(jroen ^warL-Jexels in het harL, Gedeputeerde: aanpassing Sint Jan lijkt haalbaar Buteriggel wijkt voor nieuw hotel m Ouders Erik vragen begrip Texelaars V9*l"krant Heropening van Verpleeghuis Nu UCS mmer De Wit Vogels nog I dag! i: Valse briefjes 25,- in omloop Najaarsnota: gat van half miljoen Fietsen gestolen Markant gebouw spoedig gesloopt Overlast door ruigtebrand VERDER IN DIT Intrede door „oude nieuwe" predikant 2 Exposities: veel kleur in Posthuys en Langwaal 2 Burgemeester overleeft geheime rituelen 5 Overheidsrechter drukt stempel op voetbalstrijd 5 Texelrace: opnieuw een zware klus 7 Men-wedstrijd: twee dagen paardesport 7 TEXELSE^COURANT Geef Ons de 2ak op dinsdag 8 oktober! slijterij-wijnhandel Gouwe Boltje Inleveren advertenties DINSDAG 24 SEPTEMBER 1996 Uitgave: Uitgeverij Langeveld en de Rooy bv Istraat 10, 1791 AC Den Burg, telefoon 0222 - 36 26 00 Advertenties/abonnementen/bezorging: telefoon 0222 - 36 26 00, fax 0222 31 41 11 VERSCHIJNT DINSDAGS EN VRIJDAGS iEMENTSPRIJS ƒ54.55 PER HALF JAAR, LOSSE NUMMERS ƒ1.50 Redactie: tel. 0222 - 36 26 20, fax 31 41 11 Buiten werktijd: Tessa de Graaff, Pater Witteplein 3, Den Burg, tel. 31 56 39 %g.g. 06 - 52 78 43 20, 06 - 53 14 91 08 of 06 - 53 16 86 57 beetje moe van alle toespraken zakten de genodigden msde heropening van het gerenoveerde Verpleeghuis [rmiddag langzaam in. Maar tijdens de laatste speech gedeputeerde M. A. Wildekamp veerde iedereen weer - (oewel ze nog niet het achterste van haar tong liet zien leaan het Texelse plan om in Sint Jan wooneenheden ouderen te maken haalbaar te vinden. #imet mevrouw Knipscheer, dste bewoonster van de so- - che afdeling van het Ver huis, ontdeed mevrouw M.A. kamp gistermiddag met een ruk drie containers van hun kking. Eruit kwamen ballon- de kleuren van de zorg- Jang. met kaartjes en een I sticker eraan. Vinders kun- iten weten hoe ver de ballon romen. de verbouwing van de somati- aldeling is het Texelse Ver tuis een gerieflijke instelling den, waar bewoners veel ly genieten. Er zijn eén- en srsoons kamers gebouwd die tit kunnen inrichten met hun spulletjes. Wim Eelman, voor- ran de Stichting Zorgcentrum (waarin Sint Jan, Gollards en ighuis zijn verenigd) roemde isoneel en de bewoners, om- interne bouwwerkzaamheden an hen hebben gevergd Een an de kosten is gedekt door een i!e steunstichting, die onder 8 legaten beheert die voor dit ijn nagelaten Samenwerking sntrum-directeur Lia van Orden lop de ontstaansgeschiedenis zorgstichting en de principes iiden gehanteerd Zelfstandig- an ouderen en het recht op het ivan eigen beslissingen staan hoog in het vaandel. Ze me lde de toekomstplannen, waar- het bouwen van woon den in Sint Jan. in ieso in Den Helder is zater- een vals briefje van 25,- op ijken. De veerdienst kon niet r achterhalen door wie het fje is ingeleverd. De politie noedt dat het „geeltje" met kopieermachine is gemaakt, ileur stemt vrij goed overeen, ar het watermerk ontbreekt en papier is iets dikker dan ge- kelijk Doordat de briefjes ge- Jkeld zijn, zien ze er volgens 0 „onwaarschijnlijk echt" uit Jolitie in Den Helder meldt dat b marinestad de laatste tijd t valse briefjes van vijfen- ta circuleren. Er is donder- er' l een man opgepakt die er tje in omloop bracht, maar dat 5 or heeft nog met tot de emunter geleid Aangezien ans bestaat dat de dader ook Texel actief is, is het raad- 1 extra alert te zijn Gedeputeerde Wildekamp:...plan van Sint Jan spreekt me aan... (Fot° Tess* G'aati) De roep om nadere samenwerking tussen alle zorgverstrekkers klonk van verschillende kanten door de hele openingsplechtigheid heen. Lia van Orden riep op om gezamenlijk een hoge kwaliteit te kunnen bieden. Ook mevrouw Mons van het Kruiswerk begon erover, maar noemde Texel op dat gebied al een positieve uitschie ter ten opzichte van de overkant. Ze toonde met cijfermateriaal aan dat het Kruiswerk op Texel gemiddeld vaker in actie komt dan aan de overkant. Nel Schuijl van de Thuiszorg stond stil bij de veranderingen die de ouderen zorg op Texel in de laatste jaren heeft ondergaan. Excessen Univé-afgevaardigde Matthijssen hield een politiek en financieel getint betoog. In de zorgwereld is enorm veel gaande. Matthijssen vergeleek het met de NS en de particuliere trei nen vanUjveis;waarbijdear^ dat laatstgenoemde de krenten uit de pap haalt. „Als er steeds meer parti culiere zorgverstrekkers opstaan, die zich ook nog eens met aan de gel dende regels voor de traditionele zorgverleners hoeven te houden, dan kunnen excessen ontstaan." Hij pleitte voor gelijke regels voor alle zorgverstrekkers. De ouderen van nu zijn een financieel aantrekkelijke doelgroep geworden, daar velen niet onbemiddeld zijn. Volgens wethouder Nel Eelman is het de kunst om reductie van overheids bijdragen om te buigen in nieuw be leid dat de ouderenzorg ten goede komt. Ze is vóór samenwerking. „Maar dan moet daar met steeds al leen over worden gepréat. Er bestaat nog overlapping van werkzaamhe den. ledereen is bezig met zijn eigen winkel. Kom door die deur naar bui ten." Ook de provincie en het rijk werden met door de wethouder gespaard. De plannen omtrent financiering en toe komst van ouderenzorg noemde zij 'stroperige processen'. Ze betoogde dat dat geen reden is om af te wach ten. „Jullie moeten je zaakjes voor elkaar hebben, zodat je er klaar voor bent als de tijd rijp is." Namens de gemeente overhandigde Nel Eelman een tekening van Ad Blok van der Velden ter verfraaiing van het toch al zo mooi geworden verpleeg huis. Nog minder geld? De gedeputeerde sloot de rij van Volgens de door b en w gepresen teerde najaarsnota kampt de ge meente dit jaar nog met een tekort van ƒ446.586,-. Daarnaast moet voor 1997 nog een bedrag van ƒ117.769.- worden gedekt. Het col lege stelt voor om het gat te dich ten door de bijdrage aan sociale werkplaats De Bolder te verminde ren. Het lopende tekort wordt veroorzaakt door een groot aantal posten die ho ger waren begroot Toppers zijn de tegenvallende leges voor bouwver- sprekers met een korte uitleg van de provinciale ideeën over ouderenzorg. Ten opzichte van het landelijke ge middelde zijn er in deze provincie te veel verzorgingshuizen. Dat aantal moet dus terug, vandaar de reductie plannen. Er zijn echter minder ver pleeghuizen dan het landelijke ge middelde, maar het rijk is niet happig op het uitbetalen van de 45 miljoen die nodig is om dat aantal op te krik ken. Wildekamp liet doorschemeren uniformering van regels na te streven om te voorkomen dat zorgverstrek kers met elkaar gaan concurreren Langer thuis blijven is het motto van de provincie en dat betekent dat de drempel van een zorginstelling hoger wordt Onvermijdelijk zullen er meer aangepaste betaalbare huizen voor ouderen moeten komen De provin cie heeft daan/oor een pot met 28 miljoen gulden beschikbaar. Minder leuk was de aankondiging van de gedeputeerde dat het rijk mogelijk nóg 44 miljoen wil korten op de verzorgingshuizen in Noordholland. „Het baart mij zorgen. Ik vind dat onaanvaardbaar en zal me daar sterk tegen verzetten." Bij twee bungalows aan de Bosrand- weg bij De Koog werden in de nacht van donderdag op vrijdag een fiets gestolen Een 23-jarige inwoner van Groningen raakte zijn Giant mountainbike van ƒ1.000,- kwijt. Hij had deze buiten neergezet maar wel op slot. Een 69-jarige vrouw uit Dortmund deed aangifte van de verdwijning van een 3-versnellings damesfiets ter waarde van 600,-. Tijdens het weekend werd een fiets Paviljoen De Buteriggel aan de Badweg gaat waarschijnlijk nog dit jaar tegen de vlakte om plaats te maken voor een nieuw hotel/res taurant. Eigenaar Hino Project ontwikkeling uit Loosdrecht heeft met de gemeente en Rijkswater staat overeenstemming bereikt over de bouw. Hino is in overleg met een nieuwe beheerder. Ook restaurant Noordzee aan de over zijde van de Badweg heeft vergun ning om nieuw te bouwen. Eige naar A. Kooiman heeft nog niet besloten wanneer het werk van start gaat. Met de sloop van De Buteriggel ver dwijnt een markant gebouw uit het Koger badgebied. Het restaurant werd rond 1959 gebouwd door Joop Jellema, die de zaak zo'n negen jaar exploiteerde Na hem werd De Buteriggel negen seizoenen gerund door Henk en Jantien van Veen. Sinds 1978 zwaaien Elly en Peter Boorsma er de scepter. In augustus was de zaak voor het laatst open. Nieuwbouw De bouwplannen voor De Buteriggel stuitten eerder dit jaar op problemen. Het nieuwe complex is van grotere LL CD 9)13 gestolen van een erf aan de West straat. Het rijwiel, dat met op slot stond, behoorde toe aan een 27-ja- rige inwoonster van Den Burg Zij had haar roze damesfiets vrijdagavond neergezet en ontdekte gisteren dat- le weg was. In de nacht van zaterdag op zondag raakte een 23-jarige cafébezoeker uit Den Burg zijn paarse MTB kwijt na een avondje stappen. Hij had zijn fiets tegen de gevel van een café aan de Bmnenburg gezet Badweg in De Koog gaat veel veranderen. Restaurants De Buteriggel en Noordzee maken plaats voor nieuwbouw. Op de M treft een shovel voorbereidingen voor de nieuwe route naar het strand. Hiervoor wordt een deel van het duingebied langs 'de weg opgeofferd. Verderop (niet zichtbaar) zijn de werkzaamheden voor de nieuwbouw van de RST in volle gang. (Foto Gerard Timmorman) omvang dan het huidige waardoor de bouwlijn de zogenaamde 500 jaar faalkansgrens zou overschrijden. Uit berekeningen van Rijkswaterstaat blijkt dat het zeewater eens in de 500 jaar tot deze denkbeeldige lijn over de duinen komt. Erbuiten mag niet wor den gebouwd. Projectontwikkelaar Hino en RWS hebben de bouwplannen en de be wuste lijn nog eens nauwkeurig naast elkaar gelegd Toen bleek dat er toch een oplossing mogelijk was. „Het probleem was een kwestie van een paar meter. We hebben nu een lijn uitgestippeld die voor iedereen ac ceptabel is", aldus Roland Bisschop, dienstkringhoofd van RWS. Volgens Hino-directeur Van Liempt bestaat met Staatsbosbeheer ook overeen stemming over de erfpacht van de ondergrond van De Buteriggel. De nieuwbouw bestaat uit tien luxueuze hotelkamers die naast el kaar liggen en via een galerij zijn te bereiken Verder herbergt het com plex een beheerderswoning. De Buteriggel houdt een restaurant, maar dat is niet zo groot als het hui dige en deels afgestemd op de gas ten. Onder het gebouw komt een ga rage waarin de gasten hun auto's kunnen parkeren. De bouw wordt wat ontwikkelaar Van Liempt betreft een Texelse aangele genheid. Het eiland is voor zijn bedrijf geen nieuw werkterrein. Het Loosdrechtse bureau hield zich eerder bezig met de ontwikkeling van de derde fase van De Mars, een project dat inmiddels is overgenomen doör het Texelse be drijf MO Project. Bestemmingsplan De bouwplannen van zowel De Buteriggel als Noordzee vinden hun oorsprong in het huidige bestem mingsplan buitengebied. Aanvanke lijk pasten de plannen niet in het con cept bestemmingsplan dat nu bij de provincie ter beoordeling ligt. Mede naar aanleiding van bezwaarschriften door beide exploitanten zijn de hotels nu in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen. Weinig gebeurtenissen hebben de laatste tijd de gemoederen zó be zig gehouden als de verdwijning (en terugkeer) van Erik Nauta uit Den Burg. Veel Texelaars leefden mee, zo ondervond de familie. Daarnaast zijn er veel vraagtekens die de geruchtenstroom nog altijd op gang houden. Voor de ouders, Marijke Mulder-van Heeswijk en Jook Nauta, reden om begrip te vragen van de Texelse gemeen schap. Op de dag van zijn verdwijning, zater dag 31 augustus, heeft de 26-jarige Erik Nauta in een vlaag van overspannenheid gehandeld Hij par keerde zijn auto 's morgens bij de Horsmeertjes en liep naar 't Horntje om met de boot naar de overkant te vertrekken Toen later op de dag de auto leeg werd aangetroffen, werd onmiddellijk een grootscheepse zoekactie op touw gezet. Over de hulp van de politie en ande ren heeft de familie mets dan lof. „Tiemen Jilderda, die het onderzoek leidde, was fantastisch. Hij verleende alle steun." De politie liet met de laatste boot een speurhond overkomen en had ook meteen de assistentie van een heli kopter willen hebben Omdat het al bijna donker was, werd daarvan afge zien Toen er na uren speurwerk 's nachts nog mets was gevonden, werd de heli zondagochtend alsnog te hulp geroepen. Een 46-jarige Hoornder heeft zater dag een bekeuring gekregen wegens het verbranden van ruigte Hij stak het vuil in de fik op een perceel land aan de Pontweg, maar wegens de harde wind ontstond in de omgeving veel rookoverlast gunningen (ƒ150.000,- minder) en de lagere algemene uitkering van het rijk (nadeel ƒ165.000.-). De gemeente was gewend een nade lig saldo aan te vullen uit de alge mene reserve. Momenteel zit daar echter geen ruimte in om de tekorten van de najaarsnota te dekken. De oplossing die b en w hebben gekozen is de gemeentelijke bijdrage aan De Bolder terug te brengen van ƒ1.635.000,- naar ƒ1,1 miljoen. De directie van De Bolder bekijkt in hoeverre deze bijdrage toereikend is voor de nieuwbouw. Een rol speelt dat De Bolder een beduidend grotere winst heeft geboekt, dan in de afge lopen begroting en tijdens de voorjaarsnota was voorzien. Het eer ste half jaar werd afgesloten met een positief resultaat van ƒ175.000.- ter wijl op slechts 57.300.- was gere kend Na de najaarsnota wordt een overschot van liefst ƒ370.000.- ver wacht. Hierdoor kan De Bolder méér meebetalen aan de nieuwbouw. Geassisteerd door de gedeputeerde heeft mevrouw Knipscheer aan het koord getrok- ken, waardoor de tientallen ballonnen wegzweven (zie inzet). (Foto Tesso Graatn Bij een van de meertjes werden spo ren van Erik gevonden. „Achteraf bleek dat de voetafdrukken al een paar dagen oud waren. De zaterdag van zijn verdwijning is hij er niet ge weest." De sporen wekten wel de indruk dat Erik zich in het gebied moest bevin den. Het hele terrein ten zuiden van paal 9 werd uitgekamd. Indruk maakte de spontane inzet van 80 adelborsten, die toevallig voor een oefening op Texel aanwezig waren. Hoewel zij al vele uren hadden geoe fend, hielpen ze mee zoeken. Voor hun hulp werden de manschappen na afloop hartelijk toegesproken en be dankt. Een tip dat Erik was gezien op het treinstation in Den Helder gaf nieuwe hoop. Al spoedig bleek dat hij in Lon den zat, van waaruit hij onder meer telefoontjes naar Nederland had ge pleegd Uit de summiere informatie kon worden opgemaakt dat hij zich op twee adressen kon bevinden. Er werden pogingen gedaan om con tact te krijgen, maar uit eigen bewe ging keerde hij vrijdag 13 september terug naar Texel. Hij is niet ter verant woording op het politiebureau ontbo den De politie begrijpt dat Erik met zichzelf was en dat hij weer in balans moet komen. Afgelopen week verbleef hij op Texel. Uit diverse gesprekken bleek dat Erik zelf een oplossing wil zoeken voor zijn persoonlijke crisis. Mede hierom is hij afgelopen vrijdag weer naar Londen vertrokken. Daar logeert hij momenteel in gezelschap van ie mand die hij tijdens zijn vorige verblijf daar heeft leren kennen. Per fax en post houdt hij contact met thuis ,We hopen dat hij zichzelf weet te hervin den. Daar is tijd voor nodig. Hopelijk begrijpt de Texelse gemeenschap dat. In elk geval is het fijn om te mer ken dat zoveel mensen meeleven Hartverwarmend!" (jna turL jtadt It ké toL Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: NIEUWS LUlm fTlets droglstery parfumerie (ADVERTENTIE) OP HET Een volledig overzicht VAN DE AVIFAUNA VAN TEXEL Door Adriaan J. Dijksen MM.V, Ruts-Jan Maas en Cor Smtt 4S Inl. advertentiebahe Texelse Courant, tel. 362600

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 1