Groen kwartsJexels in het karL, Landbouwminister buigt voor Texel Uw kerst- en/of nieuwjaarsgroet 'reugde over vrijstelling drijf mest Wethouder: „Texel vindt het wiel uit |I College adviseert clubs contributie te verhogen U vindt de Zeemanadvertentie deze week op pagina: 9 06 904 904 01 Winterse sferen m -e -v - Disco in jeugdhonk Afgeeft geluidhinder Als door bezuiniging tekort dreigt: Opvang gehandicapte kinderen in de TEXELSE^COllRANT fWilt u dan zo vriendelijk zijn uw tekst UITERLIJK VRIJDAG 15 DECEMBER vóór 17.00 uur in te leveren. Reddingplan Calluna klaar Geen statiegeld op spuitbussen Hulpgoederen nog niet vervoerd 2 ïh Sport: alleen indoor 3 v. Raadsleden voor het blok over kruising 5 v» Gele ambulance 5 in Gert Jan Droge in Calluna 7 Flinke schade bij aanrijding Uitslagen Sunderklaas Terpstra neemt geen woord kritiek terug na reactie Drijver EXELSE'^COURANT winternieuws slijterij-wijnhandel DeWit bv. jpGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 11041 DINSDAG 12 DECEMBER 1995 Uitgave Langeveld en de Rooy b.v.( tel. (0222) 362600. Advertenties/abonnementon/bezorglng tel. 362600, fax 314111. Redactie tel. 362620, fax 314111. B.g.g. in dringende gevallen 06-52 78 49 62 of 06-52 78 43 20. Redactie bulten werktijd Gerard Timmerman, Schoorwal 11, Den Burg, telefoon 314687. ERSCHIJNT DINSDAGS EN VRIJDAGS. LOSSE NUMMERS /1,45. even de krant bellen Kies 1 voor nieuws. 2 voor sport. 3 voor dc agenda. 4 voor hei w eer üi- TC-Nieuwsiijn. altijd het laatste nieuws Opvallend vroeg hield koning Win ter Texel in zijn greep. Dat had schilderachtige taferelen tot ge volg. De berijpte, verstilde natuur ging echter in het weekend schuil onder een ijzige mist. Gladheid was er ook, maar dat veroorzaakte geen noemenswaardige proble men, omdat alle weggebruikers er rekening mee hielden. Schaatsers lieten zich niet af schrikken door de mist. Het ijs was op de meeste plaatsen goed van kwaliteit. Na een korte periode van dooi, die gelukkigerwijs sa menvalt met Ouwe Sunderklaas, volgt volgens de weersvoorspellin gen opnieuw vorst. Misschien dat volgend weekend voorzichtig kan worden gedacht aan een schaats wedstrijd... -.Zr' de bomen weren berijpt Schoolecheatsen voor leerlingen van De Bruinvis. (Foto Gerard Timmerman) i-'CV- Tessa da Graaft) USpret In de mist. (Foto Tessa de Graaft) Texel vormde één groot decor voor kerstkaarten. (Foto Tessa da Graaft) Jan Koolhof CDA complimenteer de het college met het behaalde resultaat. „U heeft geweldig werk verzet voor de Texelse samenle ving." Hij herinnerde eraan dat de burgemeester zelfs (in Klif 12) de bühne had beklommen om de spe cifiek Texelse problematiek onder de aandacht te brengen van de Haagse topambtenaren. Ook Erna Eelman (VVD) stak de loftrompet en wees er op dat de hele raad zich er voor heeft ingespannen. Minister Van Aartsen van Landbouw heeft toegezegd dat Irijfmest op Texel als stuifbestrijder mag blijven worden oegepast. De bewindsman deed dat gisteravond aan het lind van het grote mestdebat. Het eiland bekleedt daarmee men met de veenkoloniale gebieden in noordoost- ederland een uitzonderingspositie in Nederland. bewindsman toonde zich ge- hikoelig voor de argumenten die ind em van meerdere kanten waren sli angereikt. Op vragen die hem in i Ie Tweede Kamer waren gesteld d loor Berry Esselink van het CDA, in fet Blauw (VVD) en Ter Veer D66) antwoordde de minister dat ;ti ij zich ervan bewust is dat een amermeerderheid van oordeel is ien lat papiercellulose geen milieu- De n blgens buurtbewoners veroorza- en de disco-avonden in jongeren- oos Time Out in Den Burg teveel Kaai. Dat zei Jan Koolhof gister- nd in de rondvraag van de ge- leenteraad. De CDA'er drong aan p geluidmetingen. Wethouder ■chilling antwoordde dat hij con- he act zal opnemen met het jeugd werk. „We juichen die activiteiten maar voor de omwonenden noet het leefbaar blijven." rendement geeft, al bleef hij dat zelf dubieus te vinden. „Maar ik leg me neer bij het oordeel van de kamer", gaf Van Aartsen zich ge wonnen. „Texel krijgt dus een structurele ontheffing. Een overwinning voor de eilanders, want ze hebben ons zelfs met marsepein overladen om die te bereiken", aldus kamerlid Esselink gisteravond. „Ik had voor af al een toezegging van de minis ter, dus hoefde ik geen motie in te dienen. Ik ben blij dat het zo is af gelopen, we hebben ons er in Den Haag behoorlijk voor ingezet." Ka merleden van andere partijen wa ren niet voor commentaar bereikbaar. Opluchting Onder landbouwers is met opluch ting op de toezegging gereageerd. „We hebben het voor de heisdeu ren moeten wegslepen, maar we zijn blij dat onze enorme inspan ning eindelijk eens iets heeft opge leverd", aldus Rinus Kuiper. Kuiper is tevreden dat een middel dat al jarenlang z'n betrouwbaarheid heeft bewezen, mag blijven wor den gebruikt op de akkers. „Het moet mogelijk zijn om jaarrond drijfmest over stuifgevoelig land te mogen uitrijden." Zodra hij het be richt gisteravond bevestigd kreeg belde hij het nieuwtje door naar het gemeentehuis, waar de bood schap een aangenaam intermezzo was van de raadsvergadering. Het college adviseert verenigin gen die wegens de bezuinigingen door de gemeente krap bij kas ko men te zitten de contributie te verhogen. Door het wegvallen van de investeringssubsidie gaat de bijdrage van de gemeente aan instellingen omlaag. De exploita tie- („raam") subsidie blijft be staan, maar wordt volgend jaar (ADVERTENTIE) Cf reen ZwarL-Jrxels In btt harL Met de opvang van gehandicapte kinderen in het kinderdagverblijf en peuterspeelzalen loopt Texel voorop in Nederland. „Texel vindt het wiel uit", aldus wethouder Nel Eelman-van 't Veer tijdens de gisteravond gehouden raadsver gadering. De raad ging unaniem akkoord met het verstrekken van een extra financiële bijdrage. Een verzoek van de Stichting Kin dercentra Texel (SKT) bracht de bal in 1994 aan het rollen. Het bleek dat de SKT voor dergelijke opvang geen aanvullende finan ciering kon verkrijgen, zodat men bij de gemeente aanklopte. Gister avond besloot de raad om de be treffende ouders financieel tegemoet te komen. De bijdrage wordt gefinancierd uit het budget dat de gemeente van het rijk krijgt voor uitvoering van de Wet Voor zieningen Gehandicapten (WVG). Navraag bij het ministerie van So ciale Zaken leerde dat er juridisch geen bezwaren zijn tegen het in zetten van WVG'-gelden voor dit doel. Integendeel, zo wordt juist bevorderd dat de integratie van gehandicapten ai op jonge leeftijd gestalte krijgt. Corry Heijne-Dros noemde het een „bijzonder streven". Het raadslid van Texels Belang schaarde zich echter achter het voorstel van de PvdA om in te grijpen als er in de toekomst onvoldoende (financiële) middelen zijn. Ook waarschuwde zij ervoor geen al te hoge ver wachtingen te wekken bij ouders dat opvang van zwaar gehandi capte kinderen straks ook op Texel mogelijk is. Hans Roeper (PvdA) vond dat de opvang niet ten koste mag gaan van andere voorzieningen. Hij pleitte voor evaluatie na verloop van tijd. De wethouder zegde dat toe; zij dacht aan een tussenrap portage na één jaar en een evalua tie na twee jaar. Binnenkort gaat ze met de begeleidende instanties om tafel om de zaken op elkaar af te stemmen. Morgen presenteert de werk groep Calluna-Molenkoog in partycentrum Calluna het ac tieplan voor het behoud van het Texelse zwemparadijs. De werkgroep heeft onderzocht onder welke condities het bad kan blijven voortbestaan. Conclusies uit het eindrapport zijn nog niet prijsgegeven. Verwacht wordt dat in het rapport voorstellen staan voor financiële en organisatorische maatregelen en investeringen. B en w en het bestuur van Calluna hebben het rapport inmiddels ontvangen. De ge meenteraad spreekt zich in fe bruari a.s. uit over het plan. niet aangepast aan de loon kostenstijging. De maatregel vloeit voort uit het begrotingsde bat. De bezuinigingen zijn nodig omdat de Algemene Uitkering van het Rijk wordt gekort. Was het tot dusver zo dat organi saties voor de financiering van aankopen in aanmerking kwamen voor een investeringssubsidie, krachtens de nieuwe subsidieve rordening moeten ze de jaarlijkse kosten van de kapitaalsuitgave fi nancieren uit de jaarlijkse raam- subsidie. Dit is een vast bedrag dat wordt vastgesteld op het niveau van de vóór 1996 berekende ex ploitatiesubsidie. De vastgestelde bedragen veranderen in principe niet, ook als het ledental daalt of stijgt. Wel is het zo dat als het le dental daalt (en dus ook het activi teitenniveau), de raamsubsidie wordt verminderd. Als kan worden aangetoond dat het bedrag ontoereikend is en om verantwoorde (onverwachte) re den verhoogd moet worden, is verruiming van het budget moge lijk. Verenigingen die daarvoor niet in aanmerking komen en die niet om een contributieverhoging heen kunnen, adviseert het college de tarieven te differentiëren. Afschaf fing van de investeringssubsidie bespaart de gemeente jaarlijks f80.000,-. Voordeel Positief gevolg van het nieuwe subsidiesysteem is dat de organi saties een grotere bestedingsvrij heid en meer zekerheid hebben. Voordeel voor de gemeente is effi- ciëncyverbetering. Mede doordat de beoordeling van de aanvragen voor investeringssubsidies weg vallen, wordt het subsidie- adviesorgaan opgeheven. Voor verenigingen die activiteiten ont plooien waarvoor geen gemeente lijke (of een met een gemeentelijke bijdrage gerealiseerde) accommo datie beschikbaar is, is er een bud get van f21.000,-, bestemd voor de huur van een particuliere ruim te De gemeente heeft wel gren zen aan de hoogte van deze subsidie gesteld. Beleidsplan Instellingen die meer dan Zullen daags na Ouwe Sun derklaas de straten bezaaid zijn met weggegooide spuit bussen haarverfRaadslid Jaap Vlaming vreest van wel en vindt dat wethouder Daan Schilling in gebreke is geble ven. „Afgelopen jaar heb ik herhaaldelijk om actie ge vraagd, maar er is niets mee gedaan. Ik dacht dat de wet houder het milieu hoog in het vaandel heeft", aldus het raadslid van Groen Links gis teravond. Vlaming had voor gesteld om statiegeld op de spuitbussen te heffen. Schil ling trok het boetekleed aan en beloofde beterschap voor volgend jaar. Nu maar hopen dat de speulers morgen zélf hun straatje schoon houden. Flinke schade, maar geen licha melijk letsel. Dat was het gevolg van een aanrijding op de kruising Kogerstraat - Beatrixlaan - Bern- hardlaan in Den Burg. Het ongeluk ontstond in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks half drie, toen een door de Ko gerstraat rijdende 54-jarige auto mobilist uit De Koog geen voorrang gaf aan een 20-jarige au tomobiliste uit Den Burg, die van de Beatrixlaan naar de Bernhard- laan reed. De man was op dat ogenblik bezig zijn beslagen voor ruit schoon te poetsen. Bij de bot sing liep de auto van de vrouw een forse deuk op in de rechter flank. Het andere voertuig raakte zwaar der beschadigd, maar kan nog worden gerepareerd. De blaastest wees uit dat de man een alcoholpromillage van 0,75 had. Hij kreeg een rijverbod van twee uur. Feest- of dorpscommissies wor den verzocht de uitslagen van Oude Sunderklaas vóór woensdag 16.00 uur bij de redactie van de Texelse Courant in te leveren. f50.000,- ontvangen moeten naast een jaarlijkse begroting van af 1998 een beleidsplan voor lan gere termijn indienen, waarin het toekomstige beleid duidelijk en concreet is samengevat. Andere subsidie-ontvangers moeten elk seizoen een jaarrekening in leveren. „Terpstra is ver over de grens van respect gegaan en plaatst zich zo buiten de Texelse samenleving. Hij zou zijn excuses moeten aan bieden." Namens de fractie van Texels Belang veroordeelde Dick Drijver gisteravond tijdens de raadsvergadering de uitspraken die PvdA'er Dirk Terpstra onlangs deed in het partijblad „Provinci aal". Terpstra bood zijn excuses echter niet aan; „ik neem er geen woord van terug." In het novembernummer haalde Terpstra hard uit naar de raads fractie van Texels Belang. „De par tij hangt een soort Texels nationalisme aan. Texel is in hun ogen altijd meer bijzonder dan de rest van Nederland. Er valt niet met ze te werken en het erge is dat de andere partijen hun korte- termijnpolitiek overnemen", zo luidde één van de passages in een artikel over het succes van lokale partijen („lokaio's"). Gisteravond kwam Drijver met een felle reactie. „Beneden peil, ik heb er geen woorden voor." De kritiek dat Texels Belang niet aan lange termijnbeleid doet, noemde hij „volstrekt onterecht". „Het college- en partijprogramma be wijzen het tegendeel. Terpstra moet zijn uitspraken in het vervolg maar aantonen." De term „nationalisme" was Drij ver in het verkeerde keelgat ge schoten. „Wij komen voor Texel en de Texelaars op, daar is toch niks mis mee? Dat deze gebiedsgerich te benadering zin heeft, is van daag in Den Haag (besluit over het stuifdek, red.) wel bewezen." En met stemverheffing: „Nationa lisme staat voor discriminatie, in tolerantie en blind eigenbelang. Terpstra gaat te ver. Als hij zijn ex cuses niet aanbiedt, heeft hij ken nelijk zijn ware gezicht laten zien." Terpstra reageerde kort. „Wat be treft de interpretatie van het 'soort nationalisme'; dat heb ik iets an ders bedoeld dan nu door Drijver wordt uitgelegd. Ik heb geen be hoefte om er nu op in te gaan, maar ik neem er geen woord van terug.' (ADVERTENTIE) rjrt j>lrfi«lnf IvrL Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van UUlm (Tlets droglstery parfumerief otohandel en van ADVERTENTIE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1995 | | pagina 1