Cjrocn 'ZwarLrJexeh in het hartL, Forensen boos over Juurdere weekkaart Jutters willen „ander" museum op hoeve Flora mJ®K! N INTRUDE live in SAM-SAM Voor problemen niet meer naar Willem... IjiOOrdd' ZEGEL 795 eso: „Tariefstijging alleszins redelijk" mantje EUREKA Sftft 2 Attence Kelsammoniakplan g niet goedgekeurd Onderzoek Geen ontsluiting Gamma Waalderweg Afscheid „motor" Hoornder markten: Landbouwdag op nieuwe lokatie Wethouder staat niet te trappelen TEXELS E^COU RANT sticker VVV-Texel sticker Drukkerij Brügemann BOTTELIER VERDER IN DIT ummer Animo biertappers neemt weer toe 2 Open dag EcoMare 2 Vijftig bezwaren tegen „buitengebied" 3 Geen verlies maar winst voor De Bolder 5 Texel te ver weg? 5 Prijsvraag 5 Kieviten houden van biologisch-dynamisch 7 Stratenmaker Sjoerd ging altijd door 11 Jubileum? 'n Kaartje maakt het wel zo feestelijk. ZATERDAQAVOND aanvang 21.30 uur GEZAMENLIJKE KRANT NA PASEN iRICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 11070 VRIJDAG 29 APRIL 1996 Uitgave: Uitgeverij Langeveld en de Rooy bv istraat 10, 1791 AC Den Burg, telefoon 0222 - 36 26 00 Advertenties/abonnementen/bezorging: telefoon 0222 - 36 26 00, fax 0222 - 31 41 11 VERSCHIJNT DINSDAGS EN VRIJDAGS, INEMENTSPRIJS ƒ54.55 PER HALF JAAR, LOSSE NUMMERS ƒ1,50 Redactie: tel. 0222 - 36 26 20, fax 31 41 11 B.g.g. 06 - 52 78 43 20, 06 - 53 16 86 57 of 06 - 53 14 91 08 Buiten werktijd: Tessa de Graaff, Pater Witteplein 3, Den Burg, tel. 31 56 39 anpassing van de veertarieven wordt Teso niet door reen in dank afgenomen. Forensen die voor hun dage overtocht naar Den Helder een weekkaart kopen, gaan if 1 april namelijk niet minder, maar 20 cent méér per jr betalen. Ze vinden dit strijdig met het Teso-uitgangs- dat „degenen die vaak met de boot gaan en weinig te innemen, het grootste voordeel hebben". Directeur Wortel noemt de tariefstijging echter „alleszins rede- let bekend worden van het re dat de Teso-tarieven per 1 gemiddeld 5,5 procent dalen, Ie stemming aan boord onder ogenaamde „bootwerkers" il te best Door hen werd de iregel als „belachelijk" om- ven. Voor een weekkaart met jmppen betalen ze tot 1 april 28,25, terwijl ze vanaf 1 april moeten neertellen. „Een der- ;e verhoging is niet netjes", Andrew Albers, die zijn onge- len uit in de rubriek „Wat ik provinciebestuur is nog niet lord met het ammoniak- dsplan, zoals dat in februari de Texelse gemeenteraad is lenomen. Dat blijkt uit de ftelijke antwoorden van Ge- iteerde Staten op vragen van statenlid P. Poelman. itspraak van wethouder Daan Hing, dat de provincie achter ilan staat, wordt door GS als matuur" betiteld. De defini- uitwerking van het plan is elijk nog niet onder ogen ge en van de provincie. „Een toet- heeft derhalve niet meer kun- plaatsvinden", aldus GS, die op korte termijn over het Ise plan willen uitspreken, willen slechts met het plan in- imen als Texel aan een aantal waarden voldoet. Wethouder Hing heeft beloofd dat hij via standsorganisatie WLTO zou >eren de boeren tot een aantal tregelen te bewegen, zoals de ermg van een mineralen- chouding. ijd zijn het anderen die voor n enquête worden gevraagd, iar deze keer niet. Een entloze meisjesstem vraagt s of wij regelmatige gebruik- van de veerdienst zijn en dan mogen wij geheel jwillig deelnemen aan het o-onderzoek. Heerlijk. De twoorden varieren van zeer cht of slecht tot goed of zeer ed. Matig en uitmuntend ko- n niet voor. Het eindresuT staat bij voorbaat al vast: gemiddelde passagier is te- •den over de kwaliteit en wil tuurlijk méér voor minder ld. Langer doorvaren voor jere tarieven en een be- takte parkeergarage in Den 'Ider. Meestal zijn veel van onderzoeken overbodig ludieprojectl). Je kunt beter H gedrag van de mensen analyseren Bezitters van 'eede woningen menen dat op Texel niet tè druk moet orden, want anders. Ja, dat fgrijpt iedereen! Daarvoor Iïefje niet te enquêteren. Even iel een klein privé-onderzoek. vond dit stukje: zeer flauw, scherp of zeer scherp, oorhalen wat niet van toepas- ng is op... Horszei zeggen wou". Volgens hem be loopt het relatieve nadeel voor de Texelse forens per jaar 252,-. Toeristen Vergeleken met de prijsdaling van een vijftienrittenkaart voelen de bootwerkers zich te kort gedaan. Momenteel is een weekkaart 22 procent goedkoper dan een vijftienrittenkaart. Volgens dat per centage zou een weekkaart ƒ4,68 in prijs moeten dalen, terwijl die nu 2,7 procent in prijs stijgt. „Juist de mensen die het meest met de boot reizen worden ge pakt", vindt Marcel Schuurman, medewerker van de Rijkswerf. „Terwijl de toerist minder betaalt, moeten wij juist méér voor een kaartje neertellen." Zijn suggestie is om het voordeeltje van ƒ1,25 voor een los kaartje, ten gunste te laten komen van de weekkaart. Liefst ziet hij echter een voordelige jaarkaart. Juiste prijs De kostenverhoging voor de week kaart is volgens Rob Wortel een uitzondering. „Maar zes gulden voor een knip vinden we de juiste prijs voor een overtocht. Daarmee leggen we de kosten daar waar ze thuishoren. Het is natuurlijk jam mer voor deze reizigers in kwestie, maar we kunnen het nu eenmaal niet iedereen naar de zin maken." Hoewel de weekkaart voorlopig in de huidige vorm blijft bestaan, ver wacht Wortel dat toch steeds meer bootwerkers op een 15-rittenkaart overstappen. „Als één werkdag om welke reden dan ook uitvalt, ver liest de passagier een knip ter waarde van 5,80. De knip op de 15-retourenkaart blijft daarentegen geldig en kan later worden ge bruikt." Motorrijders Eventuele afschaffing van de week kaart is nadelig voor overkantse motorrijders die op Texel werken. Het nadeel wordt in hun geval 27,95 per week. Volgens Wortel kopen maar weinig motorrijders een weekkaart. „We kunnen onze tarieven niet op die paar gevallen baseren." De Gamma mag verhuizen naar de Apbewaal, maar dit bedrijven terrein krijgt geen ontsluiting naar de Waalderweg. Daarover is dis cussie geweest in een vergadering van de raadscommissie voor ruim telijk en huisvestingsbeleid. De gemeente heeft de zaak nogmaals onderzocht uit het oogpunt van verkeersveiligheid en besloten van dat voorstel af te zien. De gemeente vindt het te prefere ren dat het verkeer zich deels door een overzichtelijke woonwijk be geeft, dan dat een nieuwe, gevaar lijke kruising met een drukke weg wordt gecreéerd. De oude en de nieuwe voorzitter. Links, met voetbalkaartjes. Willem Goênga, rechts Frans Bakker. (Foto Frans Hopman) „Willem Goënga, je hebt het be stuur bedonderd en besodemie terd." Met deze woorden begon de nieuwe voorzitter van de Stichting Hoornder Donderdagen, Frans Bakker, zijn speech voor het af scheid van zijn markante voorgan ger. „In oktober dachten meerdere bestuursleden aan stoppen we gens tijdgebrek, maar toen jij ie dereen persoonlijk benaderde gin gen ze toch allen weer akkoord. Waarna jij als laatste zei: maar ik stop wél!" Uit de lachende reacties van de andere bestuursleden, woensdag avond bijeen in paviljoen Paal 9, viel af te leiden dat niemand het Goenga echt kwalijk nam. Want vanaf het eerste uur was hij de stu wende kracht achter de Hoornder Donderdagen en de Landbouwdag in het bijzonder. „Je hebt je sporen verdiend", con cludeerde Bakker dan ook. „De Landbouwdag heb je opgebouwd van een kleine activiteit op het pleintje via het land naast de kerk tot een groot evenement aan de Rommelpot. Je was een voorzitter met veel krediet bij de Texelse ge meenschap en kon medewerkers en deelnemers enthousiast maken. Je centrale woonplaats, onver moeibare werklust en altijd aanwe zig zijn bepaalden het gezegde: 'Problemen? Vraag maar aan Willem!'." De Stichting Juttersmuseum (SJM) wil nog steeds een museum vestigen op hoeve Flora aan de Pontweg. Het is echter niet de bedoeling er een tweede juttersmuseum van te maken. In plaats daarvan streeft de SJM naar een per manente expositie van oude trekkers en motoren. Ook zal het reddingswezen worden belicht. Het SJM-bestuur doet dit voorstel in een brief aan b en w en de gemeenteraad. Met de brief loopt de SJM vooruit op de vergadering van de raads commissie welzijnsbeleid, half april. Dan staat de gemeentelijke museumnota op de agenda. Toen de jutters anderhalf jaar geleden dreigden op Flora een eigen mu seum te beginnen, werd vanuit de raad aangedrongen op herziening van de uit 1982 daterende nota. Nu de SJM inderdaad heeft besloten om zich per april 1997 terug te trek ken uit het Maritiem en Jutters Museum (MJM) in Oudeschild, is een nieuwe situatie ontstaan. De jutters hopen dat de Texelse poli tiek rekening zal houden met hun wensen. Wethouder Nel Eelman houdt in een eerste reactie echter de boot af. Opmerkelijk is de uitspraak van de SJM dat zij afziet van een tweede juttersmuseum, naast de door de Stichting Texels Museum geëxploi teerde collectie in Oudeschild. De jutters leggen zich neer bij wat de politiek wil. Op 21 februari vorig jaar oordeelde de meerderheid van de commissie welzijn dat een tweede juttersmuseum niet wense lijk is. „Ook wij zijn tot het inzicht geko men dat dan een gedeeltelijke overlapping ontstaat", schrijft voorzitter Jan Uitgeest. „Zelfs al is het zo dat wij indertijd alle jutterijs- pullen hebben ingebracht en het museum in Oudeschild na onze scheiding straks zou stoppen met collectievorming op dat vlak, dan nog kunnen wij ons voorstellen dat twee musea op maritiem gebied tot onduidelijkheid voor de consu ment kan leiden." Wippertruck In het Flora-museum, dat de SJM „op zo kort mogelijke termijn" wil realiseren, zal de expositie van oude trekkers, motoren en landbouwwerktuigen de hoofd moot vormen. Dat daarvoor be langstelling bestaat, blijkt uit de vele bezoekers trekkende show die de Oude Trekker- en Motoren Ver eniging om de twee jaar met Pink steren houdt. Ook worden demon straties op de folklore verzorgd Daarnaast zal plaats zijn voor wis selende exposities en het reddings- en loodswezen. „In de ruimste zin des woords", aldus Uitgeest. Hier mee doelt hij op grote museum stukken waarvoor tot nog toe in Oudeschild geen plaats was, zoals de wippertruck en de rupstrekker die al een jaar of zes in de schuur van Flora staan Na de boedel scheiding met het MJM komen die waarschijnlijk „vrij". „Zo zal een aantal unieke objecten beschikbaar blijven voor bezichtiging door het publiek." Toch jutterij? De grote vraag is natuurlijk of een deel van de gejutte spullen die nu nog in Oudeschild staan, straks ook op Flora wordt uitgestald. „Die gaan in opslag", stellen de gebroe ders Jan en Klaas Uitgeest des gevraagd. Maar ze houden een slag om de arm. Op Flora hebben ze al sinds 1962 een jutterij-verzameling Wel licht zal die met de spullen uit het MJM worden aangevuld en dus wel degelijk voor het publiek te bezichtigen zijn. „Maar dat is al sinds jaaren dag onze eigen collec tie. Je kunt moeilijk spreken van een museum." Tekenend is dat Goënga is opge volgd door liefst drie nieuwe be stuursleden: Bauk Vredevoort, Henk Zijm en Frans Bakker. De im mer goed gemutste ex-voorzitter, de onafscheidelijke sigaar schuin in de mond, werd bijna verlegen onder zoveel lof. Ook zijn vrouw Benna werd in de hulde betrokken; zij kreeg een groot boeket. Het afscheidscadeau voor Willem Goënga bestond uit entreekaartjes voor de wedstrijd AZ-Excelsior op 13 april a.s. m Alkmaar, inclusief overnachting Goënga is slechts één jaar voorzit ter geweest van de stichting, die m 1995 in het leven werd geroepen omdat de basis te smal werd. De Hoornder Donderdagen waren een initiatief van de plaatselijke ondernemersvereniging, maar op het laatst kwam de organisatie neer op nog maar drie personen, onder wie Goenga. Die drie waren even eens ondernemers met tijdgebrek. Voor de continuïteit van de Hoorn der Donderdagen was het daarom nodig om het bestuur uit te breiden met niet-ondernemers. Programma Het nu negenkoppige stichtings bestuur presenteerde woensdag avond het programma voor ko mende zomer. De succesvolle formule van een gemoedelijke kramenmarkt met een wekelijks wisselend thema is gehandhaafd. Twee onderdelen die vorig jaar voor het eerst plaatsvonden, keren terug: de bloembollendag (11 juli op het erf van Jaap Duinker aan de Kerkstraat) en het touwtrekken (15 augustus om het kampioenschap van Den Hoorn). De eerste Hoornder Donderdag is op 4 juli. Centraal staat dan het Texels kampioenschap schapen scheren en melken. Na de bloem bollendag volgt op 18 juli de muziekdag met diverse Texelse bands en zanger Kees Klaassen uit Den Hoorn, op 25 juli de Landbouwdag, op 1 augustus familiespelletjes voor jong en oud, op 8 augustus ringsteken (meetel- (ADVERTENTIE) Volgens Uitgeest werkt het bestuur momenteel meteen aantal deskun digen de plannen uit. Gehoopt wordt dat b en w, net als bij de eer ste aanvraag voor een (jutters)museum op Flora, hun fiat geven. Als extra argument voert de SJM aan dat het college ook heeft meegewerkt aan de stichting van het Luchtvaartmuseum. De SJM leidt daaruit af dat aanvullingen op het reeds bestaande aanbod op Texel welkom zijn Aan de hand van onderzoeken zegt de SJM niet te vrezen dat een museum erbij ten koste gaat van het bezoek aan de overige musea. Overlapping Wethouder Nel Eelman-van 't Veer (welzijn), die gisteren nog niet op de hoogte was van de brief, staat niet te trappelen. „De onderwerpen die men op Flora wil belichten, zijn gerelateerd aan het Agrarisch Mu seum en het Maritiem Museum. We moeten oppassen voor overlapping. Ons streven is om de bestaande musea kwalitatief zo goed mogelijk in stand te houden." Volgens Jan Uitgeest zouden de jutters eventueel willen samenwer ken met het Agrarisch Museum, dat in De Waal geen mogelijkheden tot uitbreiding meer heeft. De vergelijking met het Luchtvaart museum gaat volgens wethouder Eelman niet op. „Dat voegt niet al leen iets nieuws toe, maar is bo vendien gekoppeld aan het vlieg veld. Daar komen toch al veel bezoekers, dus is er geen gevaar voor 'verdunning' (méér musea met gemiddeld minder bezoekers, red.). Wie naar het vliegveld gaat, neemt en passant een kijkje in het museum." Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: Tuincentrum SCHOENEN (ADVERTENTIE) Een oude wippertruck en rupstrekker wachten achterin de schuur van Flora al jaren om te worden tentoongesteld. (Foto Frons Hopman) TOKKELROOM WMlderslrajl 27 OcnBurfl. Tel 313185 (tegenover Alben Hci|n) Witte Kruisüan 7a. Oen Burg, Tel 322165 lend voor het Texels kampioen schap), daarna touwtrekken en ten slotte op 22 augustus de veemarkt op het plein („met echt handje klap"). Zoals ieder jaar beginnen de kramenmarkten om 16.00 uur en de evenementen om 19 00 uur. Landbouwdag De Landbouwdag, die al om 10.00 uur begint, vormt weer het hoog tepunt De lokatie is nieuw: een weiland van Jan Veeger halver wege het Lagewegje (het „slinger weggetje"), tevens grenzend aan het Hoge Achterom. Een voordeel van deze plek is dat gebruik kan worden gemaakt van het watertap punt, dat bij het dorpshuis is aan gelegd. Geparkeerd wordt naast „Emmahoeve" aan de Westerweg. Naar verwachting zullen hierdoor minder opstoppingen ontstaan „P.r. voor de landbouw van de bo venste plank", aldus voorzitter Bak ker, die mede wegens zijn goede contacten met de agrarische sector in het bestuur is gekozen» „Zo laat Den Hoorn aan burgers en toeris ten zien hoe we werken en omgaan met de dieren en produkten van het land." (ADVERTENTIE) Dtukkcni/Uitgeveni Linjxvcld en de Rooy Parbuail 10. Den Burj; Telefoon 0222 - 362600 Fix 0222-3NI 11 (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) Maak kans op een EK-reis bij uw Gulle Bottelier In verband met het als werkdag uitvallen van maandag 8 april a.s. zal er donderdag 11 april een gezamenlijke krant verschijnen. Advertenties kunnen worden ingeleverd t/m dinsdag 17.00 uur Directie Langeveld de Rooy

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 1