Cjrocn ^warL-Jexels in het hart_ voor Calluna na thriller in raadszaal I; Kroon zet streep door woningbouw Zouteland urOase wil meebetalen aan zwemparadijs BEDANKT! Groen Zwart Nadelige uitwerking op andere dorpen jrstel: nieuwbouw De Koger Hoop Dp 'X Kerckeland ummer Bruijn eregast Irdaans stuntteam 2 frouwen tevreden W Wedingverkoop 3 lies over Calluna: 5 Spannend debat Plan EurOase Reactie RMT-bestuur ParToon /ledewerkers Bolder beten doorstromen" 7 oglanders onderzocht 7 'at ik zeggen wou... 7 'ereldfietser vertelt 8 ïroomfietsjes" op xelse kartingbaan 8 i J \tmzel Oase Hoogerheide: „Niet mij maar college verwijt maken" Miljoenendans „Zwarte dag voor Den Hoorn" Laag water houdt automobilisten uren aan boord Ontuchtpleger aangehouden TEXELS E^COU RANT JAN BROUWER BEELD GELUID RICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 11066 VRIJDAG 15 MAART 1996 Uitgave: Uitgeverij Langeveld en de Rooy bv kstraat 10, 1791 AC Den Burg, telefoon 0222 - 36 26 00 Advertenties/abonnementen/bezorging: telefoon 0222 - 36 26 00, fax 0222 - 31 41 11 VERSCHIJNT DINSDAGS EN VRIJDAGS, INEMENTSPRIJS ƒ54.55 PER HALF JAAR, LOSSE NUMMERS /1.50 Redactie: tel. 0222 - 36 26 20, fax 3141 11 B.g.g. 06 - 53 14 91 08, 06 - 52 78 43 20 of 06 - 53 16 86 57 Buiten werktijd: Frans Hopman, Pater Witteplein 27, Den Burg, tel. 31 54 72 jt van zwemparadijs Calluna hing dinsdagavond in de eenteraad aan een zijden draad. Tot opluchting van de aanwezige Calluna-medewerkers gingen de fracties Texels Belang en CDA na een debat van bijna drie uur ;tag. Een sleutelrol speelde Groen Links, die beide epartijen voor het blok zette, waarna de wethouders warsliggende partijgenoten over de streep trokken. heidene raadsleden waren in arring gebracht door de jndmaking van wethouder r dat EurOase, eigenaar van naast Calluna gelegen htiepark (voorheen De Turkse interesse heeft getoond in fi- ële deelname. Poster lichtte ad in tijdens een besloten bij- bmst, een uur voor de verga- heer Spaan van EurOase dt het „heel plezierig", dat gemeente Texel de gesprek- over Calluna wil voortzet- Dat haalt je de donder W zetten de raa'd het poli- te mes op de keel en dwin- 7 een waarschijnlijk geheel trbodig besluit af, want de arkt" toont meer dan ge ne belangstelling voor onze eke elk-weer-voorziening. n wil er zelfs een groot tantiepark van maken. Ver- ndig? Gewenst? Noodzake- In ieder geval een manier de teloorgang van het ïmparadijs te voorkomen. In belang van TexelHelaas ije dat nooit echt aantonen, 'moedelijk wel ten koste van ds bestaande kleinschaliger iviteiten. Het gemeentebe- ur krijgt opnieuw geen ïoonheidsprijs voor haar op- den, laat staan de Dubbele n Sion. Hoewel? Dankzij een 'tpark rond Calluna blijft van rest van Texel een ware >e... Horszei p dering. EurOase heeft al een bod uitgebracht en hoopt dat de ge meente wil meewerken aan de bouw van een hotel of apparte menten op het terrein bij het zwemparadijs, 't Kerckeland. Hier voor zouden de slaapplaatsen van EurOase-hotel De Koger Hoop, dat aan vervanging toe is, kunnen wor den gebruikt. Een deel van de raad vond deze informatie te vaag en vroeg om uitstel. Volgens burgemeester Van Rappard zou dan echter onmiddel lijk surséance van betaling moeten worden aangevraagd. Dit argu ment bleek uiteindelijk doorslag gevend. Lang zag het er naar uit dat het collegevoorstel pm Calluna te red den door de toeristenbelasting met 15 cent te verhogen, geen meerder heid zou krijgen. Niet alleen PvdA, VVD en D66 waren tegen, ook Dick Drijver, Corry Heijne en Paul Kikkert (allen Texels Belang) en Jan Kool hof (CDA) zagen de plannen van ,,hun" college niet zitten. Groen Links wilde alleen vóór stemmen, als TB en CDA zich una niem achter b en w zouden scha ren Deze partijen waren in de jaren tachtig samen met de VVD voor de realisatie van het zwemparadijs in 't Kerckeland. Peter Bakker van Groen Links vond daarom dat nu tenminste TB en CDA voor de ge volgen van het toenmalige besluit moesten instaan. ,,We besloten vijftien jaar geleden bij de ontwikkeling van het artikel 11 gebied in De Koog dat daar dag- recreatieve voorzieningen moes ten komen. U stapte daar later vanaf door een zwemparadijs toe te laten op een lokatie buiten het dorp", aldus Bakker. Draagvlak Zo kwam de verantwoordelijkheid vooral op de schouders van de vier „dissidenten" te liggen. Tijdens een schorsing van de vergadering, voorafgaand aan de beslissende stemming, draaide het viertal als nog bij en dat betekende de -voor lopige- redding van Texels zwem paradijs. „Heel slim", noemde Gerbrand Poster een dag later de opstelling van Groen Links. „En achteraf een goede zaak. Nu zijn elf van de vijf tien raadsleden vóór. Dat geeft een breder draagvlak voor ons beleid." Principe-besluit Over verhoging van de toeristen belasting werd slechts een prin cipe-besluit genomen. Maximaal mag het tarief met vijftien cent worden verhoogd tot f1,40. De meerderheid van de raad gaat er vanuit dat de onderhandelingen met EurOase ertoe leiden dat de verhoging beperkt kan blijven. Pas in de raadsvergadering van mei a s. wordt besloten hoeveel de toeristenbelasting omhoog zal gaan. Het raadsbesluit versterkt de onderhandelingspositie van de gemeente, aldus b en w. Nu de raad zich bereid toont een half mil joen per jaar extra in het bad te ste ken, is de continuïteit van Calluna gewaarborgd en niet afhankelijk van de medewerking van EurOase. Een aantal raadsleden, onder wie de drie van Texels Belang, twijfelde echter. Zij dachten dat het beter was om vast te houden aan een verhoging met maximaal tien cent, zodat het bedrijfsleven (EurOase) de overige vijf cent zou moeten ophoesten. Uiteindelijk werden zij van dit idee afgebracht. Voor overige berichtgeving over Calluna zie elders in deze krant. Woningbouw op 't Zouteland in Den Hoorn gaat definitief niet door. De Raad van State heeft goedkeuring onthouden aan het bestemmingsplan, omdat de bouw van 18 wonin gen strijdig is met het streekplan van de provincie. Boven dien zou de noodzaak voor huizen onvoldoende zijn aan getoond. De uitspraak werd gedaan in een beroepszaak die door drie buurtbewoners tegen de provincie was aangepannen. De principe-uitspraak van de Kroon kan ook nadelig uitwerken voor bouwplannen in andere buiten dorpen. In Den Hoorn werd teleurgesteld gereageerd op het nieuws, dat wethouder Schilling (ruimtelijke ordening) dinsdagavond tijdens de „Hoornders moeten niet mij, maar het college verwijten dat de hui zenbouw op 't Zouteland niet door gaat", vindt Theo Hoogerheide, één van de drie bezwaarmakers tegen het omstreden bestem mingsplan. Volgens Hoogerheide heeft hij tot twee keer toe een al ternatief plan bij de gemeente in gediend, op basis waarvan de be zwaren tegen de huizenbouw zouden worden ingetrokken. Hoogerheide en de zijnen hadden graag gezien dat de gemeente een plantsoen in het bestemmings plan, dat grenst aan de bestaande tuinen, als openbaar groen aan hen verkocht en dat de bestaande sloot in oostelijke richting wordt verlegd. „Door de aanpassingen werd zo wel de planprocedure als het be stemmingsplan niet geschaad." Het college wilde niet verder gaan dan de aanleg van een openbaar plantsoen tussen de nieuwe en de bestaande woningen en de sloot niet verleggen. De bezwaarmakers vonden dat hun privacy daarmee onvoldoende was gewaarborgd en zetten de kroonprocedure met suc ces door. „Het is jammer dat de uit spraak een nadelig effect voor an dere buitendorpen kan hebben, maar men moet het ons niet verwij ten dat we voor onze belangen opkomen." raadsvergadering bekend maakte. Hoewel de geruchten al gingen, koesterde het dorp toch hoop dat de Kroon ten gunste van de provin cie zou beslissen. Omdat de ge meente en de provincie beiden woningbouw wilden, werd ver wacht dat de Kroon het beroep naast zich neer zou leggen. De Raad van State houdt de provin cie echter aan de uitgangspunten in het eigen streekplan. Die bepa len dat slechts incidenteel woning bouw wordt toegelaten in de buitendorpen. Gezien de verhou ding tussen het aantal woningen in het plan (22) en het totaal aantal huizen in het dorp (230), is volgens de Kroon geen sprake van „inci dentele", maar van „planmatige" woningbouw. Hoewel er nu al twaalf serieuze gegadigden zijn voor een huis, vindt de Kroon dat de noodzaak tot woningbouw in Den Hoorn onvol doende is aangetoond. Ook het ar gument dat de leefbaarheid van het dorp eronder lijdt en dat het ten koste gaat van voorzieningen als de Jan Drijverschool, kerken, win kels, sportclubs en de plannen om de gymzaal te verbouwen, vindt de Kroon geen reden om de woning bouw toe te staan. De Raad van State hecht geen waarde aan verwachtingen over het toestaan van woningbouw, die bij de vaststelling van het kleine kernenbeleid in 1983 zijn gewekt door de provincie. Schapen Het plan, waarvoor de gemeente in 1981 grond aankocht, zou aanvan kelijk veel omvangrijker worden. Naar aanleiding van de inspraak procedure werd het oorspronke lijke aantal van 42 huizen al terug gebracht tot 22, waarvan er vooruitlopend op het bestem mingsplan al vierzijn gerealiseerd. Het resterende deel van de 1,4 hec taren lijkt nu definitief aan de scha pen te zijn voorbehouden. De ge meente heeft geen andere keus dan het terrein in het nieuwe be stemmingsplan buitengebied als „agrarisch" te bestempelen. Be stemmingsplan Den Hoorn-'t Zouteland kan dus de prullenmand in. Een hard gelag voor wethouder Schilling. „Hogerop kunnen we het niet zoeken. Het wordt nu wel erg De medewerkers van Calluna waren in groten getale naar de raadszaal gekomen om het beslissende debat „live" mee te maken Toen op het laatst degenen erbij kwamen die 's avonds nog in het bad hadden gewerkt, waren er stoelen tekort. <roto Frans Hopman) Redactioneel commentaar Hoewel de hele gemeenteraad, be halve PvdA en D66, vóór extra fi nanciële steun aan Calluna was, scheelde het maar een haartje of voor het zwemparadijs zou het doek zijn gevallen. Spannend voor de aanwezigen op de volle pu blieke tribune, maar ook een merk waardige gang van zaken. Duidelijk was dat een deel van de raad in verwarring was gebracht door de pas laat bekend geworden en toegelichte informatie over de interesse van EurOase. Hierdoor wisten tijdens de raadsvergadering verscheidene fracties niet wat ze wel of niet moesten doen om de gemeente een gunstige onderhandelingspositie te bezor gen. Alvast akkoord gaan met een half miljoen per jaar, de toeristen belasting maximaal een dubbeltje omhoog of eerst de onderhande lingen met EurOase maar eens af wachten? Lastig om dat in zo'n kort tijdsbestek eventjes uit te maken. Een miljoenendans waar je als ge woon raadslid duizelig van zou worden. Het lijkt er op dat het college, staand met de rug tegen de (knuffel)muur van een bijna failliet zwembad, zich met de ogen dicht in de armen van redder EurOase heeft geworpen. B en w klonken dinsdag wel erg optimistisch. In hoeverre dat gerechtvaardigd is, zullen de komende onderhandelin- gen uitwijzen. Hopelijk rolt er inder daad een mooie oplossing uit voor zowel Calluna, de gemeente, EurOase als De Koog, waar de plaats van De Koger Hoop wellicht wordt ingenomen door woningen. Voorlopig verdient EurOase het voordeel van de twijfel. Medewer king aan hun plan zou verschil lende problemen oplossen. Het grootste voordeel van een even tuele overname door EurOase is dat de rente en aflossing van de vele miljoenen aan leningen kan worden voldaan. Als de RMT eige naar blijft en er geen vakantie huizen bij het bad komen, blijft de basis smal en is het nog niet zo zeker dat het geld boven water komt. Belangrijke voorwaarde is natuur lijk dat de Texelaars welkom blijven in het zwemparadijs waar ze zelf aandelen voor hebben gekocht en waarin veel gemeenschapsgeld is gestopt. Een winnaar is al bekend: het per soneel van Calluna. De medewer kers hebben zich, zeker de afgelo pen winter, hevig ingezet om het tij te keren. De frisse wind die sinds de entree van Gert Pansier door het zwemparadijs waait, heeft de sym pathie voor Calluna op Texel ver groot. Hopelijk denken de toeris ten, die mogelijk vijftien cent per nacht méér moeten betalen, er ook zo over. moeilijk om nog woningen in Den Hoorn te realiseren. Alle open plek ken in het dorp zijn nu zo'n beetje wel ingevuld. Ik zou zo niet weten waar nog een gaatje zit." Precedentwerking Schilling zit behoorlijk in z'n maag met de uitspraak van de Kroon, dat de huizenbouw strijdig is met de uitgangspunten in het streekplan. Volgens dit „kleine kernenbeleid" komen alleen Den Burg en Oude- schild in aanmerking voor planma tige bouw. „Er kan een precedent van uitgaan en dus een nadelig ef fect hebben voor andere buiten- Overzicht van bestemmingsplan Den Hoorn-'t Zouteland. Uitvoering van het vet omlijnde gebied is definitief van de baan „Een zwarte dag voor Den Hoorn", reageert Hans Zijm, voorzitter van de dorps commissie, op de uitspraak van de Raad van State. Het zag er gezien het standpunt van de gemeente en de provincie eerst goed uit." Zijm is één van de gegadigden voor een nieuwe woning in 't Zouteland. „Een tegenvaller. En wat nu7 Dat vraagt iedereen zich hier af. Het dorp wordt net een museum. Er mag bijna niets meer, er is nauwelijks nog ruimte om te werken of te le ven. Misschien hadden we niet al onze troeven op 't Zouteland moeten zetten." Zijm laat nu al doorschemeren dat de dorpscommissie be zwaar zal aantekenen tegen het bestemmingsplan buiten gebied, om toch woningbouw mogelijk te maken in Den Hoorn. Het dorpsbestuur is van plan een voorstel van de ondernemersvereniging om een klein bedrijventerreintje in het dorp te creëren, mogelijk te maken. Tijdens de bijeenkomst van de dorpcommissie woensdagavond was 't Zoute land een hot item. dorpen. Als daar net als in Den Hoorn ook tot aan de Raad van State bezwaar wordt gemaakt te gen nieuwbouwplannen, kan het ook verkeerd aflopen." Een kleine vijftig automobilisten die dinsdagmiddag om 16.00 uur op Texel hoopten te zijn, kwamen van een koude kermis thuis. Door de extreem lage waterstand kon de brug niet ver genoeg zakken. Pas om kwart voor acht 's avonds stond er genoeg water en kon men naar huis. Dinsdagmorgen viel de eerste boot uit. Dat de veerdienst dinsdagmiddag moest worden onderbroken had Teso gezien de voorspelde zuidoostenwind wel zien aanko men. Maar dat de situatie zó ex treem zou zijn, hadden de deskun digen in Hoek van Holland niet voorzien. De waterstand van 2 16 m minus NAP was liefst 1.33 me ter lager dan voorzien. Oorzaak daarvan was een enorm stormveld boven het noordelijk deel van de Noordzee, die het zeewater in de richting van IJsland stuwde. Toen de Schulpengat even over half vier dinsdagmiddag met grote (ADVERTENTIE) Een 55-jarige Texelaar is op verdenking van ontucht met minderjarigen overgebracht naar het politiebureau van Den Helder. Tegen hem zijn aangif ten ingediend. Het onderzoek loopt nog en ter bescherming van de privacy van dader en slachtoffers wil de politie geen nadere mededelingen over de zaak doen. Burgemeester, wethouders en raadsleden van Texel U gelooft in Calluna-Park Wij ook, daarom openen we vrijdag 29 maart a s in Partycentrum Calluna ons nieuwe a la carte restaurant Ruud, Christie. Heinz. Peter. Maaike en Dick spoed koers zette naar Texel, dacht de kapitein de veerhaven nog wel te kunnen halen. Dat lukte inder daad. Maar eenmaal afgemeerd, bleek de waterstand nèt te laag. Voetgangers konden nog wel van boord, maar de auto's konden het schip niet meer verlaten. Met de auto's aan boord, voer de veerboot het Marsdiep op Rond 19.45 uur stond er m Den Helder genoeg water om daar als eerste te kunnen afmeren, zodat de Schulpengat daar werd „bijgeladen" en vervol gens koers zette naar Texel. Maan dag kwam de boot om 17.30 uur één cm te kort om af te meren in Den Helder. Woensdagmiddag had Teso meer geluk. Teso hield vijf cm over, zodat de veerdienst niet hoefde te worden gestaakt. Naar aanleiding van het oponthoud van dinsdag op woensdag kreeg Teso een waar bombardement van tele foontjes van reizigers die wilden weten of ze rekening met vertra ging moeten houden. (ADVERTENTIE) "ütl l-jn. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 1