Cjroen ^wartsjexelsin het har Lu telangen ondernemers bundelen in federatie Plannen windmolenpark Razende Bol in ijskast Scholieren rijden onder invloed Afschotvergunning ganzen onder vuur VO-leden akkoord met nieuwe structuur A/a klachten over wildschade: in dit rNuHmer Weet jij 06 904 904 01 -Qorszel Koek Vrouw (46) komt om bij motorongeval id Gratis jaarkaart positief voor musea 2 r, Tweede boek Huijsman 3 Verzekeraars doen samen 3 if Nieuwbouw camping Kogerstrand van start 5 w College bezoekt De Koog en De Cocksdorp 5, 7 id Show bij opening verlengde manege 7 Geen wilde acties van politie Texel Vertraging door storing aan brug „Reiniging gemeente blijft nog te duur" Kelderbar Niet? Dan mis je veel GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 11038 VRIJDAG 1 DECEMBER 1995 Hgave Langeveld en de Rooy b.v., tel. (0222) 362600 dvertentios/abonnementen/bezorging tel. 362600, fax 314111. idactle tel. 362620, fax 314111. gg. in dringende gevallen 06-52 78 49 62 of 06-52 78 43 20. factie bulten werktijd Frans Hopman, iter Witteplein 27, Den Burg, telefoon 315472. SCHIJNT DINSDAGS EN VRIJDAGS. LOSSE NUMMERS H.45 even de krant bellen Kies 1 voor nieuws. 2 vixur sport. 3 voor de agenda. 4 voor hei weer De TC-NieuMslijn. altijd hel laatste nieu1 I gaat met andere Texelse on- iemersorganisaties overleg ren over het formeren van een iratie. Doel is een meer pro- lionele. samenhangende be- enbehartiging. De deelne- ide groeperingen blijven in de iwe structuur zelfstandig. De nvergadering van TVO stern- dinsdagavond in met dit tuursvoorstel. behoefte om het „onderne- slandschap" van Texel te ver wen, bleek tijdens de ipagne „Is Texel ziek?". Op- en merkingen van de benaderde [rnemers zetten de bestuur- aan het denken. „De nstenen voor dit voorstel zijn gelegd", aldus TVO- rzitter Ko Vinke. „De komende gaan we inventariseren of de ere organisaties onze gedach- ndersteunen, of dat wij slechts stel idealisten zijn." sen nu en een jaar" hoopt het i-bestuur met een voorstel ling leden te komen. De om ring tot federatie zal tevens de iffing van het Texels Verbond Ondernemers betekenen, knaam van de nieuwe organi- is „TVLO" (uitspraak: T-vlo), fexels Verbond van Lokale On- emers. In de naam zijn de „V" de campagne-sticker en de asiet" speels verwerkt. Werkgroepen bestuur toonde de -slechts aanwezige leden dinsdag- id in Klif 12 een mogelijke op- van de nieuwe organisatie, acht wordt aan de volgende kgroepen: midden- en kleinbe- horeca, bouw, dienstensec- logiesverstrekkers (TVL), bouw, ondernemende vrou- (TOV) en VVV. laatste sectie betreft niet de (-organisatie zelf, maar zal be- uit ondernemers uit diverse oren, die affiniteit hebben met (promotie. Ook kan deskun- id van buiten ondernemersk- worden aangetrokken, aeling is dat zij de vertegen- rdigers in het bestuur van de deze sombere decemberda- is het Sinterklaasfeest er jong en oud een gezellig, istelijk hoogtepunt. Met iprisesgedichten en kado's ven we uitdrukking aan on- liefde en kritiek, want 5 de- imber is dè gelegenheid om kaar eens lekker de waar lid te zeggen. We leven er- ir toe. Het bestaan zit llaas ook vol onaangename 'tassingen en het einde int meestal onverwacht, immige mensen lijden aan 0 ongeneeslijke ziekte en 'ten wel wanneer hun leven drbij zal zijn. Zij bereiden 'hzelf en hun omgeving Or. Van zo'n persoon nam iel onlangs op indrukwek- ide wijze afscheid. Een an- wordt door een noodlottig igeval van haar dierbaren !9gerukt. Overdenken doen meestal tijdens de jaar- «seling. werkelijk de koek krijgt en 1 de gard wordt uiteindelijk door Sint Nicoiaas be tid. 7bch een plezierige kjesavond en heel veel likte voor wie dat nodig aft... Horszei Stichting VVV Texelpromotie „aansturen". Jaap Drijver, die namens TVO al tien jaar in het VVV-bestuur zit, lichtte toe dat hij behoefte heeft aan meer ruggespraak met de on dernemers. „Nu was ik vrij so listisch bezig en dat geeft toch een onbehaaglijk gevoel." Jook Nauta drong er vanuit de zaal op aan om vooral met deze sectie haast te maken. Denktank De genoemde werkgroepen heb ben elk een eigen bestuur en eigen vergaderingen. De voorzitters vor men samen het algemeen bestuur van de overkoepelende federatie (TVLO). Zij kiezen het dagelijks bestuur, uitgezonderd de voorzit ter. Die wordt gekozen door de werkgroep-besturen. Voor een nieuwe „praatgroep" en een dubbele belasting van de voorzitters hoeven de leden niet te vrezen, aldus Vinke. „Het alge meen bestuur moet je zien als een denktank, het dagelijks bestuur doet de rest." Belangenbehartiging Kritiek was er op de functie van het TVLO. Een schematisch over zicht, dat dinsdag aan de leden werd getoond, suggereerde dat de contacten met overheden (met name de gemeente) uitsluitend centraal zullen verlopen. „Hoe worden de belangen van de ver schillende groeperingen straks be hartigd?", vroeg Peter Bakker (Hema) zich af. „Bij heikele punten zullen de werkgroepen zélf naar de gemeente stappen, omdat ze de overkoepelende organisatie niet pruimen." Voorzitter Vinke probeerde dit be zwaar weg te nemen. „Het TVLO heeft niet alléén het recht om de belangen van de ondernemers bij de gemeente te behartigen. Maar we denken dat dit beter werkt, dan dat je om beurten naar de ge meente stapt. De toegevoegde waarde is dat er straks één toe gankelijk aanspreekpunt is." Unaniem Volgens Jook Nauta is een schei ding best mogelijk: „De sectorale belangen worden door de werk groepen behartigd, de overkoepe lende belangen door het TVLO. Gelijktijdig moet je streven naar een interne afstemming van belan gen." De horecavoorzitter ondersteunde het streven naar een sterkere structuur. „Er kan zo een goede wisselwerking ontstaan tussen ondernemers en bestuur." Ook de andere aanwezigen toonden zich voorstander, zodat het voorstel unaniem werd aangenomen. WN medewerker T. Ramselaar toont deze Jeugdige bestuurder de uitsleg van zijn rit In de alcoholsimulator, Foto Frans Hopman) Zelfs in hun vrije tussenuur kwamen tientallen leerlingen van OSG De Hogeberg een ritje maken in de alcoholsimulator". Het apparaat, waarmee wordt nagebootst welke invloed alcohol heeft op het rijgedrag, stond dinsdag en woensdag in de school en was gisteren te gast in De Lindeboom. De eer ste twee dagen mochten alleen de tweede klassen achter het stuur kruipen. De simulator maakte deel uit van een project over alcoholgebruik waarmee de scholieren bezig zijn. De spectaculaire proefritten maakten trokken veel bekijks van andere leerlingen. Spontaan kwam een aantal van hen donderdag naar De Lindeboom. Het promotieteam van Veilig Verkeer Nederland sprak op straat mensen aan om hen tot een bezoekje te stimuleren. Bloemist Bert van der Wal raakte zó enthousiast dat hij de WN-medewerkers met een bloemetje bedankte. Ook anderen reageerden positief na een ritje. Volgens T. van Busschbach van het VVN-hoofdkantoor in Huizen is het geen bezwaar dat de voorlichting is gericht op schooljeugd die nog geen rijbewijs heeft. ,,De kracht is dat je zelf nuchter blijft, de machine is dronken. Je merkt dan pas wat alcohol met je doet. Misschien dat je dan toch eens nadenkt voor je op fiets of brommer stapt. Als je geld hebt voor een avondje disco, kun je ook wel met z'n allen in de taxi naar huis." Het PEN heeft plannen voor een windturbinepark op de Razende Bol voorlopig in de ijskast gezet. Het voornemen is onder de huidi ge omstandigheden niet haalbaar. Dat concludeert het milieuonder zoeksbureau van de Universtiteit van Amsterdam (IVAM). Het bu reau hield in opdracht van de No- vem een onderzoek naar diverse „niet-traditionele lokaties" voor windenergie. Volgens het IVAM is er te weinig draagvlak voor een windmolenpark op de Noorder- haaks. Het energiebedrijf heeft zich neergelegd bij die conclusie. Het PEN heeft van de overheid op dracht gekregen om meer schone energie op te wekken. Het IVAM onderzocht twee varianten. Eén op het droge deel (22 turbines van 3 megawatt) met een totaal ver mogen van 66 mW. In het tweede geval worden ook windmolens in het water rond de zandplaat neer gezet. Er komen dan 180 turbines, met een maximaal vermogen van 560 MW, voldoende voor 560.000 gezinnen, met een mini mum aan overlast voor mensen. Technisch en economisch is de realisatie park geen probleem. Met de maatschappelijke haal baarheid ligt het moeilijker. De aanwijzing van de zandplaat als staatsnatuurmonument, maakt een windturbinepark onder de hui dige omstandigheden niet haal baar, concluderen de onderzoekers. Ze praten metverte genwoordigers van het rijk, de pro vincie en de gemeente. Gedeputeerde Staten nam de aan vraag voor de vergunning niet eens in behandeling. Volgens de gemeente past een windmolen park niet in het bestemmingsplan. Er is weliswaar nu geen draagvlak, in de toekomst kan dat best an ders worden. „Het hangt met na me af van een aanpassing in de Natuurbeschermingswet, waar door de natuurfunctie wellicht valt de combineren met de windmo lens." Volgens de onderzoekers staat de NB-wet windmolenparken in prin cipe niet toe, tenzij er sprake is van een zwaarwegend maatschappe lijk belang. Mocht dat zo zijn, dan moet de hinder en verstoring, bij voorbeeld voor trekvogels, tot een minimum beperkt blijven. Als ge nomen maatregelen, bijvoorbeeld het stilzetten van de molens, on voldoende blijken te zijn, moet de initiatiefnemer (het PEN) compen serende maatregelen treffen. Over de invulling van die maatregelen is bij de overheid een levendige dis cussie gaande. Volgens de onderzoekers hebben grootschalige parken, gezien het grotere maatschappelijke belang dat er mogelijk aan wordt ge hecht, een groter kans van welsla gen dan kleine individuele activiteiten. Provinciale Staten hebben begin november uitgesproken dat plaat sing van windmolens langs de Af sluitdijk (vermogen 23Ó.000 tot 460.000 NW) de voorkeur ver dient boven de bouw van een windmolenpark op bijvoorbeeld Noorderhaaks. Ten aanzien van kleinere projecten zijn de statenle den van mening dat concentratie van molens in parken de voorkeur verdient boven versnippering van windmolens. Bij een motorongeval op de Hoofdweg in Eieriand is de 46-jarige Henny Kaercher-Schoo uit De Koog dinsdagmiddag om het leven gekomen. Ze botste te gen de achterkant van een vrachtwagen die vanaf een boe renerf achteruit de weg was op gereden. De chauffeur van de vrachtauto, een 50-jarige Texelaar, was met een klepwagen vol zand het erf opgereden, maar kon niet verder omdat er auto's in de weg ston den. Toen hij geen verkeer zag na deren, reed hij achteruit de Hoofdweg op om te draaien. Toen de achterkant van de wagen mid den op de weg stond, zag hij de motorrijdster vanuit noordelijke richting naderen en stopte in de veronderstelling dat zij er gemak kelijk achter langs kon. De vrouw heeft de vrachtwagen vermoede lijk niet gezien, waarschijnlijk om dat ze tegen de laaghangende zon in keek. Ze botste tegen de flank van de truck en moet op slag dood zijn geweest. Een hondje dat ze voorop de motorfiets mee vervoer de, overleefde de klap. Hulpverleners op de pleets ven het ongevel. Klachten van landbouwers uit Den Hoorn en omgeving over wildschade in hun gewassen heb ben ertoe geleid dat afschotver gunningen zijn afgeven voor grauwe ganzen. Dit seizoen heb ben ongewoon veel van deze gan zen in het Rompevlak en het Grote Vlak gebroed. De vogels fourageerden op de omliggende landerijen. Adriaan Dijksen, die de jachthouders ervan verdenkt bui ten de toegestane tijd op ganzen te schieten, uit in „Wat ik zeggen wou" zijn kritiek op het wild- beheer. Dijksen zegt te hebben gezien hoe jagers maandagmorgen na tien uur op grauwe ganzen schoten. Hij dacht dat dit alleen vóór dat tijdstip is toegestaan en meldde het voorval aan Staatsbosbeheer, eigenaar van het gebied ten oosten van de nieuwe uitkijkpost. Het jachtrecht is verpacht aan de Wildbeheereenheid, die dit via een contract heeft ondergebraum dij Aris van der Slikke. Het ministerie van Landbouw, Na tuurbeheer en Visserij heeft op 21 juni een vergunning afgegeven aan de Wildbeheereenheid Texel waarmee 28 jagers, onder wie Aris van der Slikke, op elk tijdstip op grauwe ganzen mogen schie ten. „Maandagmorgen was ik met enkele anderen bij de Geul op ha zen en fazanten aan het jagen toen plotseling enkele ganzen overkwamen. We hebben er toen drie of vier naar beneden ge haald." Volgens Van der Slikke be trof het overigens bastaard ganzen, waarvan er de laatste tijd opvallend veel voorkomen. Verbaasd De jager verbaast zich erover dat bij SBB niets bekend is over de af schotvergunning, maar heeft wel begrip. „In het oude wildbe- heersplan was het zelfs nog ver boden om grauwe ganzen te schieten. Het was ook helemaal Texelaars zullen, voor zover ze op het eiland blijven, niets merken van de politie-acties, hoewel deze wèl breed worden ondersteund door de eilandelijke Hermandad. „We dreigen er ƒ150,- tot ƒ300,- netto per maand bij in te schieten. Percentages zeggen nooit zoveel, maar dit geeft aan hoe hard het ons raakt", aldus agent Rick Jansen. Twee Texelse politiemensen woon den dinsdag in Den Helder de sta kingsbijeenkomst bij en gisteren zijn vier medewerkers naar Hoorn afgereisd voor de regionale mani festatie. „Dat lijkt misschien wei nig, maar we hadden wel een lijst handtekeningen van alle mensen mee. We willen de politiezorg op het eiland kunnen waarborgen, vandaar dat er niet meer mee kon den." niet nodig. In het nieuwe be heersplan is het schieten van grauwe ganzen wel toegestaan. Volgens de afschotvergunning kan dat vanaf een half uur voor zon sopgang tot een half uur na zons ondergang." De afschotvergunning, die ook na het jachtseizoen tot 31 maart van kracht is, werd afgegeven door het ministerie van LNV na herhaalde klachten van landbouwers over vreterij op hun akkers afgelopen voorjaar. Oorzaak Een oorzaak voor de plotselinge toename van de hoeveelheid grau we ganzen, maar ook aalschol vers, is niet aan te geven. Volgens Dijksen is de laatste jaren al spra ke van herstel van de oorspronke lijke populatie. Dat komt volgens hem doordat de laatste decennia niet meer op de ganzen mocht worden gejaagd. Volgens Van der Slikke zijn er dit voorjaar in de na tuur ten zuiden van Den Hoorn ze ker honderd jongen bijgekomen. „Zodra de jongen op de wieken gaan, trekken ze naar het cultuur land. Daardoor ontstaan proble men." Dijksen heeft er begrip voor dat er op cultuurland op grauwe ganzen wordt gejaagd, maar vindt dat de dieren in de natuur met rust moe ten worden gelaten. Wegens een defect aan de brug van veerhaven 't Horntje was de boot gistermorgen eventjes uit de vaart. Passagiers die om zeven uur aan boord waren gegaan, moesten tot twintig voor acht wachten tot de boot richting Den Helder vertrok. Eerst haperde de brug bij het neer laten en na het inschepen weiger de hij weer omhoog te gaan. Teso-personeel wist het manke ment met kunstgrepen te herstel len. De kapitein besloot direct naar de overkant te varen, zodat de technici van Rijkswaterstaat daar konden worden opgepikt. De mon teurs hadden de oorzaak snel ge vonden: een defecte schakelaar. De reparatie was snel verricht, maar het duurde tot tien uur voor dat de boot weer op het vertrouw de schema voer. De renovatie van de electrische in stallatie, die momenteel op de Texelse veerhaven plaatsvindt, bleek niets met het defect te ma ken te hebben. Wel is het incident aanleiding voor Teso om ook de andere, soortgelijke schakelaars te controleren. Ondanks de verlaging van de rei nigingsrechten voor bedrijven in 1996 blijft de inzameling van be drijfsafval door de gemeente te duur. Gemiddeld is het verschil met particuliere inzamelaar Taten- hove nog steeds aanzienlijk, zo heeft TVO becijferd. Het bestuur adviseert de leden daarom op nieuw om Tatenhove de voorkeur te geven. De oproep werd geplaatst dins dagavond tijdens de ledenverga dering in Klif 12. Voorzitter Ko Vinke toonde zich teleurgesteld in de houding van vele Texelse on dernemers, die hadden toegezegd over te stappen maar hun afval nog steeds door de gemeente la ten ophalen. „De ondernemers be schikken blijkbaar niet over zoveel ruggegraat als we mochten ver wachten. Wij zijn daarmee niet blij en Tatenhove ook niet. Ons gelijk blijkt uit de tarieven. Toon daarom uw zakelijkheid en bespaar kosten waar het kan", prikkelde Vinke de TVO-leden. Bestuurslid Jaap Drijver gaf een rekenvoorbeeld van een restau rant. Inzameling van het bedrijf safval door de gemeente komt volgend jaar bijna ƒ1.400,- duurder uit dan waneer dat door Tatenhove gebeurt, een verschil van 16%. Het gat is wel verkleind: dit jaar is het kostenverschil bij hetzelfde restaurant 30%. (ADVERTENTIE) de ingang van de te vinden gezelligheid. (Links van de Lindeboom)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1995 | | pagina 1