Cjrocn <2warL- Jexels in het harL, Sestolen jacht bij paal 9 op strand Geen genade voor Greenside N Calluna: verkoop zo goed als rond Paul Korist voorziet faillissement Zwerver met tweemaster aan de haal Defensie gaat verkeer Mokweg opnieuw bezien UUimfDets moerbeek TEXELSE^COURANT drogisterij Beurt Hoger beroep in ontuchtaffaire - IIorszel VERDER IN DIT ummer Tin Landa Kilstee goed voor 100.000 kg melk 2 Lindeboom draait warm voor 100-jarig jubileum 3 Burgemeester Den Helder en Texel gaan zij aan zij 5 Hervormde gemeenten gaan fusie aan 5 •o- College sleutelt aan OZB-belasting 5 Storm rond vuurtoren nog niet geluwd 7 •»Tesozet passagiers aan het werk 7 Veel brommers niet in orde Storm of inbraak? Parkeerschade ud VVV-directeur ind nieuwe baan VRIJDAG 1 NOVEMBER 1996 Uitgave. Uitgeverij Langeveld en de Rooy bv ijrkstraat 10, 1791 AC Den Burg, telefoon 0222 - 36 26 00 Advertenties/abonnementen/bezorging: telefoon 0222 - 36 26 00, fax 0222 - 31 41 11 VERSCHIJNT DINSDAGS EN VRIJDAGS ONNEMENTSPRIJS 54,55 PER HALF JAAR, LOSSE NUMMERS 1,50 Redactie: tel 0222 - 36 26 20, fax 3141 11 Buiten werktijd: Frans Hopman, Pater Witteplein 27, Den Burg, tel. 31 54 72 B.g g. 06 - 53 14 91 08, 06 - 52 78 43 20 of 06 - 53 16 86 57 lel 0222 312419 Wij danken U allen voor de over weldigende belangstelling en posi tieve reacties in de eerste weken na de heropening van de kiosk! Als extra service voor Texelaar en toerist: de maand november zijn wij elk weekend op zater dag en zondag GEOPEND van 11.00 - 17.00 uur. Graag tot ziens!!!! The Kossen Family Nu ook Vlaamse FRIET en heerlijke SNERT naar slagersrecept!! r. RASpocat op TEXEL 319797 Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: meubelhandel en interieurverzorging b.v. op tegen. Gemiddeld genomen was iedereen echter slecht op de hoogte Men wist bijvoorbeeld met precies waar zich de grens van het grondge bied van Defensie zich bevindt 1 Vol gens Den Doop is de hele zuidelijke punt van het eiland, dus de Mokbaai en hel duingebied vanaf het boswachtershuisje met inbegrip van de Horsmeertjes Defensie-eigendom „Zo staat het in het kadaster." „Voor ons staat vast dat we iets aan de verkeersregulering gaan doen Een optie is een slagboom of iets anders bij het boswachtershuisje, maar er zijn ook alternatieven denk baar. Daar hebben we nooit een ge heim van gemaakt.' Welke varianten dat zijn, wilde de overste nog niet zeggen (ADVERTENTIE) Woensdagmiddag werd het karwei hervat met een grote telekraan. die door Boon in Schagen was gehuurd Op het strand werd het jacht met kunst en vliegwerk op een dieplader van Jan Kikkert geladen. Het aanvan kelijke plan om het jacht in de haven van Oudeschild af te meren kon we gens lekkage niet doorgaan. Vier shovels slaagden er na een reis met hindernissen uiteindelijk in het jacht naar de parkeerplaats bij het strand paviljoen van Joop Vlaming verplaat sen Gisterend werd het jacht over de weg naar het terrein van De Hamster overgebracht. De kosten van de ope ratie zijn volgens de gemeente voor de eigenaar van het schip, een in België woonachtige Nederlander, die ze wellicht op de verzekering kan verhalen. Pogingen om de man te bereiken leverden tot dusver nog geen succes op. Voor Greenside loopt het niet met een sisser af. Met de uitspraak van de Raad van State in de hand heb ben B en w hebben directeur Paul Konst woensdagochtend te ver staan gegeven dat de sloop van de veelbesproken hoed op het hotel complex in De Koog in elk geval moet doorgaan. Alleen de prakti sche gang van zaken en de ter mijn waarbinnen het moet zijn ge beurd. zijn nog bespreekbaar. Konst is zeer verbitterd. Hij voorziet zijn totale financiële ondergang om dat de ramp volgt op andere zake lijke tegenslagen „Ik geef zelf geen opdracht tot sloop. Want dan krijg ik ook de rekening en die kan ik niet betalen. Laat de gemeente het maar doen Het zal uiteindelijk wel neer- draaien op mijn faillissement" Slachtoffer Greenside is als opdrachtgever voor de bouw verantwoordelijk en dus ook voor de overtredingen die daar bij zijn begaan. Zelf heeft directeur Konst geen ervaring met het opzet ten van dergelijke projecten. Hij wilde alleen het geld dat hij de afgelopen 25 jaar heeft verdiend met een potplantenbedrijf op Texel beleggen. Het moest een leuk „Papa en mama"-hotel worden waarin ook zijn familie emplooi zou vinden Hij liet ontwerp, uitvoering en alle daarmee samenhangende rompslomp over aan plaatselijke mensen. Die vindt hij daarom wel degelijk (mede) aan sprakelijk voor wat nu is gebeurd. „Ik geef zelf alleen opdracht tot slo pen als vaststaat dat Momberg of architect Visser dat betaalt" Blut Hoewel gemeente en Greenside van mening verschillen over de kosten van de sloop en de daardoor nood zakelijke aanpassing van het ge bouw. zal het in elk geval in de ette lijke tonnen lopen Konst: „Die heb ik niet. Het geld is op". Volgens de Greenside-directeur kan op dit mo ment nog met worden bepaald in hoeverre de installaties die zich bin nen de hoed bevinden elders in het gebouw kunnen worden onderge bracht Er zijn nog veel vraagtekens, zowel op technisch als op financieel- juridisch gebied. Voor Konst is het bijvoorbeeld niet duidelijk in hoe verre een liftkoker van een bepaald formaat op het dak wèl toelaatbaar is. Ingewikkeld Zwaar tilt hij aan de (on)mogelijkheid om de techniek te verplaatsen naar een of meer kamers van het hotel. Los van de ingewikkelde en kostbare operatie die het omleggen van al die leidingen en pijpen betekent, zou het wel eens heel moeilijk kunnen wor den om die kamers van de huidige eigenaars te kopen. Ook zijn proble- Lees verder pagina 5 Het openbaar ministerie heeft dins dag aangekondigd in hoger beroep te gaan in de ontuchtzaak tegen een 55-jarige Texelaar. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 8 jaar. maar de rechtbank kwam met een vonnis van drie jaar, waarvan éen jaar voorwaardelijk en een ver plichte opname in een psychiatri sche inrichting. (ADVERTENTIE) t de Horszei van vorige week tas sprake van klok er klepel :chte Tesselaars zeggei bij het ing uitblijven van een leverantie <et dat het in ..de schipper zit". nsar spreken over de beurtman, 'o'n verbetering roept meteen ierlei associaties op en er ont- laan de wonderlijkste verbindm- len. Mijn gedachten slingeren |ti als een aap van tak naar tak beurtman lijkt op birdman (vogel man) en dal is een mythische fi- vur op Paaseiland. De verbmd- >9 met ons zustereiland werd slegd door een zeer naaste ver mant. Hij is er geweest, ik niet 'an vogelman naar vogels is aar een kleine slag door de dit en je strijkt vanzelf neer bij 'a Vogelwerkgroep, die terecht 'eent dal de miltairen van De tok zeil een flinke kluit (kluut "gel) boter op hun hoofd heb- in en dat de Mokweg vrij moet Ijven. zo vrij als een vogeltje tok de gedachten zijn vrij. Je >akt verstrikt in een verwarrend fsenspmsel van schrijvers, kolonisten (Charlie Parker, bij aam Bird!), verhalenvertellers lanneer ben jij aan de beurt?) a boekhandelaren. Wat voor arbmdmg is dit?l Boekhande- tor, verteller, saxofoon, schrij- iii? Over wie gaat het eigenlijk «k word je ervan. Nu is de le- "laan de beurt Verbind klok en I tope/. Het komt allemaal door de i Nrtman Horszei dat hij had gehesen scheurde op volle zee aan flarden Toen hij de diesel motor niet aan de gang kon krijgen, raakte het schip stuurloos „Een le vensgevaarlijke situatie", conclu deerde D Ambtman van de waterpo- litie in Den Helder, aan de hand van de verhoren. „Hij voer zonder enige verlichting en had gemakkelijk op een booreiland kunnen botsen of door een bulkcarrier kunnen worden over varen Niemand zou dat hebben ge merkt Het dobberende jacht werd maandag waargenomen door een helikopter Die seinde sleepboot „De Waker" In een Helders schip dat boven wind kracht zes a zeven altijd stand by is om hulp te verlenen. De bemanning zag aanvankelijk niemand aan boord van het jacht en besloot het op sleep touw te nemen. Toen bleek dat het schip wel bemand was en de schip per zwaar zeeziek in de kajuit lag. stapte deze over Tijdens de tocht naar Den Helder brak tijdens het barre weer de sleep- verbinding en raakte de tweemaster op drift De schipper van het jacht werd in Den Helder overgedragen aan de politie. Toen zijn verklaring dat het schip afkomstig was uit Southampton argwaan wekte, werd hij aan meerdere verhoren onderwor pen. In afwachting van zijn voor geleiding aan de politierechter, wordt de man in hechtenis gehouden Hulpstrandvonder Het precieze tijdstip van de stranding ten zuiden van paal 9 is niet bekend. maar het schip werd maandag morgen al opgemerkt door medewer kers van Daalder die in alle vroegte op het strand aan de slag gingen Vanaf de stranding viel het jacht on der de verantwoording van de strandvonderij. Die heeft de taak het schip zo goed mogelijk te bewaren De stranding was de eerste klus voor hulpstrandvonder Jaap Duinker uit Den Hoorn, die twee weken geleden als de vierde generatie in zijn familie tot hulpstrandvonder werd benoemd Het imposante vaartuig maakte hevig slagzij, maar vertoonde op een ge scheurd zeil en wat kleine manke menten na geen grote averij Om te voorkomen dat er spullen van het jacht werden geroofd hield Hans Zijm van Beveiligingsbureau Best een oogje in het zeil. De brandweer werd dinsdagmiddag ingeschakeld voor het leegpompen van de kajuit. Berging Het plan om de „Anne" dinsdag middag te bergen mislukte. Het 24 twintig ton wegende vaartuig was te zwaar voor de telekraan van Mei|ert Boon, die door de strandvonderij was ingeschakeld. "Ook het snel opko mende water speelde de bergers parten Ze slaagden er wel in het schip zo'n twintig meter landinwaarts te verslepen naar een hoger deel van het strand, zodat het schip met meer kon wegdrijven. Gezien de hoge vloed dinsdagnacht geen overbodige luxe Volgens Hans Zijm ging het jacht toch nog flink te keer. fFotos Gerard Tnvnorman Met een door Meijert Boon Ingehuurde telekraan werd het jacht op een dieplader gezet, voor verder transport. „Er moeten nog een paar kreukels weggestreken, maar daar komen we wel uit." Wethouder Poster ziet het zonnig in met de verkoop van Calluna. Verkoop zou beteke nen dat de voorgestelde verho ging van de toeristenbelasting met vijftien cent niet nodig is. Over een week wordt de beslis sing verwacht. De Hooge Raedt Groep, onder an dere eigenaar van de Turkse Tent, is de kandidaat voor overname van het zwemparadijs Calluna. Er is met de gemeente en Recreatie Maat- schappi] Texel (RMT) overeenstem ming bereikt over een intentie verklaring waarin de voorwaarden voor verkoop zijn opgenomen De gemeente besloot indertgd het noodlijdende complex de hand boven het hoofd te houden, omdat er veel gemeenschapsgeld in zit. Toen leefde echter al de wens om Calluna te verkopen „Ja, we willen eraf maar niet ten koste van alles", ver klaart wethouder Poster. Dat is met een de reden waarom de gemeente raad akkoord is gegaan met het opnieuw beschikbaar stellen van geld voor het zwemparadijs, dat vol gens een advies van een groep „wijze mannen" alleen levensvat baar is als veel aanpassingen wor den gedaan. Het geld daarvoor zou moeten komen uit een aanzienlijke stijging van de toeristenbelasting (is nu 1,20) met vijftien cent. „Calluna wordt alleen verkocht als de nieuwe eigenaar garandeert dat deze plan nen worden uitgevoerd. Bovendien moet het personeel worden overge nomen en mag het geen particulier badje worden Hel moet toegankelijk blijven voor alle Texelaars." Op de Emmalaan is maandag morgen een bromfietscontrole ge houden. Van de 46 bleken er 24 niet in orde. Elf brommers produceerden meer geluid dan is toegestaan, ter wijl er acht teveel vermogen hadden. In de andere gevallen bleek er iets loos met de remmen ot de stuur inrichting. De Hooge Raedt Groep wil bij Calluna een appartementencomplex met 136 slaapplaatsen realiseren. Dat kan door „uitruil" met hotel Koogerhoop, dat ook eigendom van deze Groep is. Het college wil wel meewerken aan deze verplaatsing, maar daar is wel een artikel 19 procedure voor nodig. Dat kan een onzekerheid voor de koper opleveren. Door de raad vooraf goed te informeren wil wet houder Poster echter beletsels vroegtijdig uit de weg ruimen „Ik denk dat het lukt. Niemand wil im mers een verhoging van de toeristen belasting van vijftien cent." De koepel van een snackbar op een camping aan de Californiéweg bleek dinsdagmorgen van het dak te zijn geraakt. Of dit is gekomen door de storm of wegens een poging tot in braak was met duidelijk Er wordt mets vermist. Een 22-jarige man uit Georgië wilde zaterdag rond 17.00 uur parkeren bij Albert Heijn, maar raakte daarbij de wagen van een 29-jarige Duitse vrouw. Beide voertuigen raakten licht beschadigd Defensie gaat de plannen voor ge deeltelijke afsluiting van de Mok weg voor auto's nog eens goed bekijken. Aanleiding is de bijeen komst van de Beheersoverleg- groep Texel (BOGT) afgelopen maandag, waarin de maatregel ter sprake kwam. Tijdens het overleg lieten alle overlegpartners zich negatief uit over het plan, met uit zondering van Defensie. Door plaatsing van een slagboom of een andere hindernis worden even tuele verkeersproblemen op de Mok weg allerminst weggenomen, zo con cludeerde een meerderheid in de vergadering Er worden bijvoorbeeld bij het boswachtershuisje, waar de slagboom wordt geplaatst, parkeer problemen verwacht. En staatsbos beheer zit bepaald met te springen om in het duingebied een verharding aan te leggen. Ook de vogel werkgroep omschreef de slagboom als een slechte oplossing. Vogels zouden zelfs minder overlast onder vinden van toeristen die hen vanuit auto's begluren, dan vogelaars die hun hobby vanuit de berm beoefe nen. Volgens burgemeester Van Rappard. voorzitter van het BOGT- overleg zal Defensie zich in eigen kring nog eens over de gedeeltelijke afsluiting beraden. Geen verrassing Voor overste Den Doop van de Joost Dourlein-kazerne komt de tegenstand niet als een verrassing. „Dat wist ik zelf ook wel Alle belangengroepen hebben er vanuit hun optiek wel wat bestemming van de „Anne" s Nieuw-Zeeland, maar de zee- i van de tweemaster eindigde i maandag op dinsdag op het md tussen paal 8 en 9. Het 10.000,- kostende luxe kajuit- hl werd zaterdag in IJmuiden stolen door een 33-jarige zwer- uit Amsterdam, die in een mlane bui besloot te emigreren, odziek werd de man op volle zo'n dertig mijl ten noordwes- van Den Helder, maandag in gende storm van boord ge lid. Een telekraan van Meijert on hees het gestrande jacht ■ensdag op een dieplader voor Hisport naar het terrein van De mster in Oudeschild. - zwerver, een man zonder woon of blijfplaats, heeft alle geluk van de eld gehad. Na zijn voettocht van sterdam naar IJmuiden forceerde nde haven de sloten van een jacht i vijftien meter lengte en begon l zijn avontuur. Zonder op het L itberlcht te letten en niet gehm- j door enige nautische kennis sde hij de trossen los om op zijn r.ve toekomst in Nieuw-Zeeland af levenen. liep echter anders. Het fokkezeil De „Anne kort na de stranding bij paal 9. I VVV-directeur Joost van je heeft een nieuwe baan ge lden, zo werd gisteravond in TVL-vergadering meegedeeld, is benoemd tot directeur van Oranje Kruis Nederland en is r ingaand vandaag, aan de j gegaan. lelijk begint Veronica Bos haar i als VVV-directeur op Texel, teruggekomen van vakantie «de zij zich gisteravond aan in de •vergadering, zodat zij aan de n kon worden voorgesteld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 1