Meer te doen voor Oosterender jeugd Wethouders willen geen compromis Cjroen ^warLr Jexelin het harL> kampeerders mogen deze zomer blijven ollege schrijft boeren aan, maar: Na vernielingen uit verveling: Scheren en melken in Den Hoorn NB-status deel Razende Bol EUREKA M# ien voor Texel il opheldering Onervaren surfer door wipperploeg aan wal gebracht Meer drank dan bloed Gevaarlijke kruising eerder aangepakt? Geen windmolens in de PH-polder Inbraak DE VAKANTIEKRANT Drankrijder tegen slagboom VERDER "\T in dit l\ummer TEXELSE®COURANT L oio Wlmfllets TUINCENTRUM INaiïA moerbeek Vogels Gouden Boltje Duikers verstoren werk archeologen Van Tasjes kamperen bij de boer Veel animo voor fietsdriedaagse Per ambulance naar Den Maag Ambtenaren werken „blad voor blad" Pijlsnel richting 45.000 slaapplaatsen Harry: zó word je rijk 2 2 3 3 5 5 5 Raad niet klaar met buitengebied tenonopvallend hoekje van de lenpagina. Zo zal het u zijn 93an, dat de start van Tour de ipeerboeren hoeven gasten die deze zomer al hebben oekt, niet weg te sturen. Weliswaar mogen van de naarse rechtbank niet méér dan vijf tenten of caravans iet erf staan, maar volgens b en w is het ondoenlijk om laakte afspraken nu nog te annuleren. Wel moeten de ren nieuwe gasten weigeren als het aantal daarmee en het maximum van vijf per erf komt. gedoogregeling in het geweer kwam, zei gisteren opheldering te zullen vra gen bij de gemeente. „We willen snel duidelijkheid hebben over wat de ge meente nu van plan is. Als het ant woord onbevredigend is, zullen we eventueel een kort geding aan spannen", aldus Stam. Hij benadrukte dat Tien voor Texel niet tegen kamperen voor de boer is. „Maar wel tegen de gedoogregeling, waarmee de gemeente probeert haar beleid erdoor te drukken. De rechter stelt ons in het gelijk, daaruit blijkt dat we goede argumenten hebben," Vol gens Stam zal Tien voor Texel niet eisen dat reserveringen ongedaan mtwoordde wethouder Daan ingdinsdag op vragen van de Eenteraad. Volgens Schilling en b en w geen andere keus lich neer te leggen bij de uit- gk van de Alkmaarse recht- inzake het kamperen bij de De rechter bepaalde dat het r Asegedoogbeleid (acht tenten loerenerf) niet rechtmatig is. waar zijn volgens de wet tien sereenheden toegestaan, de gemeente Texel heeft IS,Is het aantal van vijf officieel geld. De gemeente wilde extra tenten gedogen zo- liet nieuwe bestemmings oog niet van kracht is. Spraak komt zéér ongelegen, ik voor het seizoen", aldus „Er Is geen beroep tegen ij,dus we hebben het maar uit bi Het college heeft besloten ■Kgvaardig mee aan de gang rt Alle kampeerboeren krijgen «een brief met de uitspraak en sequenties. Gemaakte afspra- met te annuleren, nieuwe af- n niet te tolereren." meente is van plan te controle er met na de brief nog extra tnngen tot acht eenheden wor- igenomen. Het gaat om schrif- reserveringen, met mondelinge xen neemt de gemeente geen gen. Volgens de gemeente zijn estermgen die door boeren zijn n voor acht eenheden voor ei- Ko, omdat de toestemming bij len was Van de zotte «Stam van de vereniging Tien Texel, die met succes tegen de worden gemaakt „Het is niet de bedoeling om de boeren onderuit te schoffelen. Die drie tenten wegjagen zou van de zotte zijn." Broodnijd? Dick Drijver (Texels Belang) hekelde het naar de rechter stappen door Tlen voor Texel. „Ik heb er geen goed woord voor over Deze actie dient geen enkel doel en geeft grote proble men voor dit seizoen." Ook Jan Kool hof (CDA) liet zich in deze zin uit. „Niemand wil er een rotzooi van ma ken. Het kamperen bij de boer is een druppel op een gloeiende plaat en toch wordt er een halszaak van ge maakt. Is er soms sprake van brood nijd?" Erna Eelman (VVD) wees er op dat het kamperen bij de boer een groot deel van de schaarse, nog uit te ge ven slaapplaatsen opslokt. „In één jaar zijn 954 slaapplaatsen uitgege- Lees verder pagina 5 nieuwtjes halen nooit dat de start van Tour de "tce in 1999 op Texel voor- til van de baan is. Waarom? 9alisatorische problemen tos- I's vanzelfsprekend op. want hebben al voor heter vuren Haan Een select groepje "aanstaande Tesselaars on- itiandelde in het diepste ge- ia met de Tourdirectie. Men 3«1de zich voor op een glo- us evenement, waarin Het Wen Boltje moest stralen als Wetseiland van Europa. Eigen held, dikke bult dat het niet r9aal. Afgelopen weekend ■sten de renners acrobatische Moeren uithalen om zich niet Pletter rijden tegen honderden keersobstakels in het ehantse. Bij ons is de situatie - "p' eet zo erg Wegen en schap worden binnenkort S verder ontsierd door roton- meer drempels en kuilen, hels en gaten, bobbels en ePPels. verkeerslichten en alles mdig lijkt om iedereen lang- "er (e /afen rijden. Met wat P-'Seduld. verdraagzaamheid el gaspedaal onder controle s troep helemaal niet nodig a'dat blijft de zwaarste toer. Horszei Sinds een halfjaar zorgt een groep jeugd voor overlast in Oosterend. Herhaaldelijk kwam het tot kleine vernielingen, baldadigheid en dief stalletjes. „Uit verveling", aldus de groep. Dinsdag vond in dorpshuis De Bijenkorf een verhelderend ge sprek plaats tussen de groep, de dorpscommissie, jongerenwerk ster Carla Schrama en de politie. Als de jeugd probeert zich beter te gedragen, zullen in het dorp meer activiteiten voor hen worden geor ganiseerd. Gisteravond bracht de jeugd de goede voornemens in de praktijk door gevels en deuren rond het dorpshuis te ontdoen van graffiti. De groep be staat uit 15 a 20 jongens en meisjes rond een kleine „harde kern". Zij trek ken in de vroege avond door Ooster end en maken het af en toe te bont. Zo richtten ze o.a. vernielingen aan bij het dorpshuis, bekladden ze muren, pleegden ze kleine diefstallen en ver nielingen en gedroegen ze zich ver velend tegenover ouderen en gasten van een bungalowpark. Dit leidde tot ergernis bij veel bewoners, van wie een aantal aangifte deed bij de poli tie. Samen om tafel De dorpscommissie nam het initiatief om de hulp in te roepen van de poli tie en de jongerenwerkster. Dinsdag bespraken de betrokkenen de proble men eerst met elkaar en zochten daarna de groep in Oosterend op. Het lukte om nog dezelfde avond met el kaar om tafel te zitten. De jeugd vertelde dat er voor hen niets te doen is in Oosterend en dat ze daarom maar wat op straat rond hangen Zelf waren ze er eigenlijk ook Emanuel Elzs uit Drachten stak gistermiddag bij De Koog met zijn surfplank van wal hoewel hij geen enkele ervaring had met surfen in zee. Mede door de harde zuidwes telijke wind kwam hij in problemen en kon niet meer naar de kant ko men. De strandbewakers van de Texelse Reddingsbrigade zagen dat de jon gen op zijn plank was gaan zitten, kennelijk vermoeid. Het was echter niet duidelijk dat hij in nood was om dat hij met het bekende noodsein (ar men rechtstandig of gekruisd boven het hoofd) gaf. Toen uit andere geba ren werd afgeleid dat er toch wat aan de hand was, begon de actie. De motor van de gemeentelijke redding boot van de bewakingspost weigerde echter aan te slaan hoewel deze kort tevoren nog had proefgedraaid. Daarom werd via de kustwacht de rubberboot „Zalm" van de wipper- ploeg gealarmeerd Deze had de surfer, die inmiddels tot voorbij paal 21 was afgedreven, snel bereikt en bracht hem met zijn plank naar het strand Een 57-jarige man uit Den Hoorn werd in de nacht van dinsdag op woensdag op de Pontweg aangehou den voor alcoholcontrole. Dat hij nog kon rijden lijkt een wonder: hij blies 900ug/l Dat is ruim vier maal de toe gestane hoeveelheid. Zijn rijbewijs werd ingenomen. De man is eerder onder invloed aangetroffen. De poli tie eist dat hij een keuring ondergaat om vast te stellen of hij geestelijk en lichamelijk nog wel in staat is om een auto te besturen wel achter dat het zo niet langer kon. Voor de meisjes van de groep was aan de Slotskolk al wel een caravan geplaatst, maar die is zó klem dat de jongens er bij kunnen Een oplossing voor de problemen was dus nog niet gevonden. Afgesproken werd dat de groep con tact zal houden met de dorps commissie. Wellicht kan in samen werking met het Jeugd- en Jongerenwerk Texel een eigen ontmoetingsplek in Oosterend wor den gecreëerd „Misschien kan het jongerenwerk helpen bij het opzetten van een soos", aldus Carla Schrama. Daarnaast zal de Oosterender jeugd voortaan worden uitgenodigd voor bepaalde groepsactiviteiten van het Jeugd- en Jongerenwerk. Onder het motto „voor wat hoort wat" beloofde Schrama dat ze deze zomer iets leuks voor de jongeren organiseert als tot en met 10 augustus geen klachten meer over de groep binnen komen Zij wil de waterskiclub vragen of het mogelijk is met de jeugd een middagje te waterskiën. Marianne Hoven van de dorps commissie toont zich blij met de ge maakte afspraken „Het is de moeite van het proberen waard." Volgens haar is de dorpscommissie bereid om mee te denken en -helpen, als de jeugd tenminste ook haar goede wil toont Deze oplossing betekent met dat de politie niets meer met de aangiftes doet. De politie zal van een aantal zaken, zoals vernielingen en de dief stal van tuinstoelen, proberen de da ders te achterhalen. Herman Barhorst ontdoet gerou tineerd een schaap van zijn vacht. Hij was een van de zeven scheerders die gisteravond een gooi deden naar het Texels kam pioenschap schapen scheren, maar kwam met 2598 punten niet verder dan de vierde plaats Eer ste werd Sjirk Brans die van de juryleden Johan Bakker en Dirk Roeper 2703 punten kreeg, wat vooral te danken was aan snel heid. Hij wist een schaap netjes te scheren in 1 minuut en 51 se conden1 Tweede werd Barend Albers (2621 punten), derde Jacob Jan Zijm (2618 punten), vijfde Eric Bakker (2344 punten), zesde Ard Plaatsman (2281 pun ten) en zevende Harry Bakker (2246 punten). Volgens traditie werd bij de start van de serie Hoornder donderda gen ook een kampioenschap schapenmetken gehouden Dat werd gewonnen door Siem Plaatsman uit De Waal Tweede werd Mar van Maldegem-Bemt uit Eierland. Derde Cor Reijnders. vierde Wim Jan bak ker. vijfde Henk Smit. zesde Kees Kikkert en zevende Arie Brans Ook mensen uit het publiek mochten schapen melken en de aldus gewonnen melk proeven De zestig schapen die voor het evenement waren ingezet waren afkomstig van Frans Bakker (Foto Harry de Graaf) Na veilig op hel droge te zijn gezet pakt surfer Emanuel zijn spullen bij elkaar, luisterend naar de vermaningen van een strand- bewaakster (links). polo Harry do Graal! Het rijk wil de Razende Bol onder de natuurbeschermingswet plaat sen, maar is daarbij op fel verzet van Texelse zijde gestoten. Er is een compromisvoorstel gedaan, maar de meerderheid van het col lege wil daar niets van weten. Het risico bestaat dat de aanwijzing nu wordt opgelegd. Het compromisvoorstel bestaat eruit dat de hele Razende Bol weliswaar onder de NB wet wordt geplaatst, maar dat slechts een deel wordt af gesloten voor publiek. Jaarlijks zou Wellicht wordt het kruispunt Bern- hardlaan-Schilderend in Den Burg al spoedig aangepast. Momenteel staat reconstructie van de kruising, die hoog in de Texelse top 10 van ge vaarlijke verkeerspunten staat, pas in 1999 op de gemeentelijke investe ringslijst Te laat, vinden verschei dene raadsfracties Tijdens de be spreking van het beleidsplan 1997-2000 drongen Groen Links, PvdA en VVD er op aan om al eerder aan de slag te gaan. Wethouder Pos ter liet doorschemeren dat het college daar ook zo over denkt. Volgens het nieuwe bestemmings plan buitengebied zijn kleine clusters windmolens alleen toegestaan langs de dijk tussen de polders 't Noorden en Eierland. De raad stemde dinsdag de lokatie Prins Hendrikpolder af, omdat de molens dan te dichtbij de Waddenzee zouden liggen. Slechts Gerard Weijers (Texels Belang) vond dat de turbines daar wél thuishoren en in Eierland met. Erna Eelman (VVD) wees de plaatsing totaal van de hand: windmolens verstoren vol gens haar het landschap te veel Het bestemmingsplan staat een mast- hoogte van maximaal 40 meter en een tiphoogte (mast plus wieken) van 65 meter toe het af te sluiten deel moeten worden bepaald door de Beheers Overleg Groep Texel (BOGT), waar de ge meente uiteraard deel van uitmaakt Gevolg van het voorstel is dat bijvoor beeld het deel van de Bol waar zee honden komen wordt afgesloten. Maar als er geen zeehonden zijn, zou het kunnen zijn dat er geen gebied wordt aangewezen. Aan de andere kant is het echter ook mogelijk dat de hele Razende Bol wordt afgesloten als de zeehonden zich verspreiden. „De NB status moet voor dit compro mis voor de hele plaat gelden, om delen via een artikel 17 procedure te kunnen afsluiten", verklaart een ge meentelijke woordvoerder De wethouders wijzen het compro misvoorstel van de hand. Zij willen zich vasthouden aan het standpunt dat Texel via de recreatieverordening best zelf op de Razende Bol kan pas sen. De burgemeester vindt het ver standiger wél in te gaan op het minis teriële voorstel, daar dan tenminste nog enige inspraak mogelijk is Maar aangezien de meeste stemmen gel den wordt het compromis van de hand gewezen In de nacht van dinsdag op woensdag is ingebroken in een clubgebouw aan de Roggeslootweg in De Cocksdorp. De dader brak een raam aan de ach terzijde van het gebouw open. Het enige dat wordt vermist is een tele foontoestel. Dinsdagavond werd een ongeveer 16-jarige jongen gezien in de buurt van het clubgebouw. Vol gens getuigen hield hij zich er „ver dacht" op. De politie stelt een onder zoek in Iedere vrijdag verschijnt de Vakantiekrant met activiteiten die in een week op het eiland zijn te doen Organisatoren kunnen deze opgeven bij Ruud Nooij, te lefoon 31 50 34. Evenementen moeten minstens een week voor verschijning van de krant worden gemeld, anders kunnen ze niet meer worden opgegeven. ERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 11095 VRIJDAG 5 JULI 1996 Uitgave. Uitgeverij Langeveld en de Rooy bv slraat 10, 1791 AC Den Burg, telefoon 0222 36 26 00 Advertenties/abonnementen/bezorging: telefoon 0222 - 36 26 00, fax 0222 - 31 41 11 VERSCHIJNT DINSDAGS EN VRIJDAGS. lEMENTSPRIJS /54,55 PER HALF JAAR, LOSSE NUMMERS 1,50 Redactie: tel. 0222 - 36 26 20, fax 31 41 11 Buiten werktijd: Frans Hopman, Pater Witteplein 27, Den Burg, tel. 31 54 72 B g.g 06 - 53 14 91 08, 06 - 52 78 43 20 of 06 - 53 16 86 57 Een 30-jarige automobilist uit Den Helder reed dinsdag om 05.00 uur dwars door een slag boom bij het Teso opstelterrein aan 't Horntje. De schade werd ontdekt terwijl de man de eerste boot al opreed, zodat de politie hem niet meer kon aanhouden. In Den Helder werd hij echter op gewacht, waarna al snel bleek dat de man teveel had gedron ken Hij werd meegenomen naar het bureau en blies 415 ug/l (maximaal 220 is toegestaan). De man krijgt met alleen een pro ces verbaal wegens rijden onder invloed, maar ook omdat hij na een aanrijding is doorgereden Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van. drogistcry parfumerie, fotohandd CiïYHEüBEl meubelhandel en interieurverzorging b v en de Er is nog een vergadering nodig voor de behandeling van het bestem mingsplan buitengebied De raad kwam dinsdag niet verder dan 91 van de totaal 253 ingediende zienswijzen. Burgemeester Van Rappard trachtte het tempo er in te houden, maar de raadsfracties grepen de gelegenheid aan voor uitgebreide beschouwingen. Bovendien werd 's middags eerst gepraat over de beleidsnota 1997- 2000, wat geruime tijd in beslag nam 's Avonds om elf uur, na acht uur ver gaderen, werd besloten de zitting komende dinsdag om 14 00 uur voort te zetten De reguliere raads vergadering volgt daarna.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 1