(jrocn "Zwartsjexeh in het L, Politie: registratie jasten ondeugdelijk Ambulance total loss na botsing N Waarschuwing logiesvertrekkers Brandweer bevrijdt slachtoffer uit wrak Woning telt mee, dus bedrijf nog groter Acht drugsarrestaties in Koger uitgaansleven tL wil gesprek iver oplossing oertjes gooien imen auto's in Dinoshow „30%-Maatregel" buitengebied: Handel en gebruik XTC toegenomen VERDER IN DIT lummer Nachtvergunning Beerekuil verlengd? 2 Drukke tijden voor Ezelvereniging 2 Boswijk slaat twaalfde Tesseltoernooi op weg 5 Zoektocht op zee 5 Politie bekeurt te snelle taxichauffeurs 7 Kioskhouders mopperen 7 Tweetal steelt van boerderij Besluit over hoed valt in augustus Gewijzigd plan straks ter visie TEXELSE^COllRANT ERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 11098 DINSDAG 16 JULI 1996 Redactie: tel. 0222 - 36 26 20, fax 31 41 11 Buiten werktijd: is HopmSn, Pater Witteplein 27, Den Burg, tel. 31 54 72 I 06 - 53 1 4 9 1 08, 06 - 52 7 8 4 3 20 of 06 - 53 16 86 57 Redactie: tel. 0222 - 36 26 20, fax 3141 11 Buiten werktijd: Gerard Timmerman, Schoorwal 11, Den Burg, tel. 31 46 87 B g.g. 06 - 53 16 86 57, 06 - 53 14 91 08 of 06 - 52 78 43 20 lolitie heeft gisterochtend een controle gehouden bij chillende logiesverstrekkers. De gastenregisters waren lens de politie bij drie bedrijven niet in orde, omdat ver- ndwas van alle bezoekers een legitimatie te vragen. De effende bedrijven krijgen geen boetes, wel een waar- jwing. Het bestuur van de Texelse Vereniging van iesverstrekkers (TVL) wil de kwestie vandaag met de lie bespreken. verband met familieomstandigheden Ook moet de politie soms personen identificeren naar aanleiding van een ongeval, ziekte of overlijden „De afgelopen tijd is gebleken dat de registratie van personen soms te wensen overlaat", zo staat in de brief. Vermeld wordt waaraan de logies verstrekkers zich moeten houden. Na vertoon van een geldig reisdocument of identiteitsbewijs moet tenminste de voor- en achternaam van iedere gast. de woonplaats, dag van aankomst en vertrek en de wijze van legitimatie worden bijgehouden. „Het TVL-bestuur heeft aan het ver zoek van de politie voldaan", laat secretaris Gerard Zoetelief des gevraagd weten. „We hebben een afschrift in april met de stukken van de ledenvergadering meegestuurd. Alle leden hebben de informatie dus ontvangen, maar misschien heeft niet iedereen het gelezen. Daarnaast is nog een aantal bedrijven géén lid van TVLrt' Zoetelief toont zich verrast door de controle. „Ik had gedacht dat het niet zo'n vaart zou lopen Maar misschien hadden we ons na die brief in januari moeten realiseren dat er méér achter stak." olitie bezocht in totaal zes be- sn. Bij drie logiesverstrekkers >n Burg bleek de registratie in Drie bedrijven in De Koog en allemaal in overtreding. Er overleg tussen gemeente, ie en justitie. tie is het vervolg op een brief die mid Rob Out van de Texelse in januari j I. aan TVL stuurde irzocht het TVL-bestuur om de ileinformeren over de wettelijke een register bij te houden Een gastenboek kan van belang zijn politie bijv iemand zoekt in ieramen van old timer-auto's [Oien hebben twee 13-jarige js uit Oberhausen (Du) vo- «ek flinke schade aangericht koog. Ze werden op heter- belrapt en in de kraag gevat. aal werden de ruiten van vijf »s vernield. In één geval gooi- e het raam in met een accu, an het zuur de bekleding van ito ruïneerde. Ze werden ge loen ze in een auto langs de mièweg huishielden. In overleg Ie ouders van de knapen wordt fiade aan de eigenaars ver- Gele kaart De TVL-secretaris wil zich verder nog met over de zaak uitlaten. „Ik denk dat het verstandig is om eerst een praatje te maken met de politie over hoe het nu verder moet." Gisteravond laat zou hij hierover overleggen met voorzitter Harry Wuis. Zoetelief zei te hopen dat de politie de logies verstrekkers de kans geeft de zaken zelf te regelen. „Nu niet verder gaan dan het uitdelen van gele kaarten, zodat TVL bijvoorbeeld kan zorgen dat elk bedrijf formulieren krijgt voor een goede registratie. Daarnaast zul len we ons laten informeren wat nu werkelijk verplicht is Vechtpartijtje Eén van de ovedreders, Frits Lange- veld van hotel De Toekomst uit De Koog. vermoedt dat de zaak wordt aangegrepen voor een proefproces Hij is verontwaardigd omdat hij denkt dat de politie het speciaal op zijn be drijf had gemunt. „Vorige week was er een vechtpartijtje waarbij gasten van mijn hotel waren betrokken Nor maal schrijven we iedereen in -we houden ook keurig het toeristen belasting-register van de gemeente bij-, maar toevallig was dat bij die jon gens nog met gebeurd." Langeveld kon met aantonen dat alle gasten zich hadden gelegitimeerd. „Ik heb ook eerlijk gezegd dat dat met het geval is. Volgens mij voldoet met één Texelse logiesverstrekker aan die eis Om deze stelling te staven, belde Langeveld gistermiddag met zo'n twintig hoteliers en verhuurders in en rond De Koog „Op één uitzon dering na vraagt niemand alle gasten naar een legitimatie. Meestal gebeurt dat alleen bij de eerst aankomende van een stel gasten." Voor zijn nalatigheid kreeg Langeveld een proces verbaal en een boete van 5.000,-, het maximale bedrag vol gens artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht. „Misschien heb ik wel een oplossing voor het probleem'zegt Langeveld sarcastisch, „ledereen legitimeren bij of op de boot en voor men van boord gaat een formulier met logeeradres invullen. Stupid simple!" Flairck. Voor het optreden van de muziekgroep Flairck tijdens het Gou den Driehoekfeest eind juli heeft de organisatie de gemeente een finan ciële bijdrage gevraagd. Er wordt een bedrag van ƒ2500,- overgemaakt. De onherstelbaar beschadigde ziekenauto, nadat deze was geborgen. De brandweer is in de nacht van zondag op maandag ruim een uur bezig geweest met het bevrijden van een slachtoffer uit een veron gelukte auto. Het ging om een 28-jarige vrouw uit Den Burg die even na middernacht met de auto in een flauwe bocht van de Laagwaalderweg ter hoogte van hoeve Agricola in de rechterberm raakte Toen haar 33-jarige vriend het stuur greep om de wagen weer op de weg te krijgen, leidde dat tot een schuiver waarbij de wagen een slag draaide en aan de andere kant van de weg achteruit in de droge sloot be- uifrak hangt in de takels bii Toon Schoenmaker (links). Van de voorkant is neerover. Het dak werd voor de helft door de brandweer verwijderd. De nieuwe ziekenwagen van de Ambulancedienst Texel werd gis teravond totaal vernield toen hij werd aangereden op het kruispunt Pijpersdijk-Nieuwlanderweg. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij. De chauffeur die de aan rijding veroorzaakte liep een her senschudding op. Het ongeluk gebeurde omstreeks 18.00 uur toen de ambulance voor een spoedeisend ziektegeval op weg was naar De Cocksdorp. Hoewel zwaailichten en sirenes waren inge schakeld kreeg de wagen geen voor rang vap een van de Pijpersdijk ko mende automobilist. De botsing gebeurde met zoveel geweld, dat de ambulance tientallen meters door de lucht vloog en op 63 meter afstand van het kruispunt in de berm terecht kwam, vervolgens in de sloot kan telde en daar op zijn kop bleef liggen. Dank zij gordels en airbags bleven chauffeur Sjoerd Eelman en ver pleegkundige Riny Roeper onge deerd en wisten zich rustig te bevrij den Ze hadden alleen een nat pak opgelopen De ambulance was in een onherkenbaar wrak veranderd Ver band, mediciinen en medische hulp middelen waren er tijdens de buiteling aan alle klanten uitgevlogen en lagen voor een deel in de sloot. De brand weer werd ingeschakeld om gekleed in waadbroeken spullen uit het water te halen De wagen van de andere partij liep een enorme deuk op ter hoogte in het podier van de bestuur der 'en is waarschijnlijk ook niet te herstellen. De patiënt in De Cocks dorp werd later met de andere zieken- (Foto Harry da Graaf) wagen van de ambulancedienst op gehaald, De verongelukte ambulance was nog maar vier maanden oud en heeft met inboedel en inrichting rond de drie ton gekost. In afwachting van de aan schaf van een nieuwe, zullen tijdelijke voorzieningen worden getroffen. Vandaag zou de ambulancedienst al weer over een tweede wagen be schikken. Het kort geding dat de Koger onder nemer Frits Langeveld had aange spannen tegen de gemeente over het afgeven van een vergunning voor de Dinosauriërs-show in de Stappe- landhal, is vrijdag met doorgegaan. De zitting is opgeschort. Langeveld zet de zaak wel door. werkers buigen zich over de in de sloot liggende auto, waarin zich nog de gewonde bestuurster bevindt. (Fotos Frans Hopman) landde. De bestuurster droeg geen gordel en kwam door de schok onder het stuur terecht waar ze bekneld bleef zitten. De vriend, eigenaar van de zeven jaar oude auto, kon op ei gen kracht naar buiten kruipen Door een tot dusver onbekende werd alarm geslagen waarop ambulance, arts, politie en de brandweer uitrukten. Voorzichtig Met de apparatuur van de hulp verleningswagen van de brandweer werd de wagen opengeknipt Om het muurvast zittende slachtoffer vrij te krijgen moest het materiaal waartus sen ze bekneld zat bij stukjes en beet jes worden gesloopt en opzij getrok ken. Omdat dit zeer voorzichtig moest gebeuren, voortdurend in overleg met de ads, was dit een langdurig karwei Om wat meer ruimte te krijgen werd het enigszins geknikte wrak met de lier van de hulp-verleningswagen een stuk de berm opgehaald en daarbij recht getrokken. De verpleegkundige van de ambulance verzorgde intus sen de vrouw die bij kennis was en er niet levensgevaarlijk aan toe leek. Ernstig Er was weinig meer van de auto over toen het slachtoffer geheel was vrij gemaakt en de ambulance kon wor den ingedragen. Met haar vriend werd ze met een extra boot naar het Gemim-ziekenhuis vervoerd, waar bleek dat de verwondingen ernstiger waren dan zich eerst liet aanzien. De vrouw heeft zwaar nekletsel en haar vriend inwendige kwetsuren. Het tweetal was die avond uit geweest in De Koog Na terugkeer in Den Burg waren ze nog een rondje gaan rijden Omdat de man had gedronken, liet hij de wagen besturen door de vrouw, die echter geen rijbewijs heeft. Bedrijven in het buitengebied kun nen in de praktijk méér uitbreiden dan 30%. Dat komt omdat de ge meente bij de berekening van de oppervlakte de bedrijfswoning meetelt. Tijdens de behandeling van het be stemmingsplan buitengebied door de gemeenteraad kwam deze uitleg van de nieuwe ,,30%-maatregel" niet dui delijk tot uiting. Toen werd telkens gesproken over een 30% uitbrei- dingsmógehjkheid voor alle bedrijven in het buitengebied. Dit percentage geldt echter voor de totale aanwezige bebouwing (bedrijf plus woonhuis). Dat blijkt uit een toegevoegd ant woord van b en w inzake de aanvraag van N. van Heerwaarden om zijn bouwbedrijf aan de Kogerweg te mogen uitbreiden. Over deze kwes tie waren door Van Heerwaarden zelf en zijn buurman O J. Goënga ziens wijzen ingediend (zie ander artikel in deze krant) Van Heerwaarden ging uit van de huidige oppervlakte van zijn bedrijf, 200 m2. Hij mocht nog 50 m2 uitbreiden, maar verzocht om een verdubbeling. B en w hanteerden in eerste instantie ook 200 m2 als uit gangspunt. maar in een „erratum" kwam het college uit op 391 m2 Dit Bij controles in het centrum van De Koog heeft de politie vorige week en afgelopen weekend in totaal acht drugshandelaars en/of ge bruikers opgepakt. Ze probeerden cocaïne, maar voornamelijk XTC- pillen te verkopen. Omdat de in druk bestaat dat in het Koger uitgaansleven in toenemende mate drugs worden gebruikt en verhan deld zal de politie in de badplaats de komende tijd vaker controleren Bij een controle in De Koog hield de politie woensdagavond kort na mid dernacht drie inwoners van Koog aan de Zaan (eén van 23 jaar en twee van 16) aan, die verdacht werden van handels in drugs. Bij hen werden XTC-pillen aangetroffen en één droeg opmerkelijke verschil weiu veroor zaakt doordat het college nu de wo ning erbij had opgeteld De totale bebouwde oppervlakte (391 m2) mag dus 30% (119 m2) groter worden. Weliswaar geen verdubbeling, maar aanmerkelijk méér dan 30% van 200 of 250 m2 Navraag bij de afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente leed dat het gaat om een beleidswijziging Volgens de voorschriften van het be stemmingsplan viel de woning eerst onder de woonbestemming. Maar nu worden woonhuis en bedrijfsruimte beschouwd als éen bestemmingsvlak dat tot een bepaald maximum mag worden bebouwd Wie zijn werkplaats vergroot, houdt dus minder over voor uitbreiding van het huis en andersom. De oppervlakte van woningen is in het nieuwe bestemmingsplan overigens aan een maximum van 85 m2 gebon den (zie vorige krant) Ambtelijk was voorgesteld om het uitbreidingspercentage per geval te bekijken om ongewenste situaties te voorkomen, maar het college besloot om één lijn te trekken. Bij alle bedrij ven in het buitengebied wordt daarom de woning meegeteld bij het bereke nen van de uitbreidingsmogelijkheid, die in alle gevallen maximaal 30% mag bedragen De politie heeft vrijdag een 27-jarige en een 34-jarige Belg aangehouden, die bij een boerderij aan de Nieuw- landerweg goederen hadden gesto len. Het tweetal was enkele dagen ervoor al bij de boerderij gesignaleerd en kort hierop bleek dat goederen waren gestolen. Bij onderzoek wer den de vermiste spullen in het door hen gehuurde appartement aange troffen. Beiden bekenden de diefstal. De Raad van State doet komende maand uitspraak over óe veelbespro ken „hoed" van hotel Greenside in De Koog. De gemeente eist, ondanks een negatieve uitspraak van de Alkmaarse rechtbank, nog steeds dat Greenside de opbouw van het dak moet verwijderen Donderdag werd de kwestie in Den Haag behandeld Aan de hand van de zitting viel niet te zeggen welk besluit de Raad van State zal nemen. De gemeenteraad heeft het sein op groen gezet, maar het nieuwe be stemmingsplan buitengebied is nog lang niet rechtsgeldig. Binnen kort wordt het ontwerp met alle wijzigingen opnieuw ter visie ge legd. Zowel bezwaarmakers als anderen kunnen hierop weer rea geren. Tegelijk gaat het plan ter beoordeling naar de provincie. cocaine bij zich. Ze werden in hech tenis genomen. Van donderdag op vrijdag arres teerde de politie vier personen uit Hengelo, die ervan werden verdacht drugs te gebruiken, dan wel te ver handelen. Het betrof een 21 -jarige en een 20-jarige man en twee 18-jarige meisjes. Ze bekenden wèl XTC te gebruiken, maar er niet in te hande len. Zaterdagnacht hielden agenten een 25-jarige man uit Zaanstad aan, die in het bezit bleek van 16 XTC-pillen De man zou hebben gedeald in een disco. De verscherpte controle op drugs gebruik- en -handel is een gevolg van het beleid van de politie. Officieel is het bestemmingsplan nog met helemaal de raad gepasseerd. Over één punt, de bestemming van het loonwerk- en transportbedrijf van Werner Dros in Harkebuurt staakten afgelopen week de stemmen. De kwestie komt komende donderdag in de uitgestelde raadsvergadering op nieuw aan de orde De medewerkers van de afdeling ruimtelijke ordening zijn inmiddels druk bezig met het verwerken van alle aanpassingen van de raad Zodra dat achter de rug is, krijgt het publiek de kans om op het gewijzigde concept te reageren. Dit zal via de gemeentelijke advertentierubriek in de Texelse Cou rant worden bekendgemaakt. Degenen die tijdens de eerste inspraakronde een zienswijze heb ben ingediend, kunnen opnieuw rea geren als hun verzoek niet of niet volledig is gehonoreerd Daarnaast kan ieder tegen de wijzigingen in het plan bezwaar maken. In beide geval len geldt dat de zienswijzen moeten zijn gericht aan Gedeputeerde Staten van Noordholland (GS). Tegen din gen die niet zijn gewijzigd kan men géén bezwaar maken. Indieners van zienswijzen krijgen schriftelijk bericht. Gezien de tijd die nodig is voor de verwerking kan dit even duren De gemeente is verplicht het gewij zigde ontwerp-plan binnen vier we ken op te sturen naar de provincie GS hebben vervolgens een half jaar de tijd om te reageren. (ADVERTENTIE) Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 1