f Echtpaar Smit 60 jaar samen 4 amilieberichten TEXELSE J COURANT- Wat ik zeggen wou. aatgroep voor mensen met estervaringen Sportieve dief? Bewegen voor ouderen Weer eerste plaats Ingrid van Lubek Ruige Landje Dick Drijver Bekerresultaten VRIJDAG 23 AUGUSTUS 1996 vim veertig jaar zijn Arend en Smit verliefd op Texel, maar xnsdag was het liefst zestig rgeleden dat zij elkaar het ja- wd gaven. Vele vrienden en missen uit het hele land kwa st het diamanten bruidspaar, vijf jaar geleden op het va- iHe-eiland kwam wonen, feli- tren. ild echtpaar Smit kocht vijf jaar eden eerst een zomerwoning itiet Gerritslanderdijkje en een jaar later verruilden ze hun s in Utrecht voor een woning het Pater Witteplein in Den ij. Vóór die tijd woonden ze sf in Amersfoort en daarna in écht, waar de heer Smit (nu 83) grondopzichter bij de Neder- Êe Spoon/vegen werkte, het begin van de jaren vijftig den ze Texel kennen De eer- l*ee zomervakanties bracht tpnge gezin in 1952 door bij de ie Koorn aan het Schilderend. k deelden de woning. De ene He kookte 's middags, de an der 's avonds. De huur bedroeg f35.- per week", mevrouw Smit (82) zich. In de jaren daarna vonden ze on derdak bij de familie Maat. de over buren aan het Schilderend. Toen die een nieuwe woning betrokken aan de Wilhelmtnalaan, verhuisde het echtpaar Smit en de kinderen mee. Later kozen ze voor De Koog als uitvalsbasis, waar een huisje van de familie Bakelaar aan de Kamperfoeheweg gedurende twin tig jaar het vaste vakantie-adres was. ..Daar zaten we eerst in een vertimmerde koeienstal, waar de distels tussen de kieren doorgroei den. Het dak was lek, zodat een hoosbui het bed onder water zette. Bakelaar draaide toen het bed om en zette een emmer water neer om het water op te vangen Toch kwa men we er terug, want het was goedkoop en elk jaar werden ver beteringen aangebracht. Uit die tijd hebben ook een aantal kennissen overgehouden. Eigenlijk duurden de vakanties steeds te kort en zouden ze wel het hele jaar van Texel willen genieten. Vijf iaar geleden trokken ze de stoute schoenen aan en verruilden de drukke stad voor het rustige schapeneiland. Kort na hun komst werd de heer Smit ziek. Uiteinde lijk werd hij in het Verpleeghuis Texel opgenomen. Daar was het woensdag de hele dag feest. Twee dagen eerder was het echt paar al verrast met een felicitatie brief van koningin Beatrix en prins Ctau's. Woensdagochtend kwa men burgemeester Van Rappard en zijn echtgenote op bezoek. Zij trokken alle lijd uit voor een ge sprek en hadden een fraaie vaas met inscriptie van de gemeente meegebracht Ook genoten zij van een voordracht die de kleinkinde ren hielden Na het feest met de Verpleeghuis-bewoners verplaat ste het gezelschap zich 's middags naar een andere zaal, waar fami lie en bekenden het diamanten paar kwamen gelukwensen en een hapje namen van het heerlijke koud buffel 12 september starten Marijo en Marijke Bakker uit Den sen praatgroep voor mensen ,aj «estervaringen. Het doel is m si met dergelijke ervaringen y, tear in contact te brengen in uiige omgeving. Voor infor- en opgave: Marijo Bakker, ,e|41 74- Bakker is al enige tijd actief in inbreken van het taboe rond en hoopt met de praatgroep ferwerp beter bespreekbaar te Afgelopen schooljaar werkte zij op OSG De Hogeberg mee aan een serie lessen over dit onderwerp, verzorgd door Marijke Bakker, die als docente aan de school is verbonden. De OSG-leerlingen konden vragen aan haar stellen Zowel leerlingen als ouders reageerden positief Bedoe ling is dat het onderwerp in het nieuwe schooljaar opnieuw aan de orde komt in de lessen voor de tweede klassen. Daarnaast hebben Marijo en Marijke nu besloten een praatgroep op te richten. Deelnemers kunnen door het uitwisselen van ervaringen het gevoel krijgen te worden begrepen. Ook kan men samen oefenen in het uitspreken en beleven van emoties. Marijo en Marijke leiden de groep, maar het programma wordt na over leg met de deelnemers vastgesteld Men mag dus zelf gespreks onderwerpen aandragen. Er zijn tien bijeenkomsten gepland op donderdagavonden. Aan de deelne mers zal een kleine bijdrage worden gevraagd om de onkosten (voor zaal- huur, koffie/thee e.d.) te dekken Assen. Op 12 september komt een delegatie van gemeente Assen op bezoek op het eiland Dit is een ge volg van de contacten die zijn ont staan door de oorlogsherdenkingen. Gestolen. Bij zwembad Molenkoog is de mountainbike van een 12-jarige Texelaar gestolen. De zwarte fiets met zestien versnellingen stond maandagmiddag niet afgesloten in het rek voor de hoofdingang. Degene die afgelopen dinsdag tus sen 17.00 en 18.00 uur uit de kleed kamer van voetbalvereniging Texel '94 een groene rugtas met daarin twee Ajax Lotto schoenen heeft mee genomen, wil ik zeggen Je bent het niet waard om op een sportveld te komen. Als de dader werkelijk spor tief is, brengt hij de tas met inhoud even terug. Een sprekende moeder: Diana Backer, Den Burg Enkele activiteiten van de Stichting Welzijn Ouderen Texel, vallend onder de noemer „sportiever-actiever 55+", starten binnenkort weer Het volks dansen begint dinsdag 10 september om 10.00 uur in De Buureton. De andere volksdansochtenden zijn op woensdag (9 30 uur) en op donder dag (10.00 uur). De start van de gym is als volgt De Koog. woensdagmiddag 4 september om 13.30 uur in de nieuwe sporthal, Oudeschild, woensdagmiddag 4 sep tember om 14.45 uur in 't SkiltjeDen Burg, donderdagmiddag 5 september om 14.30 uur in De Ferrever, Den Hoorn, dinsdagmiddag 10 september om 14.00 uur in De Waldhoorn Uiteraard zijn nieuwe deelnemers aan deze activiteiten welkom. De kos ten bedragen 7,50 per maand. In lichtingen en aanmeldingen SWOT, Molenstraat 2, Den Burg, tel. 312696 Opnieuw heeft Ingrid van Lubek een kwart-triathlon op haar naam geschreven. In de Duitse plaats Selm versloeg ze na een zinde rende wedstrijd onder andere de Duitse kampioene. De Texelse studente finishte in de snelle tijd van 1.56.15, drie minuten voor de nummer twee. In Selm nam Ingrid van Lubek deel als lid van de Duitse triath- lonveremging Gladbeck Door een slechte zwem-fietswissel verloor ze tijd op de concurrentie Vanaf de vijfde plaats begon Van Lubek aan een opmars over het heuvelachtige parcours. Tijdens het fietsén moesten de deelnemers zevenmaal een las tige klim bedwingen. Na een kilome ter lopen kwam de 25-jarige Texelse aan kop en liep steeds verder uit. Van 1908 tot ongeveer 1928 was er aan de bosrand bij het huis op het Ruige Landje (nu Rozendijk 21waar achtereenvolgens de families De Porto, Maas en Schrama woonden, een terras. Daar kon men „bier, limo nade en gazeuse dranken" verkrij gen. Is er iemand die hiervan een foto in het familiealbum of zo heeft? Ik zoek er al jaren naar! Irene Maas, Stuartstraat 105, 1815 BR Alkmaar, tel. 072-512 54 23. Vervolg van pagina 1 de reprimande in de raads vergadering aanhoren, zonder de mogelijkheid zich te verweren", aldus Pieter de Groot van D66. Eind juli verdedigden fractieleiders Dick Drijver (Texels Belang) en Jan Koolhof (CDA) hun aanpak van de bestemmingsplanbehandeling op ei gen verzoek in deze krant De Groot zei de publiciteitsdrang van de collegepartijen te begrijpen. ,,U hebt immers verrekte veel uit te leggen aan de Texelse burgers." Kromme tenen had Dirk Terpstra (PvdA) van de publicaties gekregen „Natuurlijk hebt u het recht zoiets te doen, maar het is met verstandig." Verdachtmaking Erna Eelman van de VVD vindt het ieders goed recht om de pers te be naderen. „Maar zeg in zo'n stuk dan zelf ook geen verkeerde dingen. En ten aanzien van die ingezonden brief: zo ga je niet met elkaar om Eelman pleitte opnieuw voor een structureel overleg tussen de gemeente, TVO, TVL en de WLTO om misverstanden in een vroeg stadium uit te praten. Meerdere partijen vroegen zich af waarom de kwestie met TVO met mondeling was uitgepraat. Jan Koolhof van het CDA wilde on middellijk weten wat voor verkeerde informatie hij dan volgens Eelman had gegeven. „Naar TVO toe stappen' Waarom? Zij verspreidden onjuiste informatie Dat wilden wij rechtzetten." Hij voegde daaraan toe Pieter de Groot ervan te verdenken TVO te hebben ingelicht Escalatie Een gesis van verontwaardiging klonk door de zaal. Jaap Vlaming sprong op „Dit is een uiterst laag ni veau waarop u zich begeeft." De Groot weerlegde de verdachtmaking met de woorden dat een organisatie als TVO zelf wel in staat was om in formatie te verzamelen. Dick Drijver, fractievoorzitter van Texels Belang, had tot dat moment de woorden van de commissieleden rustig aan zich voorbij laten komen. Hij verklaarde, evenals het CDA, ver schillende belangen te hebben afge wogen bij de behandeling van het bestemmingsplan. „Ik begrijp waarom jullie zo reageren. Dat is de taak van oppositiepartijen." Een interruptie van Erna Eelman irri teerde hem. „U moet eens leren mij uit te laten praten. Ik doe dat ook bij u, ook al ben ik het volstrekt niet eens met wat u zegt", beet hij haar toe. Het was de lont in het kruitvat. Geëmoti oneerd en roodaangelopen ging hij verder: „De manier waarop groepen binnen de raad met elkaar omgaan, daar lusten de honden geen brood van. Het is een slecht voorbeeld voor de Texelse samenleving Emotioneel Een verbaasde lach van Pieter de Groot leverde meteen een frontale aanval op. „Meneer De Groot, we hebben nu tweeënhalf jaar te maken met uw cynische glimlachjes en de nigrerende en hatelijke reacties op opmerkingen die mij recht uit het hart komen. Die verbale terreur van de kleine partijen moet maar eens af wezen", aldus een verhitte Drijver. De D66er vroeg Drijver of het opluchtte, terwijl Jaap Vlaming de voorzitter van de vergadering wethouder Schilling zo ongeveer smeekte om in te grij pen. Die liet het echter stoïcijns aan zich voorbij trekken. De Groot verweerde zich met de op merking dat de emotionele en op de man gespeelde wijze waarop Drijver reageerde diens zwakte aangaf. Dat zette de fractieleider van Texels Be lang opnieuw aan tot een uitbarsting. „Ik word óók persoonlijk aangevallen, dus wie kaatst kan de bal verwach ten Drijver betoogde dat de college partijen werden geconfronteerd met een stuk in de krant waarin TVO een onterechte voorstelling van zake gaf. „We móesten wel reageren TVO heeft niet de moeite genomen om naar óns toe te komen. Wij zijn met begonnen met een stuk in de krant." Hij voelde zich niet geroepen om maatschappelijke organisaties te ont zien. „Dat hangt helemaal van hun reactie af Opgestapt Opnieuw opende Drijver de aanval op De Groot, dit keer door het ammo- mak-reductieplan erbij te halen. „U rende meteen naar de provincie, de minister en milieu-organisaties Ik kan het met vaak genoeg herhalen: u staat voor het rijk en de provincie. Wat u betreft is alles van de overkant beter dan van Texel..." Voor Jaap Vlaming was de maat vol. Hij kon zoveel persoonlijke aantijgin gen. ook al waren die niet recht streeks aan zijn 'adres, niet langer verdragen. Hij verliet rood aangelo pen van woede de zaal, waarbij hij de deur hard achter zich dichtsloeg. Nadat Drijver aan het eind van een lange monoloog op luide toon ook de VVD en de Texelse pers een veeg uit de pan had gegeven viel een stilte. Wethouder Schilling vulde die met de opmerking dat ook hij ergens per soonlijk van werd beticht, namelijk van een éen-tweetje in de raad. „En daar was geen sprake van. Ook ik vond dat het verhaal van TVO met klopte en zag in de raad een mooie gelegenheid om dat recht te zetten." „Als ik me uitgelachen voel, ga ik op de man spelen", deed Koolhof een duit in het zakje. Illustratief Nog steeds boos keerde Jaap Vla ming terug in de vergaderruimte Hij zuchtte diep en probeerde rustig nog maals uit te leggen dat het hem niet om personen ging „Ik wilde iets zeg gen over de wijze van politiek bedrij ven. Wij gebruiken het woord oppo sitie nooit We moeten allemaal een bijdrage leveren om tot een goed eindresultaat te komen. Argumenten, daar gaat het om." De hevig verguisde De Groot hield het kort. „Ik wil Jan Koolhof en Dick Drijver danken voor de perfecte illus tratie van de wijze waarop zij politiek bedrijven. Op de man spelen, een bekwaam politica en een ex-wethou der van allerlei zaken betichten. Ik hou mijn mond verder, want alles wat ik nu zeg kan de herinnering aan hoe u zich net gedroeg alleen maar af zwakken Met samengeknepen mond verliet ook hij voor enige tijd de zaal. Calimero Erna Eelman had geen woorden voor het optreden van Drijver en Koolhof. „Ver beneden peil. Op deze manier heb ik geen enkele zin meer in een inhoudelijke discussie over wat jullie niet juist heben weergegeven." Ze wees op de „Calimero-sfeei" die in de raad hangt „Alles draait bij jullie om: wij zijn groot en jullie zijn klein. Goede argumenten of niet, wij moeten ge woon maar naar jullie luisteren." Op aandringen van Koolhof gaf ze later toch aan wat volgens haar niet klopte in hun verhaal. In het interview van juli hebben Drijver en Koolhof aangegeven dat de oppositie en TVO bedrijven die uit hun jasje groeien in het buitengebied naar industrieterrei nen willen verplaatsen. „Dat heb ik met gezegd en TVO ook met. Ik wilde bestaande bedrijven een uitbreiding van maximaal 20 procent toestaan en TVO wil ook alleen nieuwe bedrijven naar het bedrijventerrein dirigeren Terpstra probeerde een verklaring te zoeken voor de emotionele uitbars ting van Drijver „Uw instelling is: de oppositie roept maar, dat is hun po sitie, Ik word daar met vrolijk van. Als we met z'n allen om de tafel waren gegaan hadden we tot een breed gedragen bestemmingsplan kunnen komen." Ten aanval Drijver beaamde dat de politiek inder daad dient te beslissen op basis van goede argumenten, om kort daarna toe te geven dat maar weinig menin gen van andere partijen waren over genomen in het bestemmingsplan debat. Verbazing wekte zijn vraag wanneer hij andere fracties onheus zou hebben bejegend. „Dat is niet één keer gebeurd in de afgelopen tweeënhalf jaar dat we nu bij elkaar zitten." Meteen daarna beschuldigde hij zijn opponenten echter van een 'zorgvuldig ingestudeerde aanval van vier man' „Respect voor elkaar? Ik ga ervoor. Maar een keer uitvallen en scherp worden moet kunnen." Hij verweet de PvdA hun afwezigheid bij de allereerste behandeling van het bestemmingsplan-ontwerp in commissieverband „Dat was voor u het moment geweest om uw mening te laten horen." Terpstra ging erop in met een uitleg waaróm zijn fractie toen verstek had laten gaan, maar dat bevredigde Drijver met. ,,U had voor uw zaak moeten vechten tot u erbij neerviel." „Het is werkelijk niet te geloven", mengde Pieter de Groot zich opnieuw in de discussie. „Nadat u hebt aan gegeven hoe de krant z'n werk moet doen, bemoeit u zich ook nog met de manier waarop partijen hun eigen zaakjes regelen..." De niet-collegepartijen waren van mening dat de Texelse politiek door uitlatingen als van Drijver en Koolhof in een bijzonder slecht daglicht komt te staan. Voor de Texelse voetbalclubs is het nieuwe seizoen deze week begonnen met wedstrijden om de districtsbeker. VV Texel 94 won uit bij Schagen met liefst 6-1ZDH zorgde voor een stunt door thuis het sterke JVC uit Julianadorp met 2-1 te verslaan. SV De Koog leed op Texel een 3-2 ne derlaag tegen het zaterdagteam van HFC Helder. Ook SV Oosterend ging in een doelpuntrijke wedstrijd ten on der: tegen het eerste zaterdagelftal van Schagen werd het 3-4. Ga met heen zonder te groeten ga met heen met veel venijn Wat er 's morgens nog is kan er 's avonds niet meer zijn Mn noodlottig ongeval is uit ons midden Ssrukt. mijn vriend, onze zoon en onze grote Klaas de Jong is leeftijd van 22 jaar Baukje Langius Hannie en Henk Jan Jeroen en Simone Adam en Brigitte Michael Ricardo Melanie Klaas en Rieky Bert 21 augustus 1996 tyterstraat 84, 'Al Oudeschild E9enheid tot condoleren maandag 26 augus- «t 19.30 - 20.30 uur in uitvaartcentrumTexel, 'ftardlaan 147 te Den Burg. 'toe overdenking zal worden gehouden op «g27 augustus om 14.00 uur in het uitvaart- waarna de begrafenis op de Oude- ,)!r begraafplaats zal plaatsvinden Diep bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, nemen wij afscheid van onze geliefde kleinzoon en neef Klaas Oma en Opa de Jong Richtje en Rien Maria en Wtlly Gauke en Mirjam Gerne en Simon Kinderen en kleinkinderen Je wilde nog zoveel, helaas heeft dit niet zo mo gen zijn Wij wensen Adam, Hannie, Jeroen en Baukje veel kracht en sterkte toe in deze voor hen zo moei lijke tijd. "neer met ons spelen ""eer op ons passen Kleine Klaas AAenwij jou missen. Meivin en Glenn Diep getroffen zijn wij door het plotseling overlij den van onze neef Klaas de Jong Wij wensen Hannie en Henk Jan. Jeroen en Simone, Baukje en de families De Jong en Langius veel sterkte toe. Corrie en Theo Eppie Henk en Marja Marianne en Rob Sjors en Truus Tante Truus Neven en nichten Plotseling is van ons heengegaan onze lieve vriend Klaas Monique en Fred Plotseling is uit ons midden weggerukt onze lieve neef Klaas de Jong Wij wensen zijn ouders, Henk Jan, Jeroen, Baukje en verdere familieleden veel sterkte toe om dit verlies te dragen Gauke en Mirjam Stefan, Yvonne Monique Rust zacht lieve Klaas Martien Gien Hans Marijke Reg Bert Ireen Benny Colinda Jeroen Anjerienke en Didi en kinderen Geschrokken zijn wij door het plotseling overlij den van Klaas Wij wensen Baukje en familie heel veel sterkte. Erik Marjan Mariska Sanny Vader Kalverboer Bianca Silvia Brenda Susan Willemijn We zijn geschrokken, verdrietig en in de war bij de zo onverwachte dood van onze vriend Klaas de Jong We hebben het fijn gevonden dat je in ons mid den was. We zullen je missen We wensen Jeroen, Baukje, Hannie en Henk Jan veel sterkte toe met dit verlies. Dolf en Wietske, Mark, Marcel. Simone. Stephan, Thijs, llone Dag, lieve Klaas Nooit meer een toetertje. Ome Bertus Tante Hanny Jessieka en Bert Reina en Ronald Martijn Annemieke Den Burg. 21 augustus 1996 We zullen je missen, maar niet vergeten Klaas de Jong Wij wensen Baukje, Hannie, Henk Jan, Jeroen en familie veel sterkte bij dit verlies. Jeroen en Jacquelien, Michael Familie v.d. Werve Elk afscheid is het begin van een herinnering Janie Steen - Leegwater weduwe van Cornelis Steen vriendin van Pieter Kok t Ursem 16 -1 - 1911 Den Burg 21 - 8 -1996 Tine en Theo Bloys en Janme Mark Martijn Nora en Siem Tanja en Nico Sjakkeliene en Jurgen Hans en Nel Cor-Jan Marloes en Tom Texel, 21 augustus 1996 „Verpleeghuis Texel" Gelegenheid tot condoleren maandag 26 augus tus van 13.00 - 14.00 uur in de Oude School te Hensbroek. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 26 augustus om 16 15 uur in het cre matorium te Velsen Correspondentie-adres W. S Steen, Javastraat 49.1782 DB Den Helder. Voor uw warme belangstelling en medeleven na het overlijden van onze lieve moeder en oma BEP BOUSMA-VAN ZALINGE betuigen wij u onze hartelijke dank. kinderen en kleinkinderen Texel, augustus 1996

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 3