Cjrocn cZwarts cfexeh in het harL, ondvaarders mogen naar Mosselgaatje Texel in juni decor van „Sterrenslag" 9 Gemeente steunt reders m WL Texelpop: spraakmakend gevarieerd en bomvol Alleen optreden bij overlast door ruigteverbranding Num mer Attence ïetsendieven slaan sslag op Texelpop „Meierblis mag mits gemeld" ieuwe antenne bij vuurtoren Lezing lepelaars en stekelbaarsjes Niet aantal, maar soort bommen bepaalt overlast Meer opslagruimte voor Kooiman Ezelvrienden voor het leven... Kantoor aan huis in Langeveldstraat Majoor Bosshardt spreekt op Texel VERDER IN DIT Wullepeweid: het broedseizoen nadert Raadhuis vol met bloemenpracht Baha'i geven uitleg over hun geloof Turntalent haalt zilver aan overkant Voetbalthrillers door Texel '94 en ZDH Texelpop: avondvullend familiefeest Boete vermelden bij wegpiraten Vreemde bijen niet welkom TEXELSE'^COURANT RICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 11067 DINSDAG 19 MAART 1996 Uitgave: Uitgeverij Langeveld en de Rooy bv |straat 10, 1791 AC Den Burg, telefoon 0222 - 36 26 00 Advertenties/abonnementen/bezorging: telefoon 0222 - 36 26 00, fax 0222 - 31 41 11 VERSCHIJNT DINSDAGS EN VRIJDAGS. InEMENTSPRUS f54,55 PER HALF JAAR, LOSSE NUMMERS ƒ1.50 Redactie: tel. 0222 - 36 26 20, fax 31 41 11 B.g g. 06 - 53 16 86 57, 06 - 52 78 43 20 of 06 - 53 14 91 08 Buiten werktijd: Gerard Timmerman, Schoorwal 11, Den Burg, tel. 31 46 87 Texelse en één Helders bedrijf •n tijdens hun rondvaarten in Vaddengebied een kijkje blij- nemen in het Mosselgaatje, iter Van Aartsen wilde dat ei- jjk verbieden, maar met steun Ie gemeente hebben de vier ntheffing weten te bewerk- Igen. iTuitman (Rival), familie Boom dOEmmie),familie Hutjes (Zee- Hen rederij Pronk varen in het len met toeristen op de Wad- fee. Eén van de trekpleisters is richel in het Mosselgaatje. De |bank die tussen Den Helder en I ligt wordt bevolkt door een jiend aantal zeehonden. Ier overleg besloot het minis- Texelpop had niet voor ieder- een vrolijke eind. Drie be kkers die op de fiets waren komen moesten van vrijdag [zaterdag lopend naar huis fidat hun rijwiel was gesto len Een 15-jarig meisje uit Den Burg miste haar Union dames fiets, ter waarde van ƒ400,-. Voor twee 14-jarige plaats poten was de schade nog t> ter Zij konden hun puntainbikes niet meer te- hvinden. Ze hadden elke zes- fnderd gulden voor de fiets Itaald. Jieel zijn Meierblissen in strijd fjde wet. Maar het is een folk- ttisch gebruik. Vandaar dat de fjeente een gedoogregeling t voorgesteld aan de officier ■justitie. Die vindt dat goed, l de blissen vooraf bij de ge- inte worden gemeld. de verplichting een Meierblis faf te moeten melden, kan de leente enigszins sturend optre- I De hoeveelheid blissen wordt |aan banden gelegd. Burge- Ster Van Rappard: ,,Maar als to wordt dat iedereen in zijn achtertuin een vuurtje aan- ct, zullen we de regeling op- w bekijken." Koolhof van het CDA wees er ravond in commissieverband at veel blissen spontaan op de zelf worden gemaakt. ,,Of dat >tzooi op het erf zo even prak- uit de weg wordt geruimd...", e Peter Bakker van Groen Links Volgens de burgemeester kan echt niet meer. ,,Door die lingsplicht in te voeren kunnen e gedoogregeling verkopen bij lie Anders trappen ze er niet Roeper van de PvdA haalde lerend jeugdherinneringen op. •est was pas echt een feest. Dat t zo leuk..." Hij pleitte voor een iele hantering van de regeling. st de vuurtoren komt een we, 17 meter hoge antenne communicatie met schepen liegtuigen. Deze vervangt de idige mast van 25 meter. Het fiarte wordt vandaag geplaatst. oge antenne die, zwaar betuid, 3'j de vuurtoren staat, blijkt 9oed meer te werken. Er moet lieuwe komen voor het MF/HF |otelefonie-communicatie- ►teem Dit is belangrijk voor de Ijgheid van de scheepvaart en emanningen van scheepvaart e Noordzee. alleen is het nieuwe exem- acht meter lager dan de oude, de zware betuiing is niet meer 9 Er kan worden volstaan met draad tussen de top van de nne en de vuurtoren. terie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij om dit stuk zee tot zoge naamd „artikel 17 gebied" te ver klaren, waardoor het niet langer toegankelijk is voor schepen. Een uitzondering vormt de beroeps vaart die erlangs mag, terwijl er door kotters ook mag worden ge vist in het gebied. Ons brood De vier rondvaarders vernamen het ministeriële besluit eind vorig jaar en staken de koppen bij elkaar. „Het was volledig buiten ons om gegaan", vertelt Alfons Boom. „Heel vreemd, want het is toch ons dagelijks brood. Bovendien kwa men ze er nogal laat mee aanzet ten. De folders voor het nieuwe seizoen lagen al klaar." De gemeente werd gevraagd naar een reactie. „Daar was men be hoorlijk verbolgen", aldus Boom. „Ook met hen was geen rugge spraak gehouden. We kregen alle medewerking." De reders vinden het onzin dat zij uit het Mossel gaatje worden geweerd wegens verstoring. Boom: „Wij voeren er al rond vóórdat er zeehonden lagen. Het worden er juist steeds meer, terwijl het aantal rondvaarten daar heen in de loop der jaren alleen maar is toegenomen. Natuurlijk verstoren wij die beesten niet. We leggen niet aan en varen erg rus tig op afstand Het gaat ons er om dat mensen ze kunnen zien, dus we willen ze juist niet wegjagen." Ontheffing De rondvaarders, de gemeente en het Overleg Orgaan Wadden eilanden stuurden een brief naar de George Wintermans, bedenker van de stekelbaarspassage in De Cocksdorp, houdt maandag een lezing over stekelbaarsjes en lepel aars. De stekelbaarspassage in De Cocksdorp is er al een tijdje, maar de werking is niet iedereen duide lijk. Op verzoek van de IVN-afdeling Texel geeft lepelaarexpert Winter mans daarom tekst en uitleg. De lezing start om 19.45 uur in de Thijsseschool. ledereen is welkom, de toegang is gratis. minister. Die werd gehonoreerd. „We hebben de mondelinge beves tiging dat we een ontheffing krij gen, Er volgt nog een schrijven", aldus Boom. Het Mosselgaatje, dat voor de zeevaart al vanaf 1 januari is gemarkeerd met gele boeien die op een natuurgebied duiden, is niet toegankelijk voor pleziervaarders. De overlast van de luchtmacht oefeningen op de Vliehors blijft de raadsleden een doorn in het oog. Gisteravond hield Erna Eelman van de WD in commissieverband weer een tirade over de laatste sessie, waarbij opnieuw schadegevallen zijn opgetreden. „We praten er al zo lang over. Blijft dit nou zo?" vroeg ze zich vertwijfeld af „De luchtmacht zegt dat ze al heel lang met die 500 ponders gooien, maar pas de laatste jaren hebben we er zo'n last van. Ik denk dat ze steeds zwaardere explosieven gebrui ken." Hans Roeper van de PvdA gaf aan dat het totale aantal oefenin gen op de Vliehors geen punt van discussie moet zijn tussen de ge meente en de luchtmacht, maar het soort projectielen waarmee wordt gegooid. Ook de noodzaak van de oefeningen met de live weapons was niet iedereen even duidelijk. In de Schoonoordsingel heeft fami lie Kooiman al vele jaren een fiets verhuur en -reparatiebedrijf en een winkel met wol en handwerk- artikelen. Volgens de geldende woonbestemming klopt dat niet, maar het is historisch zo gegroeid, dus als er een nieuw bestemmings plan wordt gemaakt, wordt deze activiteit daar alsnog in opgeno men. Familie Kooiman wil meer opslag ruimte door een opbouw op een bestaand stuk van hun bedrijf te maken. De goothoogte wordt daar door hetzelfde als het naast en woonhuis, waardoor het Jonge fans, ouders, (oudere) jongeren, overkantse Texelaars, ieder een was weer massaal samengestroomd in de Burgemeester De Koninghal voor Texelpop Evenals vorig jaar moest de organisatie zaterdagavond het bordje „uitverkocht" aan de deur hangen. Hal verwege het programma was de verkoop van losse kaarten gestaakt, alleen passepartouthouders mochten nog naar binnen. Meidentrio Just Marry was weer spraakmakend; de bruidsjaponnen van vorig jaar hadden ze nu verwisseld voor 'n verflaagje op de blote huid en een vrolijke medley uit de oude doos. Ook de band Supergroover was onherkenbaar geschminkt, in de stijl van de rockgroep Kiss. An dere uitschieters waren Rob, Hans, Menno Ben, die vrijdagavond groot succes hadden met hun fraai nagebootst Beatles-repertoire, en het harmoniequintet Aquapella, dat een dag later het publiek eerst stil en vervolgens op de banken kreeg. Sommige muzikanten speel den in meerdere bands. Jeroen Drabbe (foto) beklom zelfs driemaal het podium. Het sfeerverslag van twee avonden Texelpop staat el ders in deze krant. (Foto Gerjrd Timmerman! Een groot aantal bekende Neder landers komt in juni naar het eiland voor de opnamen van het tv-pro- gramma „Sterrenslag". De Avro heeft dat gisteren bekend ge maakt. Het gaat in totaal om vier uitzendingen, die achter elkaar worden opgenomen. De sterren teams treden tegen elkaar in het strijdperk in en rond De Koog. Eind januari nam de Avro voor het eerst contact op met de WV. „Texel leek ons geschikt gezien de mooie lokatie en de goede bereikbaarheid", aldus produktie- leidster Diane Driessen. Voor het onderbrengen van medewerkers en sterren viel de keus op hotel Opduin. Vervolgens werd gekeken welke mogelijkheden er in de om geving waren voor de diverse spec taculaire spelonderdelen. In elk geval wilde de Avro iets met water en voorts moest het aantal ver plaatsingen beperkt blijven. Moge lijke opnamelokaties zijn het strand, het Koger dorpsplein en Calluna. Vast staat dat echter nog niet. Wel zeker is dat er publiek bij welkom is. De opnamesessies beslaan telkens vier dagen. De eerste en laatste dag zijn voor opbouwen en afbreken, de tussenliggende dagen wordt de sterrenslag geleverd. Welke promi nenten op Texel te zien zijn, is nog niet bekend Meestal worden teams van tv-sterren, artiesten, discjockeys en politici geformeerd. Adjunct-directeur Henk Groenen van de VVV is ermee in zijn sas. „Sterrenslag is een goed bekeken programma. Bovendien zijn de uit zendingen in augustus. Met het oog op het naseizoen is dat een perfect moment om Texel extra onder aandacht te brengen." Vol gens Groenen is het de bedoeling dat tussen de sportieve onderdelen fragmenten van het eiland worden getoond („beautyshots"). Waar schijnlijk zullen Texelse bedrijven Diefstal. Dieven hebben van za terdag op zondag een bezoek ge bracht aan een bakkerswinkel in de Kogerstraat. Waarschijnlijk zat een deur niet goed afgesloten. Ze gin gen er vandoor met 300,-. aanzicht zelfs opknapt. B en w wil len medewerking verlenen aan een artikel 19 procedure. Na afloop van tv-opnamen die hij zaterdag op het eiland maakte, zette Andre van Duin zijn handte kening als lid van de Texelse Ézels vereniging Geen grap, maar echt waar. De populaire komiek werd gestrikt door bestuurslid Gerrit Coevert, die ruim een jaar geleden te gast was in Van Duins tv-show. „Na twee Kleintjes van Gert was ik helemaal overtuigd van de ezel gedachte", verklaarde Van Duin. Tijdens een borrel in restaurant Loodsmanswelvaren in Den Hoorn hoefde voorzitter Theun de Winter hem alleen nog maar een inschrijf formulier onder de neus te duwen. Overdag was de tv-ploeg op pad geweest met jutter Maarten Boon. Zij filmden hem en Andre „Bloemkole!" van Duin op het strand en in het Maritiem en Juttersmuseum. In het museum maakte André kennis met eén van zijn grootste fans, orgelman Peter Kaan, die hiermee zijn liefste wens in vervulling zag gaan. Eigenlijk was het ook nog de be doeling om aan boord van de veer boot opnamen te maken van een meeuwen voerende Van Duin. Omdat Texelse jeugdvoetballers de bekende Nederlander bestormden, viel dat plan echter in het water. Toch toonde Van Duin zich tevre den. Het is leuk geworden. Maar wat was het koud zeg. Ik ben nog nooit op zo'n koud eiland ge weest..." Waarschijnlijk komt de Texelse reportage al deze week donderdag op de beeldbuis, om 20.30 uur op RTL 4. Andre van Duin brengt, geflankeerd door Theun de Winter en Gerrit Coevert, de ezelgroet uit IFoto Frans Hopman) Een uitgebreide, doch overbodige discussie werd gisteravond ge voerd over de verbranding van ruigte. De commissieleden van al gemeen en organisatorisch beleid waren het namelijk roerend met elkaar eens: het moet mogelijk blij ven, maar bij overlast moet wor den opgetreden. De gemeenteraad heeft een afvalstoffenverordening aangeno men waarin staat dat het verbran den van ruigte niet langer mag. Op Texel wordt het echter gedoogd. Er zijn klachten van toeristen en men sen met astma geweest over natte rokende hopen. Peter Bakker van Groen Links merkte op dat de overlast de laat ste jaren drastisch is verminderd. Hij denkt dat dat komt door een goede voorlichting aan agrariërs, die erop worden gewezen de ruigte alleen te verbranden als het echt goed droog is en dat ze daarbij re kening moeten houden met de windrichting. Erna Eelman van de VVD vond het onzin dat over het onderwerp zo'n ophef werd gemaakt. De alternatie ven, zoals het afvoeren van de ruigte naar De Hamster werden door haar als onpraktisch en onbe taalbaar van de hand gewezen. „De tolerantie van mensen is wel erg laag hoor Men klaagt te gauw. Als toerist op het platteland moet je er rekening mee houden dat je een beetje rook kunt zien." Ze wilde voorkomen dat steeds opnieuw discussie over dit onderwerp moet worden gevoerd, door een uni forme ontheffingsregeling op te nemen, maar raakte in een welles- nietes spelletje met Peter Bakker over de vraag of ze in de meeste gevallen partij trekt voor agrariërs. Paul Kikkert (Texels Belang), Jan Koolhof (CDA) en Hans Roeper (PvdA) waren het ermee eens dat steeds dezelfde mensen er een aap van maken en dat die dus moeten worden aangepakt. Maar de gedoogregeling moet gehand haafd, naar hun mening. R.J. van Hoey Smith werkt als tus senpersoon bij handelstransacties. Het meeste werk gebeurt telefo nisch. De Cocksdorper wil de ga rage bij zijn huis aan de Langeveld straat in gebruik nemen als kantoor. Dat mag volgens de be stemming niet, maar omdat de aard van het werk geen toeloop van klanten of opslag van goede ren met zich meebrengt, wil het college wel meewerken aan een artikel 19 procedure. De bijzonder populaire Majoor Bosshardt van het Leger des Hetls komt naar Texel. Ze ver telt donderdag om 20.00 uur over haar werk in Amsterdam. De bijeenkomst is in het Gere formeerd Centrum in de Peper straat te Oosterend en iedereen is welkom. De organisatie van de avond is in handen van de evangelisatiecommissie van de Hervormde en Gerefor meerde kerk in het dorp. bij de opnamen worden ingescha keld. De Avro is van plan om in de periode dat men voor „Sterren slag" op Texel is, ook een aantal radioprogramma's, zoals Arbeids vitaminen, vanaf het eiland uit te zenden Peter Bakker van Groen Links vindt het een goede zaak dat het aantal snelheidscontroles door de politie de laatste tijd sterk is toegenomen op Texel „Ik zit dagelijks langs de weg en ik merk het effect." Hij ad viseerde voor een nóg afschrikwek kender effect de hoogte van de boete van de hoogste overtreder te vermelden. „Dat is ƒ320,-", gaf Paul Kikkert (Texels Belang) gister avond aan in de raadscommissie voor algemeen en organisatorisch beleid. Waarop Bakker grijnzend vroeg of hij dat uit ervaring wist. Bijen van de overkant zijn niet wel kom op Texel. Dat is wettelijk ge regeld. Er is echter een nieuwe wet in voorbereiding, waarin deze be paling vervalt. Vreemde bijen zijn echter nog steeds niet welkom, want de gemeente gaat een ver bod op invoer opnemen in de APV. Aan de overkant hebben bijen veel te lijden van de „Varaomijt". Daar door vermindert de honing- opbrengst aanzienlijk. De mijt kan alleen worden aangepakt met be hulp van bestrijdingsmiddelen. Op de vastewal vermengen verschil lende soorten zich, zodat daar nau welijks nog raszuivere bijen zijn te vinden. Op de Waddeneilanden bestaan deze problemen niet. De mijt is er nog niet doorgedrongen en bijna elk eiland heeft zijn specifieke, ras zuivere soort Op Texel en Ter schelling zijn dat zwarte bijen, op Ameland de Buckfast-bijen en op Schiermonnikoog de Carnica. Af en toe worden bijen van de eilanden gebruikt ter veredeling van een volk aan de vastewal. Als de bepaling uit de wet zou ver dwijnen en er geen plaatselijke re geling voor terug komt, is de kans groot dat veel overkantse imkers met hun volken naar Texel komen. Het gebied is hier uiterst gunstig voor de honmgproductie Veront ruste imkers op de eilanden heb ben de gemeenten hierop gewe zen. Texel gaat gelijk een regeling maken (ADVERTENTIE) </"vr« T'irh ba bun. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 1