Cjroen <2wartsjexels in het hartL, „Verdwijning" Groeneplaats grief tegen plan Nauta Kruiswerk opent thuiszorgwinkel „Niet het speeltje van raad afnemen Vandalen richten ravage aan in OSG Texelse jeugd ziet horeca wel zitten Eensgezindheid over straatnamen Noodnummer voor overlast Vliehors werkte niet... VERDER "\T in dit l\|ummer Kleinkunstfestival: briljante Belg 2 Winterbloemkool van Texelse bodem 3 Voetbal en motorracen 5 Mogelijkheden voor probleemboeren 7 06 904 904 01 Hand afgerukt bij ongeluk met winch TVL: behoud Calluna anders financieren Snelheidscontroles Nieuwe predikant doet intrede Bij de recentelijke oefeningen met echte bommen op de Vliehors regende het weer klachten bij de gemeente. Het waren er zoveel dat de burge meester besloot naar het di recte nummer met vliegbasis Leeuwarden te grijpen, om de oefeningen te laten afbreken. Alleen...er werd niet opgeno men. „Dat gebeurde pas toen de oefeningen al bijna ten ein de waren", bekende burge meester Van Rappard gisteravond aan de leden van de raadscommissie voor alge meen en organisatorisch be leid. Er is een nijdige brief naar de luchtmacht gestuurd. Onder leiding van leermeester Jef werd soep gemaakt. „We willen juist laten zien dat ho reca niet alléén maar koken is. Dus zet er nou iets anders in dan een kijkje in de kéuken..." Een smeek bede bij de ontvangst van „Kijk in de horeca". De manifestatie op De Krim trok veel belangstellenden. De jeugd liet zich uitgebreid infor meren en toonde veel interesse. De meeste aandacht van de jon geren ging echter toch uit naar de potten- en pannenafdeling. Via een bitterbal in de snackafdeling belandden de bezoekers bij leer meester Jef Schuur, die met enke le aankomende keukenprinsen erwtensoep kookte, waarvan en thousiast werd geproefd. Een goede zet van de organisatie was het inschakelen van Texelaars die inmiddels aan de overkant een horeca-opleiding volgen. Daardoor was de drempel voor een gesprek je laag en werden al snel vragen gesteld over de studie en zaken die daarmee samenhangen. De presentatie gaf ook duidelijk aan dat horeca meer is dan koken. Het gastheer (en -vrouwlschap werd uitgedragen door twee keurige he ren in jacquet. Uit de animo kan worden afgeleid dat de Texelse jeugd de horeca wel ziet zitten. Het geeft ook aan dat dergelijke presentaties in een be hoefte voorzien. De Krim bood een overzichtelijke lokatie, waar alle fa cetten aan bod kwamen. PGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 11049 DINSDAG 16 JANUARI 1996 Uitgave Langeveld en de Rooy b.v., tel. (0222) 362600. Advertenties/abonnementen/bezorging tel. 362600, fax 314111 Redactie tel. 362620, fax 314111. Bg g. in dringende gevallen 06-52 78 43 20 of 06-52 78 49 62. Redactie buiten werktijd Tessa de Graaff, Pater Witteplem 3, Den Burg, telefoon 315639. ERSCHIJNT DINSDAGS EN VRIJDAGS. LOSSE NUMMERS M,50. e>en de krant bellen Kies. I sot* nieuw v 2 ioor spon, 3 voor dc jjrendj. 4 \tn* hei weer De TC-Nicuwslijn. altijd hi-t laatste nieuws Texel heeft sinds vrijdag een eigen thuiszorgwinkel. In het Kruiswerkgebouw aan de Schoo noordsingel is een uitgebreide collectie hulpmiddelen verkrijg baar voor mensen die niet goed ter been zijn of die met een ande re handicap kampen. Ook voor zuigelingen zijn spullen beschik baar. Ter gelegenheid van de ope ning schonken de bedrijven MO Projekt Texel en Bouwbedrijf Vis ser het Kruiswerk een kostbaar kantelbed. waarmee doorliggen wordt voorkomen. De thuiszorg winkel is op werkdagen geopend van 13.00 tot 14.00 uur. De behoefte aan een uitgebreider pakket hulpmiddelen en de wens van het Kruiswerk om ook niet- leden van dienst te zijn, leidde tot de inrichting van de showroom. De thuiszorgwinkel betekent een aanzienlijke uitbreiding van het sortiment hulpmiddelen dat tot dusver beschikbaar was. De spul len zijn overzichtelijk uitgestald in een aparte afdeling. Bij de opening van de winkel door burgemeester Van Rappard bleek dat veel mensen geen weet heb ben van wat er allemaal voor ma terialen bestaat. Naast de vertrouwde verpleegartikelen en hulpmiddelen voor bij het lopen en tegen het doorliggen, zijn er tal De burgemeester wees erop dat een wedstrijd ook een jury vergt en dat de uitkomst eigenlijk als bindend moet worden be schouwd. „We kunnen dan toch moeilijk als raad iets totaal anders kiezen." Dat vond de commissie eigenlijk ook en dat is niet hun be doeling. Een comité dat enkele na men voorkookt werd niet afgewezen, maar de raad moet het laatste woord houden. Voor De Mars fase III zijn enkele Lees verder pagina 2 e zeer drastische verkleining en de huidige Groeneplaats is èt algemene bezwaar tegen het lan van Jook Nauta om het cen- um van Den Burg weer gezellig e maken. De indruk bestaat dat et plan vrij brede steun zal krij- en als aan dit manco tegemoet rordt gekomen. folgens het plan zou de Groene- ilaats voor tweederde bebouwd vorden, zodat een pleintje over- lijft ongeveer ter grootte van de itenenplaats. Grote evenementen junnen er dan niet meer worden lehouden. Horecaman Frans Pie- ferse kreeg dan ook bijval toen hij rorige week een idee openbaarde >m het plein leuk te maken met jehoud van een behoorlijke opper- rlakte. /olgens initiatiefnemer Jook Nau- a is het mogelijk om aan het be waar tegemoet te komen: de jeplande woonbebouwing die net het bestaande raadhuis één jouwmassa moet vormen, zou ^vat minder omvangrijk kunnen lijn, zonder de grondprincipes van let plan geweld aan te doen. Toernee Nauta is druk bezig commentaar op zijn plan uit te lokken. Hij doet dat door er voor allerlei gezel- schappeneen lezing over te hou den. Binnenkort gebeurt dat ook in een openbare bijeenkomst, geor- De 44-jarige L.J. Fokker uit Oude- schild raakte vrijdagochtend zijn rechterhand kwijt toen deze aan boord van de kotter TX 37 in een winch bekneld raakte. Het afschuwelijke ongeluk gebeur de toen het schip van de firma P.A. van der Vis bezig was af te meren in de haven van Oudeschild. Om de weerstand van het drijfijs te overwinnen, zou de 44 meter lan ge kotter naar de kant worden ge trokken met een tros. Fokker had het touw enkele slagen om een verhaalkop van de nettenrol op het achterschip gelegd. Tijdens het opwikkelen kwam hij met zijn hand tussen de windingen op de draaiende kop De hand werd daardoor gegrepen, meegesleurd en afgerukt. Terwijl de schipper de ambulance belde, verleenden de opvarenden eerste hulp door de bloedende arm met een theedoek af te binden. De afgerukte hand werd in ijs gekoeld in de hoop dat deze nog zou kun nen worden aangezet. De ambu lance was zeer snel ter plaatse. In afwachting van de ziekenauto werd de veerboot inmiddels in de haven vastgehouden, zodat het slachtoffer in de kortst mogelijke tijd in het Gemini ziekenhuis was. De ook gealarmeerde traumaheli kopter kon daarom weer worden teruggestuurd. In het ziekenhuis bleek de hand totaal verbrijzeld te zijn, zodat een hersteloperatie on mogelijk was. De rijkspolitie te water heeft een onderzoek ingesteld. Beheerder Theo Witte demonstreert onder toeziend oog ven Kruiswerk-directeur Ter Vosch Itweede ven linksl een ettribuut uit de thuiszorgwinkel een b en w. 'F°,° Gerard Timmerman! van nieuwe uitvindingen die het dagelijks handelen er voor de ge handicapte makkelijker op maken. Het gaat om spullen als aangepast bestek, extra lange schoenlepels voor mensen die niet kunnen buk ken, een kaartstandaard en douche-, bad- en toilethulpmidde len. In het zuigelingensortiment verder katoenen, voorgevormde babyluiers, omdat er meer vraag komt naar wasbare luiers. Er zijn spullen te huur, te koop en voor Kruiserkleden te leen. Theo Witte beheert de winkel. Zorg Ondanks de feestelijke gebeurte nis sprak Kruiswerk-directeur J. P. ter Vosch zijn zorg uit over het overheidsbeleid. „Terwijl de vraag naar thuiszorg toeneemt, wordt de financiële armslag van de kruis werkinstellingen door kortingen steeds krapper. We moeten dus méér kwaliteit tegen lagere kosten leveren." Door het verbeteren van de efficiency probeert de organi satie de budgettaire problemen het hoofd te bieden. „Het Kruiswerk biedt zorg op maat, door personeel dat vaardig en aardig is", stak Van Rappard de wijkverpleegkundigen een hart on der de riem. Hij constateerde dat de tendens om ouderen steeds langer thuis te laten wonen, strij dig is met de kortingen op de thuiszorg. Hij wees er op dat goed overleg tussen de verschillende zorginstanties op het eiland van groot belang is. De burgemeester deed een beroep op ontwerpers en bouwers om meer rekening te houden met de gehandicapte me demens. „Bijvoorbeeld iets brede re deuren voor rolstoelers en een hoger toilet voor ouderen. Sier bestrating buiten is mooi, maar onvriendelijk voor mensen met een handicap." De Texelse Vereniging van Logies- verstrekkers (TVL) pleit voor in standhouding van Calluna maar wil dat het jaarlijks daarvoor be nodigde half miljoen niet alleen uit de toeristenbelasting wordt gehaald. De TVL heeft voorgesteld slechts een derde van dit geld op tafel te leggen door verhoging van de toe ristenbelasting. De rest moet ko men uit verhoging van de onroe rend zaak-belasting en uit de be staande toeristenbelasting door een deel van de opbrengst van de ze belasting niet lapger te gebrui ken voor het beperkt houden van de reinigingsrechten. Dat laatste betekent dus verhoging van het huidige reinigingsrecht. De TVL onderschrijft overigens scenario 3 van de werkgroep die de overlevingsmogelijkheden van het zwemparadijs heeft bestu deerd. TVL vindt echter dat het lo- giesverstrekkende bedrijfsleven deze last niet alleen op zich kan nemen. De TVL laat ook weten dat elke procentuele of absolute verhoging van de toeristenbelasting gekop peld moet zijn aan de andere ge meentelijke belastingen. De vereniging vindt verder dat de zwembaden Molenkoog en Callu na binnen vijf jaar in één bedrijf moeten samengaan. ganiseerd door de dorpscommis sie van Den Burg. Gisteravond sprak Nauta in hotel De Lindeboom voor de afdeling Texel van Koninklijke Horeca Ne derland, waarvan hij zelf voorzitter is. Hij legde veel nadruk op de oor zaken van de huidige onbevredi gende situatie in het centrum. Het gemeentehuis (,,een misplaatst gebouw van magere architectoni sche kwaliteit in de verkeerde om geving") en de daarmee samenhangende verdwijning van het Raaksje is maar één van de oorzaken. De „saaiheid" van di verse andere gebouwen aan de Groeneplaats is er mede debet aan. Ook de entree vanaf de Ele- mert met achter het pand Moer beek een „gat" dat als parkeerplaats dient, speelt een rol. Verder is de „brokkelige" Parkstraat breder en minder aan trekkelijk geworden als gevolg van de oorlog, waardoor diverse ge bouwen verdwenen. Ook de en tree vanuit de Binnenburg is ongelukkig geworden. Door het verdwijnen van het Raaksje is de beslotenheid verdwenen. Je kunt overal te ver kijken over te veel on onderbroken plaveisel. Dat het park onaantrekkelijk is heeft te maken met het feit dat alle omrin gende gebouwen er met de rug naar toe staan, afgezien van de onvoldoende ontsluiting. Hartoperatie Nauta noemde deze constaterin gen een diagnose, die heel duide lijk gesteld moet worden alvorens tot opereren te kunnen overgaan. Die operatie, gericht op herstel van het hart van Den Burg, bestaat in eerste instantie uit het vastleggen van een nieuwe structuur. Volgens het plan Nauta wordt die structuur dus gevormd door het bebouwen van de Groeneplaats, het bouwen van woningen/winkels (met on dergrondse parkeergelegenheid) op de hoek Warmoesstraat/Ele- mert, het bouwen van woningen in het park en het maken van een doorgang van Vismarkt, dwars door het raadhuis, naar dat park. Een ander bezwaar tegen het plan is dat er geen behoefte is aan de diverse winkels die erin zijn opge nomen. Het mag waar zijn dat daar van ondersnemerszijde wel belangstelling voor bestaat maar als dat leidt tot leegloop van bij voorbeeld de Weverstraat, ont staat een nieuw probleem. Gisteravond werd over die kant van de zaak ook gediscussieerd. Daarbij werd er onder andere door Mans Segers aan herinnerd dat het distributieplanologisch onder zoek heeft uitgewezen dat aan meer winkelruimte in Den Burg nauwelijks behoefte is. Nauta zelf tilde er niet zo zwaar aan. Hij gaat ervan uit dat de pu blieke aantrekkelijkheid van Den Burg door dit plan zodanig toe neemt dat de mensen er gemid deld veel langer zullen verblijven zodat de bestedingen zullen toe nemen waardoor vergroting van de oppervlakte winkels in een be hoefte voorziet. Het plan blijkt vooral interessant te zijn voor on dernemers die momenteel niet de ruimte hebben om uit te breiden, maar dat wel graag willen. Ook als middel om de toenemende con currentiekracht van Den Helder als winkelcentrum te compenseren, kan het plan betekenis hebben. Ed Stiekema uitte bedenkingen te gen de woningen die er volgens het plan zouden bijkomen, nota bene in de directe omgeving van horecabedrijven, zodat te voor spellen is dat dit tot hinderproble- men zal leiden. Stiekema zag wel wat in het idee van Frans Pieterse en vroeg zich af of dat in de hoofd structuur van het plan Nauta past. Ook Klaas Fris liet zich in die zin uit. Nauta zei dat een wat grotere Groeneplaats wel mogelijk is, maar zag geen heil in het afscher men van het raadhuis met ge bouwtjes, pomp en waag. Uitvoering van het totale plan vergt een investering die in de buurt van de twintig miljoen gul den zal liggen. Dat lijkt veel, maar volgens Nauta zal de opbrengst van vergelijkbare grootte zijn en blijft er waarschijnlijk zelfs geld over. Verslag. Gemeentelijke verte genwoordigers in organisaties moeten weer vaker terugkoppelen naar de gemeenteraad. Dat vindt Erna Eelman van de VVD. Burge meester Van Rappard is het met haar eens en gaat hier aandacht aan besteden. „Straatnamen is net als verkeer: daar kunnen we zo leuk mee be zig zijn als raad. U moet ons dat speeltje niet afnemen." Hans Roeper van de PvdA verwoordde gisteravond de gevoelens van de commissie voor algemeen en or ganisatorisch beleid. Op D66 na wil geen van de partijen de beslis sing over nieuwe straatnamen aan het college delegeren. Burgemeester Van Rappard deed het voorstel, daar aan de overkant deze bevoegdheid bijna overal bij b en w ligt. „Maar wij zijn éérs", vat te Peter Bakker van Groen Links samen. Hij stelde voor er een wed strijd van te maken, zodat heel Texel kan meedenken over nieuwe straatnamen. „Ik weet zeker dat u ontzettend veel ideeën binnen krijgt. Het is leuk om daar mee be zig te zijn. U geeft de winnaar ge woon een half jaartje gratis vuilnis ophalen..." Vandalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken in scholengemeenschap De Hoge- berg en vervolgens ernstige ver nielingen aangericht. Zij trachtten bovendien brand te stichten. De exacte schade is nog niet bekend, maar moet in de vele duizenden guldens lopen. Politie en school leiding hebben geen idee wie de daders zijn. Om naar binnen te kunnen, sloe gen de onbekenden een ruit in. Vervolgens werden verschillende lokalen bezocht en schoolborden beklad met scheldkanonnades en andereonwelvoeglijke taal. Het ko pieerapparaat, verschillende atlas sen en landkaarten vielen aan hen ten prooi. Ook de receptieruimte werd met een bezoek „vereerd". Daartoe moest opnieuw een ruit worden ingeslagen. Eenmaal binnen moest het faxapparaat het ontgel den, evenals een aantal floppy's en een vitrine met kunstvoorwer pen, gemaakt door leerlingen van de school. In de aula werd een chaos aange richt, doordat frisdrankflessen werden leeggeschonken over de vloer, waarna er losse koffie over heen ging. Ook verdween er snoepgoed. Op twee plaatsen werd gepoogd brand te stichten, maar de gordijnen bleken minder brandbaar dan de daders waar schijnlijk dachten. De Texelse politie controleert de laatste tijd intensief of automobi listen zich wel houden aan de maximumsnelheid. Vrijdagmiddag waren er opnieuw twee controles. Op het Bolwerk in Oudeschild ge droegen de meeste bestuurders zich keurig. Slechts 4 van de 62 reden er harder dan de toegestane 50 km/u. De hoogst gemeten snelheid was er 77 km/u. In de Koger Dorpsstraat werden meer zondaren opgespoord. Van de 134 geregistreerde auto's re den er maar liefst 42 te hard. De snelste bestuurder haalde 120 km/u, waar 50 is toegestaan. Er werd „op kenteken" gecontro leerd, zoals dat bij de politie heet. Ofwel: de daders kunnen hun pro cesverbaal per post tegemoet zien. De bevestiging en intrede van Dr Evert Jan Vledder als predikant van de Hervormde gemeenten van Oosterend, Oudeschild en De Cocksdorp-Eierland, is zondag 28 januari om 14.30 uur in de Her vormde kerk van Oosterend. De bevestiging geschiedt door domi nee H.R. Betting uit Den Hoorn, die de drie gemeenten de afgelo pen periode na het vertrek van ds J. Fibbe als consulent heeft ge diend.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 1