Cjrocn kwartsJexels in het 'lannen voor hotelbouw buteriggel en Noordzee Restaurants Badweg maken plaats toomboot aterdag in sinterklaas Oudeschild Weer kwart miljoen voor EcoMare Ouders Strijbosschool leggen zelf plaveisel 06 904 904 01 Turntitei eindelijk weer voor Wilco Drijver Commentaar op Koger herinrichting sw Texelse hengst goedgekeurd 9) TV Texel maakt verwachtingen waar Dirk en Cobie stoppen met de onderbroeken Kans op akkoord jutters en STM Omdat gemeente geen geld had: Iste Uitzendkracht Arbeidsbureau EcoMare: plan voor onderwatermuseum TEXELSE^ COURANT j^j drogisterij Even een pak SNERT halen in DINSDAG 14 NOVEMBER 1995 NR 11033 lERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - gave Langeveld en de Rooy b.v., tel (0222) 362600. - .artentios/abonnementen/bezorglng tel. 362600, fax 314111. dacti? tel 362620, fax 314111. ig. in dringende gevallen 06-52 78 49 62 .jactie bulten werktijd Gerard Timmerman, hoorwal 11, Den Burg, telefoon 314687. SCHIJNT DINSDAGS EN VRIJDAGS. LOSSE NUMMERS f1,45. even de krant bellen Kies 1 voor nieuws, i 3 v oor de ugcndu. 4 v sport. oor bel v» De TC-Nieuwslijn, altijd het laatste nieuws Projectontwikkeling uit idrecht heeft plannen voor de van een hotel op de plaats nu De Buteriggel aan de weg staat. Hino, die ook de nen voor de derde fase van Aars ontwikkelde, heeft een g op het restaurant verwor- en inmiddels een bouwaan- 5 ingediend. Aan de overkant de Badweg koestert A. Kooi- plannen om op de plek van lestaurant Noordzee een ho- istaurant te bouwen. ■Ibouw op beide plekken past e huidige (horeca)bestemming e panden. Volgens het nieuwe emmingsplan buitengebied, naar verwachting halverwege wordt vastgesteld, is hotel- op beide lokaties echter niet r mogelijk. luleriggel is volgens makelaar Eelman, die als tussenper- optreedt voor Hino, niet i geschikt om te renoveren en waarschijnlijk worden ge- pt. Als Hino het pand koopt familie Boorsma wil de pro- -Intwikkelaar er een hotel an nex appartementenbedrijf vesti gen met een restaurant. Het is niet bekend of Hino de appartementen in de verkoop wil gooien. Verplicht Zowel De Buteriggel als Noorzee vallen binnen de zogenaamde 500 jaargrens die over het duin is ge trokken door Rijkswaterstaat. Dat wil zeggen dat op die lijn de kans dat de zee de duinen tot die lijn wegslaat eens in vijfhonderd jaar is. Rijkswaterstaat, beheerder van de ondergrond, zou niet onwelwil lend tegenover de plannen staan. Op basis van het huidige bestem mingsplan buitengebied is het col lege verplicht de bouwaanvraag van Hino in behandeling te nemen. De Buteriggel heeft een zoge naamde horeca (H)-bestemming, wat inhoudt dat het zowel een ca fé, als restaurant en hotelfunctie heeft. Van dat laatste was tot dus ver geen sprake. Kooiman van restaurant Noordzee heeft nog geen aanvraag inge diend, maar wel contact gehad met de gemeente over sloop van het pand en bouw van een nieuw klaas en zijn knechten wor- zaterdag in Oudeschild ver- De stoomboot arriveert 3.30 uur in de vissershaven. Sint wordt opgewacht door gntvangstcomité. waaronder meester Willem van Rap- Vanuit Oudeschild vertrekt oedheiligman om 14.15 uur de T-ford naar Den Burg, hij een kwartier later bij Heli- in het Schilderend wordt op- icht door zwarte pieten en Irouwe schimmel om aan de gang te beginnen. jdeschild wordt het voor jong ud een feest van jewelste. Zo de goedheiligman zijn gezicht zien, start het KTF-fanfare het spelen van sinter- iliedjes. Zodra de kindervriend ludeschild met de jeugd de handen heeft geschud, vervolgt hij zijn intocht in Den Burg. De route is als volgt: het Schilderend, We verstraat, Parkstraat, de Groene- plaats, Binnenburg, Waalderstraat, Burgerhout, Kogerstraat, Stenen plaats, Hogerstraat, Gravenstraat, Warmoesstraat, Elemert (door braak), Parkstraat, Weverstraat, Stenenplaats, Binnenburg en Groeneplaats. Vanaf 14.30 uur zijn er activiteiten in de Schoutenzaal van De Linde boom, waar om 14.45 uur een voorstelling met Karin Somers en Lot Kombrink start. Sint en Piet ar riveren om 15.25 uur in De Linde boom. Om 15.40 uur verlaat hij de zaal en gaat naar de bioscoop (open vanaf 15.30 uur). Om 14.45 uur start er een programma met Anneke Berghuis. hotel/restaurant. Wat hem betreft komen daarin elf kamers. De plan nen houden geen direct verband met de op handen zijnde wijziging van het bestemmingsplan. „We wilden dit al veel langer. Pas sinds het erfpachtcontract van dertig jaar rond is, hebben we de zeker heid dat we verder kunnen." De ondernemer stelt dat omzetting in een hotel noodzakelijk is voor een rendabele bedrijfsvoering. De raad stelt het nieuwe bestem mingsplan buitengebied naar ver wachting volgend jaar vast, waarop het halverwege '97 van kracht kan worden. Volgens Eel man is er juridisch geen grond voor de gemeente om Hino's aan vraag niet in behandeling te ne men. In afwachting van de toetsing van het plan door de af deling ruimtelijke ordening, wil de gemeente nog geencommentaar geven op de haalbaarheid van het project. Bij Hino was niemand be reikbaar. Fietstas verdwenen. Een jongen uit Den Burg merkte zaterdagoch tend rond elf uur dat de grijze fietstas waarmee hij van huis was gegaan niet meer aan zijn bagage drager hing. Toen hij met zijn moe der ging zoeken, werd het tweetal aangesproken door iemand die de tas had zien staan op de vluch theuvel op de kruising Berhardlaan-Wilsterstraat. Getuige wist te melden dat kort daarop de bestuurder van een rode auto was gestopt en het kleinood had mee genomen. In de tas zat ondermeer een geldbedrag van zo'n f50,-. Bijgestaan door zaahondenverzorger Salko de Wolf en haar moeder houdt de 3-Jarlge Nandine Mansveld de zeehonden een visje voor. (Foto Fr»n» Hopman) Na een minder druk 1994 heeft de publieke belangstelling voor EcoMare zich dit jaar hersteld. Gisteroch tend verwelkomde het centrum voor Wadden en Noordzee de 250.000e bezoeker. EcoMare zit hiermee bijna op het niveau van het recordjaar 1993, toen deze mijlpaal op 6 november werd bereikt. Uiteindelijk kwamen dat jaar 257.000 mensen een kijkje nemen. Vorig jaar bleef de teller op 247.000 staan. Tijdens afgelopen zomer zag het er niet naar uit dat de kwart miljoen opnieuw zou worden bereikt. „De bezoekersaantallen scheelden toen niet veel met '94", aldus directeur Jan Kuiper. „Maar we hadden een goed naseizoen." Dat het centrum in trek is bij jong en oud, bleek gisteren toen Kuiper en zijn medewerkers klaar stonden om de 250.000e te verwelkomen. Er kwam een hele familie binnen gewandeld; opa en oma voorop, ge volgd door vier volwassenen, een klein meisje en een baby in een kinderwagen. Het meisje, de 3-jarige Nandine Mansveld uit Enschede, was de gelukkige. Zij kreeg een knuffelzeehond, die ze onmiddellijk ver troetelde en de naam Marietje gaf. Het feest was daarmee nog lang niet voorbij. Na een kop koffie met appelgebak kreeg de familie Mans veld een „VIP-rondleiding" door EcoMare. Nadine bleek niet bang uitgevallen toen ze van verzorger Sal ko de Wolf een vis in haar handjes kreeg gedrukt en de hongerige zeehonden in haar richting zwommen. Als dank werd het meisje nat gespat, maar dat verhoogde alleen maar de pret. De kans op een akkoord tussen de jutters en de Stichting Texels Museum (STM) is groter gewor den. Beide partijen hebben gister avond uitvoerig met elkaar gepraat en zijn overeengekomen dat de jutters met nieuwe voor stellen komen die 8 januari met de STM worden besproken. Inzet van het overleg waren de hoogte van de vergoeding voor de Stichting Juttersmuseum en de positie van de jutters binnen de STM. De STM werd in het gesprek vertegenwoordigd door bestuurs lid Maarten Roeper en MJM- directeur Benno van Tilburg. Na mens de jutters waren Klaas Uit geest en Cor Ellen aanwezig. Volgens Uitgeest had het gesprek een constructief verloop en is besloten dat de jutters de door hen gewenste aanpassingen van het contract met de STM op pa pier zullen zetten. Begin volgend jaar worden de wensen bespro ken. Zelf heeft hij na gisteravond goede hoop dat beide partijen het eens zullen worden. Heeft de gemeente er geen geld voor? Dan doen we het zelf wel. Ouders van leerlingen van de J.P. Strijbosschool in Midden-Eiertand staken zaterdag zelf de handen uit de mouwen om het plaveisel voor het gebouw aan de Oor- sprongweg op te knappen. aantal ondernemers dat uit brachten inhuurt neemt toe. Hiel Frontana Tibiriga was vrij de vijftigste die via het ar- sbureau aan een tijdelijke werd geholpen. Reden ge- g om hem en werkgever Wil- Roeper van restaurant 'tOude rhuis in de bloemetjes te zet- idsbureau Texel en uitzendbu- Start kondigden in juni de sa- werking aan. Zowel voor 'gevers als werkzoekenden het uitzendwerk tot die tijd sen vrij onbekend fenomeen. Texelaars werkten' gedurende het seizoen om na verloop van tijd in de WW te belanden. Menig wer kwillige beschouwt de periode van thuiszitten toch als erg lang. Voor hen is tijdelijk werk geduren de de winterperiode toch een uit komst. Het uitzendwerk biedt ook voor de werkgever voordelen. Hij heeft bij het aannemen van perso neel bijvoorbeeld geen administra tieve rompslomp en kan zich volledig richten op het runnen van een bedrijf. Tijdelijke pieken kun nen door de inzet van uitzend krachten gemakkelijk worden opgevangen. Aanvankelijk reageerden de werk gevers wat aarzelend, maar nu het arbeidsbureau wat meer aan de weg timmert, heeft een groeiend aantal bedrijven zich gemeld. Ook een groot aantal werkzoekenden, met ervaring in allerlei branches, heeft zich beschikbaar gesteld. „Ik hoop dat ik een voorbeeld ben voor collega „horekaffers", aldus Willem Roeper. Hij vindt uitzend krachten een goed alternatief voor zogenaamd zwart werk. „Dat zou eigenlijk tot het verleden moeten behoren. Het lijkt héél wat, maar vooral als (startend) ondernemer raak je het financiële overzicht kwijt." Manuel Frontana is de der de uitzendkracht die bij hem aan de slag gaat, in zijn geval als ver vanger van een vaste kracht die vakantie viert. Gauke van Lingen en Sigrid Sikma van het arbeids bureau verwachten dit jaar hon derd uitzendkrachten aan werk te helpen. Een part time-baan kan in voorkomende gevallen in een vaste baan worden omgezet. Frontana. da vijftigste uitzendkracht krijgt uit handen van Sigrid Slkma van het arbeidsbureau aan taart. Gauke van Ungen t Willem Roeper aan bos bloemen. iroto G.r.rd timm.rm.nl Volgens de huidige regels van de gemeente komt de school eens in de zestig jaar in aanmerking voor groot buitenonderhoud. De Strij bosschool is in 1960 gebouwd, en dat betekent dat Midden-Eierland nog lang niet aan de beurt is. Ver betering van de entree kon echter zo lang niet wachten. „Het was gewoon een ramp. Je kon met dro ge voeten niet meer bij het schooltje komen. Dat is toch geen doen", aldus woordvoerder Kees Hooijschuur. De gemeente wilde echter niet verder gaan dan het beschikbaar stellen van enkele kubieke meters zand en wat tegels, uit het fonds jaarlijks onderhoud, om het straat werk op te hogen. Zo'n driekwart van de ouders van 45 leerlingen van de school gaf gehoor aan de oproep om zater dag als stratenmaker aan de slag te gaan. Inclusief loonwerker Nico Roeper, die met zijn kraan hand en spandiensten verleende en uit vo rige klusjes nog wat tegels, stenen en trottoirbanden had overgehou den om de tekorten aan te vullen. Het trof dat menig vader als lo- giesverstrekker al ervaring met bestrating had opgedaan, zodat het aan vakmanschap niet ont brak. Moeders waren van de partij om de werkploeg van een natje en een droogje te voorzien. Het resul taat van een dag grondwerken mocht er zijn. ledereen was tevre den over het nieuwe straatwerk. Toch hielden de ouders een wat bittere nasmaak aan het karwei over. „Het is gemakkelijk en goed koop voor de gemeente als wij het werk doen. Het heeft ze toch mooi F2.475,- bespaard aan ar beidsloon", becijfert Nico Roeper. Volgens Hooijschuur is deze aan pak alleen mogelijk in een kleine gemeenschap. „Een kwestie van betrokkenheid bij de school. Het is een nieuw bewijs dat onze school bestaansrecht heeft. Het vervoer met het busje is goed geregeld. En met de opbrengst van de fancy fair kunnen we straks nog wat speeltoestellen aanschaffen." Ouders van leerlingen ven de J.P. Strijbosschool in Midden-Eierland sloegend de handen Ineen om de bestrating op te knappen. (Foto Gerard Timmerman) (ADVERTENTIE) De gemeente betreurt.het dat niet méér geld beschikbaar is voor der gelijke onderhoudsklussen, maar schuift de schuld op de overheids- kortingen. Als andere scholen daar behoefte aan hebben, kunnen wat de ge meente betreft volgens dezelfde werkwijze in andere dorpen ook knelpunten worden aangepakt. Wellicht breidt EcoMare uit met een onderwatermuseum. Het bestuur van de Stichting Texels Museum neemt hierover morge navond een besluit. Tevens ko men dan de plannen voor een drastische modernisering van het huidige expositiegedeelte op ta fel. Bedoeling is de veranderingen in de komende drie jaar door te voeren. Het onderwatermuseum is het spektaculairste onderdeel van de vernieuwingen die de EcoMare- directie voor ogen staan. Het plan is om aansluitend op het diepe zeehondenbassin een kelder van 500 m2 aan te leggen. Bezoekers dalen als het ware af onder de wa terspiegel. Door een glazen wand kunnen zij de zeehonden onder water zien zwemmen. Ook krijgen de grote zeeaquaria er een plaats en komt er een expositie over Wadden en Noordzee. In het bestaande gebouw staat een soortgelijke uitbreiding op sta pel: voor een nieuwe expositie over vogels zullen bezoekers „de lucht in" gaan. Met deze bouw kundige ingrepen vermijdt EcoMa re dat er duingrond voor nieuwbouw moet worden opge offerd. (ADVERTENTIE) jVjt Jrrrft ra brf Luru Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van: (ADVERTENTIE) Telefoon 31 4S90 Waarom naar nvt (1 rukker voor een kerstkaart? Alleen hij heeft de grootste keuze. Ook kaarten van WWF en Amnesty In november 10% korting op de indrukprijs

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1995 | | pagina 1