Cjroen "Zwartsjexeh in het harL. Defensie wil haven Mok uitbreiden Door komst grotere landingsboten: Verliezen bij VVV wekken verontrusting Geld noodslachtplaats voor heilzaam koebad ZONDAG W BAKKER bv nu o®® wM üJ Betonmixer èn shovel de sloot in Gemeente betaalt f100,- per m2 grond rotonde H'orszel Net Orgeldraaier verdient ƒ2.603,10 voor KNRM Regen vertraagt aanleg fietspad Bord gestolen Geen voorrang VERDER TVT IN DIT l\ummer Exposities in raadhuis en Galerie Marianne 2 Texelse voetbalclubs voeren ranglijst aan 3 •fr Emotionele reacties over skatepark 5 Lang debat over zaal „schutters" 5 Woningen op Koger bedrijventerrein 5 Dagje mee met vuilniswagen 5 Dierenshows 9 Harry en zijn dwarse jonge meid 9 TEXEL TEXELSE^COIIRANT e£s ijzerhandel moerbeek VRIJDAG 22 NOVEMBER 1996 Uitgave: Uitgeverij Langeveld en de Rooy bv Parkstraat 10, 1791 AC Den Burg, telefoon 0222 - 36 26 00 Advertenties/abonnementen/bezorging: telefoon 0222 - 36 26 00, fax 0222 - 31 41 11 VERSCHIJNT DINSDAGS EN VRIJDAGS. tBQNNEMENTSPRIJS ƒ54,55 PER HALF JAAR, LOSSE NUMMERS ƒ1,50 Redactie: tel. 0222 - 36 26 20, fax 3141 11 Buiten werktijd. Frans Hopman, Pater Witteplein 27, Den Burg, tel. 31 54 72 B.g g 06 - 53 14 91 08, 06 - 52 78 43 20 of 06 - 53 16 86 57 elensie heeft vergevorderde plan- sn om de haven op het amfibisch ifenkamp De Mok te vergroten, e uitbreiding is nodig om plaats ibieden aan vier grote LCU (Lan- ing Craft Utility) landings- iartuigen. Ze kunnen worden gezet bij het nieuwe amfibische ansportschip de Hr.MS „Rotter- im" van de Koninklijke Marine, al nog in aanbouw is en dat Den aider als thuishaven krijgt. 160 meter lange Landings Plat- rm Dock (LPD), het eerste varende akschip van de marine, biedt plaats in zowel de nieuwe als de be- aande. kleinere landingsboten van it oefenkamp. Daarnaast is het hip uitgerust met een helikopter- ik. [LPD is een multifunctioneel schip or transport van troepen en mate- tal Daardoor kan het snel worden gezet voor bijvoorbeeld NAVO-ac- is in brandhaarden of voor hulp- gemeente heeft overeenstem- ling bereikt over de aankoop van grond die nodig is om de ro- inde op het kruispunt Pontweg- bornderweg-Emmalaan aan te ggen. Per vierkante meter wordt IOO,- gegeven. Idus werd gisteravond in de verga- Bring van de raadscommissie voor rancieel, economisch en technisch Bleid geantwoord op een vraag van ma Eelman van de VVD. Die vond st een hoop geld. Ze verwees naar problemen rond de grond- Brwerving voor de aanleg van het stspad langs de Vuurtorenweg en oeg of het college zoveel geld ook nor die grond wilde neertellen. Het leek echter dat het bij de Vuurtoren- eg niet zozeer gaat om de vraag- rijs voor de grond, maar om het feit at de betrokken eigenaars vervan- snde grond willen overnemen. De esprekingen daarover hebben nog sen resultaat opgeleverd, wat de anleg van het fietspad in de weg laat Netwerk. Waaraan denk je dan? Ijverige vissers in de haven van Oudeschild die hun netten boeten, een leerling die zijn werk in het net schrijft, een Fries die met net niet bijna, maar nee be doelt of aan een netwerk van twijgen7 Netwerk is ook een trendy term, die iets zegt over een manier van organiseren, aaneenschakelen van compu ters en het verbinden van belan gen. Om het Texelse basison derwijs in stand te houden moet een netwerk worden aangelegd om te voorkomen dat de klein ste scholen verdwijnen. Volgens de landelijke norm 2000 leer lingen per school hebben wij zelfs geen recht op één basis- xhool Belachelijk. Dat groot schalige, efficiënte denken heeft ons al beroofd van eigen lokale voorzieningen voor water en energie. Bij het onderwjjs heb ben we de zaak gelukkig zelf in de hand. De verwachting is dat bet de kwaliteit zelfs bevordert. De basisscholen in de kleine dorpen en kernen bepalen de leefbaarheid Zo is het maar net! Horszei ps het is eerst.. acties. De Rotterdam" is nog in aanbouw bij scheepswerf Schelde in Vlissingen Meer amfibische activiteiten De vier LCU-landingsvaartuigen die in het schip kunnen worden ver voerd, zijn een grotere versie van de bestaande boten van De Mok. De LCU's krijgen als thuisbasis de Joost Dourleinkazerne De eerste boot ar riveert rond september op Texel. Ze zijn bedoeld voor het transport van materieel en troepen. Met de nieuwe combinatie lost Nederland een be lofte in aan de andere NAVO-part- ners om over een eigen amfibische combinatie te beschikken. Tot dus ver werd voor zeetransporten en lan dingen in het buitenland gebruik ge maakt van transportschepen uit Engeland of Amerika. Door de komst van de „Rotterdam" komt de nadruk van de activiteiten van het veelzijdige Korps Mariniers meer te liggen op het amfibische vlak. Tevens wordt de samenwer king met de Koninklijke Marine op dit onderdeel vergroot. Binnenhaven De huidige binnenhaven van De Mok is echter te klein om plaats te bie den aan de vier grotere landings boten. Defensie wil de veertig meter brede haven daarom 25 meter land inwaarts uitbreiden Hiervoor wordt het parkeerterrein op het kazerne terrein opgeofferd. Een houten oefenwand bij de haven zal worden afgebroken. De definitieve plannen voor de uitbreiding van de haven worden binnenkort ingediend. Met de komst van de nieuwe boten, die een vijfkoppige bemanning krij gen, volgt er ook personele uitbrei ding op De Mok. Het wordt dus wat drukker in en rond het oefenkamp en er zullen in de Mokbaai en op zee meer oefeningen plaats vinden. Amfibisch Logistiek Centrum Er verandert nog meer in het amfibisch oefenkamp Het voorma lige verblijf voor onderofficieren, dat al jaren als onderhoudswerkplaats en opslagruimte in gebruik is, wordt gemoderniseerd Op de plek van het huidige gebouw wordt volgend jaar na de bouwvak gestart met de bouw van een nieuw Amfibisch Logistiek Centrum (ALC). Dit doet dienst als opslagruimte voor materiaal en wa pens en voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. De overige accommodatie verandert niet, behoudens een ingrijpende op knapbeurt van het legeringsgebouw voor korporaals en manschappen, die momenteel plaatsvindt Wegen opgeknapt Passagiers van de Texelse boot hebben wellicht gezien dat er onderhoudswerkzaamheden aan de dijk van het oefenkamp worden uit- Lees verder pagina 9 Orgeldraaier Peter Kaan heeft met zijn draaiorgel afgelopen seizoen ƒ2 603.10 ingezameld voor de KNRM. Met „De Zigeuner" zorgde hij van maart tot en met de herfst vakantie voor de muzikale opluis tering van menig evenement. Het draaiorgel waarmee Kaan zestien jaar op pad ging, gaat op stal. Hij heeft de hand weten te leggen op een nieuw orgel. De IJzeren Hond. dat zelfrijdend is Vanaf volgend jaar hoeft Kaan zijn draaiorgel dus niet meer over het eiland te duwen. Het pad van wegenbouwers gaat met altijd over rozen Zo hindert het slechte weer de aanleg van het fietspad de Limietweg, de oost'west- verbmding tussen de Hoofdweg en de Postweg. Hoofdaannemer firma Tatenhove heelt voor het storten van de vijfhonderd kubieke meter beton de firma Cobeton uit Bad hoevedorp ingehuurd. Die heeft een speciale ..slipvormpaver". waarmee hel beton over een breedte van 2.50 V meter en een dikte van vijftien cen timeter automatisch wordt aange bracht. Dat kan met een snelheid van 250 meter per dag. Van de 1250 meter lengte was er woensdag middag 270 meter gestort Dat zou beslist meer zijn geweest, als door het slechte weer het parallel gelegen aanvoerpad voor het beton niet in een modderpoel was veranderd. Voor de betonmixer was er dus geen door komen meer aan. Als alternatief wordt een dumper ingeschakeld, die het beton vanaf de weg naar de slipvormpaver transporteert. Een met beton geladen vracht auto van Rab kantelde woensdag middag op de Laagwaalderweg nabij de kruising met de Kadijksweg en gleed de bermsloot in Hetzelfde gebeurde met een shovel. Dal was het gevolg van een lichte aanrijding die gebeurde toen beide voertuigen elkaar bij het passeren raakten. Bestuurder Willem Eelman (22) van de auto van Rab die met ruim drie kubieke meter beton opweg was naar hel fietspad Limietweg kwam bijhet inhalen van de shovel met de linkerwielen in de diep weggereden modderige berm. Bij hel corrigeren schoot hij de weg weer op en raakte daar de shovel. Dat leidde tot een schuit en kantelpartij waarbij zowel de belonauto als de shovel rechts de sloot ingingen Daarbij ging de ca bine van de betonmixer half onder water en werd deels in elkaar ge drukt. Eelman mag dus van geluk spreken dat hij ongedeerd bleef en aan het avontuur alleen een nat pak overhield. Ook shovelchauffeur P. Rus (28) uit Wieringerwaard kwam er onge deerd af. Zijn voertuig werd met behulp van een andere shovel vrij snel weer op de kant getrokken De schade lijkt niet ernstig, maar zou kunnen tegenvallen als bij nader onderzoek blijkt dat de con structie is ontzet. Om ook de betonauto weer in normale posi tie te brengen was een kraan van Aannemingsbedrijf Texel nodig De berging (foto) vergde enige uren, al die tijd was de weg voor verkeer afgesloten. De brandweer spoot na afloop het asfalt schoon Rab beschouwt de 11 jaar oude betonwagen als total loss. De nieuwwaarde bedraagt meer dan een kwart miljoen gulden. Hel ongeluk heeft voedsel gege ven aan de opvatting van omwo nenden dat de Laagwaalderweg onveilig is Het wegdek biedt te weinig ruimte om grote auto 's el kaar te laten passeren, waardoor langs de wegkanten diepe grep pels ontstaan In deze tijd van het jaar wordt de situatie extra gevaar lijk door regenval en door glibbe rige klei op het wegdek, afkomstig van bietenvervoer. Foto Harry de Graaf) Tussen de Hoofdweg en de Postweg is een begin gemaakt met de aanleg van het beton nen fietspad de Limietweg. (fte Ganwr Tvnnwmanj De Stichting VVV Texelpromotie heeft het boekjaar 1995 afgesloten met een verlies van f 71.732,-. Het staat vrijwel vast dat het bedrijfs resultaat over het lopende jaar 1996 ook negatief zal uitvallen. „Verontrustend", aldus de nieuwe directeur Veronica Bos gisteravond in de vergadering van de raadscommissie voor finan cieel, economisch en technisch beleid. Bos liet duidelijk blijken het probleem Het bord „Cor Ellen-plein" dat bij wijze van grap ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Cor Ellen op de wierschuur van het Maritiem en Juttersmuseum was aangebracht, is in de nacht van maandag op dinsdag door onbekenden weggehaald. Ook het reguliere bord „Juttersmuseum" was verwijderd, maar werd in de buurt teruggevonden Namens de Stichting Juttersmuseum is aangifte gedaan van diefstal. Op de kruising Pontweg-Zuidhaffel vond gisteren om 10.50 uur een aan rijding plaats. Beide auto's werden beschadigd, er raakte niemand ge wond De botsing ontstond doordat een 23-jarige man uit Den Burg, die met zijn bestelwagen uit Zuidhaffel het kruispunt naderde, geen voor rang verleende aan een 51-jarige automobilist uit De Koog. De wagen van de Koger was total loss Koopwoningen. De koop woningen voor ouderen in het Jan Dirksoord-complex moeten ook bij eventuele verkoop voor ouderen blij ven. Daartoe zal een speciale pas sage in de koopcontracten worden opgenomen. De Stichting Noodslachtplaats Texel heeft het positieve saldo dat overbleef na de verkoop van het bedrijf aan de Maricoweg gesto ken in een waterbad. Koeien die niet meer kunnen staan, kunnen daarmee worden gered. Ook wordt een koebrancard aange schaft. De mobiele voorzieningen van de nieuwe Stichting Therapeu tisch Koebad Texel kunnen wor den gehuurd door alle Texelse veehouders. Zowel het bestuur van de stichting, als het college van b en w vinden het waterbad een verantwoorde beste ding van gelden die deels door de gemeente zijn opgebracht „We wil den iets doen waarmee de Texelse veehouderij is gediend", aldus voor zitter Jacob Jan Zijm van de Leem kuil. Met het mobiele waterbad kun nen koeien worden gered die met meer kunnen staan. Bijvoorbeeld dieren met spierbeschadigmg na het afkalven, een spierverslapping na melkziekte of onderkoeling nadat ze in de sloot zijn geraakt. Als zo'n koe te lang blijft liggen, is de kans op herstel klein Een dier dat met op eigen kracht overeind kan komen, kan in het therapeutische bad een voudig en zonder beschadiging door het drijfvermogen op de been worden gebracht Het dier moet zeven a acht uur in het verwarmde bad blijven en soms is de volgende dag een tweede behandeling nodig. Ervarin gen leren dat koeien die binnen twee dagen in het bad komen in negentig procent van de gevallen herstellen. Diervriendelijk Het is een diervriendelijke methode, zonder gebruik van takels, klemmen, kettingen of riemen. Het systeem bestaat uit een waterbak en een tank, waarin het water continu op veertig graden Celcius wordt gehou den. De combinatie is gestald bij Zijm aan de Leemkuilsweg en kan elk moment met de tractor worden opgehaald Met een koebrancard kunnen koeien van moeilijk bereik bare plaatsen worden gehaald. Voor het vervoer van koeien naar de noodslachting in Schagen laat de stichting een speciale koebrancard maken Zaterdag 30 november is het koeienbad tussen 13.00 en 16.00 uur te zien in manege Akenburg. snel onder controle te willen krijgen. De volgend jaar uit te brengen productbegroting die een beter in zicht zal geven in kosten en baten, zal daarbij helpen. Van acute nood is geen sprake. De VVV kan het te kort bijpassen uit het eigen vermo gen dat als gevolg van het nadelig saldo over 1995 zakt van f 784.249,- naar f 712.517,-. Maar de tering moet wel naar de nering worden ge zet. Thijsse De tekorten over genoemd boekjaar zijn voor een deel veroorzaakt door extra promotie-inspanningen in het kader van het Thijssejaar. Van die uitgaven heeft niemand overigens spijt Er is veel gratis publiciteit uit voortgekomen De extra uitgaven waren niet zo'n probleem in de we tenschap dat de participanten van de stichting hun bijdragen aanzienlijk zouden optrekken Directeur Bos vertelde gisteravond dat vooral het onderdeel dienstver lening duurder is uitgevallen. Hier werd«en verlies van anderhalve ton geboekt Dat is bijgepast uit de winst van de reserveringsdienst, wat on juist is omdat dit geld aan promotie zou moeten worden ditgegeven. Gemeente? Sinds jaar en dag is de gemeente lijke visie dat juist het onderdeel dienstverlening een zaak is van al gemeen belang, die op rekening mag komen van de gemeente. Immers, als de VVV zich niet zou bezig hou den met deze service, dan zou de gemeente het moeten doen. De ge meente is wat dat betreft dan ook steeds over de brug gekomen naast de bijdragen die worden gegeven voor de promotie, wordt ook subsi die gegeven voor de dienstverlening. Dit onderdeel van de gemeentelijke subsidiëring is de afgelopen jaren echter ongewijzigd gebleven, hoewel Doordat gewonde koelen m het verwarmde oad vanzelf gaan staan, herstelt negentig procent. de kosten fors zijn gestegen. Het ligt dus voor de hand om te bekijken of dit aandeel in de VVV-financiering niet kan worden opgetrokken Bos „We zouden blij zijn met een hogere bijdrage". De commissieleden lieten blijken daarvan met bij voorbaat afkerig te zijn maar willen wachten op de productbegroting van de VVV waarin de geldstromen beter zijn geanaly seerd. (advertentie) (ADVERTENTIE) I Kanaal 30- 540 25 Mh/ fjrtn ^mirL Jitiii OIV Vjrt Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van fcrwconobv U.J- am IW0 n'leien»™.-1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 1