Cjrom kwartsJexels in het hartL, Teveel aandacht voor agrarische sector" Momberg wil hotel op De Waddenparel -Avno) mmm fcaravanjeugd" hoeft niet weg fritiek op bestemmingsplan buitengebied Geen brand... tence Vanaf morgen hoorzittingen over bezwaren Twee gewonden bij aanrijding Vernielingen en vandalisme Gewonden bij „Hilversumse" aanrijding Oplichters opgepakt Camera beveiligt Texels raadhuis TB dubt nog over kosten bluswagen VERDER TVT IN DIT INIummer Visserskoor in iedere huiskamer 2 Zwemclub houdt avondmarkt 3 Arco haalt Olympische limiet 5 Texelse triathlonjeugd in top 10 5 Milieumarkt koud klusje 6 •o- Luchtvaartmuseum opengedraaid 6 Zedenmisdrijf TEXELSE^COURANT 31 mei een SPECIAL over STERRENSLAG TEXELSE^COURANT GEZAMENLIJKE KRANT NA PINKSTEREN TEXELSE^COURANT A.v.d. Vis GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 11083 DINSDAG 21 MEI 1996 Uitgave: Uitgeverij Langeveld en de Rooy arkstraat 10, 1791 AC Den Burg, telefoon 0222 Advertenties/abonnementen/bezorging telefoon 0222 36 26 00, fax 0222 - 31 41 VERSCHIJNT DINSDAGS EN VRIJDAGS InNEMENTSPRIJS /54,55 PER HALF JAAR, LOSSE NUMMERS/1.50 Redactie: tel. 0222 - 36 26 20, fax 31 41 11 Buiten werktijd- Frans Hopman, Pater Witteplein 27, Den Burg, tel. 31 54 72 B.g.g. 06 - 53 14 91 08, 06 - 52 78 43 20 of 06 - 53 16 86 57 ■tt illegale caravans die door Iielse jongeren als clubhonk lrden gebruikt, mogen blijven ■an als de jeugd zich aan be- l|de afspraken houdt. Dit voor- j van b en w werd gisteravond |or een meerderheid van de ■dscommissie A&O positief ont- Igen. ,,De caravans voorzien in een be hoefte voor een groep jongeren, die zich met aangetrokken voelt tot de bestaande jeugdgebouwen. Als we de caravans verbieden, gaan ze er gens anders heen. Gedogen en be paalde spelregels afspreken lijkt ons daarom de beste oplossing", verde digde burgemeester Van Rappard het collegevoorstel Gerard Weijers (Texels Belang) was huiverig voor de gevolgen. ,.De con trole en het toezicht ontbreken", vond hij. De met-aanwezige Erna Eelman (VVD) had voor de vergadering laten weten dat de opvang wat haar betreft in de dorpshuizen kan plaatsvinden De andere commissieleden steunden het voorstel Wel werd aangedrongen op het inschakelen van jeugdwerker Carla Schrama, die in dienst is van de Welzijnsstichting. Volgens Pieter de Groot (D66) bestaat er angst voor het gebruik van drugs in de caravans. „Laat de jeugdwerker af en toe eens langs gaan", adviseerde hij De bur gemeester antwoordde dat de caravanjeugd niet per se met drugs in verband moet worden gebracht. De jeugdwerker is er volgens Van Rappard al heel nauw bij betrokken. „Haar werk strekt zich met alleen uit tot de jongeren in d'Ouwe Ulo." Aanleiding voor Peter Bakker (Groen Links) om te pleiten voor méér uren en een groter budget voor het jeugd werk, dat in zijn ogen ook gedeelte lijk een taak van de gemeente is Daarnaast deed hij een oproep aan ouders of andere personen uit de dorpen om als contactpersoon te fun geren. Jan Koolhof (CDA) noemde gedogen een goede oplossing „De weg der geleidelijkheid kan positief werken." Hans Roeper (PvdA) drong aan op het direct reageren op klachten en deze niet op te sparen tot een evaluatiegesprek. Volgens de burge meester is het de bedoeling dat even tuele problemen zo snel mogelijk worden verholpen, liefst door direct overleg tussen de jeugd en de kla gers, dus zonder tussenkomst van de gemeente Als mocht blijken dat de jongeren zich met aan de afspraken houden, is het volgens Van Rappard „over en uit" scherming van de agrarische sector is het belangrijkste gangspunt van het ontwerp-bestemmingsplan buiten- bied. Die kritiek uiten bedrijfsleven en natuur- en idschapsorganisaties. Volgens hen houdt het plan onvol- lende rekening met natuur, milieu en recreatie. Bij de meente kwamen verder tientallen zienswijzen binnen gen de plaatsing van windturbines. Totaal waren er 253 acties op het bestemmingsplan. Woensdag, donderdag i vrijdag buigt de raadscommissie ROH zich tijdens een lorzitting over de bezwaren. IrecaNederland, TVO, TVL en de [uurorganisaties vinden dat om- van de uitvoering van het kvenantde landbouw een „one- Vtedige zware claim op het be- fcmmmgsplan heeft gelegd". „Het pn ademt een geest van: alle an- e belangen komen aan de beurt life agrarische zijn veiliggesteld", Jus een brief van TVO en Horeca pel TVL ergert zich aan de zin- „Het cultuurlandschap is pri- irde werkplaats voor de landbou- en secundair voor recreatief degebruik." Kamperen bij de boer ireiding van de oppervlakte bollen- nd vindt Tien voor Texel onge- ist en glascultuur tot een maxi- m van 4.000 vierkante meter op renerven is uit den boze. „Glazen enhuizen in een open landschap n 16-jarige bromfietsend meisje De Cocksdorp en een 32-jarige 'itse vrouw raakten zondag- ond gewond bij een aanrijding het fietspad van de Postweg. op het pad rijdende bromfietster 5 een groep wandelaars voorbij en en kon daarbij de plotseling rstekende Duitse vrouw met meer wijken. Het meisje liep een flinke nd op aan haar knie terwijl de 'se vrouw een pols brak de politie kwamen het afgelo- i weekend meerdere meldingen nen van vernieling. ndag werd ontdekt dat een Prmwachtershuisje op de Volhar- f9 bij De Cocksdorp aan alle kan- met graffiti was beklad. Het moet [woensdag 15 mei 9.30 uur zijn feurd. fde Nikadel en de Boodtlaan in De °9 vverden diverse vernielingen hgericht. Onder meer werd een Jscontainer omgegooid en een lei-helikopter voor een supermarkt J'etsenrekken werden beschadigd. Jk verdween een brievenbus. een groep illegale kampeerders T een 9rote hoeveelheid wegge nen goederen aangetroffen, zoals empotten. |de nacht van vrijdag op zaterdag t eeks drie uur werden van twee jjparkeerde auto's in de Kogerstraat en Burg de spiegels vernield. Fstreeks dezelfde tijd hield de eige- prvan een croissanterie aan de penplaats een 27-jarige man aan drvan hij dacht dat deze kort tevo- ||.fie!Jrui' van zijn zaak had ver leid, De is welhaast als vloeken in een kerk." De gedoogregeling waardoor het kamperen bij de boer kan worden uit gebreid, moet zo snel mogelijk onge daan worden gemaakt, vinden de ondernemers-organisaties. ..Kampe ren moet plaats vinden op de terrei nen die daarvoor bestemd zijn. De extra slaapplaatsen moeten worden benut voor uitbreiding ten behoeve van kwaliteitsverbetering Ook de bouw van inpandige appartementen in boerderijen is tegen de wil van de ondernemers. Dat boerderijen rond Oost en Oosterend niet zijn uitgezon derd voor het kamperen bij de boer, stuit ook op verzet Vier gewonden en twee zwaar be schadigde auto's. Dat was het ge volg van een aanrijding die zondagmiddag tegen vier uur ge beurde op het kruispunt Vuur- torenweg-Langeveldstraat bij De Cocksdorp. Een 20-jarige Opelbestuurder uit Hilversum kwam uit de Lange- veldstraat en verleende geen voor rang aan een op de Vuurtorenweg rijdende Volkswagen, bestuurd door een 23-jarige vrouw, ook afkomstig uit Hilversum. De bestuurder van de eerste auto, twee van zijn passagiers alsmede een inzittende van de an dere auto werden gewond. Een van hen, een 17-jarig meisje, werd met een hersenschudding naar het Gemini ziekenhuis overgebracht. De brandweer werd ingeschakeld om haar uit de wagen te bevrijden. De andere gewonden konden op Texel worden behandeld. De conclusie van het college dat het landschap „behoorlijk vrij is gebleven van wezensvreemde elementen" is wat Landschapszorg betreft nauwe lijks waar. „Er zijn wel degelijk wezensvreemde elementen ge bouwd die het karakteristieke, klein schalige en kwetsbare landschap verder hebben aangetast: hoogbouw Opduin en Juliana, De Pelikaan en Califormë, PTT-straalmast, windmo lens, AOK-bebouwing, etc Oefenkamp De uitbreiding van de oppervlakte militair terrein rond het amfibisch oefenkamp stuit op bezwaren van TVL, de Vogelwerkgroep, Land schapszorg, Duinbehoud en de Waddenvereniging. „Wij vragen ons af wie heeft vastgesteld dat het mili tair medegebruik van stranden, slik ken en natuurgebieden geen onaan vaardbare inbreuk maakt op de waarden van het betrokken gebied." Bij hermeting van de kadastrale ge gevens onlangs, bleek dat de begrenzing van het militair gebied er anders uitzag dan werd aangeno men. Defensie protesteert op haar beurt tegen de voorwaarde dat oefeningen in het gebied onder vrijstellings- bevoegdheid van b en w vallen „Het oefenen, de mate waarop en waarin behoort tot de competentie van de militaire autoriteiten." Windmolens Bepaalde zones, zoals het oefen- gebied aan de Stuifdijk en De Hors hebben de bestemming militair oefen- gebied met medebestemming natuur gebied. Bij de Horsmeertjes heeft de bestemming natuurgebied de voor keur boven de militaire activiteiten De ondernemers in Den Hoorn willen een bedrijventerrein. Tientallen Texelaars hebben beden kingen tegen het plaatsen van wind molens, zowel tegen parken als soli taire molens. In het bestemmingsplan mogen die ten westen van de Eierlandse Binnendijk komen. Bezwaarmakers vrezen aantasting van het landschap. Verder is er ver zet tegen de lokaties van molens, in de buurt van natuurterreinen en op de trekroutes van vogels. Dat de maximale hoogte van de mo lens moet worden vrijgelaten vindt de Stichting Windenergie Noord-Neder land, die ook turbines ten oosten van de Eierlandse dijk wil. rotonde. De Texelse Vereniging voor Logiesverstrekkers (TVL) vindt juist dat de 47 000 in geen geval mag worden verlaagd. De bestemming die het concept geeft aan de agrarische enclaves in de de duinen, is tegen de wens van natuur organisaties, inclusief Staatsbos beheer SBB protesteert o m. ook te gen de agrarische bestemming voor Teso Volgens Teso-directeur Rob Wortel gaat het college voorbij aan de gevol gen voor de veerdienst bij een groei van het aantal slaapplaatsen tot 47.000, zoals het bestemmingsplan toelaat. Dit kan volgens Wortel tot wachttijden van vier uur leiden en wachtrijen tot ver voorbij de nieuwe De politievoorlichting meldde dat zaterdag brand was geweest in een woning aan de Zeebries in Den Burg. Er was iets mis mei de open haard, een deel van het plafond was verbrand maar het vuur was al door de brandweer gedoofd toen de politie arriveerde, aldus de melding. Het bericht, dat de regionale pers haalde, wekte verbazing bij Texelse brandweerlieden. Niemand van hen had zaterdag wat geblust. Het raad sel is Inmiddels opgelost Er is wel brand geweest aan de Zeebries, bij de familie Nolting. maar dat is inmiddels zes weken geleden. Btj de ver werking van de gegevens door de politie was er met de datum iets mis gegaan. man werd overgedragen 'de politie. Bij onderzoek kwam Mer met it de vernieling vast te staan dat hij wat te maken had. De brandweer helpt de zwaar beschadigde Volkswagen in de takels van Toon Schoenmaker. Rechts de in de flank geramde Opel (bouw/aar 1983die in de wegberm werd geslingerd IFo:o M Graa„ Ed Momberg Partners heeft ver gevorderde plannen voor de bouw van een hotel met dertig kamers op het terrein van De Waddenparel aan de Bosrandweg. Het complex zal een aantal bijzondere voorzie ningen bevatten, zoals een kleine conferentieruimte, een tennisveld, paardenstallen, een beautysalon en een restaurant. De plannen van Momberg zijn strijdig met de tien recreatie-appartementen, zoals die in het ontwerp-bestem mingsplan zijn ingetekend Daarin is plaats voor 50 slaapplaatsen, terwijl De politie heeft vorige week twee mannen uit Den Helder in de kraag gevat die hadden geweigerd te beta len na een bezoek aan bowling De Koogel in De Koog. Nadat het duo was vertrokken, werd de Texelse politie ingeseind Die probeerde de oplichters bij de boot te onderschep pen en gaf het signalement door aan de collega's in Den Helder Twee politiemensen die toevallig aan boord van de boot zaten, herkenden de Nieuwediepers, die vervolgens bij de trein in Den Helder werden aange houden. Het tweetal. 27 en 28 jaar, bleek ook een fles drank te hebben meegenomen uit de bowling. Ze moesten het verschuldigde bedrag voldoen en kregen een proces ver baal aan de broek Op korte termijn zal het gemeente huis met een camera worden be waakt. Gisteravond stemde de raads commissie A&O in met de aanschaf, waarmee ƒ3.500,- is gemoeid En kele vernielingen die de afgelopen maanden door onbekenden aan het gebouw zijn aangericht, vormen de aanleiding. Bedoeling is een „low light"-camera te kopen, waarmee ook 's nachts opnamen kunnen worden gemaakt. De camera is verplaatsbaar en zal op steeds wisselende punten worden ingezet De investering wordt gedekt uit het budget voor leefbaar heid Momberg van de gemeente al een brief heeft gehad dat hij 62 slaap plaatsen mag realiseren. In zijn ziens wijze schrijft Momberg dat zijn plan voldoet aan de criteria van b en w, namelijk: dat het hotel kleinschalig wordt en in de omgeving past. Het college kan op grond van een wijzigingsbevoegdheid toestemming geven het bestaande aantal slaap plaatsen uit te breiden met 25 pro cent. Om te voorkomen dat procedu res moeten worden gevolgd, verzoekt Momberg in het bestemmingsplan alvast rekening te houden met de uit breiding. De ondernemer vindt een maximale oppervlakte van 30 vierkante meter per slaapplaats (60 m2 per kamer) onvoldoende „Gezien het bijzondere kwaliteitsniveau van dit hotel, zal de ruimte per slaapplaats boven het ge middelde moeten zijn." Het ziet er naar uit dat de Texelse brandweer de beschikking krijgt over een nieuw blusvoertuig. Gis teravond ging een meerderheid van de raadscommissie A&O ak koord met de aanschaf, waarmee een investering van ƒ434.359,- (incl. BTW) is gemoeid. De brandweer kan de wagen echter nog niet bestellen, omdat de gemeen teraad het officiële besluit nog moet nemen en de fractie van Texels Be lang nog geen standpunt heeft inge nomen TB heelt zich tijdens het begrotingsdebat in november j.l. kri tisch uitgelaten over de hoogte van de kosten en hoopt geld over te houden voor andere zaken. Blijkbaar was gisteravond nog niet alle rekenwerk achter de rug. Fractie lid Gerard Weijers verwees naar de gedetailleerde offerte en omvangrijke toelichting die de brandweer voor de raadsleden had opgesteld Een ver tegenwoordiger van de brandweer verbaasde zich er over dat TB nog geen mening kon geven, terwijl de informatie al geruime tijd beschikbaar is De rest van de commissie ging akkoord omdat de informatie overtui gend was en de aanschaf onder de bovengrens van ƒ450.000.- blijft. Voorstellen. Het is een drukke dag voor het college van b en w Vandaag komt de Historische Vereniging op bezoek om te praten over een onder komen en archiefruimte. De directeur van het Texelse Arbeidsburo Theo Zijm komt langs om de voordelen van uitzendbureau Start uiteen te zetten Tenslotte zal Jan van Andel. de nieuwe directeur van de Woning stichting, zich komen voorstellen. Op verdenking van een zedenmisdrijf met een minderjarige is een Texelaar aangehouden. Hij is overgebracht naar Alkmaar voor nader verhoor. (ADVERTENTIE) (Folo Tessa öe Graafti het Krimbos, Zeeburg en tegen een nog met bestaand fietspad tussen de Tempeliersweg en de Califormëweg, dat wèl is ingetekend. Nodeloos gecompliceerd Door het gebruik van niet nader ver klaard jargon degradeert het ambte lijk stuk volgens de Vogelwerkgroep Lees verder pagina 3 CfTut £aun J.srh u bd bjrt In samenwerking met de verschijnt op vrijdag Advertenties voor deze special kunt u inleveren t/m woensdag 22 mei tot 17.00 uur bij de advertentie-afdeling van de Texelse Courant,(tel. 0222-362600). (ADVERTENTIE) Qna Zmartzjittit n bd bjrt. In verband .met het als werkdag uitvallen van maandag 27 mei a s. zal er donderdag 30 mei een gezamenlijke krant verschijnen Advertenties voor deze krant kunnen worden ingeleverd t/m dinsdag 28 mei 17.00 uur. Directie Langeveld de Rooy (ADVERTENTIE) Qrsts ~m3rvjïrrfi it bd bjrt_ Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: DOE HET ZELF MARKT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 1