Cjrocn kwartsJexels in het hart Brand Koger Hoop blijkt aangestoken Extern bureau taxeert Texels onroerend goed N. Buurt vraagt rechter om stilleggen bouw Leeg hotel doelwit in luilaknacht Waarde gemiddeld 40 procent hoger ft Dj Laagvliegende taxi bekeurd Tevoko-toernooi: éénrichtingverkeer op Ploegelanderweg „Sloop gebouw niet dichterbij" ivBKjy -f\orszel Terug ontwikkeling bestaande Woningen aan Wittekruislaan: Gebruik Vruchtbaaroord inzet van geschil VERDER IN DIT mmer •0 Luilaknacht, thuishulp en laatste Wullepeweid 2 •0 Zes ton voor Bolder 5 Texelaars naar nat Pinkpop 7 Vertraging voor zwembad Sluftervallei 7 •0 Aangrijpend evenement: Knippenberg Memorial 9 •0 Texel wil geen houseparty's en coffeeshops 11 Bestemmingsplan: commissie heeft meer tijd nodig TEXELSE*"COURANT STICHTING Dl MO TEXEL TEXELSE^COURANT De Sterrenslag Special DONDERDAG 30 MEI 1996 gERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 11085 Uitgave: Uitgeverij Langeveld en de Rooy bv irkstraat 10, 1791 AC Den Burg, telefoon 0222 - 36 26 00 Advertenties/abonnementen/bezorging: telefoon 0222 - 36 26 00, fax 0222 - 31 41 11 VERSCHIJNT DINSDAGS EN VRIJDAGS. JNNEMéNTSPRIJS ƒ54,55 PER HALF JAAR, LOSSE NUMMERS fl.50 Redactie: tel. 0222 - 36 26 20, fax 3141 11 Buiten werktijd: Tessa de Graaff, Pater Witteplein 3, Den Burg, tel. 31 56 39 B g.g 06 - 52 78 43 20, 06 - 53 14 91 08 of 06 - 53 16 86 57 brand die in de luilaknacht de zolderetage van het leeg- aande hotel De Koger Hoop grotendeels verwoestte, moet n aangestoken. Dat blijkt uit onderzoek van de technische cherche. De brandweer kon slechts met veel inzet voor- imen dat het vuur oversloeg naar de rest van het gebouw aanliggende bedrijfswoning. technische recherche, die za- dag meteen een kijkje kwam men, stelde vast dat de brand it is veroorzaakt door kortslui- V_Bgof een ander technisch defect, ju andstichting moet daarom wel I oorzaak zijn. De vernieling van n glazen toegangsdeur aan de hterzijde is volgens de politie aanwijzing dat „luilakvierders" pand zijn binnen gedrongen, luigen wordt verzocht contact te nemen met de Texelse poli- istreeks half zes werd zaterdag- ilend brandalarm gegeven lookontwikkeling in De Koger ip", zo luidde het bericht. De Iweer spoedde zich in de mistige irgenrichting De Koog. In de bad- lats ging de mist over in een dichte olk Aangekomen bij het hotel de hoek Epelaan-Bosrandweg jen de vlammen al uit de nok van ltdak. Het vuur woedde midden op Ie zolderverdieping van de vleugel in de Bosrandweg. De slangen vdenopde brandkraan op de hoek ngeslofen. Op instorten idere brandweerlieden maakten h intussen op om met perslucht- paraluur het gebouw binnen te ngen Het was immers mogelijk dat korps werd er serieus rekening mee gehouden dat het vuur naar de an dere vleugel en de twee andere ver diepingen zou overslaan en dat het gebouw volledig zou afbranden. Ladderwagen Banda zei te hebben overwogen om ladderwagen zeer nuttig zou zijn ge weest. De brandweer zou de vuur haard van dichtbij hebben kunnen naderen en de brand veel sneller onder controle hebben gehad. De gemeenteraad wees een voorstel om een tweedehands exemplaar uit Capelle aan de IJssel voor een rela tief luttel bedrag over te nemen, twee weken geleden echter van de hand. Nu bleef het lang spannend. De brandweerlieden konden het vuur slechts van buiten af te lijf gaan. Pas Lees verder pagina 3 Tijdens de brand was het dak op twee plaatsen ingestort. de nacht van zaterdag op zondag een 36-jange taxichauffeur uit ideschild legen meerdere bekeu- gen aangelopen. Hij werd door enten gezien ter hoogte van het tbalveld van De Koog Via irtand en de Muyweg volgde de ie de laxi naar de Schorrenweg, arbij snelheden van 110 en 150 meter werden gemeten. De man m zelfs een stopkruising met 100 meter per uur. Hij werd aangehou- nop de Schorrenweg. zich binnen illegale slapers of even tuele brandstichters bevonden. Nie mand werd gevonden, waarna lei dinggevend brandweerman Marius Banda zijn manschappen uit het ge bouw terugtrok De situatie was ge vaarlijk omdat het dak op instorten stond. Om vier minuten over zes ge beurde dat inderdaad. Het deel van de kap waar de brand was begonnen, zakte in elkaar. Op dat moment was de brandweer op verschillende plaatsen bezig het vuur onder controle te krijgen. Alle be schikbare slangen werden daarbij in gezet. Eén ploeg richtte de water straal op de voorzijde, een andere ploeg was bezig op het platdak aan de achterkant en een derde team hield de grote zi|vleugel nat. Even leek het erop dat men de situatie meester was, maar het vuur was hardnekkig en verspreidde zich door de hele bovenverdieping Binnen het een hoogwerker uit Den Helder te laten aanrukken ,,We hebben er vanaf gezien omdat het een leeg staand gebouw betreft Misschien hadden ze elders in de regio de hoog werker harder nodig." Volgens Banda was dit typisch een geval waarbij een In verband met het jaarlijkse Tevoko- buitentoernooi vollybal op de speel weide aan de Ploegelanderweg wordt tussen de Rozendi|k en de Monniken- weg éénrichtingverkeer ingesteld De bepaling duurt van vrijdag tot en met zondag. Tevens geldt voor een deel van de wegbermen een parkeer verbod. Auto's kunnen worden neer gezet langs de Bosweg en de Dennenweg. De brand heeft de sloop van hotel De Koger Hoop niet dich terbij gebracht. Dat zegt Henk Spaan, directeur van de Vast- groep Holding uit Baarn, eige naar van het gebouw. Vast- groep wil eerst afwachten met welk voorstel de gemeente komt inzake de mogelijke nieuwbouw bij zwemparadijs Calluna. De gemeente en Vastgroep zijn nog in onderhandeling over de overname van Calluna. Vast groep. tevens eigenaar van het vakantiepark EurOase Texel (voorheen De Turkse Tent), wil het bad wel kopen, maar er te vens een hotel of appartementen bij bouwen. Hiervoor kunnen de slaapplaatsen van De Koger Hoop worden benut. Op de plaats van het hotel in De Koog zou dan woningbouw kunnen plaatsvin den. De gemeente hoopt binnen kort een concreet voorstel te doen. Spaan zegt de brand te betreu ren. „Jammer, want het geeft een commotie die wij met willen Tot nog toe waren er met het leeg staande gebouw' geen proble men, dat siert TexelHel huidige toezicht is volgens Spaan vol doende ..Maar als bepaalde maatregelen noodzakelijk zijn. zulien we die zeker met nalaten." Geruchten dat Vastgroep zelf een hand heeft gehad in de brand om zo de sloopkosten te vermij den en de verzekeringspremie op te strijken, wijst hij gedecideerd van de hand „Dan zouden we ons schuldig maken aan een strafbaar feit. U denkt toch zeker met dat mensen van onze orga nisatie zich daarvoor lenen V-Crsk ■iii. Uitgerust, gebruind, vol inspiratie 6" met gretige stekel zijn we te ug op Texel, inderdaad ..we". irant de redaktie heeft ons onge- traagd tn aanzien verheven. Op °ne vertrouwde plaats, links onderaan op de voorpagina van de vrijdageditie stond vermeld del,.De Horszei met vakantie is. Pè HorszeiDat klinkt als de Ma- Of we er blij mee zijn? welnee, schrappen, snel verge ten en onmiddellijk een stok- raardye berijden. Die zwaar gesubsidieerde en ongewenste rotonde -nadere plaals- earduiding overbodig- komt er tonde/u tóch! Op een echt ge- usarlijk kruispunt is helaas weer een akelig ongeluk gebeurd en wat doen we eraan? Die nermalijde rotonde mag géén 9eluidoverlast geven en moet Possen in ons beschermde land- f-nap (tuunwallen er omheen, hi. a, ho) Ze willen hem wel. maar is mag hem niet zienI Dus onder e grond met die handel. Een sndehike primeur: Tessels Eigen notundel. Horszei Het bedrijf Konig Taxaties uit Soest taxeert op kosten van de gemeente, Waterschap Hollands Kroon en het rijk al het onroerend goed op het eiland. Het gaat om acht- a negen duizend objecten die mede in verband met de Onroerend Zaken Belasting (OZB) opnieuw worden gewaardeerd. Dat de gemiddelde prijs van de huizen sinds de vorige taxatie met circa veertig procent is gestegen, houdt niet automa tisch in dat de OZB navenant wordt verhoogd. „Het is niet onze bedoeling er een slaatje uit te slaan", aldus wethou der Poster (financiën). Met de taxatie is een bedrag van ƒ900.000,- gemoeid. Heffingen van het rijk (huurwaar deforfait) en Waterschap Hollands Kroon (omslagheffing) .zijn op de zelfde taxatiewaarde gebaseerd als de gemeentelijke OZB. In het verle den bepaalde de gemeente zelf de waarde, maar voor het eerst is nu een extern bureau in de arm genomen Poster: „We hebben er in het ge meentehuis gewoon de capaciteit niet voor." De kosten worden voor veertig pro cent betaald door de gemeente Het waterschap en het rijk betalen elk dertig procent. Om te voorkomen dat de taxateurs elk object van binnen en van buiten moeten bekijken, wordt aan de hand van enkele honderden steekproeven een zogenaamd referentienet opge steld. Op basis daarvan wordt de waarde van de overige onroerende zaken bepaald. Inmiddels is driekwart van de agrarische bedrijven ge taxeerd. 1 december is de totale rap portage afgerond. Peildatum De taxatie vindt weliswaar dit jaar plaats, de waarde van het onroerend goed wordt herleid tot 1 januari 1995 Dat tijdstip wordt namelijk als peil datum aangehouden. De vorige peil datum was 1 januari 1991 en de wet Waardebepaling Onroerende Zaken schrijft voor dat eens in de vier jaar een hertaxatie moet plaatsvinden. Tot dusver gold eens in de vijf jaar als termijn Ander verschil is dat de taxa tie overal in het land volgens dezelfde maatstaven wordt uitgevoerd Onroe rend goed-bezitters krijgen nog de mogelijkheid om bezwaar aan te te kenen tegen de taxatie. Vergeleken met 1991 is de waarde van het onroerend goed gemiddeld flink gestegen. Dat is vooral met hui zen het geval Uit gegevens van de NVM blijkt dat de huizen in Nederland in 1991 gemiddeld ƒ180.299,- op brachten In 1995 verwisselde een woning voor ƒ239.487,- van eige naar. Een waardestijging van zo'n 33 procent. De waardestijging van de huizen vanaf begin 1995 tot en met april van dit jaar kan met 15 procent spectaculair worden genoemd. In hoeverre de prijsstijging van de hui zen op Texel hiermee gelijke tred houdt is met precies te zeggen, maar de procentuele toename verschilt waarschijnlijk met noemenswaardig De gemeente voorziet een stijging van zo'n veertig procent. Tarieven Het tarief voor de OZB voor eigenaars bedraagt momenteel ƒ4,45 per ƒ5000,- van de getaxeerde waarde Gebruikers betalen ƒ3,58 per ƒ5000.- Bij het tarief voor volgend jaar wordt rekening gehouden met de nieuwe getaxeerde waarde Bij vorige taxa ties verlaagde de gemeente ook het 107* 1077 107B 1879 I860 1 BB 1 1882 1903 1984 1905 1900 1987 1908 1809 1880 1901 1992 1093 1994 IBM 1* halfjisr De brandweer had alle beschikbare materieel nodig om de brand te bedwingen. (FoK Frans Hopman) Overzicht van de waardestijging van het onroerend goed in Nederland. De rechtbank in Alkmaar beslist morgen of de bouw van twee nieuwe woningen aan de Witte kruislaan in Den Burg mag worden voortgezet. Veertien buurtbewo ners maken bezwaar tegen de hui zen, die volgens hen niet in het straatbeeld passen en bovendien niet aan de normen van het be stemmingsplan voldoen. De ge meente ziet echter geen redenen om de bouwvergunning te weige ren. In april werd de buurt verrast toen voorbereidingen voor de bouw wer den getroffen Een officiële publicatie had toen nog niet plaatsgevonden. Door een advertentie op 1 maart j I in de Texelse Courant wisten de om wonenden wel dat Koorn Projekt- bouw van plan was twee woningen met garage te realiseren. Pas op 10 mei werd in de gemeentelijke rubriek in deze krant bekend gemaakt dat de gemeente een bouwvergunning had afgegeven. Vijf dagen later dienden de buurtbewoners een bezwaar schrift in. Om te voorkomen dat de bouw al in vergevorderd stadium zou zijn als hun bezwaar zou worden behandeld, stapten ze naar de rechter Ze willen dat de bouw wordt stilgelegd, zodat de bezwaarmakers een eerlijke kans krijgen. Dinsdag was de rechtszitting. Welstand We zijn niet tegen de bouw op zich", aldus woordvoerder Paul van Sambeek „Volgens het uit 1965 da terende bestemmingsplan ligt daar een bouwkavel, dus er mag worden gebouwd. Maar dan moeten de wo ningen wel in de omgeving passen. Dit is geen porum De andere woningen aan de zuidzijde van de Wittekruislaan dateren van net na de oorlog, de huizen aan de over kant van de straat uit de jaren dertig. Volgens de omwonenden zijn de door architect Jan Koorn getekende hui zen veel te modern Ze zetten hun vraagtekens bij het oordeel van de tarief, om op dezelfde aanslag uit te komen. Wethouder Poster vindt het met meer dan billijk dat ook ditmaal het tarief voor de OZB verhou dingsgewijs wordt verlaagd „Huis eigenaars worden waarschijnlijk toch al benadeeld door de verhoging van het huurwaardeforfait en de ver mogensbelasting.' Uitkering gemeentefonds Er kan voor het OZB-tarief nog een kink in de kabel komen, als waarde stijging van het totale onroerend goed op het eiland, hoger is dan gemiddeld in het land. In dat geval verlaagt de overheid de uitkering uit het gemeen telijk fonds. De vraag of het college dit tekort dan compenseert met verho ging van de OZB, is wat Poster betreft niet aan de orde „Ik verwacht dat de waardestijging op Texel met afwijkt van het gemiddelde Waterschap Hollands Kroon is, net als de gemeente, voornemens het tarief van de omslagheffing aan te passen, zodat gemiddeld niet meer hoeft te worden betaald. „Wij willen slechts onze kosten terug, niet méér," welstandscommissie, die op 18 ja nuari j.l. groen licht gaf. „De situatie ter plekke is vast nooit bekeken. Wat heeft zo'n commissie dan eigenlijk voor zin'" Namens de gemeente, die de ge wraakte bouwvergunning heeft afge geven, probeerde ambtenaar Olaf Storms dit argument voor de recht bank te weerleggen. „Wij kunnen zo'n 'deskundigen-advtes' niet zonder meer negeren." Overschrijding De buurtbewoners voeren nog een bezwaar aan. De woningen zijn 9.20 meter diep In plaats van de in het bestemmingsplan genoemde acht meter De achterrooilijn wordt hier door met 1.20 meter overschreden. Volgens de gemeente is dat geen punt. „Hoewel wij met de heer Van Sambeek van oordeel zijn dat het vi gerende bestemmingsplan de inten tie heeft om uitsluitend woningen van maximaal acht meter toe te staan, bevat het bestemmingsplan geen bouwvoorschriften." Van Sambeek bestrijdt dat. Hij heeft advies ingewonnen waaruit blijkt dat bij het ontbreken van bouw voorschriften de plankaart van het bestemmingsplan bindend is En daarin is acht meter de limiet. Er zou dus eerst een artikel 19-procedure moeten worden gevoerd. De gemeente heeft echter nog een argument. „Een bouwdiepte van acht meter is met meer van deze tijd. Ne gen meter Is planologisch en stede bouwkundig zeer acceptabel." De boerderij Vruchtbaaroord aan de Hoofdweg hoort een ambachte lijke bestemming te krijgen. Het land is verkocht en het is aan te nemen dat er geen agrarische be drijvigheid meer voorkomt. Dat vindt ondernemer Henk Jan Barendregt. die zijn bouwbedrijf er heeft ondergebracht. In het ont- werp-bestemmingsplan buiten gebied staan de opstallen echter ingetekend op een A-blok. Reden voor hem om bezwaar aan te teke- Na de verkoop van het land is de boerderij in gebruik genomen voor opslag van diverse goederen en deels als opslag en werkplaats voor timmerwerkzaamheden. Dick Drijver (Texels Belang), ging tijdens de hoor zitting vorige week vanuit dat er geen agrarische activiteiten meer plaats vinden en veronderstelde dat er dus geen beletsel is om de agrarische in een ambachtelijke bestemming om te zetten. Volgens Wethouder Schilling is dat inderdaad het geval, mits het agrarisch bedrijf ook daadwerkelijk wordt beëindigd En dat is volgens de ambtenaren van de afdeling ruimte lijke ordening nog niet het geval De commissie ROH adviseert het college maandag over de kwestie. Na drie dagen toelichting op zienswijzen te hebben aange hoord, buigt de raadscommissie voor ruimtelijk- en huisvestings beleid zich momenteel over het nieuwe bestemmingsplan buiten gebied. De bedoeling was don derdag tot advisering over te gaan. maar de commissie heeft meer tijd nodig De bijeenkomst is verzet naar maandag 3 juni, van 09.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 17.00 uur. Het is een openbare vergadering, dus pu bliek is welkom. Jongen breekt arm. Een Duits jon getje is zondagavond met een lelijk gebroken arm per ambulance afge voerd. In de speeltuin bij Catharina- hoeve aan de Rozendijk was hij van een klimspeeltuig gesprongen en ongelukkig terecht gekomen. (ADVERTENTIE) if nn 'vjrL jitrl i u ltd lun. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van (ADVERTENTIE) if rit m ^tnirtjirril n bd tjrt_ Verschijnt dinsdag 4 juni i.p.v. vrijdag 31 mei en is op heel Texel gratis verkrijgbaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 1