Cjroen 2üarL-Jexels in het hartL, Raad krijgt rapport >ver problemen OSG li 1e Groot (D66) doorbreekt stilzwijgen Jeugd zaterdagavonden welkom in Time Out m KELDERBAR TD&Wmer W V vJLMJ w Na sluiting discotheek Question: ®euromaster 06 904 904 01 -Qorszel Stom Nog geen nieuw plan voor brug Jonkerstraat Hino: liefst Texelse ondernemer in hotel Begrotingsdebat duurt twee dagen Antieke chauffeur... 008477615 PLEUGER GUDRUN E D0RPSSTR DE KOOG DORTMUND 1-0-0^-1^57 BUF Ti Wandelpad Paal 9 wordt verhard Bejaarde vrouw valt met fiets sh Eerste setje zegels voor wethouder 2 w Plan Dorpsstraat positief ontvangen 3 id Gemeentebegroting: 5,7 - OZB niet omhoog - Nieuw blusvoertuig - De bal is rond - Ambtelijke antwoorden Paviljoens op riool Vogeltentoonstelling 9 9* Harry op krukken 11 Schade slootbagger wellicht vergoed Het eerste weekend was het gezellig in de Kom ook eens kijken vrijdag en zaterdag. Aadje en Cocky TEXELSE^ COURANT 5ERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 11034 VRIJDAG 17 NOVEMBER 1995 Ugave Langeveld en de Rooy b.v., tel. (0222) 362600. jvertentlea/abonnementen/bezorglng tel. 362600, fax 314111 „jactle tel. 362620, fax 314111. jfl. in dringende gevallen 06-52 78 49 62. idactie buiten werktijd Gerard Timmerman, Voorwal 11, Den Burg, telefoon 314687. SCHIJNT DINSDAGS EN VRIJDAGS. LOSSE NUMMERS /1,45. even de krant bellen Kio I oor nieuw s. 2 v<x»r sport. 3 voor de agenda. 4 voor het weer De TC-Nicuwslijn, altijd het laatste niet ithouder Nel Eelman-van 't Veer ontsnapte dinsdag aan motie van wantrouwen. Raadslid Pieter de Groot (D66) schuldigde haar van het achterhouden van informatie irOSG De Hogeberg. De Groot eiste dat de raad de be- tikking zou krijgen over een onderzoeksrapport over de spannen situatie op de school. „Ik ben die achterkamert- politiek zat", riep De Groot. Na een schorsing van de igadering zegde de wethouder toe dat de raadsleden het iport krijgen. Voorwaarde is dat de inhoud vertrouwelijk ft. fens de schorsing bleek dat in geval de fracties van de WD MA De Groot steunden, al een motie van wantrouwen te ver. De Groot besloot toen lelijk van dit zware middel af zien, maar was nog wel van met een „gewone" motie rapport af te dwingen. Door belofte van wethouder Eelman dat niet nodig. Het rapport, raardigd door de Arbo-dienst de Gewestelijke Gezondheids ist (GGDI in Den Helder, dt besproken tijdens de eerst- lende besloten bijeenkomst de raadscommissie welzijn en ichoolleiding. er de Groot stak heel bewust ont in het kruitvat. „Docenten in in de knel, ouders zijn onge in hun belang vroeg De at om „duidelijkheid in plaats geheimzinnigheid". 5GD verrichtte in opdracht van schoolleiding een onderzoek aanleiding van het (langdurig) uim van een aantal leraren op OSG. Voor de schoolvakantie dit rapport klaar. De OSG- ctie en de gemeente (die luurlijk verantwoordelijk is) an echter niet gelukkig met deel van de conclusies. De concludeerde dat de oorza- i je al meer dan vijfentwin- jaar dagelijks gebruik skt van de gevaarlijke lising Pontweg, Hoornder- •g, Emmalaan heb je mis kien een beetje kijk op de natie en mag je voorzichtig stem verheffen. Voorlopig mt er geen kleine miniro- "de. Helaas neigt men wel i' verkeerslichten. Het tun- ie van Beumkes is ieder- allang vergeten en slechts handejevol roept dat we Ier niks kunnen doen, want I gaat nog steeds goed. In- idaad, zo lang als het duurt, Mr dat heb je grotendeels I in de hand. Niet alleen de kimmel van de Sint is van il gehaald, maar ook Hors- k stokpaardje steigert, iels wegen worden - net als 'ig jaar- onveilig gemaakt er onnadenkende, jeugdige ruiters die in het avond- iker zonder de vereiste ver ging andere weggebruikers stuipen op het lijf jagen en gevaar brengen. En dat *lt geen bal te maken met tenaamd, structureel ge- Irlijke kruisingen. Nee, per- onlijke onverschilligheid zit hoog te paard. Laat je '■hzien en zorg dat je gezien 'dt, voordat je gezien bent. Mt hè! Voel je astjeblieft gesprokenruiter, fietser Natuurlijk draagt Sinter- een ruiterlampje. Boven- geeft hij ze graag kado, t het is eerst... Horszei ken vooral intern op de school - ondere andere bij het manage ment- moeten worden gezocht. Aan de invloed van de fusie zou door de GGD echter te weinig aan dacht zijn geschonken. Besloten werd daarom een andere deskun dige in te schakelen, Leo Prick van het onderzoeksbureau Intervu. Besloten vergaderingen Over de gang van zaken is de raadscommissie welzijn, waarin vertegenwoordigers van alle poli tieke fracties zitten, tot dusver in gelicht tijdens een besloten gedeelte van twee vergaderingen. De Groot greep de bespreking van de onderwijsbegroting 1996 aan om zijn onvrede over die besloten heid uit te spreken. Burgemeester Van Rappard pro beerde te verhinderen dat de D66'er zijn betoog zou voortzet ten, omdat daarmee de afspraken over vertrouwelijkheid werden ge schonden. De Groot beriep zich echter op een gesprek met GGD- directeur Gerrie Vogel, die hem 's morgens nog had gebeld en ge vraagd om de informatie naar bui ten te brengen. De verbindingsbrug tussen het woonzorgcomplex Jan Dirksoord en De Gollards staat nog steeds ter discussie. Raadsleden verwe zen het plan vorige maand terug naar de tekentafel, omdat de voor gestelde vorm teveel belemmering zou bieden voor het vrachtverkeer. Transportbedrijf Kievit, dat verde rop in de Jonkerstraat is ge vestigd, zou erdoor getroffen worden. Gisterochtend sprak wethouder Schilling met alle betrokkenen over het probleem. Het bleef bij brainstormen, een oplossing werd nog niet gevonden. Technisch is het wel mogelijk om de weg onder de brug te verlagen, maar gezien het grote aantal leidingen en ka bels, zou dat een kostbare aange legenheid worden. Hino Projectontwikkeling streeft ernaar het hotel aan de Badweg nog voor het nieuwe seizoen klaar te hebben. Het is de bedoeling dat het daarna aan een onderne mer wordt overgedaan, liefst een Texelse. Volgens woordvoerder René de Vries is het ontwerp gebaseerd op een hotel met tien luxe suites, een kleine lounge en een ontbijtzaal, zonder uitgebreid restaurant. On der het gebouw komt een parkeer garage voor hotelgasten. De luxe uitvoering in combinatie met de exclusieve lokatie op het duin, ga randeren volgens De Vries een goede bezetting van het hotel. Hi no is volgens hem al een jaar bezig met de ontwikkeling. De welstandcommissie zou zich posi tief over het ontwerp hebben uit gelaten. Het bedrijf wil zoveel mogelijk Texelse bedrijven bij de bouw betrekken. Als dit project slaagt, sluit De Vries niet uit dat ook andere projecten die zich op het eiland aandienen voor ontwik keling in aanmerking komen. Volgens Vogel is bij de presentatie van de problemen aan de raads commissie welzijn door onderzoe ker Prick onterecht de suggestie gewekt dat alleen externe facto ren de oorzaak zijn. Conclusie van De Groot: de commissie is fout geïnformeerd omdat Prick wordt „gestuurd" door de schoolleiding en de gemeente De schoolleiding zelf, op de publie ke tribune vertegenwoordigd door directeur Henk de Vries, wijt de strubbelihgen vooral aan naweeën van de fusie tussen RSG en .LBO en de overgang van rijk naar ge meen te. Ontbijt-tv De Groot suggereerde dat wet houder Eelman de raad niet volle dig had ingelicht door eerst te Lees verder pagina 11 Vrijwilligers Robert Buljsman en Metthljs Bakker werken hard om de verbouwing van Time Out op tijd klaar te krijgen. (Foto Gerard Timmerman) In deze krant staat een uitge breid overzicht van de be raadslagingen rond de gemeentebegroting 1996. Hoewel sprake was van een overzichtelijker vergader systeem dan voorheen, had de raad twee dagen nodig om 'de balans op te maken. Nadat dinsdag om 14.00 uur het startsein had geklonken, werd de vergadering 's avond om 23.45 uur afgebroken. Op dat moment waren slechts vier van de elf agendapunten besproken. Woensdagavond had de raad nog drie uur no dig, waardoor de geplande re guliere raadsvergadering pas tegen 22.30 uur kon be ginnen. Een deel van de Texelse jeugd voelt zich onthand nu discotheek Question de deuren heeft geslo ten. Jongeren beneden de 16 jaar mogen niet de J'elleboog in. De disco liet per advertentie weten strenger op naleving van de re gels toe te zien. Het jeugd- en jon gerenwerk heeft het antwoord al klaar: vanaf volgend (I) weekend worden elke zaterdag disco avonden gehouden voor jongens en meisjes van twaalf tot zestien jaar. „Zodra Question dicht was, ston den de jongeren bij ons op de stoep", aldus jongerenwerkster Carla Schrama. „Zolang er voor de jeugd die nergens anders naar toe Hoge leeftijd en toch geen brokken maken in de auto gaat goed samen. Het leven de bewijs van die stelling is Gudrun Pleuger uit De Koog. Het geboortejaar in haar rijbe wijs vermeldt 1857. „Ik ben dus 138 jaar oud. Geen won der dat het wat langer duurt voor ik m'n nieuwe rijbewijs krijg." Gudrun heeft het be wuste document al vijf jaar op zak. „Terwijl iedereen eens in de tien jaar om een nieuw rij bewijs moet, moest ik dat vijf jaar later alweer aanvragen. Nu begrijp ik waarom." De vergissing kwam deze week aan het licht, toen ze de formulieren voor het nieuwe exemplaar wilde invullen. Hoe de vergissing is ontstaan, kon den ze bij Burgerzaken giste ren niet vertellen. Het ongemak is niet groot voor de Texelse, die wegens afgegeven i de vertraging volgende week tijdelijk even zonder geldig rij bewijs zit. „Ik ga op vakantie. Dan moet mijn man Sieb Keij- ser (van Capri, red) maar rij den. Als ie tenminste nog met zo'n stuk antiek de hort op wil..." (Foto Gerard Timmerman) kan geen alternatief is, zien wij van het jongerenwerk het toch als onze taak om iets te organiseren. We doen het niet voor de exploita tie van Time Out, maar alleen om dat er behoefte aan is. Ik heb van Ed Stiekema begrepen dat het de bedoeling is dat in De Lindeboom in de wintermaanden voorlopig geen discotheek wordt gehou den." Volgens Schrama gaat het om de jongeren tussen de twaalf en zestien jaar, waarvan er op Texel zo'n zeshonderd wonen. „Die wil len natuurlijk lang niet allemaal naar de disco. Bovendien worden in het Eierlandsche Huis bijvoor beeld ook instuif-avonden gehou den. Ik reken in het begin op zo'n veertig bezoekers, maar dat kan natuurlijk wel meer worden." Verbouwing Om de jeugd wat te bieden wordt momenteel hard gewerkt om Time Out er weer piekfijn te laten uit zien. Na schooltijd en in het week end steken vrijwilligers de handen uit de mouwen om het centrum te verbouwen. De officiële verbou wingsreceptie van het vernieuwde Time Out vindt plaats op vrijdag 1 december, vanaf 17.00 uur. Het jongerencentrum was al elke In het reservaat De Geul laat Staatsbosbeheer het (gele) wan delpad vanaf Loodsmansduin naar het parkeerterrein bij Paal 9 ver harden met kleischelpen. Staats bosbeheer wil hiermee de kwaliteit van het wandelpad ver beteren. Tijdens de werkzaamheden die volgende week beginnen, zal het pad tijdelijk worden afgesloten. Dit gebeurt omdat het pad door het werk tijdelijk onbegaanbaar is en omdat het voor de werkers erg hinderlijk is wanneer zij steeds op wandelaars bedacht moeten zijn. Het werk wordt uitgevoerd door de fa. Tatenhove, die met f48.700 de voordeligste van de drie in schrijvers was. Een 71-jarige mevrouw uit Den Burg is dinsdagochtend per ambu lance naar het Gemini-ziekenhuis in Den Helder gebracht, nadat ze een lelijke val had gemaakt. Rond kwart over tien wilde ze in de Wit te Kruislaan op haar fiets stappen, maar ze verloor daarbij haar even wicht en kwam ongelukkig te recht. De mevrouw klaagde over pijn in haar rug, zodat de assiste rende huisarts het wenselijk acht te haar voor nader onderzoek naar het ziekenhuis te laten vervoeren. middag open van twaalf tot zes uur en sinds drie weken is er ook een soort instuif op vrijdagavond. De dj's draaien dan zelf hun favo riete muziek. Op de zaterdagavonden gaat Timo Out open van acht tot twaalf uur, waarbij afgezien van de favoriete „top 40"-muziek ook van tijd tot tijd Texelse bands live optreden. Om de bar draaiende te houden is er een ploeg van 24 jongeren van veertien tot vijftien jaar op de been die bij toerbeurt de avonden verzorgt. Serieuze aanpak Er wordt serieus gewerkt. Ze heb ben allemaal een vrijwilligerscon tract en een zogenaamde puntenkaart. Om de jeugd in te wijden in het horecavak hebben ze instructies gekregen van ervaren barkeerpers en dj's als Klaas Fris, Sjaak Schrama en Anne Klaarwa- ter (uit de Balcken). Voor menig een is het een welkome manier om ervaring op te doen in de horeca. Een klein deel van de vrijwilligers volgt de richting Consumptief van OSG De Hogeberg. Bij het werk hoort ook de verant woording voor het kasgeld, de or de en de sleutel. Jeugdwerkers Carla Schrama en Andries Huberts houden toezicht. Hoewel de doel groep van Time Out twaalf- tot zestienjarigen is, zijn wat ouderen ook welkom.Aangezien er geen al cohol wordt geschonken en in en rond het dorpshuis niet mag wor den geblowd, verwacht Schrama niet dat de wat oudere jeugd zich tot de instuif-avenden voelt aan getrokken. Er zijn wel hapjes en snoep te krijgen. (ADVERTENTIE) Waarom naar uw drukker voor een kerstkaart? Alleen hij heeft de grootste keuze. Ook kaarten van WWF en Amnesty In november 10% korting op de indrukprijs (ADVERTENTIE) 4 J TL- ëfeillPi'i lyfTVfww De kans dat schade op perceel- randen die is veroorzaakt door het uitbaggeren van zoutwatersloten wordt vergoed door waterschap Hollands Kroon is groter gewor den. Hoofdingeland Geert Tim mer uit de Prins Hendrikpolder vindt compensatie nodig omdat de kleihoudende grond langs de oostkant van Texel wegens het zout minimaal een jaar niet kan worden gebruikt. Timmer is lid van de commissie Plannen en Werken van het water schap, waar de vraag centraal stond. Het dagelijks bestuur voel de aanvankelijk niets voor een schadevergoeding, ook al onder vinden de landbouwers er meer nadeel van dan hun collega's aan de vastewal (onevenredige scha de). Ook de Unie van Waterscha pen, bij wie dijkgraaf S. Steltenpool advies inwon, conclu deerde dat schadevergoeding niet nodig is. De commissie Plannen en Werken ziet dat anders en advi seerde het college van dijkgraaf en heemraden toch schadevergoe ding uit te keren, als echt sprake is van grote zoutschade. Dat kan bij voorbeeld het geval zijn op slib- houdende grond zoals die veel voorkomt aan de oostkant van Texel waar het slootwater vaak brak is. (ADVERTENTIE) 11 11 (ADVERTENTIE) C/nxt 'pit T'irti iibrl Ourt_ Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: OVERWEEG EEN VEILIGHEIDSCONTROLE -4 nr EUROPESE BANDENSPECIALIST

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1995 | | pagina 1