Cjroen c/jvartsjexeh in het harL, „Ten onrechte voor eugenaar uitgemaakt71 College in beroep bij Raad van Rechter: zadeldak mag op Greenside TEXEL Ul&Mdw Nu Schade jachthaven door werking ijs Schilling hekelt anti-campagne De Groot moet niet toegeven Sneeuwpret van korte duur mmer MAGAZINE Motie Texels Belang: VERDER IN DIT Meer animo voor biljart-titelstrijd Bijzondere gerechten door asielzoekers bereid DEK gegroeid Mini-coureurs racen rond in de manege Discussie Calluna pas in raad maart TOERIST Advertenties kunnen worden ingeleverd t/m 19 februari a.s. bi) de advertentiebalie van drukkerij/uitgeverij Langeveld en de Rooy b.v. TEXELSE^ COURANT DINSDAG 13 FEBRUARI 1996 ERICHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 11057 Uitgave: Uitgeverij Langeveld en de Rooy bv rkstraat 10, 1791 AC Den Burg, telefoon 0222 - 36 26 00 Advertenties/abonnementen/bezorging: telefoon 0222 36 26 00, fax 0222 - 31 41 11 VERSCHIJNT DINSDAGS EN VRIJDAGS. INNEMENTSPRIJS ƒ54,55 PER HALF JAAR, LOSSE NUMMERS ƒ1,50 Redactie: tel. 0222 - 36 26 20, fax 314111 B.g.g. 06 - 53 16 86 57, 06 - 53 14 91 08 of 06 - 52 78 43 20 Buiten werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. 31 72 66 kan best tegen kritiek en oppositie voeren is gezond, ar de manier waarop deze kwestie wordt gespeeld staat tegen en doet de zaak geen goed." Wethouder Schilling ilieu] is boos over de manier waarop raadslid Pieter de oot [D66] campagne voert tegen het ammoniak- leidsplan. „Ik word gewoon voor leugenaar uitgemaakt, ar het hele plan is in overleg met de provincie gemaakt, heb het zwart op wit staan." De Groot beweert echter it tegendeel en kondigde aan dat Dirk Terpstra [PvdA] dat et een brief kan bewijzen. Aan beide zijden zijn de mes- n gesiepen voor een scherp debat vanavond in de raads- al. LL t omstreden ammoniakbeleids- in waarover de raad vanavond slist dient meerdere doelen. Het eft de ruimte om 4.000 hectare asland -uitgangspunt in het nvenant- op het eiland in stand houden en geeft boeren nabij ituurgebieden toch de kans hun «stapel uit te breiden en zo hun drijf rendabel te houden. Daar- or is een fonds gecreëerd met reserve van 710 kpeien en >00 schapen, waaruit kan wor- en geput. Als dat leeg is kan geen Texels Belang stelt de gemeen- eraad voor om in de vergade- ïng van vanavond een motie lan te nemen waarin steun wordt betuigd aan het stand punt dat het college tot dusver leeft ingenomen over de Sreenside-hoed. De motie is >edoeld om het college op te oepen geen genoegen te ne men met de uitspraak van de Mkmaarse rechtbank en in be- oep te gaan bij de Raad van State. In de door Dick Drijver gepre senteerde motie die gisteren al bij b en w is bezorgd, spreekt de raad uit dat de bestreden opbouw op het Greenside-ho- tel in overeenstemming dient te worden gebracht met het geen volgens de bouwvergun ning is toegestaan. Er wordt op gewezen dat bouwafwijkingen die niet inpasbaar zijn in be stemmingsplannen, door het gemeentebestuur niet worden geaccepteerd, in het belang van rechtsgelijkheid. enkele boer op het eiland de vee stapel meer vergroten. Uitbreiding van de veestapel nabij natuurge bieden is echter strijdig met de Interimwet Ammoniak en Veehouderij. Volgens Schilling is om die reden gekozen voor de gebiedsgerichte aanpak, die nu ter discussie staat. „Dat gebeurde in overleg met de provincie, en niet zoals De Groot doet voorkomen op eigen houtje. Op initiatief van de provincie is de term ammoniakreductieplan zelfs vervangen door ammoniak- beleidsplan", citeert Schilling uit het verslag van het overleg tussen de wethouder en een ambtelijke delegatie van Texel en de provincie op 27 november. In dat gesprek beloofde de gemeente om via de WLTO boeren aan te moedigen om aan de mineralenboekhouding deel te nemen en de Bedrijfs In terne Milieuzorg. De Texelse boe ren zijrr daarmee akkoord gegaan. Uit hetzelfde verslag blijkt dat de provincie voor financiële onder steuning zal zorgen Ook is geno tuleerd dat boeren die hun veesta pel uitbreiden op initiatief van de gemeente worden verplicht om een minderalenboekhouding bij te houden. Nog meer bewijs Schilling draagt nog meer bewijzen aan dat hij de gemeenteraad niet foutief heeft ingelicht. Hij doelt op de bewering van De Groot dat de wethouder alleen overleg zou heb ben gevoerd met ambtenaren van de provincie en dat het beleidsplan allerminst de instemming heeft van GS. In een brief van de provin cie aan minister Van Aartsen van Landbouw van 30 november schrijft gedeputeerde Friso de Zeeuw [milieu] namelijk dat de pro vincie overleg voert over de ammoniakproblematiek. De Zeeuw: „Het ziet ernaar uit dat hier bij -wederom met een op de Texelse situatie toegesneden aan pak- daadwerkelijk milieuwinst valt te boeken." P.J.M. Poelman, statenlid namens D66, houdt zijn twijfels en vraagt GS om opheldering over het ammoniakbeleidsplan: „Kan het college mij dat „faxje" overleggen, Lees verder pagina 2 Vrijdag begon het zachtjes maar gestaag. Zaterdag ging Texel schuil onder een witte deken. Een welkome afwisseling na al dat schaatsen. Het was ook nog lekkere plaksneeuw, zodat de jeugd zich eerst kon uit leven in het gooien van sneeuwballen en vervolgens de meest fantas tische creaties aan sneeuwpoppen maakte. Overal op het eiland doken ze op. Zo vervaardigden Jelle, Carola en Jeroen Schouwstra een sneeuwbeer van wel drie meter hoog. Marja Kooger in Oosterend maakte het evenbeeld van haar 8 maanden oude hond Kyliam. De kunstwerken waren geen lang leven beschoren. Zaterdagmiddag zette de dooi flink door en enige regenbuien maakten het werk zondag af. Al wat rest zijn de foto's... Burgemeester en wethouders beslissen vandaag of zij bij de Raad van State in beroep zullen gaan tegen de uitspraak van de Alkmaarse rechtbank inzake de Greenside-hoed. De rechtbank vindt dat de gemeente accoord had moeten gaan met het verzoek van Greenside om de huidige hoed te ver vangen door een zadeldak en wil dat daarvoor alsnog ver gunning wordt verleend. Greenside-directeur Paul Konst had bij de rechtszitting in Alkmaar al de indruk gekregen dat het deze kant opging, maar is blij met de uitspraak. Juichen wil hij echter pas als de gemeente afziet van be roep bij de Raad van State en als de schade die hij intussen heeft ge leden en de extra kosten waarvoor hij nog staat, geregeld zijn. Al ge ruime tijd geleden heeft Konst pro jectontwikkelaar Ed Momberg en architectenburo Jan Visser in deze aansprakelijk gesteld. Rechtbankpresident mr J. Everaerts stelt vast dat voor de huidige dakopbouw van het hotel geen vergunning kan worden ver leend en dat legalisering door voor uit te lopen op het nieuwe bestem mingsplan ook niet mogelijk is. Daar is Greenside het overigens mee eens, wat voor de onderne ming reden was om in maart vorig jaar vergunning te vragen voor een opbouw in de vorm van een zadel dak. Volledig slopen van de huidige opbouw met de daarin aange brachte technische installaties zou een buitensporig kostbare aange legenheid zijn en dus tot onevenre dig grote schade leiden. Wel of niet? Volgens Greenside was zo'n zadel dak met een nokhoogte van 14,3 meter in overeenstemming met het bestemmingsplan. Alleen de 15 meter hoge liftkoker zou er nog bovenuit steken, maar dat zou geen probleem zijn want volgens de planvoorschriften hoort de lift koker (net als schoorstenen, anten nes e.d.) tot „ondergeschikte" bouwonderdelen die bij de bepa ling van de totale hoogte niet mee tellen. De gemeente dacht over dat laatste anders en weigerde de ver gunning. Greenside kreeg de aanschrijving om de illegale hoed te slopen. De Alkmaarse rechtbank schorste deze aanschrijving en ook de weigering van de vergunning voor een zadel dak. De redenatie was dat welis waar illegaal was gebouwd maar dat de gemeente rekening had moeten houden met de buitenge woon ernstige financiële gevolgen van gedwongen sloop. Een derge lijke vorm van bestuursdwang is namelijk geen verplichting maar een bevoegdheid van b en w. Het college moest zich alsnog beraden over het alternatieve zadeldak, dat met toepassing van vrijstelling een hoogte van 14.3 meter zou mogen hebben. De er bovenuit stekende liftkoker is inderdaad geen onder geschikt onderdeel, maar de ge meente staat zo'n lift in het alge- Lees verder pagina 2 Een spelletje Mikado voor reuzen. Zo leek het zaterdag in de jachtha ven. Door het ijs 2ijn de steiger- en afmeerpalen omhoog gestuwd. Ze hingen schots en scheef. Een grap pig gezicht, maar de schade is al lerminst om te lachen. Enkele palen zijn afgebroken, de meeste zijn alleen uit de grond om hoog gekomen. Kwalijker is dat de steigers op meerdere plaatsen door het natuurgeweld mee om hoog zijn gedrukt en gekraakt. Bestuursleden van de Watersport vereniging en de Stichting Passantenhaven waren zaterdag met man en macht in de weer om te redden wat er te redden viel. Dat was helaas niet veel. Rom van Schaik: „Tja, tienduizend gulden kost dit zó." De aluminium profie len van de steigers zijn beschadigd en zullen moeten worden gelast. Dat is een bewerkelijk procédé. Bovendien zullen de steigers daar voor moeten worden ontmanteld, maar er lopen ook allerlei kabels onder. Gevaarlijk De schade in de passantenhaven is >e bestuursleden van Watersportvereniging en Passantenhaven namen zater- groter dan in het gedeelte van de fag de schade op. De steigers zijn omhoog gedrukt en daardoor beschadigd. Watersportvereniging. De daar nog liggende boten hebben geen pro blemen, al kunnen nog gevaarlijke situaties ontstaan als het ijs is weg- gedooid en de palen gaan drijven. „Alles is zo goed mogelijk vast gesjord. Maar als het nu gaat stor men wordt het wel spannend." De verenigingen zijn niet verzekerd tegen dergelijke schade. Van Schaik: „We zullen dat wel overwe gen. Maar als het slechts eens in de tien jaar voorkomt en de premie is gigantisch, dan kun je je afvragen of het zin heeft." Om de palen weer in de grond te krijgen zal een speciaal werk- platform dok moeten worden ge maakt. „Mannen van het duik- bedrijf zijn daar al over aan het piekeren. Het moet wel snel, want op 1 april gaan we open..." Sneeuwballen. Drie jongetjes gooiden zaterdag op de Schoudieck sneeuwballen tegen ramen en deuren. Dat ergerde een bewoner, die de politie belde. De baldadige jeugd werd ernstig toe gesproken. (advertentie) (ADVERTENTIE) De haven ziet eruit alsof een reus mikado heeft gespeeld met de palen. (Foto's TossJt de Greatf) <yw» TöWi abttlsirL Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een aktiekrant van: NATUURVOEDING TEXEL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 1