Groen ^warLrJexels in het kart-, )vertochten gemiddeld 5,5 procent goedkoper Sloper maakt korte metten met Marsdiep Personentarief aanzienlijk omlaag Partners convenant zoeken compromis Restauratie definitief van de baan 8A8YOP KOMST? ïequente gebruikers fofiteren het meest A^orszel Chique Lichte schade bij aanrijding Voorrangsregeling verandert eveneens Landschapszorg en boeren willen vrede Drie keer is... Vuurtoren gekroond met nieuwe radar flElW' is vanaf zaterdag 23 maart weer alle dagen GEOPEND Viscentrum ^ALBERT BlOM^j WEER DAGELIJKS GEOPEND VERDER AI, in dit i\|ummer Wilde beesten in Maritiem Museum 2 Biertap wedstrijden in Schouwburgzaal 3 Incest onderwerp van bioscoopfilm 3 De Cocksdorp krijgt nieuwe basisschool 5 VIPS overspoelen Texel 5 •r Oosterend en ZDH klaar voor derby 9 Avro televisie filmde „De Week van..." 9 Voor de mooiste en grootste collectie geboortekaartjes uiteraard naar TEXELSE ^COURANT Q Attence EUR0MASTER TEXEJ.SE tSlCOERANT ERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 11068 VRIJDAG 22 MAART 1996 Uitgave: Uitgeverij Langeveld en de Rooy bv straat 10, 1791 AC Den Burg, telefoon 0222 - 36 26 00 Advertenties/abonnementen/bezorging: telefoon 0222 - 36 26 00, fax 0222 - 31 41 11 VERSCHIJNT DINSDAGS EN VRIJDAGS NEMENTSPRIJS 54,55 PER HALF JAAR, LOSSE NUMMERS ƒ1.50 Redactie: tel. 0222 - 36 26 20, fax 314111 B.g.g. 06 - 53 16 86 57, 06 - 52 78 43 20 of 06 - 53 14 91 08 Buiten werktijd: Gerard Timmerman, Schoorwal 11, Den Burg, tel. 31 46 87 verlaagt per 1 april aanstaande de tarieven gemiddeld 5,5 procent. Degenen die vaak met de boot gaan en nig ruimte innemen, hebben het grootste voordeel. Daar t tegenover dat gebruikers die incidenteel meevaren en vierkante meters bezetten, méér gaan betalen. De 15- urenkaart voor personen wordt een stuk goedkoper: tegen ƒ108,75 nu. I tariefsverlaging is lange tijd Ivoorgekomen bij Texels Eigen Jmboot Onderneming. De af- ■pen twintig jaar was dat niet lelijk, omdat de bootdienst het hard nodig had voor de schakeling op dubbeldeks «pen. Nu uit onderzoek blijkt iet vervoer de komende twin- aar nauwelijks zal toenemen, it Teso voorlopig niet voor ;achtige investeringen te in. De bootdienst kan volstaan t de vervanging van veerboot ilengat in het jaar 2005 door een op van het formaat Schulpen- Door dit vooruitzicht en de lige financiële situatie heeft tot de verlaging besloten. Te- maakt Teso van de gelegen- gebruik om de verouderde ifstructuur aan te passen. wens om de tarieven per cate- lete wijzigen, bestond bij Teso mger. „De huidige verdeling is eerlijk, als je kijkt naar prijs per kante meter en de frequentie irmee van de boot gebruik dt gemaakt", zegt directeur J Wortel in een toelichting. De leven van de verschillende cate- |ieen staan niet altijd in verhou- tot de kosten voor de boot- list. fcrengt het vervoer van perso- I andere kosten met zich mee I het vervoer van voertuigen. Irnaast geldt dat frequente ge- likers vanwege de regelmaat de liste kosten veroorzaken. Daar- fegen leidt het vervoer van inci- Itele gebruikers, zowel perso- 1 als voertuigen, vaak tot ktepieken. Juist deze pieken hen ervoor dat Teso moet inves- In in grotere schepen en andere |passingen. Openbaar vervoer Iwil Teso de werkelijke kosten Ir elke categorie beter tot uit- TT—T findel ijk is het voorjaar Het fhaatsseizoen is voorbij. In posferend voor altijd als er f uizen worden gebouwd op de Isbaan. Rijdt de gemeente hier en scheve schaats of geeft zij erecht voorrang aan woning zoekenden? In Den Hoorn is jouwen op het Zouteland van ve baan Alternatieven uit het Verleden bleken onbespreek baar. pelangena fweging wordt onze bestuurders niet door iedereen In dank afgenomen. Zoals het plaatsen van die smakeloze, rille informatieborden op Ifeeds meer plaatsen op het Viland. Vaak storend in de om- fevihg, op een totaal verkeerde plek of m schrijnend contrast net fraai gerestaureerde plei- hen. NuttigReclame voor de Pdverteerders? Het staat wél Jphiquei Je moet natuurlijk met Je tijd mee. Een kniesoor die prover moppert, want anders pen je net zo'n conservatieve puurpruim als... Horszei drukking brengen in de tarieven. Door te kiezen voor een gemid delde verlaging van 5,5%, zullen de categorieën die wèl een hoger ta rief moeten betalen, met met een forse stijging worden geconfron teerd. Waarschijnlijk zullen de meeste veranderingen door Texelaars met gejuich worden begroet. Passa giers met een 15-retourenkaart gaan volgens Wortel een tarief be talen dat vergelijkbaar is met het openbaar vervoer over dezelfde afstand. De prijs per knip (retour vaart) wordt f6,-. Ook de losse re tour wordt in dezelfde verhouding verlaagd: zomertarief ƒ10,- en 's winters 8,25. Vrachtvervoer Op het auto- en rijwieldek worden de tarieven berekend aan de hand van de in beslag genomen opper vlakte. Momenteel wordt voor per sonenauto's eigenlijk wat teveel betaald en voor vrachtwagens wat te weinig. Na 1 april zullen de tarie ven voor personenauto's en cara vans licht dalen, terwijl het meter tarief voor vrachtvervoer licht stijgt. Wortel: ,,Die tarieven gaan 2 a 3 procent omhoog. Tenminste, voor vervoerders die incidenteel de oversteek maken. Vrachtrijders die regelmatig overgaan, kunnen een 15-rittenkaart kopen. Die bestaat al, maar straks komt er eentje met korting. Hierdoor zullen hun boot- kosten ongeveer gelijk blijven in vergelijking met nu." De ge noemde stijging staat volgens Wortel gelijk aan de inflatie correctie, die Teso normaal gespro ken had moeten doorvoeren als niet tot een tariefsverlaging was besloten. Méér 15-rittenkaarten De tarieven voor motoren, al of niet met zijspan, zullen stijgen. Hier staat tegenover dat voor Texelse motoren voortaan een Texeltarief kan worden aangevraagd. Motor- bezitters moeten, net als automo bilisten, het kenteken bij Teso laten registreren. Fietsers die een losse retourkaart kopen, moeten eveneens méér gaan betalen Maar ook daar staat iets tegenover: de introduktie van een 15-retourenkaart voor fietsers. Deze kaart geeft dezelfde korting als die van personen. Op den duur wil Teso alleen nog losse retourkaarten, 5-retouren- kaarten (3% korting) en 15- Lichte materiële schade, zonder persoonlijk letsel. Dat was het ge volg van een zogeheten kop- staart-botsing op de Schilderweg, waarbij gisterochtend twee perso nenauto's en een vrachtwagen waren betrokken. De aanrijding ontstond rond kwart over elf, toen een 21-jarige man uit Den Burg - die in de richting van Oudeschild reed - remde. Een hem achterop rijdende 22-jarige automobiliste uit Oudeschild kon niet tijdig remmen en knalde er. bovenop. Zij werd op haar beurt aan de achterkant aangereden door een 40-jarige vrachtwagen chauffeur uit Den Burg. Aan de personenauto's ontstond lichte schade, de vrachtauto mankeerde niets. Fiets weg. Bij OSG De Hogeberg is maandag tussen 13.00 en 16.00 uur een niet afgesloten groene da mesfiets gestolen. Deze is herken baar aan grote oranje fietstassen. Benadeeld is een 16-jarige Texelse. retourenkaarten (8% korting) ver kopen. De weekkaarten voor personen, fietsen en motoren zullen op ter mijn verdwijnen. Wortel: „Ik ver wacht dat de mensen zullen kiezen voorde 15-retourenkaart. Die is per knip net zo duur als een weekkaart, maar je kunt er veel flexibeler ge bruik van maken." Voor de knipkaarten voor niet- Texelse voertuigen geldt dat er géén kentekenregistratie meer zal plaatsvinden, behalve voor de 15- retouren voorrangskaart. Wel kan deze knipkaart slechts éen keer per afvaart worden gebruikt. Per 1 januari a.s. geldt een nieuwe voorrangsregeling. Teso is van plan aparte voorrangskaarten (op kenteken) te verkopen. Elke keer als men gebruik maakt van de voorrangsstrook, dus ook op Texel, gaat er een knip af. De prijs per overtocht moet nog worden vast gesteld. Teso gaat mede tot deze maatregel over omdat veel Texelaars ook voorrang nemen omdat ze vooraan op de boot wil len staan. De nieuwe voorrangs kaart wordt een magneetkaart, waarmee de automobilisten zelf de slagboom van de voorrangsstrook kunnen bedienen. Voor de derde keer is de rood zwarte Puch Maxi van een 20- jarige Texelse gestolen. De af gesloten bromfiets stond voor haar woning aan het Schoudieck, maar verdween zaterdag tussen 15.30 en 19.00 uur. Vorige keren werd de brommer steeds teruggevon den. Extra herkenningspunt: op het stuur zit een groen-wit beertje Voor het aangezicht van de vuur toren is het even wennen, maar de veiligheid van het scheepvaart verkeer is ermee gebaat. Dankzij de nieuwe radarinstallatie die woensdagmiddag op het topje van de toren in Eierland is geplaatst, is de „dooie hoek" van vijftig tot zes tig graden (de aanloop van het Molengat) uit het scherm verdwe nen en biedt de radar rondom een volledig beeld. De nieuwe radarboog, met een spanwijdte van zes meter, is onder deel van het zogenaamde Radar Centralisatieproject Waddenzee, een initiatief van RWS dienstkring Waddenzee. Dankzij dit nieuwe systeem zijn de radarinstallaties van Texel, Vlieland, Terschelling en Ameland via het telecommunicatienet op elkaar aangesloten. Radarbeelden vanaf Texel kunnen dus op de centrale vuurtoren op Terschelling worden ontvangen. Voordeel is dat zodra de taak van de Texelse vuurtoren wachters er om 16.30 uur opzit, de Brandaris op Terschelling (de zeeverkeerscentrale) de controle overneemt. De radar heeft een maximaal bereik van 72 mijl, maar wordt hoofdzakelijk gebruikt voor controle van de drukke zeevaart- routes, zo tussen de 12 en 24 mijl. De Eierlandse vuurtoren was woensdag het eerst aan de beurt Het is niet de bedoeling van de werkgroep Landschapszorg uit het convenantoverleg te stappen Daar zag het eerst wel naar uit, toen na tuur- en landschapsorganisaties een bom onder het ammoniak- beleidsplan van de gemeente plaatsten. De ondertekenaars van het convenant, gistermiddag sinds lange tijd weer bijeen, hopen nu via een compromis tot een voor stel te komen waarmee iedereen uit de voeten kan. Landschapszorg heeft vooral be zwaar tegen het zogenaamde ammoniakfonds, dat de agrariërs de mogelijkheid geeft hun veesta pels tot een bepaalde bovengrens uit te breiden. De reserve van 700 koeien en 1.000 schapen vindt de werkgroep te hoog, zeker omdat het eiland is ontheven van het ver bod om drijfmest uitte rijden. Hier door zou de ammoniakuitstoot en -depositie te hoog worden. Hoewel de overlegpartners in het convenant inhoudelijk niets over de voorstellen kwijt willen, lijkt het compromis de enige uitweg. „Het is onze bedoeling om via een tus senoplossing naar elkaar toe te komen", liet Adriaan Dijksen van Landschapszorg gisteravond door schemeren. „Ons doel is het convenant in stand te houden." om van de nieuwe radar te worden voorzien. Om het twee ton we gende gevaarte op het topje te hij sen was een telekraan met een lengte van 62 meter ingehuurd Een operatie die succesvol verliep. Aanvankelijk was het ook de be- doelrng een PTT-mast die vlakbij de vuurtoren staat en dient voor communicatiedoeleinden, gelijktij dig te verplaatsen. Dat is nodig omdat de werking onvoldoende is. Dit voornemen ging echter niet door. De volledige installatie van de computergestuurde radar op de vuurtoren is waarschijnlijk donder dag a.s. voltooid. Tot die tijd is de radarcontrole op Texel buiten wer king. Burgemeester Van Rappard, voor zitter van het overleg, bevestigde dat het de wens van alle partners is „de neuzen weer in één richting te krijgen". Bestemmingsplan buitengebied Afgesproken is dat de convenantpartners na enige be denktijd over de voorstellen op nieuw bijeen zullen komen. Buiten het convenantoverleg om heeft Landschapszorg binnenkort een gesprek met het college over de kritiek op het bestemmingsplan buitengebied De werkgroep vindt dat daarin onvoldoende rekening is gehouden met de uitgangspunten in het convenant. Dick Drijver (Texels Belang) liet zich over die kwestie dinsdagavond in de raadscommissie ruimtelijk be leid kritisch uit. „Landschapszorg wekt de indruk dat in het convenatoverleg allerlei zaken met betrekking tot natuur, milieu en re creatie moeten worden besproken. Maar dit overleg hoort zich toch te beperken tot zaken waarop die af spraken ook werkelijk betrekking hebben." De restauratie van stoomschip „Marsdiep" gaat definitief niet door. Een meerderheid van de werkgroep Marsdiep kwam tot de conclusie dat het herstel van de 70 jaar oude Teso-veerboot financieel niet haalbaar is. Woensdagmorgen berichtte de werkgroep de sloper in 's Gravendeel dat er geen be langstelling meer bestaat voor de „Joke Langeberg". Gisteren ging het schip op de sloophelling. De restauratieplannen leken in een stroomersnelling te komen toen de stichting „Ter Reede van Texel", van de Texelse Ondernemende Vrouwen en de werkgroep Mars diep tot een krachtenbundeling besloten. De TOV heeft als doel het herbouwen van een loodsschoener en de maritieme gloriejaren van het eiland te belichten. Toen de werkgroep in de loop van de week tot de conclusie kwam Dit beeld van de stoomboot Marsdiep, gefotografeerd bij de steiger van Oudeschild. keert definitief niet meer terug. ,Fo'° "ch,ct Toso' dat de restauratie geen haalbare kaart is, werd de samenwerking opgezegd. „Aan de ene kant héél jammer, maar aan de andere kant heel reéel", vindt Henriette Timmer mans van de stichting-„Ter Reede van Texel". „Als de oude stoom boot er in al z'n glorie weer zou lig gen, zou dat prachtig zijn, maar we konden het niet van de portemon nee van de Texelaars vragen. En Teso wilde er ook geen geld meer in steken." Volgens Timmermans was met de restauratie minstens een miljoen gulden gemoeid. „Daarmee kun nen we onze stichting niet opzade len. Ons eigen project, de schoe ner, vraagt ook een hele duit We werden gewaarschuwd dat we met de Marsdiep voor een debacle ko men te staan." Realistisch Teso-directeur Rob Wortel, overi gens geen lid van de werkgroep, vindt het afblazen jammer, doch realistisch. Volgens hem zou voor restauratie een geheel nieuw casco moeten worden gebouwd. Inclu sief de patrijspoorten al gauw een investering van een half miljoen. Roy Helleman, lid van de werk groep, bestrijdt dat: „Een nieuw casco is helemaal met nodig. Als de je cleaninginstallatie er uit haalt, komt het schip decimeters omhoog en dan komt het slechte deel dat nu op de waterlijn zit voldoende bo ven water te liggen om hier naar toe te varen en het schip met ver eende krachten op te knappen De Grand-Café Restaurant ADVERTENTIE Schilderweg 265, Oudeschild S 0222-310783 Van maandag t/m zaterdag slechte delen boven de waterlijn zijn er wel uit te stoken." Schooieren „De berekening van een miljoen of meer gaat ervan uit dat de restau ratie door een scheepswerf wordt uitgevoerd. Maar met vrijwilligers had je met een veel kleiner budget een heel eind gekomen. Er zijn han dige jongens genoeg die een steentje willen bijdragen Ook fi nancieel. Er was al vijfduizend gul den toegezegd. Daarmee was de aanbetaling van het schip al vrijwel rond. Verder had had ik plannen voor de financiering, bijvoorbeeld met aandelen of door adoptie van scheepsplaten. Je moet gewoon schooieren met zo'n project." Lees verder pagina 3 (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) Drukkrni'TJitfotru Ljnjtcvcld cn de Rooy PirkitTjji 10. Den Bury Telefoon 0222 - JfJfOO F« 0222 - 314111 (ADVERTENTIE) Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een foldqr van: Of FUROPFSE BANOF NSPFCIAIIST

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 1