Cjrocn <2warLr (Jexels in het harL, icherpe kantjes mogen Uitbreiding schuur Lap krijgt steun commissie uit bestemmingsplan ZEGEL Omstreden passages verouderd Kink in kabel bouw hotel Butteriggel „Straks 23 nieuwe A-blokken" Wachttijden in '95 45 procent gegroeid OPENING Jurassic Park in Stappeland orszel Heden Café TEXELSE^COURANT Meubelhuis exel ^^Jan Keijser TEXELSE^COURANT GEZAMENLIJKE KRANT NA PINKSTEREN VERDER AT IN DIT ]\ummer Texelse pop brengt sfeer in De Koog 2 Nieuwe politiebaas heeft open oor 5 Ontmoetingsplaats jeugd op Deuce-baan 7 Texelaars openen nieuw muziekcafé 11 Harry werkt aan superras... 12 Opnamen sterrenslag Dronken bromfietser richt schade aan Landschapszorg blijft deel convenantgroep Ramen ingegooid Boodtlaan ligt er haveloos bij Semeente zoekt ^lossing gasten amping PH-hotel [chade door haas Winkeldief met voorkeur voor schapenkaas Door deze ontwikkeling twijfelt de gemeente of de bouw van het hotel, waarvoor de vergunning al is ver leend. nog wel doorgaat. Reden om het pand in het bestemmingsplan met als hotel, maar als restaurant in te tekenen. Uit overleg met RWS leidt Frantzen echter af dat er binnenkort wel dege lijk kan worden gebouwd, ook al zal dat wellicht in iets gewijzigde uitvoe ring gebeuren als nu op tekening staat Reden om bezwaar aan te te kenen tegen het bestemmingsplan buitengebied Het college houdt de zaak in beraad (ADVERTENTIE) Openingsreceptie van 21.00 tot 23.30 uur Dorpsstraat 21, De Koog (ADVERTENTIE) V-a ^mjTL T-"*< abük.n. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: Fa OOStC-TV o— S VJ2(v—72^0 V-HZJDnJI JJ, J&vtS. Kampeercentrum (ADVERTENTIE) LER|CHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 11084 VRIJDAG 24 MEI 1996 Uitgave: Uitgeverij Langeveld en de Rooy bv kstraat 10, 1791 AC Den Burg, telefoon 0222 - 36 26 00 Advertenties/abonnementen/bezorging: telefoon 0222 - 36 26 00, fax 0222 - 31 41 11 VERSCHIJNT DINSDAGS EN VRIJDAGS. ^NEMENTSPRIJS ƒ54.55 PER HALF JAAR. LOSSE-NUMMERS 1,50 Redactie: tel. 0222 - 36 26 20, fax 31 41 11 Buiten werktijd: Frans Hopman, Pater Witteplein 27, Den Burg, tel. 31 54 72 B.g.g. 06 - 53 14 91 08, 06 - 52 78 43 20 of 06 - 53 16 86 57 In verband met het als werkdag uitvallen van maandag 27 mei a.s. zal er donderdag 30 mei een gezamenlijke krant verschijnen. Advertenties voor deze krant kunnen worden ingeleverd t/m dinsdag 28 mei 17.00 uur. Directie Langeveld de Rooy Een in gang gezet proces kun je niet stoppen. Dat was de kern van de hoorzitting over de uitbreiding van de schuur van de broers Jan en Piet Lap aan de Westerweg. Volgens Jan Koolhof (CDA) is het niet denkbeeldig dat in de toe komst vaker wordt gesproken over nieuwe boerenbedrijven in het Texelse landschap. ,,De provincie stuurt aan op bedrijfsverplaatsing in verband met verzurings- gevoelige gebieden.'' De werkgroep Landschapszorg heeft bezwaar gemaakt tegen de uitbrei dingsplannen. Volgens de werkgroep zijn vóór de bouw van de dubbele schuur beloftes gedaan door het toenmalige college van b en w. Ver dere uitbreiding zou niet mogelijk zijn en als de agrarische werkzaamheden stopten moest de schuur worden af gebroken Op basis van die punten De drie procent die Teso in 1995 extra vervoerde, leidde vorig jaar tot 45 procent meer wachtenden! Voor het eerst sinds jaren moesten automobilisten weer langdurig in de rij voor de veerboot. Met deze constatering zette Teso-directeur Rob Wortel tijdens de hoorzitting kracht bij aan zijn pleidooi om de bovengrens van 47.000 slaapplaat sen te verlagen. Tot dusver werd schouderophalend gereageerd op het scenario dat bi| een groei naar 47.000 het vervoersaanbod de komende 20 jaar met 40 procent kan groeien, dit in combinatie met de tendens naar kor tere vakanties In theorie zou Teso dit vervoer wel aan kunnen ware het met dat het heeft de werkgroep het toenmalige bezwaar ingetrokken. Woordvoerder Gerhard Cadée las dinsdagavond een toelichting voor aan de raadscommissie voor ruimte- lijk-en huisvestingsbeleid.Ik gebruik een spiekbriefje. Dat heeft een voor deel Dan weet je wat je hebt beloofd", was zijn cynische opening. Groensingel De werkgroep waarschuwt tegen het dichtslibben van het open Texelse landschap. Dat gebeurt door de aan leg van bosjes, vaak om bouwwerken aan het oog te onttrekken Ook rond de schuur van Lap is. zij het zeer re cent, een groensingel aangelegd De gemeente werd door Cadée op scherpe wijze herinnerd aan de ge dane beloftes Als het het gemeen tebestuur ernst is met de opmerking in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied dat het Texelse vervoer zich altijd concentreert op pieken. Met de cijfers in de hand, onderbouwde Wortel zijn verhaal ..In Den Helder moest op drukke dagen vorig jaar voor het eerst sinds jaren weer twee uur worden gewacht en stond er voor het eerst weer een lange rij auto s langs de dijk Echt dit is geen opgeblazen verhaal. Met 47 000 komen we voor problemen te staan Ondanks het dreigende toekomst beeld. houden TVO, TVL en Horeca Texel voorlopig vast aan het maxi mum van 47 000. „Maar we moeten er wel voorzichtig mee omspringen", reageerde Jook Nauta van Horeca Texel, die de slaapplaatsen die voor de uitbreiding van het kamperen bij de boer nodig zijn opeist voor de be staande logiesverstrekkers polderlandschap open moet blijven, dan kan zij haar medewerking met verlenen aan wéér een grote schuur met een flinke groensingel en te zijner tijd een woning." Cadee nam het wel enigszins op voor de gebroeders Lap Zij worden er steeds op aangevallen dat het rond die schuur niet netjes is. Dat is met terecht, als je ziet wat bij andere Texelse boerderijen en loon bedrijven wordt toegestaan. Volgens de werkgroep staan de beloftes wel degelijk op papier, name lijk in een brief die zij aan de ge meente hebben gestuurd. .We kun nen ons met aan de indruk onttrekken dat deze uitbreidingsplannen reeds Lees verder pagina 9 Tal van bekende Nederlanders ko men binnenkort naar Texel voor de opnamen van Avro's sterrenslag Publiek is welkom bij de spelletjes waaraan de teams meedoen. De opnamen worden gemaakt op 13, 14, 17, 20, 21 en 24 juni. De spel- onderdelen zijn allemaal in en om De Koog Een precies schema is bij de VVV verkrijgbaar voor logiesverstrek kers, die hun gasten op het evene ment willen attenderen De programma's worden uitgezon den op de vrijdagen 30 augustus, 6 september. 13 september en 27 sep tember om 21 05 uur via Nederland 1. Een bromfietser is in de nacht van zaterdag op zondag op de Nikadel in De Koog tegen een taxi en een ge parkeerde auto gebotst. De man liet zijn brommer achter en verdween. Volgens ooggetuigen was hij flink dronken Aan de hand van de brom fiets zal worden geprobeerd de iden titeit van de man te achterhalen Prehistorische tijden herleven in evenementenhal 't Stappeland, waar vanmiddag een expositie over Dinosauriërs werd geopend Op levens groot formaat zijn de kolossen uit het Jura nagebootst. De replica's be wegen en maken nog geluid ook. De kostbare show, die morgen voor publiek is te zien, is een initiatief van exploitant Nico Erwich en Frank Polling. Op de foto werkt ontwerper Willem Oosterhof aan een model van de Tyrannosaurus Rex. Verderop in deze krant meer over de dinosauriërs. (Foto Gerard Timmerman) Er is een kink in de kabel gekomen van de bouw van een hotel/restau rant op de plaats van De Bu- teriggel De grens tussen duinen en strand, de zogenaamde één op vijfhonderd jaar faalkansgrenslijn, blijkt precies onder de voorgeno men bebouwing door te lopen. Rijkswaterstaat kan daarom niet akkoord gaan met de bouw. De bewuste lijn is dat gedeelte dat de kans loopt volgens berekeningen van Rijkswaterstaat eens in de vijfhon derd jaar in zee te verdwijnen. Aan de zeewaartse kant van die grens tole reert RWS geen bebouwing. De lijn is vastgesteld op basis van coördinaten waarover bij RWS geen enkele twij fel bestaat. Meende projectontwikkelaar Hino tot voor kort op de medewerking van RWS te kunnen rekenen, nu blijkt dat niet het geval. Raadsman M Frantzen wijt dat aan een wisseling van de wacht bij RWS. De werkgroep Landschapszorg (LSZ) blijft in het convenantoverleg De groep had er na de perikelen rond het ammomakreductieplan en de inhoud van het bestemmingsplan even ge noeg van De belofte van het college het bestemmingsplan wat bij te scha ven, was voor LSZ een reden onder deel te blijven uitmaken van het convenant. De Milieufederatie, die op provinciaal niveau opereert, wordt met bij de convenantgroep betrokken Twee ruiten van het postkantoortje aan De Brink in De Koog zijn woensdagavond ingegooid Met huip van buurtbewoners hebben agenten de ramen provisorisch gedicht. Schilling zegde toe aspecten inzake de waterhuishouding in het buiten gebied nog eens kritisch te bekijken Dat geldt met name vor de passage dat voor drainage van gronden geen aanlegvergunnmg meer nodig is. De verdroging gaat volgens de Vogel werkgroep ten koste van het weide vogelbestand Verouderde zienswijze Ko Vinke onderstreepte namens TVO de ondergeschiktheid van de land bouw op het eiland. Sinds de vast stelling van het vorige bestemmings plan is het aantal boeren van 400 naar 300 gedaald. De ontstane terug gang heeft echter niet geleid tot de rampspoed die werd voorgespiegeld, namelijk dat er structurele maat schappelijke verarming zou optreden, loonbedrijven zouden verdwijnen en scholen moesten sluiten Hij pleitte ervoor beter rekening te houden met het toerisme, waarvan Lee^ verder pagina 9 „Als de Boodtlaan in Den Burg lag, was hij allang opgeknapt Onderne mer Mart Nouwen toonde tijdens de voorjaarsvergadering van De Koog Badplaats zijn verontwaardiging over het feit dat het wegdek er al zes jaar slecht bij ligt. „Schandalig, want hel is de entree van De Koog Hij verbaasde zich erover dat renova tie van de weg wederom met in het gemeentelijke investerings programma was opgenomen „Drin gen De Koog Badplaats en de dorps commissie daar wel genoeg op aan?" Frits Agter, voorzitter van de dorps- commissie, antwoordde dat de ge meenteraad van plan is de Boodtlaan in 1997 te laten herstellen politici hebben een week be- ktijd alvorens zij het college ies uitbrengen over de 253 iswijzen. Naar aanleiding daar- beslissen b en w of de opmer- jen in het bestemmingsplan den verwerkt. Mocht dat zo dat wacht de afdeling ruimte ordening een drukke maand, ling wil het definitieve be- imingsplan dinsdag 2 juli aan Igemeenteraad voorleggen. j kunt het tegenover de con- jiantpartners met maken om zin- i als deze er in te laten staan", Jes Dirk Terpstra (PvdA) dat de 1st in hel bestemmingsplan op een Wal punten totaal afwijkt van de (raken in het convenant. k gemeente moet zich tot het ui- i inspannen om een oplos- jjfe rólden voor kampeerders (gedrongen worden camping «sttendrik te verlaten. De cara- jsophet kampeerterrein in pol- Het Noorden moeten plaats nvoor zomerhuizen. De ge nie zou echter pas meewerken Bde exploitant had aangetoond prde kampeerders vervangende diste hebben. bepaald niet het geval, jde mevrouw Burgwal, één van [raste gasten van Prins Hendrik s de hoorzitting De exploitant I haar en andere standplaats- Idereen contract hebben voorge- p, waardoor ze per 1 oktober moe- (verdwijnen „Als we dat met leitekenen, worden we van gas, leren licht afgesloten." (college liet weten eigenlijk mets jr haar te kunnen doen. „Het is (zaak tussen de kampeerders en pxploltant Wij zijn geen partij. U geen gebruik gemaakt van de fcelijkheid om bezwaar aan te te len tegen de bouwvergunning." sze vergeten, omdat ze geen |nnee is van de Texelse Courant i de vergunning was gepubli- De opmerking van Erna fnan (VVD) om de bouwvergun- 6 voortaan maar in de landelijke Waden te publiceren ging wethou- I Schilling te ver Dick Drijvers pis Belang) verzoek aan het col- ftoch tets te doen voor de gedu- len, werd unaniem overgeno- Evenals de raad van Jaap Ng (Groen Links) om herhaling (dergelijke incidenten in de toe pt Ie voorkomen. 1 haas heeft vrijdagnacht voor fade gezorgd aan een auto op het (roerend. Het beest stak onver- Fit over, waarop de bestuurster f uitwijkpoging deed. Ze miste de Ijs, maar schoof via een persdrempel de berm in, ramde f schnkhek en kwam tegen een (hi lot stilstand De automobiliste e haas kwamen met de schrik (maar de wagen liep ettelijke deu- fenkrassen op. I Horszei viert vakantie Frans Timmer zag de dader uit zijn ooghoek wegrennen. Foto Tossa de Graatn college schrapt wellicht enkele omstreden passages uit ontwerp bestemmingsplan buitengebied. Ze staan in de lichting en zouden de landbouw een te grote voorkeurs- iitie toedichten, ten koste van recreatie en natuur. Wet- ider Schilling liet dit doorschemeren tijdens de hoorzit- waarin de commissie ROH werd bijgepraat door de waarmakers. De grote partijen beraden zich nog over ntuele aanpassingen. Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft De Vlier last van een winkeldief met een hardnekkige voor keur voor schapenkaas. En dan met name die van schapenboerderij De Noordkroon. Woensdag zag eigenaar Frans Timmer kans om de boef op helerdaad te betrappen Hij ontkwam, met achterlating van een half opge geten kaas ,,Het is zo frappant", vertelt Timmer. ..Hij lust alleen schapenkaas. We hebben hier ook wel eens andere soorten uitgestald, maar die raakt hij niet aan Als Timmer de dader in de omgeving ziet scharrelen, stapt hij op hernat. ..Maar als hij me ziet, smeert hij 'm direct. Het signalement van de winkeldief luidt: zwartkortharig, gezien de grijze snoet waarschijnlijk al een dagje ouder en van het ras Labrador Naam van baasje is met bekend. De Noordkroon. zelf ook in het bezit van een Labrador die dól is op schapenkaas, heeft beloofd de schade voor De Vlier te vergoeden. Hun hond is overigens niet de dader Hij doelde op zinnen waarin de begrenzing van natuurgebieden met' ten koste van de agrarische produk- tie mag gaan. Schilling was hierop al gewezen door de werkgroep Landschapszorg, met wie het college voorafgaand aan de hoorzitting overleg had gevoerd. De wethouder erkende dat een aantal opmerkingen niet meer van deze tijd waren Ze dateren van zo'n tien jaar geleden, toen met de invulling van het bestemmingsplan was begonnen. „Vanwege de tijd hebben we ze nog met kunnen aanpassen Hij liet door schemeren dat er met teveel waarde aan moet worden gehecht De strek king van het convenant wordt in het bestemmingsplan in vertaald."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 1