel doctorandus na het voltooien van de studie farmacolo gie. Terwijl ze onderzoek deed en college gaf aan de universiteit werkte ze de afgelopen zes jaar aan het proefschrift, waarmee ze nu de doctorstitel hoopt te beha len. Haar Texelse komaf blijkt niet alleen uit de genoemde ludieke stelling, maar ook uit de omslag en het dankwoord. Op de cover prijkt een foto van de Texelse boot, varend op het Marsdiep. Het dan kwoord, gericht aan allen die heb ben meegewerkt aan haar onderzoek, staat vol verwijzingen naar de zee en scheepvaart. titling met de strandmobiel" was voor Harry Booij-Lieuwers één van.de hoogtepunten. Anke van Trigt tijdens haar werk aan de Groningse universiteit. (Foto J. Duitsch, Universitair Centrum voor Farmacie De titel van het proefschrift luidt „Making news about medicines". Het is geschreven in het Engels, maar er is ook een begrijpelijke Nederlandstalige samenvatting. Anke van Trigt richtte zich op de manier waarop de Nederlandse schrijvende pers verslag doet van onderzoeken en medicijnen. On dermeer hield ze interviews met journalisten van landelijke dagbla den en tijdschriften als Libelle en Ouders van Nu. Ze kwam tot de ontdekking dat journalisten zich niet laten leiden door de farma ceutische industrie (die graag wil dat nieuwe medicijnen worden aangeprezen), zoals wel wordt be weerd, maar zich onafhankelijk opstellen en zich zorgvuldig infor meren. Een andere conclusie is dat da mesbladen de bijwerkingen van nieuwe medicijnen vaak vergeten te melden. Naar aanleiding van die artikelen krijgen huisartsen extra vragen van hun (vrouwelijke) pa tiënten. Anke van Trigt adviseert huisartsen en apothekers daarom speciaal te letten op eventuele bij werkingen en daarover voorlich ting te geven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1995 | | pagina 9