Cjroen rwarL-Jexels in het harL, oeten kampeerboeren gasten terugsturen? Schade door feestje Sterrenslag-spelers D m IÜL Blom in hoger beroep tegen gedwongen afslanking van winkel rfkamperen terug naar vijf eenheden Avro: sterk overdreven ra iÜ HET STERRENSLAG-SCHANDAAL IR loofdwonden bij aanrijding Lichtschip zinkt vlakbij Texel VERDER AT in dit l\|ummer Bijzonder schilderij uitgeleend aan MJM 2 Jacques Herb als „circusartiest" 2 Jazz volgend jaar weer met Ronde? 4 Plagende woorden voor Praamstra 4 Bloedblaren voor wandelgiganten 5 Een avondje naar de hondenclub 7 Pogingen tot autodiefstal iCTS Over de Roooie weer uitgesteld :r|CHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 11094 DINSDAG 2 JULI 1996 Uitgave: Uitgeverij Langeveld en de Rooy bv (Straat 10, 1791 AC Den Burg, telefoon 0222 - 36 26 00 Advertenties/abonnementen/bezorging telefoon 0222 - 36 26 00, fax 0222 - 31 41 11 VERSCHIJNT DINSDAGS EN VRIJDAGS. IMEMENTSPRIJS /54 55 PER HALF JAAR. LOSSE NUMMERS ƒ1,50 Redactie tel. 0222 - 36 26 20, fax 3141 11 Buiten werktijd. Frans Hopman, Pater Witteplem 27, Den Burg, tel 31 54 72 B.g.g 06 - 53 14 91 08, 06 - 52 78 43 20 of 06 - 53 16 86 57 telt lemeente heeft er een netelig probleem bij. De boeren iet afgelopen seizoen acht tenten of caravans op hun ladden, mogen er als gevolg van een uitspraak van de naarse rechtbank dit seizoen slechts vijf toelaten. Er is streep gehaald door de gemeentelijke gedoogregeling rmee op het nieuwe bestemmingsplan werd vooruitge- n. Veel toeristen hebben echter al een plekje op een van exelse boerenerven gereserveerd. Sterker nog: haast erfcampings zijn tot half augustus volgeboekt en zul- dus een deel van de aangemelde gasten alsnog moe- weigeren. is een vervelende kwestie, I we zullen ons aan de uit- ikvan de rechter moeten hou- 'J zegt wethouder Daan Schil- spijtig. „De uitspraak is me neegevallen. Bij de behande- an de zaak kreeg ik de indruk «gedoogregeling ook dit jaar j neer geaccepteerd zou wor- ïede omdat de gemeenteraad week het nieuwe bestem- isplan vast stelt waarin het en van acht kampeereen- op A-blokken is geregeld, iter liet bovendien blijken vond dat wij niet onzorgvul- it het erf kamperen zijn om- Wat nu? ige heeft nog niet besloten verder moet worden gehan de willen eerst de overwegin de rechtbank bestuderen. in nu alleen de uitspraak", iStilling, die zich daarom van ■ommentaar wil onthouden, lerlijke uitspraak werd ge- Inliet geding dat de vereniging ir Texel aanspande. Die is uitbreiding van het kamperen loer en dus tegen de gedoog- igdie het mogelijk maakte om punt van het geldende bestem- plan af te wijken Het college kdestijds tot gedogen voor het sjaar nadat vergeefs was ge- wat betreft de acht kampeer den door middel van artikel 19 #1 te lopen op het nieuwe be- «ingsplan. Gedeputeerde Sta- sgerden de verklaring van geen aar Laat dit jaar heeft de vereniging keren bij het gemeentebestuur edrongen op een officiële publicatie ter aankondiging van de gedoogregeling. want dat zou Tien voor Texel de mogelijkheid bieden om de regeling juridisch aan te vech ten. Menno Stam van Tien voor Texel: „Ik ben een paar keer wezen aandringen, maar ze deden mets. Op advies van het Bureau voor Rechts hulp hebben we toen schriftelijk geéislvan het college dat de regeling binnen 14 dagen in de krant zou ko men. Daar reageerden ze wel op, maar er was toen al veel tijd verstre ken. De advertentie stond in de krant van 30 mei. Als de gemeente sneller had gereageerd, hadden die kam peerboeren nog de tijd gehad om re kening te houden met het naximum van vijf eenheden Nu zitten zij en de gemeente in de problemen". Tien voor Texel diende 3 juni een bezwaarschrift in bij de gemeente en verzocht tevens de Alkmaarse recht bank om het gemeentelijke besluit om de gedoogregeling opnieuw toe te passen, te schorsen, dus ongedaan te maken. Dat is nu dus gebeurd. Een overweging daarbij was dat het door de gedoogregeling moge lijk wordt dat op de 74 erven meer kampeerders (74x8x3, dus 1776) worden toegelaten dan het over eengekomen maximum van 1600 dat in het nieuwe bestemmings plan is vastgelegd. Vorig jaar ging het om 70 erven; de afwijking is nu dus nog groter. Wachtlijst De president van de rechtbank zette ook vraagtekens bij de gevolgen van het gedoogbesluit in samenhang met het saneringsplan van de gemeente. Er is sprake van ongewenste conse quenties voor boeren die een vergun- In zijn zaak op het bedrijventerrein van Oudeschild mag Blom straks op straffe van een dwangsom alleen nog natte en gebakken vis verkopen en de capaciteit moet worden teruggebracht tot 36 Stoelen. (Archieffoto Texelse Courant) automobilisten liepen gistera- loofdwonden op bij een aanri|- ■Pde Pontweg ter hoogte van de diten bij de boot. Een 56-jarige "it Opmeer wilde de boot halen tddaarbij door rood licht. Op dat tnl stak een 84-jarige man uit net over vanaf het Molwerk 'zijn stoplicht groen aangaf. Bij tsing die volgde sloegen beide notulisten met hun hoofd tegen ;n orruit van hun wagen Het am- «personeel behandelde hen i tatse De wagen van de man uit 'er was total loss. de andere "was zwaar beschadigd. (loio Tossn do Graalf) Vis(groot)handelaar A. Blom uit Oudeschild legt zich niet neer bij de inkrimping van zijn nering waar toe hij door een uitspraak van de Alkmaarse rechtbank is gedwon gen. Hij gaat in beroep maar zal intussen wel het aantal stoelen in zijn zaak moeten terugbrengen tot 36 en alleen nog natte en gebakken vis mogen verkopen. Blom heeft dus het geding dat hij te gen de gemeente aanspande verlo ren, waarmee een nieuwe fase is in gegaan van het al acht jaar durende conflict. Blom stichtte destijds zijn zeevis groothandel op het bedrijventerrein van Oudeschild, maar maakte er na dien een terras met een soort restau rant van, waar allerlei etenswaren en dranken te koop zijn. De gemeente had de zaak geruime tijd op zijn be loop gelaten en wilde er daarom geen volledig eind aan maken. Beslo ten werd tot gedogen van de situatie van dat moment toen het bedrijf 36 stoelen omvatte. Vooral bij zijn concurrenten in Oude schild zette het kwaad bloed dat Blom nadien zijn bedrijf nog aanmerkelijk verder uitbouwde. Zij vonden dat on eerlijke concurrentie want Blom had zijn pand gezet op goedkope industriegrond, waar detailhandel en horeca verboden zijn. Toen de ge meente wilde overgaan tot gedogen van het bedrijf in zijn nieuwe ge daante, kwam er verzet waardoor het met doorging en Blom zich dus diende te beperken tot verkoop van vis bij een zaakomvang van 36 stoe len Hij maakte daar echter geen haast mee. Toen de gemeente hem onder druk van de advocaat van de concurrentie aan de afspraak wilde houden, stapte Blom naar de rechter, met het gemelde gevolg nmg (vrijstelling) aanvragen. Op dit moment staan acht boeren die kam peerders op het erf willen hebben op de wachtlijst. Zij komen aan bod als andere boeren ermee ophouden Maar het staat vast dat als de ge meente zich zou houden aan het hui dige bestemmingsplan (dus vijf kampeereenheden per vrijstelling) aan deze acht agrariërs vrijstelling verleend had kunnen worden zonder dat het maximum van 1600 slaap plaatsen overschreden zou zijn Deze acht worden door het gedoogbesluit dus in hun belangen geschaad. De president vindt daarom dat de voordelen van de gedoogregeling niet opwegen tegen de nadelen en wijst ook nog eens op de door GS geweigerde verklaring van geen be zwaar, waarbij is aangegeven dat in dividuele agrariërs die reeds vrijstel ling hebben, op verzoek acht in plaats van vijf acht kampeereenheden op hun erf mogen hebben. De gemeente moet zich bij de uit spraak neerleggen want er is geen mogelijkheid om ertegen in beroep te gaan. Onrust Onder de kampeerboeren heeft de uitspraak onrust veroorzaakt. Carlo en Carien Veeger van „Lindehoeve" aan de Westerweg weten niet wat ze ermee aanmoeten. „Tot 20 augustus zijn alle acht kampeerplaaten op ons erf bezet. Wat moeten we tegen die mensen zeggen? De inkomsten van die acht plaatsen hebben we boven dien nodig want we hebben nog nogal wat geïnvesteerd in voorzieningen, zoals een toiletgebouw in de voorma lige kalverstal" Piet Blom van hoeve „Vrij en Blij" die voor het tiende jaar een min of meer vaste schare kampeerders op zijn erf heeft, legt op dat laatste nog meer nadruk. „Mijn boereninkomen loopt terug, dat geld van de gasten is méér dan welkom. Ik erger me aan mensen die dat bagatelliseren door de ver diensten van het kamperen te verge lijken met de bruto omzet van het hele boerenbedrijf. Dat is een misleidende voorstelling van zaken. Dank zij het erfkamperen is het bedrag dat we privé kunnen besteden, aanzienlijk toegenomen". Kwaliteit Blom heeft veel geïnvesteerd In kwa liteit van zijn erfcamping. De caravans staan op ruime, door fraaie boom singels omgeven plekken en het ge hele terrein is fraai ingericht, voorzien Staande in de prille boomsingel wijst Tessa Blom naar de drie nieuwe kampeerplaatsen die er krachtens de gedoogregellnq op hoeve Vrii Afl fl/l'l 7iin hiinnLnman an rim tnf half Vrij en Blij zijn bijgekomen en die tot half augustus zijn gereserveerd. (Foto Harry de Graaf) van gazons en kinderspeelplaats. In verband met de gedoogregeling heeft hij dit voorjaar het terrein aan de west zijde met drie plaatsen uitgebreid, ook met een boomsingel. Ze zijn op dit moment alle drie bezet. Dat is goed te zien, want de in maart geplante boompjes zijn nog pril Blom zegt niet te horen tot de kampeerboeren die veel meer dan de acht in het geding zijnde eenheden willen hebben. ,Maar vijf is beslist tekort. Bij acht caravans of tenten kun je er behoorlijke voorzieningen op na houden en blijft er een leuk bedragje over voor je gezin Maar vijftien een heden zou ik niet willen Als je dat aantal bij al die boeren zou toelaten lijdt het landschap eronder en ik heb ook wel begrip voor het verzet van de recreatieondernemers. Acht eenhe den, daar is voor ieder mee te leven". Wegjagen? Gaat Blom nu gasten wegsturen en reserveringen ongedaan maken? ..Zover ben ik nog met. Laat de ge meente dat zelf maar doen" Als het vandaag door de gemeente raad vastgestelde bestemmingsplan voor het buitengebied rechtsgeldig wordt, zijn de problemen uit de wereld want dan is het toelaten van acht eenheden planologisch geregeld Er Ravage in hotel, schade van ƒ20.000,-. Zo koppen de sensatie bladen na het Texelse Sterrenslag- spektakel. Twee leden van de Veronicaploeg zouden tijdens een liederlijk nachtelijk bacchanaal hun kamers hebben „verbouwd". Sterk overdreven, vindt de Avro. „Er is een feestje geweest en er zijn enkele vlekken in de vloerbe dekking ontstaan. Die schade wordt keurig geregeld." Volgens het roddelblad Privé zijn tij dens een uit de hand gelopen feestje de kamers van acteur Pim Vosmaer en Mariska Hulscher besmeurd met crèmes en de inhoud van tubes. Ook zouden lege flessen uit het raam zijn gegooid. Een anonieme ooggetuige wordt opgevoerd die zijn afkeer van de „straalbezopen deelnemers" laat blijken. „Allemaal erg overtrokken", zegt Diane Dnessen van de Avro. Ze be vestigt dat er een feestje is gevierd en dat er behoorlijk werd gedronken „Het betrof de kamers van Vosmaer en Hulscher, maar er waren meer personen bij betrokken." Driessen vertelt dat de feestgangers etenswa ren en sausjes hadden geknoeid op de vloerbedekking „Die vlekken wil den er met meer uit. Helaas heeft Opduin erg dure vloerbedekking, dus is de schade pittig. Maar ƒ20.000,- 7 Nee, nog niet eens de helft. De och tend na een feest lijkt een ruimte al snel een puinhoop. Maar toen het al lemaal een beetje was opgeruimd, viel het best mee." Voer voor de bladen, beseft de Avro, die het incident als sterk opgeblazen afdoet. „De mensen hebben hun ex cuus aangeboden, de schade is ge regeld met hun verzekering en de di recteur van Opduin was tevreden met deze gang van zaken Nee. aan onze opnamen is niet te merken dat enkele deelnemers de nacht ervoor zo zijn doorgezakt. Wij zijn uiterst tevreden met de Texelse beelden, al liet het weer ons een beetje in de steek." Volgens Opduin bedrijfsleider C .den Ouden is hij in weekblad Privé juist geciteerd „Maar boven mijn uitlatin gen staat een citaat van meneer Wuis. terwijl hij nooit een journalist van dat blad te woord heeft gestaan' Het kan zijn dat een van hun mede werkers een onderling gesprek van personeel in dit hotel heeft opgevan gen. Er was inderdaad schade. Wij betreuren het incident zeer." Het verhaal van de AVRO dat de vlek ken alleen afkomstig zijn van etens waren wordt door Den Ouden la chend aangehoord. „Nou, er zat wel degelijk crème op, en niet alleen op de vloer De zaak ligt nu bij de verze kering Wij hebben er alle vertrouwen in dat de schade goed geregeld wordt." moet echter rekening mee worden gehouden dat bij de provincie en in laatste instantie de Raad van State nog bezwaren zullen worden ge maakt tegen het plan, onder andere op dit punt. Hangende deze procedu res kan de rechtsgeldigheid van het plan dan nog geruime tijd op zich la ten wachten en zit men in het seizoen 1997 met hetzelfde probleem. Een tot restaurant omgebouwd lichtschip is gistermiddag vlakbij de Vliehors gezonken. Het schip was, voortgetrokken door een sleepboot met de naam „Sveasund" van het Deense Kors- oer via Cuxhaven op weg naar Tilbury. Het oude gevaarte was in slechte staat. Het maakte licht slagzij doordat er water naar binnen liep. Wegens de weersomstandigheden wilden de Denen schuilen in Den Helder, maar de toegang werd hen geweigerd uit angst dat het lichtschip in de haven zou zinken. Vervolgens besloten ze koers naar Vlieland te zetten, maar ook de toegang tot het Stortemelk werd hen geweigerd. De betrokken autoriteiten wilden eerst meer gegevens over de toe stand van het lichtschip voordat vrije doorgang zou worden verleend. De sleepboot „Typhoon" zette om die reden vier personen met twee pom pen aan boord van het Deense vaar tuig. Die werden er rond drie uur in allerijl afgehaald, daar het schip nog meer slagzij maakte. Kort erna ver dween het geheel onder water Het 35 meter lange lichtschip had geen motoren of gevaarlijke stoffen aan boord en is dus geen acuut gevaar voor het milieu. Twee keer in korte tijd is geprobeerd een auto te stelen op Texel. In de nacht van donderdag op vrijdag werd een rode lelijk eend aan het Achterom opengebroken Het stuurhuis werd vernield en draden werden doorver bonden. maar de daders kregen de wagen met aan de praat. Schade voor de 37-jarige eigenaar uit Den Burg bedraagt zo'n ƒ1200,-. Achter een huis aan 't Mienterglop bij De Koog werd in de nacht van zon dag op maandag een rode VW Golf opengebroken door het linker portier raam stuk te slaan De stuurkolom werd kapot gemaakt en nadat draden werden doorverbonden startte de wagen. Het stuurslot bleef echter hangen, zodat de auto niet van het erf kon worden gereden. De daders ko zen het hazepad. De auto is van een 38-jarige man uit De Koog e inhoud van allerlei crè mepotjes werd uitge smeerd over bedden, vloe ren en stoelen, tubes wer den leegaespoten tegen wanden en plafond. De minibar werd omge keerd en lege flessen keilden ze door het raam Het was een WAL GELIJKE VERTONING Ze waren STRAAL BEZOPEN en maakten er een enorme puinhoop van. Ik schaamde me dood,' zegt een oog getuige, die om begrijpelijke rede nen beslist anoniem wenst te blij ven. De ploeg van VERONICA, onder aanvoering van de anders altijd zo schijnbaar in zichzelf gekeerde en bedeesde Onderweg naar Morgen acteur PIM VOSMAER. verstoorde op bruuske wijze de nachtelijke rust m het statige Texelse Hotel Opduin bij het dorpje De Koog. Met zijn ploeggenoten MARISKA HUL SCHER altijd zeer geïnteresseerd m de escapades van anderen en JEROEN SMITS, presentator van Veronica's Call Tv bouwde Vos maer een feestje waar o a ook mu sicalster ERNST DANIEL SMID zich met onbetuigd liet Twee dagen na 'DE NACHT VAN HULSCHER EN VOSMAER' moet HARRIE WUIS, directeur/eigenaar van Hotel Opduin tot zijn spijt aan Privé bekennen. 'De relatie met dit gezelschap is niet prettig verlo pen...' Aanvankelijk probeerde zijn mana ger C. DEN OUDEN de gevolgen ▼van het bacchanaal nog enigszins af te zwakken. Hij zei: 'Er zijn wat on gelukjes gebeurd, maar dat gebeurt wel vaker We drinken toch allemaal wel eens een glaasje te veel7 Nee, ik zeg u niet hoe groot de schade is, dat vind ik niet zo netjes tegenover de betrokkenen Het is inderdaad pist dat wij foto's van die kamers rebben gemaakt, en de AVRO hier- nee hebben geconfronteerd. Maar ik wil er verder niets over zeggen, informeert u maar bij de AVRO, die is door ons volledig op de hoogte gebracht.' de schawl bemidrj slotte i fen', j tust leidirl ALLEvJ het de v mei ma\ï doenl Bovenl van slip begmtF hand worden beetje d elke kef offersj MAYA MAS l kwetsurS De opnamen van het SBS 6 pro gramma Over de Roooie gaan van daag weer niet door. „We hebben een zonnige dag nodig en de ver wachting laat niet te wensen over", aldus een produktiemedewerkster. Het uitstel is tot nader orde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 1