Cjrocn <2wartss Jexels in het hart^ College twijfelt over aanpak schuur Dros Jaap Dros: „Ik ga door tot de Raad van State!" Compromis bereikt over paracommercie Eierlandsche huis Ondanks harde taal van wethouder: Boogaard mag bouwen van collegepartijen Bezwaarmakers vechten door lorszel Stilte Geen compromis Witte Kruislaan VERDER IN DIT Jummer Camping Om de Noord start modernisering 2 Jonge student gaat er ƒ3000,- op achteruit 3 Edward Bonne in de ban van spelletjes 5 Provincie moppert over illegale ontgrondingen 5 Nioz te gast bij vlootschouw suriname 7 Dronken chauffeur moet tien dagen brommen 7 Bouwvergunning Frits Langeveld in het geding Diefstal Drugshandel Drankrijder maakt brokken TEXELS E^COURANT JAN BROUWER beeld geluid DUINKER ELECTRO GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 11099 VRIJDAG 19 JULI 1996 Uitgave: Uitgeverij Langeveld en de Rooy bv rkstraat 10, 1791 AC Den Burg, telefoon 0222 - 36 26 00 Advertenties/abonnementen/bezorging: telefoon 0222 - 36 26 00, fax 0222 - 31 41 11 VERSCHIJNT DINSDAGS EN VRIJDAGS r,NNEMENTSPRUS /54,55 PER HALF JAAR, LOSSE NUMMERS 1,50 Redactie; tel. 0222 - 36 26 20, fax 314111 Buiten werktijd: Gerard Timmerman, Schoorwal 11, Den Burg, tel. 31 46 87 B.g.g. 06 - 53 16 86 57, 06 - 53 14 91 08 of 06 - 52 78 43 20 al jaren slepende probleem van paracommercie van het jandsche Huis in De Cocks- P is opgelost. Op initiatief van afdeling Texel van Koninklijke jca Nederland zijn de betrok- partijen een compromis over gekomen. Dat komt erop neer ge horecaexploitatie van het alandsche huis wordt gepri meerd en dat de gemeente geen gunning meer geeft voor grote ,(in discoavonden in de gym- I De exploitatie moet gericht op de bevolking en de toeris- jde Cocksdorp en Eierland. lacommercialisme is oneerlijke arrende door instellingen en ver enigingen die buiten hun eigen doel stellingen om horeca- of recreatieve diensten verlenen en daardoor de gewone horecabedrijven concurren tie aandoen. Om het verschijnsel te voorkomen zijn gemeenten verplicht beperkende voorwaarden te stellen bij het afgeven van een horecaver- gunning aan dorpshuizen e.d. Al sinds 1979 functioneert op Texel een regeling om het ontstaan van ..gesub sidieerde tapkasten" te voorkomen. Het is een overeenkomst tussen de gemeente, de Texelse horeca-afde- ling en een 20-tal verenigingen en instellingen waarin wordt erkend dat het verstrekken van consumpties een normaal onderdeel uitmaakt van de exploitatie zolang dat gebeurt in het kader van de eigen doelstelling zon der commerciële activiteit. Een uit zondering wordt gemaakt als in het betreffende dorp geen geschikte ac commodatie beschikbaar is voor bij voorbeeld bruiloften, recepties en andere bijeenkomsten in de persoon lijke sfeer. Ook is afgesproken dat normale horecaprijzen moeten wor den gerekend Deze regeling functioneert goed, al leen met het Eierlandsche Huis had de gevestigde horeca al jaren proble men hoewel ook dit dorpshuis ondertekenaar was van de overeen komst Verantwoordelijk De Gemeenschap Eierland (eigenaar van het Eierlandsche Huis) verpacht de horecaexploitatie aan Nico en Els Ooijevaar Het bestuur van de Texelse horecaafdeling heeft hen nooit kwalijk genomen dat zij de horecavoorzienmgen op commer ciële wijze exploiteren, maar achtte de gemeenschap Eierland en de ge meente Texel verantwoordelijk. Nauta Horeca Texel protesteerde dan ook regelmatig bij de gemeente. Vooral de vergunningen voor de zomerse grote drive in show waren een doorn in het oog. Het bleek echter met een voudig om de gemeente te dwingen tot het nemen van maatregelen, zo dat de zaak bleef slepen. Om die reden liep Ed Stiekema zelfs weg uit de F^pgionale Commissie Paracommercialisme van de Kamer van Koophandel, die zich met deze problematiek bezig houdt Hij werd vervangen door de juist tot horecavoorzitter benoemde Jook Nauta. Die verdiepte zich in de kwes tie en kwam tot de conclusie dat de gemeente op verschillende punten nalatig was, de gesloten overeen komst met nakwam, verzuimde op te treden en tevens strijdigheid met het bestemmingsplan toeliet. Gezien de gegroeide omstandigheden was er echter alle reden om te zoeken naar een compromis, temeer daar de col lega horecaexploitanten van De Cocksdorp geen bezwaar hadden tegen de manier waarop Ooijevaar het Eierlandsche huis exploiteert Proces Inmiddels was een jurist van het bedrijfschap Horeca bezig met de voorbereiding van een procedure te gen de gemeente en de Gemeen schap Eierland. Om de zaak juridisch aanhangig te kunnen maken diende Horeca Texel vorige zomer een be zwaar in tegen het afgeven van ver gunning voor twee grote drive in shows De discoavonden gingen ech ter gewoon door. Nu het compromis is bereikt, wordt afgezien van juridi sche stappen en wordt het bezwaar schrift van vorig jaar ingetrokken. lat w zijn ontstemd over de handelwijze van Jaap Dros, jüich niet aan gemaakte afspraken zou hebben gehou- toinzake zijn veelbesproken fruitbedrijf annex woning aan jüallerweg. Dros wijzigde de zuidgevel van het pand, irdat gebeurde volgens wethouder Schilling niet con- ittde bouwvergunning. Het college kan nu sloop van de idestien tot stand gekomen woning eisen, maar twijfelt big liet dit gisteravond weten tij- raadsvergadering in ant- Iriop vragen van de PvdA Voor- fcO'A Terpstra had het college om TteliJering gevraagd over de gang f taken Hij vroeg zich af hoe het sfjk was dat Dros een verbou- ittiad kunnen plegen. Dros had s in oktober 1994dedoorhem jaspannen rechtszaak tegen de jtring van de bouwvergunning 3 gemeente verloren. B en w i nadien niet over tot sloop, dat Dros de kans te geven er een Bardig fruitbedrijf van te maken, over zijn met Dros in maart 1995 titelijke afspraken gemaakt, aldus iig gisteravond. Door de ge tale werd fotografisch vastgelegd ■•elke bouwkundige fase het ge- zich bevond en de toegangs- ii lol de badkamer op de eerste Seping werd verzegeld. Als. de eente zou constateren dat er nog derwerd gebouwd of als het pand finorden bewoond, dan zou men niet schromen om met bestuurs dwang sloop af te dwingen. Vorst In een later stadium vroeg Dros de verzegeling te mogen verbreken, omdat hij maatregelen wilde nemen wegens de strenge vorst. De ge meente stemde hierin toe. Verder verleenden b en w Dros op 9 augus tus vorig jaar een bouwvergunning voor de wijziging van de zuidgevel. „Het wijzigen van een gevel stuit in beginsel niet op planologische be zwaren", verklaarde Schilling gister avond. „Het gaat om het tegengaan van (illegaal) bewonen van de schuur, maar ook in een schuur mo gen ramen worden- aangebracht. Zelfs kan men zich afvragen of een bouwvergunning hiervoor wel nodig was. Van bouwwerkzaamheden van ingrijpende -constructieve- aard was namelijk geen sprake." Niet verstandig Afgelopen voorjaar ontdekte de ge meente dat Dros de verbouwing had uitgevoerd in strijd met de verleende vergunning c g. zonder vergunning. „Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden om op te treden. Dros heeft zich niet gehou den aan de afspraken uit maart 1995. De aanschrijving uit 1994 kan der halve alsnog worden uitgevoerd", al dus Schilling Dirk Terpstra drong erop aan dat dit inderdaad gebeurt Hij noemde het mogen wijzigen van de gevel „niet verstandig". „Het is niet sterk om eerst gelijk te krijgen van de rechter en vervolgens weer zaken toe te staan. Opknappen zou alleen mogen als verrotting of zo dreigde, en dan had Dros de gevel weer in de oor spronkelijke staat moeten terugbren gen." Schilling deed geen toezegging. „We beraden ons nog." In een ander artikel in deze krant is méér over dit onderwerp te lezen. 'paan loeristen en Texelaars igf wat ons eiland nou zo bij ter maakt. roemt iedereen de mt. het strand en de rust. Met laatste bedoelt men vooral de 's die /e gelukkig nog op veel itsen kunt ondergaan. Helaas fr een steeds groter aantal "sen, dat die stilte niet meer haagt en moeten de rustge- te geluiden van een lers landschap worden over- teid met walkmans, ghetto- 'Slers en draagbare telefoons te kunnen niet meer zonder Manische herrie en willen fendien overal bereikbaar zijn. te'hg Verkeer Nederland voert ipagne tegen de gevaren van mans in het verkeer en tele- iten m de auto. Het is hoog- ,jld dat we actie ondernemen te die knetterhard dreunende, tede disco 's waarin sommige temobihsten hun voertuig heb- Mtngebouwd Levensgevaar- Lfe onderdompelen in lekkere '"lekt Prima, maar wel op de te plaats. Dan leer ye mis- •™en ook weer stilte te waarde- ist. Horszei Zo ziet de achtergevel van het gebouw aan de Hallerweg er nu uit. Irritatie, juridisch geharrewar en zich verhardende standpunten. Dat waren de belangrijkste ken merken van de hoorzitting die dins dag werd gewijd aan de plannen van de familie A. Boogaard voor een dienstwoning op Zevenhuizen. Ondanks forse bedenkingen van de oppositiepartijen adviseerden Texels Belang en CDA (een meer derheid in de raad) het college de procedure voort te zetten en de provincie te vragen het bouwplan goed te keuren. De kwestie is een lastige, konden alle partijen concluderen De Boogaards willen een dienstwoning bouwen op Zevenhuizen, waar ook hun agrari sche bedrijf is gevestigd De omwo nenden Jook Nauta en de familie Miedema hebben bezwaar gemaakt. Zij hanteren verschillende argumen- Blik in de bedrijfsruimte waar Jaap Dros (rechts) met familieleden bezig is aardbeien te sorteren. (Foto's Harry do Graaf) Het is Jaap Dros bitter tegengevallen dat de gemeenteraad die voor veel andere Texelaars zo soepel is geweest, hem bij de vaststelling van het bestemmingsplan geen A-blok heeft gegeven, zodat de woning die hij illegaal heeft ge bouwd, voorlopig niet wordt gelegaliseerd. Hij legt er zich echter niet bij neer. „Ik ga door tot de Raad van State!". Dros is ervan overtuigd dat de ge meente alles in het werk stelt om zijn woning tegen te houden en daarbij voortdurend nieuwe argumenten be denkt Met dat laatste doelt hij onder andere op het aantal Standaard Bedrijfs Eenheden (SBE's) dat een indicatie is voor de volwaardigheid van een agrarische onderneming. De gemeente praat nu over 190 SBE's als minimum om de A-status toe te kennen aan zijn fruitteeltbedrijf terwijl tot voor kort veel lagere aantallen werden genoemd. Aangezien het bedrijf van Dros thans met meer dan 110 SBE's telt, kan het dus nog wel even duren voordat het stadium van volwaardigheid is bereikt. Dros heeft inmiddels wel een B-blok gekregen, dat recht geeft op een bedrijfsgebouw zonder woning. ten De belangrijkste ervan zijn ge richt tegen de plaats - tussen die van henzelf in - en het moderne uiterlijk van de woning. Bovendien, zo stellen zij, heeft de familie Boogaard geen recht op een tweede dienstwoning, aangezien er minder dan twee (de norm) volwaardige arbeidskrachten in het bedrijf werkzaam zijn Strijdpunt Dit laatste argument werd een be langrijk strijdpunt, aangezien de fami lie Boogaard (vertegenwoordigd door architect Louis Uriot) stelt dat de wo ning waarin ze nu woont een gewone woning is en geen dienstwoning. In die visie heeft de familie nu dus slechts de aanvraag ingediend voor de bouw van de eerste dienstwoning. Wie er gelijk heeft, mag de provincie gaan uitmaken, aangezien Jook Lees verder pagina 5 Toch? „Die 190 SBE's zijn gewoon door de gemeente bedacht. In december 1993 hadden ze het nog over 130 SBE's Ik kan bewijzen dat de officiële rijksinstantie er veel gunstiger tegen aan kijkt en mijn huidige aantal SBE's al toereikend vindt om als volwaardig te worden aangemerkt". Dat bewijs blijkt te bestaan uit een brief van 22 mei j.l. van DLV-fruitteelt. Daarin staat dat de plannen van Dros aangeven dat na een voor de fruitteelt altijd moeilijke aanloopperiode er sprake is van een positieve besparing en liquiditeit. „Dit geeft aan dat uw kleine bednjf toch groot genoeg is om een volwaardig bedrijf te noemen", staat er letterlijk Die volwaardigheid bij een klein aantal SBE's heeft te maken met de wijze waarop de OSG- leraar zijn biologische aardbeien, frambozen en andere produkten af zet: direct van het bedrijf naar de con sument. Er zit daardoor al gauw een boterham in want hij ontvangt dan enorm veel meer dan telers die hun produkten via de veiling afzetten Dros: „In december 1993 schreef het college nog dat ze het eens waren met het advies van DLV maar nu geldt dat blijkbaar niet meer". Méér criteria Jim Ie Roux van de afdeling ruimte lijke ordening heeft de DLV-briet ook, maar volgens hem kan daaruit niet worden geconcludeerd dat het bedrijf van Dros nu al volwaardig is. Dat er wel zoiets staat, doet hem opmerken dat dit zeker met strookt met het offi ciële beleid van het ministerie „Ove rigens is het aantal SBE's maar éen van de gegevens aan de hand waar- De bouw van twee nieuwe wonin gen aan de Witte Kruislaan in D^n Burg loopt verdere vertraging op. Een compromisvoorstel van de bezwaarmakende omwonenden is niet geaccepteerd door de koper(s) en architect. Wethouder Daan Schilling maakte dit gisteravond bekend tijdens de raads vergadering. Twee dagen eerder, in de vergadering van de raads commissie Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, zag het er nog naar uit dat de parti|en tot overeenstemming zouden kunnen komen. Op tafel lag een aangepast ontwerp van de gevel van beide woningen, die de bezwaar makers hadden laten vervaardigen. Architect Jan Koorn wees het voorstel niet van de hand Gisteravond bleek de hoop op een snelle oplossing ijdel De raadsleden Pieter de Groot (D66) en Erna Eelman (VVD) drongen erop aan om toch alvast een voor- bereidingsbesluit te nemen „Er hangt al een fors financieel plaatje aan en dat wordt alleen maar erger", aldus De Groot. Wethouder Schilling antwoordde dat hij wel heeft overwo gen om de normale procedure door te zetten, maar na intensief overleg er vanaf heeft gezien van wij bepalen of een bedrijf vol waardig is. We kijken ook naar de opleiding van de mensen die er wer ken, de opvolging en welk deel van het inkomen van de eigenaar uit het bedrijf afkomstig is" Dros verkoopt momenteel voor onge veer f1500,- per week aardbeien vanuit een stalletje bij het bedrijf Hij, zijn kinderen en andere familieleden zijn dagelijks in de weer met oogsten en verkopen. Sorteren en verpakken gebeurt in het gebouw dat hii nadruk kelijk bedrijfsruimte noemt en geen woning In de sorteerruimte is aan licht en lucht geen gebrek, wat te danken is aan de glazen schuifpui die Dros recentelijk in de achtergevel van het gebouw heeft laten aanbrengen. Tegelijkertijd vernieuwde hij ook de houten gevel. Luiken Wie goed kijkt, ziet dat in die houten gevel drie luiken in dezelfde kleur zijn aan gebracht, precies op de plaatsen waarachter zich de ramen van de il legale woning bevinden. Het pro bleem is dat dit met overeenstemt met de door de gemeente goedgekeurde bouwaanvraag Daarin was alleen sprake van het vernieuwen van het houten voorschot en het vervangen van een deur Toen de gemeente bij controle de schuifpui en de luiken zag, was de boot aan Er werd een opnamerapport gemaakt en Dros kan rekenen op een aanschrijving om de bouw in de oude staat terug te bren gen De gemeente vindt dat Dros met zijn laatste actie afspraken heeft ge schonden, waardoor zijn situatie er met beter op is geworden Die afspra ken werden met hem gemaakt door de wethouder, nadat Dros het beroep had verloren dat hij tegen de aan schrijving tot sloop van de illegale woning had ingediend Het college was bereid die sloop met af te dwin gen omdat er kans was dat het bedrijf zich binnen redelijke tijd tot volwaar dige status zou ontwikkelen zodat de woning dan gelegaliseerd zou kun nen worden Het interieur werd gefo tografeerd en deels verzegeld en af gesproken werd dat er met verder aan gebouwd zou worden Dros wil nu pogen alsnog vergunning te krijgen voor de gevel in de huidige staat Het college van b en w overweegt Fnts Langevelds vergunning voor de bouw van een evenementenhal in te trekken. Daardoor zou de Koger on dernemer een motief worden ontno men om bezwaar te maken tegen hem onwelkome evenementen, zoals bijvoorbeeld de Dinoshow in de hal van 't Stappeland. Nu kan hij zich in dit soort gevallen nog beroepen op aantasting van zijn belangen. Lange veld is al dertien jaar in het bezit van de vergunning. Vanuit een tent op camping Kogerstrand werd dinsdagmiddag een jas gestolen. Een 16-jarige jon gen uit Abcoude had de zwarte jas, merk O'Neil, in de tent achtergelaten Toen hij vier uur later terugkeerde was het kledingstuk ter waarde van ƒ300,- verdwenen. Een 19-jarige Duitser werd woensdag op de Badweg in De Koog aangehou den op verdenking van drugshandel. Omstanders wezen de politie hierop Inderdaad bleek hij in het bezit van méér hasj dan voor eigen gebruik is toegestaan De politie nam de hasj in beslag. Een Texelse automobilist die met teveel drank op achter het stuur zat, ramde in de nacht van dinsdag op woensdag een lantaarnpaal in Den Burg en reed vervolgens door. Omdat getuigen zijn kenteken had den genoteerd, wist de politie de 29-jarige man even later in zijn woning aan te houden. De man veroorzaakte eerst bijna een aanrijding met een taxi op de kruising Pontweg-Keesomlaan. Door uit te wijken kon de taxibestuurder een botsing op het nippertje voorkomen. Ook de drankrijder week uit. Hij reed van de weg de berm in en velde een lantaarnpaal. Daarna reed hij meteen door Volgens de politie verkeerde de man bij zijn aanhouding in kennelijke staat van dronkenschap. Bij de op het bu reau uitgevoerde proef bleek zijn adem tweemaal de toegestane hoe veelheid alcohol te bevatten. Tegen de 29-jarige werd proces verbaal op gemaakt, wegens zowel het rijden onder invloed als het verlaten van de plaats van aanrijding (ADVERTENTIE) Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 1