Cjroen ZwartsJexels in het hart. Frans Pieterse brengt kinderkermis in Den Burg Onderzoek naar afname kwaliteit slootwater Wrm Al 60 kampeerboeren lid van vereniging Maat neemt lijkwagen over van Dirk Kievit IS: „Landbouw voor 80 procent veroorzaker" J-J orszel Show „Koger kermis veel te duur voor kinderen" Snelle diefstal VERDER "IV T IN DIT l\ummer Stunts en punkbands bij opening skatepark 2 Hollands Festival met hoog pretpop-gehalte 2 Harry feest verder 4 Indianenkamp in de PH-polder 4 Baby-zeeleeuw extra circus-attractie 5 Gabbers uit de bol in Question Plaza 7 TEXELSE%X)URANT Actie op campings over gebruik gas Kledingdiefstal Auto schept fietser op het fietspad Schade aan auto's na voorrangsfout VRIJDAG 2 AUGUSTUS 1996 Uitgave. Uitgeverij Langeveld en de Rooy bv irkstraat 10, 1791 AC Den Burg, telefoon 0222 - 36 26 00 Advertenties/abonnementen/bezorging: telefoon 0222 - 36 26 00, fax 0222 - 31 41 11 VERSCHIJNT DINSDAGS EN VRIJDAGS JSNEMENTSPRIJS /54,55 PER HALF JAAR, LOSSE NUMMERS 1.S0 Redactie: tel. 0222 - 36 26 20, fax 31 41 11 Buiten werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tël. 31 72 66 B.g.g 06 - 53 16 86 57, 06 53 14 91 08 of 06 - 52 78 43 20 De kwaliteit van het slootwater op Texel baart Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier zorgen Vooral de sloten m Eierland komt een onderzoek naar de verslechtering van de kwa- ilvan het slootwater en de oorzaak daarvan. Uit peilin- idoor het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Slui- in Hollands Noorderkwartier (US) blijkt dat de ■veelheid fosfaat en stikstof in de sloten vanaf eind ja- ffltachtig tot en met 1993 is toegenomen. Dat is met name ■geval in Eierland. US zoekt de oorzaak in intensivering de landbouw, maar ook een achterstand van de bagger- kzaamheden in 1993 kan een rol spelen, evenals de ver derde doorspoeling door neerslagtekort. ■vens over de toename van de ntreiniging zijn gebaseerd op apport „De kwaliteit van water odem in het waterschap Hol- !sKroon" dat is gemaakt door I De dienst heeft tot taak de peit van het oppervlaktewater waken. Ihet onderzoek waren verspreid tel eiland in 1988 vijfenveertig uilen in gebruik en in 1994 zo'n h US constateert dat het stikstof- Jilorgehalte in het slootwater op [Mende plekken niet meer vol- Iande normen. Er is alleen on- ak gedaan naar mineralen als S en stikstof, aangezien een |izoek naar verontreiniging met jeschermingsmiddelen heel ear is. me van mineralen leidde onder ie tot verandering van de zuur- 1 afname van zuurstofgehalte (helderheid, hogere tempera- rihet water, stank en vissterfte, istateert dat de soortenrijkdom (ver- en waterplanten in zes bis achteruit gegaan |i:overigens niet het enige ge- raar de waterkwaliteit is ver- led In de hele kop van Noord- Jd. het voormalige waterschap ïgedijkte Landen, constateert ïi achteruitgang Uitspoeling schouwt de uitspoeling van ten uit landbouwgrond als be lde vervuilingsbron Uitonder- p gebleken dat in 1988 zestig fkvan de fosfaat en stikstof in polwater afkomstig is uit de tinv Momenteel wordt de agra- sector voor tachtig procent als k gezien, waarschijnlijk door kering van de landbouw. „Er b kon kent deze krant een column van een overkantse Bfel, die ons ..Door Andere Ji'bek/ykf. Je zou verwach- kal hij met frisse pen verras- 1 door onze zetfgenoeg- (iitad prikt en ons telkens de ten van de ogen schrijft. (rzjin visie en mening hebben In/een een hoog Horszel- »te, ook veel Tesselaars her- Jon hun eigen opvattingen in Plukjes. Zure zinnetjes over ''lazen shows, ergernis aan de passanten, verbazing f'/'el bij folkloristische activi ty korzelige kritiek op de toe- cbe kwaliteit van de pitto- J badplaats De Koog. maar Iteel waardering voor alles Ifoe/ echt byzonder maakt. gieter van Cuyck eind acht- teeuw, Jac. P. Thi/sse uit vitiger iaren of recentelijk f fey en anderen en ontdek '■paalde kritiek op Texel en IIters van alle lijden is. nu iels positiefs een P °P de hoed en een veer in van alle medewerkers |®Ve Gemeentewerken, die ■id tegen de bierkaai, week Jw uit at onze recreatieve ^Verwilderen van straten. goten en bermen, uit t bakken, zakken enz enz I show waaraan nooit een pony Horszei zijn best bedrijven die extensief bezig zijn, maar het merendeel volgt toch de landelijke trend van intensivering", aldus M. Schreijer van US. Dat de achteruitgang in Eierland het grootst is, houdt wellicht verband met de zandgrond, waardoor de uitspoeling omvangrijker is dan op zavelgronden. Andere bronnen, zoals lozingen op het oppervlaktewater, zijn in de onderzoeksperiode afgenomen Veel van deze vervuilingsbronnen zijn in middels op de riolen aangesloten, waarbij afvoer naar de zuiverings installaties plaatsvindt. De kwaliteit van het afvalwater hier uit is in de afgelopen jaren verbeterd. Baggerachterstand US sluit niet uit dat de bagger achterstand waarvan tot en met 1993 sprake was, een vertekend beeld van het slootwater geelt. Door de dikke laag slootbagger stond er een op ver schillende plekken maar dertig centi meter water in de sloten De concen tratie van kwalijke stoffen in het water zou waarschijnlijk lager zijn geweest, als er méér water in de sloten had gestaan Vooral tijdens droge zo mers, omdat dan nog meer verdam ping van water plaatsvindt US heeft het waterschap daarop destijds ge wezen, waarop een versneld bagger- programma is gestart „Als de achter stand is weggewerkt en de sloten goed worden onderhouden, dan ver moed ik dat de kwaliteit weer zal ver beteren", aldus Schreijer. Gebiedsstudies Om de kwaliteit van het slootwater te verbeteren start US in 1997 met gebiedsstudies in de Gemeenschap pelijke Polders. Waalenburg, Het Noorden, Eierland en de PH-polder Uit de studies moeten de oorzaken van de vervuiling naar voren komen Er zal een brede afweging van belan gen plaatsvinden dat uiteindelijk tot een plan van aanpak moet leiden Eén van de oplossingen zou verho ging van het waterpeil in de sloten in het vroege voorjaar kunnen zijn. Hier ligt wellicht een spanningsveld met de landbouwers, omdat het land hier door te nat kan zijn om te bewerken. US denkt ook aan een soort buffering van water dat in herfst en winter valt. Plan van aanpak Om de medewerking van de landbou wers te krijgen voor maatregelen worden ze betrokken bij dit plan van aanpak. Volgens welke constructie dat precies gaat plaatsvinden is nog niet duidelijk, maar wellicht is aanslui ting bij de convenantgroep een mo gelijkheid, aldus Schreijer. US en het waterschap ontwikkelen samen een plan om het water dat van de zuivering Everstekoog komt beter te benutten. Het effluent wordt gedefosfateerd door het water door een moerassysteem (helofietenfilter) te leiden Dit leidt tot een belangrijke verbetering van het slootwater, omdat het gezuiverde water wordt geloosd op het oppervlaktewater. US en het waterschap gaan meer maatregelen op elkaar afstemmen. Het waterschap zal in sloten en plas sen meer rietoevers realiseren, als vorm van natuurlijk beheer. Ook wor den waar mogelijk flauwere talud hellingen gemaakt, wat gunstig is voor fouragerende vogels Verder wordt zo min mogelijk gebruik ge maakt van chemische bestrijding smiddelen en worden bij het sloot- maaien wisselschema's gehanteerd, zodat meerjarig riet ontstaat. Landbouwers Landbouwers doen op hun beurt hun best om de uitspoeling van mineralen uit hun land zo laag mogelijk te hou den. Er wordt meer humus in de bo dem gebracht, waarin de meststoffen worden vastgelegd en er wordt onder begeleiding van de landbouw voorlichting met uitgekiende bemes tingsprogramma's gewerkt. Verder vindt regelmatig bodemonderzoek plaats, zodat de gewassen niet méér meststoffen krijgen dan noodzakelijk. Frans Pieterse met dochters nu at in kermisssleer bij de mini-draaimolen voor zijn cale. tFoto Harry Oe Graaf) „Ik snap best dat die exploitanten veel geld moeten vragen omdat ze een hoge pacht betalen, maar daar door is die kermis in De Koog voor gezinnen met jonge kinderen toch wel héél erg duur". Aldus klaagt Frans Pieterse van café De Karseboom in Den Burg. Hij spreekt uit eigen ervaring. Een rondje met vrouw en twee kinderen over de kermis aan de Nikadel kostte hem „een vermogen". Hij denkt daarom dat er behoefte is aan een kermis die speciaal is be doeld voor kinderen, die er zich voor niet meer dan een paar gulden een tijd prima kunnen vermaken met aller lei eenvoudige attracties en spelle tjes. Twee maal Frans heeft het met bij klagen gela ten en is nu druk bezig zelf een kind erkermis op touw te zetten gedu rende. Het zal gebeuren op twee zaterdagmiddagen: 17 en 24 augus tus a s. De gemeente heeft er inmid dels vergunning voor gegeven De kinderkermis komt bij Frans voor de deur. Hij verwacht dat de hele Groeneplaats er voor nodig zal zijn want er komen veel attracties, zoals mini-draaimolens een zweefmolen, oliebollenkraam. suikerspin, lucht kussen twee koppen van jut. pop penkast, ballen gooi-tent, spijkerbalk. sjoelbak, botsautootjes en tal van an der eenvoudig vermaak waarvoor niet meer dan een paar kwartjes betaald hoeven te worden Verder is hetrde bedoeling dat de Multifunctionele Ezelvereniging Texel voor een pre sentatie met spelletje zorgt en het zelfde geldt voor de ponyclub, de kinderdansgroep, scouting en moge lijk nog meer verenigingen Wie het leuk vindt om op een of andere ma nier aan de kermis van Frans mee te werken, kan zich bij hem vervoegen Om de aandacht op het evenement te vestigen rijdt een draaiorgel door Den Burg. Reuring Zelfs Frans Pieterse is geen idealist Welk belang heeft hij bij zijn kermis' Frans: .Géén belang, tenminste met rechtstreeks. Ik vindt het leuk voor die gezinnen met kinderen, maar tegelijk probeer ik wat publiek naar Den Burg te trekken. Daar hebben de bedrijven in Den Burg belang bij. dus ik ook' Als het op 17 en 24 augustus een succes wordt, wil Frans Pieterse vol gend jaar opnieuw dergelijke kind- erkermissen organiseren Een 40-jarige vrouw die haar auto zondag in de Parkstraat vijf minuten onafgesloten achterliet om iets af te halen, moest dit bezuren Toen ze te rugkwam was een mapje met haar rij en kentekenbewijs, een (verlopen) paspoort en andere documenten ge stolen. Begrafenis- en crematieonder nemer Arie Maat heeft de lijkauto en de exploitatie daarvan overge nomen van Dirk Kievit. Het voortaan zelf verzorgen van lijk- transporten betekent voor hem een belangrijke vergroting van de om zet. Het teit dat zijn aanstaande schoonzoon Mare Pijper per 1 juli in dienst is getreden van de onder neming, heeft daar direct mee te maken. Het initiatief ging uit van Arie Maat Hij kondigde aan voortaan zelf het trans port van stoffelijke overschotten te willen verzorgen en bood aan de auto van Kievit over te nemen. Kievit kon moeili|k weigeren. Het was duidelijk dat er voor hem nauwelijks meer werk zou zijn als hij én Maat er een lijkauto op na zouden houden. „Het kwam als een donderslag bij heldere hemel". aldus Dirk Kievit (50). „Ik had het graag nog een tijd gedaan want het werk gaf veel voldoening en het was ook zakelijk interessant als onderdeel van mijn garagebedrijf". Dertig jaar Dirk Kievit heeft de exploitatie van de lijkwagen dertig jaar in handen gehad Hij stapte wat dat betreft in de voet sporen van zijn vader Arie. die er in de vroege jaren vijftig mee was be gonnen. In die tijd waren er meerdere garagebedrijven op Texel die een lijk auto exploiteerden De laatste jaren was Kievit de enige die als zodanig werkte voor de begrafenisonder nemers Vlaming in Oosterend en Maat in Den Burg. Met Maat werkte hij zelfs heel nauw samen. Dirk was niet alleen chauffeur/eigenaar van de lijkauto maar ook ervaren in andere activiteit op het gebied van verzorging van overledenen. Met Arie Maat werkte hij nauw samen. De twee ver vingen elkaar bij vakanties. Eer Dat is dus afgelopen want Maat kan het nu binnen zijn eigen familie rege len. „Jammer", zegt Dirk Kievit nog maals „Ik had dan wel telkens met de dood te makenwat natuurlijk nooit leuk is maar het was belangrijk werk en ik vond het altijd weer een eer om het altijd zo correct mogelijk uit te voeren Ook de sociale contacten die ermee samenhingen gaven me veel voldoening Ik heb graag dertig jaar lang dag en nacht paraat gestaan". De expansie van de begrafenis- en crematieonderneming van Arie Maat blijkt ook uit de bouwplannen die hij op het punt staat uit te voeren Ach ter zijn uitvaartcentrum aan de Bern- hardlaan komt een bedrijfswoning met kantoor. De van Kievit overgeno men Chevrolet Impala-lijkauto van 1980 wordt binnenkort vervangen door een nieuwe Chevrolet Caprice met Amerikaanse opbouw. Deze week is de Vereniging van Texelse Kampeerboeren (VTKB) opgericht. Van de 75 agrariërs met een kampeerexploitatievergunning hebben zich er al 60 als lid aange meld. Eerste doel van de vereni ging is een gesprek met het ge meentebestuur om het aantal van acht kampeereenheden per erf voor volgende zomer veilig te stel len. De oprichtingsvergadering, maandag in De Lindeboom, werd door onge veer zestig personen bijgewoond .Deze belangstelling onderstreept dat belangenbeharting op Texel noodzakelijk is", aldus woordvoerder Jan van Heerwaarden. Het voorlopig bestuur van de vereni ging bestaat uit de vijf kampeer boeren die het initiatief hebben geno men Naast Van Heerwaarden zijn dat Nico Roeper, Jan Oosterhof, Piet Blom en Jos Bakker. De functies zul len onderling nog worden verdeeld. Gestreefd wordt naar nauwe samen werking met de agrarische stands organisatie WLTO ,,De meeste kampeerboeren zijn daar lid van Wij zouden graag gebruik maken van de deskundigheid en juridische steun van de WLTO" verklaart Van Heer waarden Vanuit de vergadering werd geopperd om ook contact te leggen met de Texelse Vereniging van Logies- verstrekkers (TVL) Dat idee werd door alle aanwezigen ondersteund. Op deze wijze hopen de boeren dat ook zij gebruik kunnen maken van de diensten van de VVV. Wij hopen op erkenning van deze andere manier van kamperen." De VTKB zal zich (nog) niet aanslui ten bij een landelijke organisatie Een deel van de kampeerboeren is wel op persoonlijke titel lid van de SVR, de ANWB of de Vekabo. Hoewel eerst de bedoeling was dat de VTKB zich zou richten op alle boeren met een A- blok. is tijdens de vergadering afge sproken dat het bestuur zich voorlo pig alleen richt op de 75 houders van een .kampeerexploitatievergunning Onder meer zal het bestuur zich be raden over richtlijnen waaraan het kamperen bij de boer moet voldoen, bijvoorbeeld met betrekking tot de sanitaire voorzieningen en de beplan ting. Van Heerwaarden „Er is een veelheid aan ideeën. We hebben nog geen tijd gehad om al wat op papier te zetten In een volgende vergade ring komt het in elk geval als punt aan de orde." ynn Zmrrl Jiirli la btl kjrt. Van 5 tot en met 16 augustus krij gen alle campings met sta- en toer- caravans bezoek van de gemeen telijke afdeling milieu. De ge meente houdt weer een actie in zake het gebruik van electriciteit en gas tijdens het kamperen. De actie bestaat zowel uit controles als voorlichting. De geconstateerde gebreken worden schriftelijk vastge legd en gemeld aan de eigenaar van het kampeerterrein. De ambtenaren beoordelen onder meer de deuge- lijkheid van slangen voor propaan of butaan, gas- en electrische installa ties. Ze zullen in eerste instantie steekproefsgewijs controleren. Informatie is beschikbaar bij de campinghouder en bij de gemeente (tel 36 21 90). Leden van de ANWB kunnen een gratis exemplaar be machtigen van de informatieve bro chure „Veilig en zeker kamperen". Van een kledingrek bij een winkel aan de Weverstraat in Den Burg werd maandagmiddag of dinsdag een hoe veelheid kleding gestolen De eige naar deed hiervan aangifte bij de po litie. Vermist worden zestien shirts en drie korte broeken Een 25-jarige fietser uit Steenwijk raakte in de nacht van dinsdag op woensdag gewond, toen hij op het fietspad langs de Krimweg werd ge schept door een personenauto De auto kwam onverwacht uit de tegen gestelde richting en reed de Steenwijker frontaal aan De bestuur der reed vervolgens door zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. De fietser had letsel aan beide benen en moest zich onder dokters behandeling stellen. Een voorrangsfout van een 23-ja- rige automobilist uit Spakenburg heeft op de Bosrandweg in De Koog maandag tot blikschade ge leid. Toen hij om 16.10 uur vanuit de een bungalowpark de weg op draaide, verleende hij geen voorrang aan een 34-jarige vrouw uit Amsterdam Bij de botsing werden beide auto's bescha digd. De bestuurders bleven onge deerd. (ADVERTENTIE) Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant: en de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 1