„Liever precedent dan één ongeluk" |/liljoen voor EcoMare uit vermogen PEN Plan Nauta sterk gewijzigd na „inspraakronde" „Ik kan mezelf niets verwijten" Voorstel Gedeputeerde Staten: Alleen de marathon nog x ADVERTEREN Anv in Atlanta IN DE NAJAARSSPECIALS Gratis puin voor Noordkroon: Arco vanuit Olympisch dorp: LEVERT GEWELDIG VOORDEEL OP! TEXELSE COURANT iitasÉw ZEG PIET GOQH DIE QLLEMQRL NOW HET feü P.H. FEEST m Wat ik zeggen wou... Intocht of uittocht? at ik zeggen wou... Ezelstreken Nieuwe Iijkauto Reageer vóór 4 september Informatie: advertentiebalie Texelse Courant VRIJDAG 23 AUGUSTUS 1996 hij de pech dat zijn handschoen tos schoot. Hierdoor was het moeilijk om hard door te rijden. Uiteindelijk kwam hij als vijfde over de streep, nota bene in een betere tijd dan de geplaatsten uit de eerste reeks. Maar zo is de sport en daar moet je je naar schik ken. De 1.500 meter was Arco's laatste grote baanwedstrijd. Na afloop was hij teleurgesteld, maar volgens hem zit hij nu aan zijn plafond. Mei de trai ningen die tot dusver mogelijk waren, kon hij geen hoger niveau bereiken. Bovendien heeft hij. in tegenstelling tot andere uitgeschakelden. de mara thon nog voor de boeg (zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd) Na de wedstrijd wou hij alleen zijn om de toch wel harde klap te verwerken. Misschien maken we één van de ko mende dagen een uitstapje of zo om eindelijk eens wat afleiding te heb ben. De tocht om hier te komen was lang en zwaar, het verblijf hier valt niet mee evenals de prestaties. Misschien komt later de voldoening vanik was erbij", maar dat kon de bittere pil van de 1.500 meter dinsdag niet vergul den. Chris De Craene rgrafenis- en crematie- fememer Maat heeft een ^wve lijkwagen in gebruik ge nen. Het is een grijze evrolel Caprice die via Belgié ite Verenigde Staten is geïm iteerd. De wagen vervangt de jaar oude Chevrolet Impala rsc Maar onlangs overnam van 5J 1 Kievit De nieuwe tijkauto, op 'toto met chauffeur Mare Pij- 'i is 5 45 meter lang en heeft laadvloer van 2.45 meier. tal hij aanmerkelijk ruimer is '«zijn voorganger De wagen 7„ 'Ongeveer 130 keer per aar Wen gebruikt. (Foto Harry óo Graaf) mensen komen Het is dus een bij drage voor heel Texel Niet te veel Het centrum heeft om een bijdrage van een miljoen verzocht. ,,Nee. er was geen sprake van overvragen. Op een plan van vijf miljoen is dit een reëel bedrag. De instanties die wij benaderen willen toch de begroting voor het totale project zien en weten wie we nog meer vragen. Ze kunnen dus zelf zien dat we niet zomaar wat vragen." Er lopen nog verzoeken om bijdragen bij drie ministeries, particuliere fond sen, het waterschap en verschillende grote sponsors. ,,lk hoop dat het over de brug komen van de provincie een positief effect heeft op deze instan ties Persdienst Als Provinciale Staten groen licht geven kan EcoMare de bijdrage in 1997 verwachten Dat biedt echter geen soelaas voor de noodlijdende persdienst. ,,Het geld wordt gelabeld, dus is alleen te besteden aan de waterzaal en de nieuwe expositie-in richting. Voor de persdienst houden we nog een klein beetje hoop op steun uit een andere hoek Als de nieuwe expositie klaar is, zal op één centraal punt een verwijzing komen naar de geldverstrekkers die alles mogelijk hebben gemaakt ko men ,,Je ziet wel musea waar bij elk object een sponsornaam hangt Maar daar komt het publiek toch niet voor?" Deze tekening van toekomstige Groeneplaats met directe omgeving werd door architektenburo Jan Visser gemaakt met behulp van de computer, die het mogelijk maakt alle geplande bouwvormen vanuit elke gewenste hoek te bekijken. De Groeneplaats is teruggebracht tot het formaat van vóór de sloop van het Raaksje door kleinschalige woningen/winkels voor het raadhuis te zetten. Op deze tekening is ook de doorbraak dwars door het raadhuis te zien als verbinding met het park. Dit is echter geen ..hard'' detail Een behoorlijke door gang ontstaat ook als de Raadskelder-aanbouw wordt gesloopt. Op de tekeningen zijn ook de gebouwen te zien waarmee het nu deso late terrein achter Moerbeek (hoek Warmoesstraat-Elemert) een meer „dorps" aanzien krijgt. Het puin voor het verharden van het parkeerterrein bij schapen boerderij De Noordkroon is betaald door de gemeente. Dat schept precendenten, vindt de commissie van ruimtelijk- en huisvestings beleid. Daar kan wethouder Schilling echter wel mee leven. De commissie had voor een groot deel wel begrip voor het besluit van het college. De wethouder legde dat hij voor verkeersveiligheid had geko zen. De woorden van Jan Koolhof (CDA) dat in het verleden door wethouders bij de eigenaars van De Noordkroon verwachtingen waren gewekt dat de gemeente de verharding zou betalen, werden door Schilling weggewoven. .Er is alleen onderzocht wat de mo gelijkheden waren. Die waren er niet. er was geen potje voor De Noordkroon-eigenaars werd een renteloze lening van ƒ17.000.- aan geboden. maar ze kwamen zelf met een ander voorstel. Schilling. ,,Als wij met het puin kwamen, zouden zij de rest regelen. Da's allemaal veel over zichtelijker Zo zijn we in één keer van elkaar af." Erna Eelman (WD) hield haar twijfels over de oplossing. „Het is een hart stikke droge zomer, dus er had ook wel zonder puin op het veldje kunnen worden geparkeerd. We kunnen niet de ene ondernemer wél helpen en de andere niet." Schilling repliceerde dat hij wel met de oplossing kon leven. ,,lk buk nu liever tien keer voor kritiek, dan dat daar éen ongeluk gebeurt." Kentekenplaten. Van een Duitse auto in de Dorpsstraat zijn in de nacht van dinsdag op woensdag beide kentekenplaten afgehaald. De schade bedraagt 250.-. (ADVERTENTIE! oMare kan voor de vernieuwing en uitbreiding van de positie vrijwel zeker rekenen op een miljoen. De provin- heeft in het voorjaar een pot van 360 miljoen gulden treëerd voor investeringen in Noordholland. Uit een gelijst met mogelijke bestedingen hebben Gedeputeerde jleneen keuze gemaakt. Eén daarvan betreft het Texelse ntrum. Fonds Investeringen Noord- and heeft te maken met een ver ding van de provinciale werk- waarbij projecten worden jeund die aan de hand van kriteria uitgezocht Het grootste deel van komt uit het PEN-vermogen. rrovmeie haalde haar aandelen in energiebedrijf terug na de fusie Energie Noord West. Omdat het leigenlijk is opgebracht door de mers van de PEN, dus de inwo- van de provincie, wilde het be- K het ook weer aan de bewoners Noordholland ten goede laten pen Van de ruim 360 miljoen Sin '97 50 miljoen uitgegeven rjaar kunnen nieuwe projecten Jen ingediend, die door de provin- torden getoetst Past precies het fonds is de provincie in i gedeeld. Voor het noordelijke iwordt de economische toekomst daarmee samenhangend de itbaarheid erg belangrijk geacht, ede punt is de versterking en ieitsverbetering van het toe- e. "gjMaie valt onder het laatste. Het dim heeft een plan gemaakt voor Ilanging en uitbreiding van de expositie, onder andere door de van een waterzaal. waar mo del al aan wordt gebouwd De emtvoering kost vijf miljoen. De mer dat ik het niet meer mee zal in. Onder het dak een parkeer- J |e voor 40 auto's. Op het dak en eventueel ook nog 40 auto's «n geparkeerd. De Groene- 6 als amfitheater/parkeergarage, «erde horeca-gebouw naast De - liiioom, Karseboom en Raads- aan de Vismarkt met de Waag enhaard of waterplaats in het in Hoe we in het raadhuis moe- imen als één van mijn achter inderen gaat trouwen is een I. De Rabo- en ING-bank zul- il blij zijn te verhuizen van de meplaats naar de verlengde iraat met de vele overbodige Bevoorrading van de winkels later zorg. is het leuk diverse plannen s te exposeren. Het gemeente- Uljsur zou aan architecten en pro- mlwikkelaars kunnen vragen nen in te leveren voor eSunderklaas Eerste prijs een «logeren in hotel Opduin. Ik doe provincie wil graag projecten waar ook andere investeerders bij nodig zijn, dus dit paste precies in het straatje Bolder De gemeente had ook de nieuwbouw van sociale werkplaats De Bolder aangemeld bij de provincie voor een bijdrage. Dat plan werd echter in een vroeg stadium afgewezen „Te lo kaal", verklaart voorlichter Peter Heemskerk. „Dat is iets dat binnen de gemeente moet worden aangepakt, vindt de provincie. EcoMare heeft een grotere uitstraling dan alleen Texel." In het verleden heeft Gedeputeerde Staten echter steun laten doorsche meren voor de wens van Texel om een breed scala aan werkgelegen heid te kunnen bieden. In de nota „Globale begrenzing 2e fase relatie nota en natuurontwikkeling op land bouwgrond" van april '92 staat im mers letterlijk dat 'de provincie zich wil inspannen om een bijdrage te leveren aan produktontwikkeling in en buiten de landbouw op Texel'. Wellicht zijn er dus nog kansen voor De Bolder Vrolijk bakkie EcoMare staat dus in het investermgsvoorstel van Gedepu teerde Staten. Hoe zeker is het dat de statenleden dit overnemen? „Vrij ze ker, zeg maar 80 procent", aldus Heemskerk. „Natuurlijk bestaat altijd een kleine kans dat wordt geschoven, maar ik denk dat EcoMare vrij sterk staat, gezien de politieke meerder heid die in GS is vertegenwoordigd Op 11 november valt de beslissing Vooruitlopend daarop is EcoMare al een beetje in feeststemming „Met het personeel hebben we een erg vrolijk bakkie gedaan vanmorgen, toen we het hoorden. Er is veel ener gie gestoken in het promoten van onze plannen bij de provincie, van daar dat we erg blij zijn met dit resul taat", aldus directeur Jan Kuiper, die de bijdrage ook ziet als een stukje erkenning „Uit de stukken blijkt dat EcoMare belangrijk wordt geacht voor de Texelse toeristische econo mie. Door dat te verbeteren blijven Ijsbaan. Langs de ijsbaan van Oosterend worden momenteel werk zaamheden uitgevoerd Wethouder Schilling legde dinsdagavond uit dat het een onderzoek van het grond bedrijf naar de bodemgesteldheid betreft. maar inmiddels staat hij er met meer bij stil. „Ik kijk nu alleen nog maar naar de marathon In elk geval heb ben de zenuwen hem geen parten gespeeld, zoals vier jaar geleden in Barcelona „Toen was ik veel meer gespannen. Nu ga ik er volwassener mee om. Gelukkig zitten we hier met een leuke groep bij elkaar. Hoe ik de dagen hier doorbreng, naast trainen en rusten? Ik heb 30 cd's bij me, dat geeft veel ontspanning. Kranten le zen, De Telegraaf is hier verkrijgbaar. En koffie leuten met z'n allen voor het appartement We hebben Douwe Egberts mee van huis genomen, haha De laatste dagen bereidt Arco zich op de marathon voor met rustig trainen. „Zorgen dat ik me fit blijf voelen. Het parcours hebben we nog met bestu deerd, ik ken alleen de grafiek. Tus sen de 30e en 40e kilometer gaat het alleen maar omhoog. Hier in Georgia is geen stuk vlakke weg te vinden Zelfs als we in het Olympisch dorp naar de eetzaal gaan is het flink klim men geblazen. Maar dan kun je met een volle maag hard naar beneden scheuren, dat scheelt weer...1' Arco is blij te horen dat veel mensen op Texel meeleven „Doe ze allemaal maar de groeten1" Bij deze Het plan dat Jook Nauta heeft laten maken voor „herstel" van het hart van Den Burg is vrij ingrijpend ge wijzigd. Blijkens de nieuwste ver sie wordt de Groeneplaats aan zienlijk groter dan eerst de bedoeling was, de geplande opper vlakte winkelruimte met een derde teruggebracht, het aantal (bedrijfs) woningen verminderd van 20 tot 12, het zicht op De Lindeboom ver beterd en komt er een duidelijke verbinding tussen Groeneplaats en Vismarkt. Ook komt er een logi sche aansluiting naar Binnenburg en Kantoorstraat. Ook de geplande woon- en bedrijfsbebouwing in het park krijgt een andere opzet. Met deze en andere wijzigingen zegt Nauta nagenoeg volledig tegemoet te zijn gekomen aan de kritiek die de afgelopen maanden bij allerlei gele genheden op het eerste plan is geuit. Hij twijfelt er met aan dat er nu een breed publiek draagvlak voor bestaat, waardoor de kans dat de lokale over heid er zich in kan vinden aanzienlijk groter is geworden Nauta heeft zijn plan deze week bij b en w bezorgd. Afgesproken is dat er serieus en uitvoerig aandacht aan zal worden besteed Mogelijk zal het plan dit najaar in een speciale bijeenkomst van de raadscommissie voor ruimte lijk en huisvestingsbeleid aan de orde worden gesteld. Tevoren zullen b en w een voorlopig standpunt formule ren. Nauta zelf vindt dat er nu een goede basis is voor verdere planvorming en dat dit een taak is voor de gemeente, al blijft hij er graag bij betrokken Net als het eerste plan is ook de nieuwe versie voor belangstellenden voor f10,- verkrijgbaar bij Nauta Boek. Meer over het herziene plan voor het centrum van Den Burg in een vol gende krant. Na de tegenvaller op de 10.000 me ter pakte Arco de draad snel weer op. Maandag trainde hij samen met de Zwitser Berset en dat ging redelijk goed. Alleen was er op de baan een crash met zes wheelers Arco was er gelukkig niet bij betrokken, maar de Nederlandse deelnemer Harry van Hout verspeelde zijn rolstoel. Via zijn sponsor probeert hij nu een stoel van uit Nederland te laten overkomen, zo dat hij zondag toch op de marathon kan starten Gelukkig maar dat ik de tweede dag van mijn hotel in de stad naar Arco in het Olympisch dorp ben gereisd, al duurde de trip vier uur. Nu is alles na melijk gesloten voor bezoekers. Elke dag lijken er wel nieuwe reglementen en regels bij te komen Maar goed dat ook nog van mooie sport te genieten valt Deze avond heb ik een grandioze wedstrijd gezien van de Amerikaan Anthony Volpen- test. Die heeft een dubbele arm- en beenprothese, maar op de 100 me ter sprintte hij naar goud in een we reldrecord van 11.36 seconden, slechts anderhalve seconde langza mer dan bij de validen1 Dinsdag moest Arco al vroeg aan de bak. Om negen uur begonnen de reeksen voor de 1.500 meter. De eerste vier van elke serie mochten doorgaan naar de halve finale. In de eerste serie eindigde Arco's team genoot Iwan van Breemen als zesde In de spannende eindsprint kwam hij maar een tractie van een seconde te kort om zich te kwalificeren Arco startte in de tweede serie. An derhalve ronde kon hij zich in de groep handhaven. Toen de Frans man Coufrie het tempo opschroefde en Arco mee probeerde te gaan. had Piet de Graaf, Bussum Theun, bedankt voor je uitleg. Om dat ezelschrijven van jou moest ik hard balken. Maar ik stop met het spelle tje welles-metes. Ik vond het leuk dat je nog twee ezels had gevonden die er ezelsoren naar hadden om mee te gaan naar De Karseboom Maar je weet: als ik aan het voeren ben, mag je niet storen. Helaas zijn jullie met terug gekomen. Je hebt het steeds over ezel gedachten, of zijn het gedachten van ezels? Kom zaterdag gezellig in de draaimolen zitten, er is altijd wel een ezel bij. Als je eens tijdens het Café Chantant komt, zorg dat je dan met „ezel gestrekt" bent, dan mag je zin gen. Kinderen een kwartje. Frans Pieterse. Den Burg. Over de 1 500 toont Arco zich méér teleurgesteld. „Door die los geschoten handschoen lukte het met om zo hard rijden als ik kon Anders was ik misschien nog vierde gewor den en had ik de halve finale bereikt. Even heeft hij naar oorzaken gezocht, Zojuist terug van een verkwik kende training neemt hij de tele foon op. „Met Arcoklinkt het monter. Het is duidelijk: Arco de Graaf heeft de teleurstellingen van de 1.500 en 10.000 meter van zich afgespoeld en mikt nu helemaal op zijn laatste grote doel, de mara thon, die zondag wordt verreden. Na vele faxberichten nu maar eens de telefoon gepakt om het van Arco zélf te horen. Mede op aanraden van zijn vriendin Chris De Craene, die vreesde dat Arco een beetje in de put zou zitten en wellicht een Tesselse peptalk goed kon gebruiken. Maar gistermiddag klonk Arco vanuit zijn appartement in het Olympisch dorp in Atlanta verre van depressief „Ha", klinkt het opgewekt, „ik had al begrepen dat jullie zouden bellen Ik kom net terug van de training op de atletiekbaan, die vijf minuten ver derop ligt. Daar zijn we elke ochtend vroeg te vinden. Vanaf half zeven, zeven uur zijn we daar met een groep van 35 man bezig. Het is dan qua temperatuur het lekkerst." Later op de dag komt de zon erbij en dan is het erg heet De wedstrijden zijn daarom ook alleen 's morgens en 's avonds Arco zegt dat hij goed met de hitte overweg kan. „Ja, de trainin gen in die broeikas hebben geholpen De acclimatisering is hier goed verlo pen." Terugblikkend op zijn baan- wedstrijden, zegt Arco „Ik heb me helemaal leeg gereden, heb alles gegeven wat ik in me had. Op de 10 km had ik gehoopt de finale te halen, maar er zat gewoon met meer in Ik kan mezelf niets verwijten. Als je het reëel bekijkt ben ik een amateur die het moet opnemen tegen halve profs. Op de 1 500 meter rij ik een persoon lijk record met 3.17, maar je begint pas mee te tellen als je onder de 3.10 rijdt."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 5