Cjroen 'wartsjexelsin het Luchtvaartmuseum gaat 1 mei open N jlard oordeel over „lokaio" Texels Belang Texelse jeugd massaal de straat op voor Sint 55 amen met expositie Russenoorlog umraer 06 904 904 01 Terpstra verwijt TB in partijblad Texels nationalisme - -> .V 4 !k"'[ VERDER IN DIT FIOD-inval bij Paracentrum Politiepost De Cocksdorp opgeheven Stroomstoring: laatste boot vertraagd TEXELS E^COURANT ra drogisterij GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 11035 DINSDAG 21 NOVEMBER 1995 kgave Langeveld en de Rooy b.v., tel 10222) 362600. jvertenties/abonnementen/bozorging tel. 362600, fax 314111. jdactie tel. 362620, fax 314111 gfl. in dringende gevallen 06-52 78 49 62. idactie buiten werktijd Frans Hopman, Iter Witteplein 27, Den Burg, telefoon 315472 SCHIJNT DINSDAGS EN VRIJDAGS. LOSSE NUMMERS n,45 even de krant bellen Kies I voor meuwv 2 vi*>r-spurt. 3 vi*»r Je agenda. 4 \<mr hei weer IX- TC -Nieuwslijn, allijd hel laatste nieuws lt zijn populisten van de ergste it, die niet aan lange- nijnbeleid doen". In het zojuist schenen novembernummer „Provinciaal", het partijblad je PvdA in Noordholland, laat Texelse voorman Dirk Terpstra hard uit over de raadsleden Texels Belang (TB). Volgens i „hangt de partij een soort els nationalisme aan". In een ctie bestempelt TB-voorzitter Timmer deze uitlatingen als «achting voor de kiezers". oordeel van Terpstra maakt rl uit van een paginagroot arti- waarin schrijver Hans Meijer idacht besteedt aan een aantal aeenten waar lokale partijen tij- is de laatste verkiezingen hoog orden. Centraal staat hoe de itselijke PvdA-fracties met de talo's" omgaan, jr aanleiding van de verkie- jszege van Texels Belang in art 1994 (zes van de vijftien ze- werd ook Dirk Terpstra om commentaar gevraagd. De Texelse PvdA-leider, die zich in de periode na de verkiezingen hevig teleur gesteld toonde en TB „populair gedrag" in de strijd om de kiezer verweet, blijkt nog steeds geïrri- teerd. Desgevraagd zegt Terpstra: „Wat er in het artikel staat, is ge destilleerd uit een gesprek. Het staat er verkort en komt daarom erg hard over. Maar in grote lijnen sta ik er achter." De uitdrukking „nationalisme" mag wat Terpstra betreft worden genuanceerd. „Ik zeg niet dat ze nationalisten zijn, maar ze verto nen er wel trekjes van." Als er een rel uit voortvloeit, zal Terpstra daarvan niet wakker lig gen. „Wie kaatst kan de bal ver wachten. Maar dat geldt ook voor Texels Belang, dat zag je vorig jaar wel aan de reacties van de meeste partijen op hun verkiezingspro gramma en het collegebeleid." Geconfronteerd met het artikel zegt TB-voorzitter Timmer: „Ik weet niet goed wat ik met deze vuilspuiterij aan moet. Als Dirk Terpstra vindt dat je niks mag doen voor de bevolking moet hij dat weten. Uit zijn reactie spreekt minachting voor de mensen die ons hebben gekozen. Texels Be lang zit in de raad als vertegen woordigers van de bevolking. Wat is er dan verkeerd aan het uitvoe ren van bepaalde wensen?" Volgens Timmer spreekt er frustratie uit het stuk, dat hij van avond tijdens een vergadering van het TB-bestuur wil bespreken. „Die opmerking over nationalisme is toch wel een aantijging." Tim mer wijst er op dat zijn partij mo menteel „vrij goed" samenwerkt met provincie en rijk, onder andere in de overleggroep over het conve nant. „Alleen proberen wij wel steeds het bijzondere van de ei landsituatie naar voren te halen. Terecht, want in veel opzichten spelen op Texel duidelijk andere problemen." Naar de mening van Timmer doet het huidige, sterk TB-getinte colle ge het een stuk beter dan het vori ge „kabinet" (waarin TB, VVD en nationalisme „Wanneer de Texelaar roept l dat ei iets moet gebeuren dan schaart Texels Belang zich hier di- t reet achter Het zijn populistenVan de ergste soort, die niet aan lange termijnbeleid doen." Dirk Terpstra is fractievoorzitter van de PvdA. In de raad hebben de lokalen 6 van de 15 zetels in bezit, de PvdA PvdA -Terpstra- de wethouders le verden).- „Onder het oude college stootten nogal wat mensen hun neus. Dit college probeert de men sen binnen de mogelijkheden van de wet zoveel mogelijk te helpen. Kijk maar eens naar de vele artikel 19-procedures. Misschien moet je daar niet al te trots op zijn omdat je qua bestemmingsplannen ach terloopt, maar er spreekt de be reidheid uit om mensen van dienst te zijn." heeft er 2. Samen met het CDA vormt TB het college. De partij draait al jarenlang mee in de raad en neemt meestal deel aan het college. Volgens Terpsta weet de partij desondanksj oppositie te voeren. „Door ver schillende raadsleden verschillende visies te laten vertolken hou je iedereen te vriend De partij hangt een soort Texels nationalisme aan. Texel is in hun ogen altijd meer bijzonder dan de rest van Terpstra rept van het ontbreken van een lange-termijnvisie bij TB, iets dat vorige week tijdens het begrotingsdebat door verschillen de fracties naar voren werd ge bracht. Timmer is het met deze kritiek niet eens. Volgens hem zijn er voorbeelden waaruit het tegen deel blijkt. „Maar misschien is het een aanleiding om er met het bestuur eens nader op in te gaan." Nederland. Er valt niet met ze te werken en het erge is dat de andere partijen hun korte termijn- politiek overnemen. TB werkt met een alfabeti sche lijst en heeft geen lijsttrekker. I Dus rond de verkiezingen moeten T alle raadsleden zich profileren. Hun fraaie is dan net een kar met kikkers. De bevolking van Texel is bijzonder gevoelig voor hun oraatjes I Texelse Luchtvaartmuseum komt eraan. Per 1 mei a.s. rdt de verzameling voorwerpen, foto's en geschriften betrekking heeft op de relatie van Texel met de lucht- rt in verleden en heden, voor publiek opengesteld. Het seum wordt voorlopig ondergebracht in het gebouw op vliegveld dat thans nog door de Zweefvliegclub Texel rdt gebruikt als hangaar. De Stichting Luchtvaartmu- im Texel heeft Gelein Jansen opdracht gegeven de col lie in te richten. Bij inrichting, beheer en exploitatie en vrijwilligers een belangrijke rol spelen, ongeveer zo- in het Agrarisch en Wagenmuseum in De Waal. museum. Weliswaar heeft de „Russenoorlog" geen recht streeks verband met de lucht vaart, maar de link kan worden ge legd door aandacht te geven aan de bommenwerpers en andere geallieerde vliegtuigen die in de tweede wereldoorlog op en bij Texel neerstortten. Plannen voor een museum op het vliegveld worden al een jaar of acht gekoesterd door het bestuur van de stichting Luchtvaartmu seum Texel, bestaande uit voorzit- ngrijk onderdeel van het mu il wordt een expositie over de land van de Georgiërs van 11945. Voorwerpen, foto's en ihriften die daarop betrekking b«n, vormden sinds 1981 on- leel van het Maritiem en Jut- nuseum in Oudeschild. Dat een gevolg van de tv- jmentaire die Dick van Reeu- destijds maakte over de land. Die film leidde tot ka- vragen die erop neerkwamen alsnog dank moest worden racht aan de Texelse bevol- voor hun hulp aan de in tand gekomen Georgiërs. Het werd geopperd om dit te a in de vorm van een groot of ander kunstwerk. Op il werd voor een beeld niets oeld. wel voor een permanen- txpositie die de herinnering de opstand levend zou hou- Het toenmalige ministerie van CRM stelde daarvoor toen f75.000,- beschikbaar. Weg De expositie was echter minder permanent dan was afgesproken, want al in 1986 besloot de Stich ting Texels Museum om de collec tie te verwijderen omdat de ruimte voor iets anders nodig was. Sinds dien worden de spullen nog maar eens per vijf jaar tevoorschijn ge haald, in het kader van de doden- en bevrijdingsherdenking. In de nieuwe behuizing zal de expositie nog aanzienlijk kunnen worden uitgebreid. Russenoorlog-specia list Wim Kalkman uit Den Helder is bereid zijn fotomateriaal en andere spullen aan het museum over te dragen. Trekpleister Onder het (toeristisch) publiek blijkt echter veel belangstelling te bestaan voor dit onderwerp, zodat Do Stetüghter wordt vorptoatst om blikvanger ta worden voor het nieuwe museum. tArchieffoto de Georgië-collectie wel eens een ter Ed de Bruijn, penningmeester belangrijke publiekstrekker zou Curt Munk en secretaris Jan Fre- kunnen zijn voor het luchtvaart- derici. In samenspraak met een werkgroep hebben zij de mogelijk heden bekeken. Aanvankelijke be doeling was een nieuw museumgebouw te stichten, maar de hoge investering die dat zou betekenen vormde een probleem. De zaak kwam onlangs in een stroomversnelling toen de zweef vliegclub besloot tot nieuwbouw naast de grote hangaar van het vliegveld, zodat de oude zweef- hangaar (tussen Paracentrum en Vliegveldrestaurant) beschikbaar zou komen voor het museum. Dat is financieel veel beter haalbaar, levert geen planologische proble men op en zonodig kan de oude hangaar ook nog opzij en naar vo ren (in oostelijke richting) worden uitgebreid. Snel beginnen De bedoeling is dat de zweefvlieg club per 1 april a.s. de oude han gaar verlaat, zodat spoedig met de aanpassing en inrichting kan wor den begonnen. De nieuwe zweef- vlieghangaar is dan nog niet klaar, zodat de zweefvliegtuigen en an dere inboedel tijdelijk ergens an ders moet worden opgeslagen. Jansen heeft daar de tijd voor want hij is slechts drie dagen per week aan het museum in Oude schild verbonden. Hulp van vrijwil ligers is echter onmisbaar. Het ziet ernaar uit dat deze geworven kun nen worden in kringen van Texelse luchtvaartenthousiasten. Het mu seum zal niet in één keer de ge- Nog wat bleekjes rond de neus van de lange zeereis uit Spanje, zette Sint Nicolaas zaterdagmid dag voet aan wal in Oudeschild. De goedheiligman en zijn zwarte knechten hadden een zware reis achter de rug. De vermoeidheid {Sj&BSSS s nam op de haven alle tijd voor de jeugd. (Foto Gerard Timmerman) verdween bij toverslag toen ze de grote schare kinderen zagen, die hen feestelijk onthaalden. Burge meester Willem van Rappard en de intochtcommissie van de On dernemersvereniging Den Burg heetten de Sint en zijn gevolg offi cieel welkom. De goedheiligman heeft blijkbaar goede contacten met de weergo den, want de plensbuien van 's morgens hadden plaatsgemaakt voor zonneschijn. Op de vissers haven heerste zaterdag een opge wonden sfeer, waarbij de stemming werd bepaald door de fanfaremuziek van KTF. Het ont vangstcomité zag er een stuk vro lijker uit, nu Wil de Leeuw de kostuums had versierd met een kleurig vest en de hoge hoed met een Schotse ruit. Vergezeld door hun ouders ver drongen kinderen zich rond de hekken en op de dijk om een glimp van hun idool op te vangen. Toen de burgemeester bij het afmeren van de sleepboot van Visser het sein gaf om sinterklaasliedjes te zingen, verhieven de kinderen col lectief hun stem, onderwijl uitbun dig met vlaggetjes zwaaiend. De Sint nam uitgebreid te tijd om met de jeugd de handen te schudden en nam vele tekeningen in ont vangst. Onderwijl noteerde de hoofdpiet de uitgebreide cadeau- wensen in het grote boek. De hulpknechten strooiden kwistig En maar wachten tot Sint voorbij komt. met pepernoten in het rond. In Den Burg maakte Sint op zijn viervoeter een rondgang door het dorp, waarbij een tussenstop in De Lindeboom werd gehouden. Ter wijl ouders in het café op adem kwamen, genoten kinderen van de poppenkast van Karin Somers en Lot Kombrink in de Schoutenzaal. De volgende halte was in de bi oscoop. Hoe Sint het klaarspeelde mag Joost weten, maar zaterdag werd hij ook gesignaleerd in verschillen de buitendorpen, waar hij alle tijd nam voor de jeugd. De Spanjaar den hebben zichzelf de verdere dag en nacht weinig rust gegund. In het vele schoeisel dat was klaargezet troffen kindertjes de Waarom naar uw drukker voor een kerstkaart? Alleen hij heeft de grootste keuze. Ook kaarten van WWF en Amnesty. In november 10°/o korting op de indrukprijs. »f Toneelverslagen 2 EcoMare en TOV 5 VVD voorzitter weg 7 ark Veel voetbal 8 De FIOD heeft gistermiddag een inval gedaan bij het Texelse Para centrum. Een onderzoek werd ingesteld naar de administratie. Er werd tevens een bezoek ge bracht aan het woonhuis van di recteur B. Rienks. plande vorm bereiken. Mede aan de hand van de ervaringen in het eerste seizoen zal de definitieve gedaante worden bereikt in 1997, als het vliegveld Texel 60 jaar bestaat. Bunker De bekende bunker aan de Post weg tegenover het vliegveld zal misschien bij het museum worden betrokken. Omdat deze in samen hang met andere deels nog be staande bunkers in de omgeving een rol heeft gespeeld in de Rus senoorlog, zal hier informatiema teriaal (panelen, voorwerpen) worden gepresenteerd dat kan worden bekeken tijdens excursies die vanuit het „hoofd"-museum worden gemaakt. Het ding wordt dus niet permanent opengesteld. Eigenaar Nico de Wit heeft zich welwillend getoond. Starfighter De Starfighter-straaljager die nu op het platform bij de grote han gaar staat, zal naar het terrein aan de oostkant van het luchtvaartmu seum worden verplaatst om als blikvanger te fungeren. Het is denkbaar dat in en bij het museum regelmatig of incidenteel nog meer grote stukken te zien zullen zijn. De Stichting Luchtvaartmu seum Texel heeft daarover en over andere vormen van samenwerking al contact met landelijke lucht- Lees verder pagina 2 Na twee seizoenen wordt de zo merse politiepost in De Cocks dorp opgeheven. De animo was te gering, bovendien legde het be mannen van het bureau een te zware druk op de krappe bezet ting van het Texelse politiekorps. „Er waren toeristen die het idee hadden dat ze in de bank extra be veiliging kregen..."grapte burge meester Van Rappard gisteravond in de vergadering van de raads commissie voor algemeen en or ganisatorisch beleid. Alle leden konden zich vinden in stopzetting van de proef, die weinig bijdraagt aan de verlaging van de criminali teit in de noordkop van het eiland. De commissie wilde edhter wel wat terug in het dorp. Dat komt ook, zo beloofde Van Rappard. Meer blauw op straat blijkt ook voor De Cocksdorp het parool. Paul Kikkert van Texels Belang pleitte voor herinvoering van de dienstfiets. „Het zijn vooral de om streken van het dorp die moeten worden gecontroleerd. Wj dorps bewoners hebben discipline ge noeg om ons aan de regels te houden.... Als de agenten bang zijn dat hun fiets wordt gestolen tijdens hun afwezigheid, mag die wel bij mij in het schuurtje staan." Door een stroomstoring bij de brug van Teso op 't Horntje konden de auto's op de Schul- pengat gisteravond om 21.00 uur op Texel niet van boord. De passagiers werden via een zij-ingang uit hun positie ver lost. De automobilisten moes ten wachten tot 21.20 uur, toen een inderhaast opge trommeld legertje technici de problemen had verholpen. De laatste afvaart naar Den Hel der vond plaats om 21.30 uur. Hoewel momenteel renove- ringswerk aan de brug plaats vindt, leek het er volgens Teso-zegsman Jan Bloem op, dat deze storing daar niets mee te maken heeft. (ADVERTENTIE) volgende morgen al verschillende lekkernijen aan. (ADVERTENTIE) Onze bezoi^ers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: JAN BROUWER BEELD GELUID

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1995 | | pagina 1