Plan Hin: gang tussen Ons Genoegen en OSG Verdeeldheid over differentiatie OZB Skatepark mag blijven, herrie moet minder KERSTKAARTEN? Schutters zien 't niet zitten car woon Emotionele reacties buurt Woningen hangijzer voor Koger bedrijventerrein COURANT TEXELSE Vervanging van Ferrever wordt opnieuw bekeken WE' VflOER GR 00 NRRR OOSTEREND7 CiflRR DE tl HOORN "ZEG KRN IK MEE TERUG RODEN? TIKKIE KIETS-Bcêm)^ UU>!1' WICR-DRRRÜ GENODE'HELP IK 2QL 3E LEREN Carpooling op sienTessels Windmolens reden extra hoorzitting plan-buitengebied Kabelkrant opent teletekst-kanaal Invalkrachten vuilnisdienst Aanvraag schuur plaatst commissie vooreen dilemma College op bezoek in De Cocksdorp Drukkerij Lange veld De Roo> heelt kous uil honderden korst- on nieuwjaars kaarten. Wanneer u ze laai indrukken in de maand even wij u 10% korting op de indrukprij: jat de bode wegens het late tijdstip al lang de verwarming had litgedaan, viel de betrokkenen niet op. In het vuur van de dis- ussie over vervanging van De Ferrever verloor de raads commissie welzijn woensdagavond de tijd geheel uit het oog. ;en plan van CDA'er Kees Hin om de OSG-zaal in gebruik te «men en een verbindingsgang met sporthal Ons Genoegen loor de boogschutters te bestemmen deed veel stof opwaaien, tlleen niet bij de schutters zelf, want die houden vast aan hun oorstel voor een eigen accommodatie. lat De Ferrever wordt gesloopt staat ast Verschillende opties voor ver engende accommodatie zijn de re- ue gepasseerd en daarvan heeft het ollege gekozen voor aanbouw aan |ns Genoegen van 21 bij 12 meter, lat is echter te klein voor de boog- thutters. Ie sportraad heeft voorkeur voor en uitbreiding van de Beatrixzaal ■e\ dertig meter, maar dat is vol- ens het college te duur. De bedoe- is namelijk dat de extra accom- indatie wordt bekostigd uit de pgespaarde onderhoudskosten voor te Ferrever jna Eelman (VVD) en Corrie Heijne Texels Belang) vonden dat met ge- oeg is onderzocht of de sporters in alen in de buitendorpen terecht kun- en Na veel heen en weer gepraat ,erd duidelijk dat daar inderdaad jimte is, maar dat de clubs daar met een willen. Vooral voor |ongere porters wordt in dat geval een transportprobleem gevreesd. „Het is de doodsteek voor een vereniging als de ouderen ergens anders spor ten dan de jongeren", wees wethou der Eelman verdere creatieve ver schuivingen van de hand. OSG-zaal Kees Hm was tot de conclusie ge komen dat de gymzaal van de OSG in de avonduren niet wordt benut ,,lk heb rector De Vries gebeld Hij heeft er geen bezwaren tegen als in die zaal wordt gesport, mits de mensen met door zijn school hoevenDat bracht Hin op het plan om een lange gang tussen Ons Genoegen en de OSG-zaal aan te brengen „Die ruimte is 34 meter, dus dat is prach tig voor de boogschutters. Het kost vier ton en iedereen is geholpen De optie werd door de overige partijen als „interessant" ontvangen en allen vroegen om een nadere uitwerking. Pieter de Groot (D66) stak een heel andere lont in het kruitvat. Hij ont hulde dat de Stappelandhal al enige tijd geleden aan de gemeente te koop is aangeboden. „Komen we met goedkoper uit als we die over nemen in plaats van een extra aan bouw te bekostigen9" De wethouder toonde zich niet erg bereid om op dat onderwerp door te gaan. Kantoor Jaap Vlaming (GroenLinks) en Dirk Terpstra (PvdA) willen, als het plan Hin niks wordt, wel een aanbouw van 30 meter. Vlaming stelde voor de extra kosten uit de pot van het jeugdwerk te halen, daar het ook om het onderbrengen van jonge sporters gaat Terpstra wil op de plek van De Ferrever een chique kantoor laten bouwen en daarmee de extra meters voor de sport bekostigen. Van gemeentewege zal nog eens precies worden nagegaan in hoe verre het noodzakelijk is nieuwe sportaccommodatie te stichten als compensatie voor het verdwij nen van de Ferrever-zaal, De in druk bestaat dat de behoefte aan overdekte sportaccommodatie eerder toe- dan afneemt, zodat het mogelijk moet zijn de huidige Ferrevergebruikers te verwijzen naar bestaande andere zalen op Texel. Als dat het geval blijkt zou straks kunnen worden volstaan met het stichten van een speciaal gebouw voor de boog- en andere schutters, wat betekent dat de in vesteringen'die moeten worden gedaan ter vervanging van de Ferrever te overzien zijn. Aldus het resultaat van een korte discussie gisteravond in de vergade ring van de raadscommissie voor financieel, economisch en technisch beleid Henk Witte en Willem Bakker die recentelijk plannen lanceerden voor een schiethal op erfpachtgrond na bij het KTF-gebouw aan de Emmalaan voelen zich gesterkt VRIJDAG 22 NOVEMBER 1996 elk dorp een bedrijventerrein, st willen alle Texelse politieke irtijen wel. Maar de plaats en het elaten van woningbouw leverde or een plan bij De Koog nsdagavond een stevige dis- jssie op. de ontwikkeling van het bestem- ingsplan van De Koog was een tek grond aan de Boodtlaan opge- snen voor bedrijven. Dat leverde awaren op, in verband met de re latieve functie van omliggende jen. De lokatie verdween dus uit tl plan. de vergadering werd uitgedeeld, stond een weg ingetekend, die het bedrijventerrein aansluit op de Ruigendijk. Dick Drijver pleitte voor het doortrekken van deze weg tot het aangrenzende terrein van Frits Agter. Die maakte dat nog aantrek kelijker door de gemeente in ruil voor die ontsluiting aan te bieden de groenstrook tussen zijn grond en het bedrijvengedeelte in stand te hou den ,Dan hoeft u daarvoor geen grond van het bedrijventerrein aan te wenden" In december komt het plan ter visie, waarna in januari een hoorzitting wordt gehouden is gemeente ging na of uitbreiding an het bestaande bedrijventerrein I? de hoek Mienterglop/Ruigendijk de mogelijkheden behoorde. Tij- ans de behandeling van het be- iemmmgsplan buitengebied waren te onderhandelingen met de grond- «jenaar echter nog niet afgerond, lodat het onderwerp opnieuw met erd opgevoerd. Inmiddels is echter uidelijk dat daar inderdaad een Edrijventerrein kan worden gereali- eerd. Rare indruk eter Bakker van GroenLinks :onde zich daar helemaal niet blij 'ee. „Wij willen zo min mogelijk leen in het buitengebied dus we zijn el principieel met eens met deze tek." Hij kreeg bijval van Pieter de iroot (D66), die het bovendien een eel te grote lap vond „En staat er ets over wonen op het bedrijven- errein en daar ben ik helemaal te- ten," Goedkeurend knikkend chaarde PvdA-er Terpstra zich in teze rij. ma Eelman (VVD) maakte zich tergen om de indruk die dit voorstel el wekken bij de provincie „We ebben nèt het bestemmingsplan tehadZe wilde wel akkoord gaan iet bouw van opslagruimte, maar «t ook niets in bedrijfswoningen, ten Koolhof van het CDA was eigen- jt de enige die helemaal geen be- '#aar had tegen het voorstel. „Men en die op zo'n plek gaan wonen '«eten de lusten en de lasten voor el nemen Texels Belang stemde iel in met de lokatie, maar wil de eslissing over woningen op het edrijventerrein uitstellen tot de spe- iale notitie over dit onderwerp is ehandeld. Die wordt in januari be loken. !p de nieuwe tekening, die tijdens De gemeenteraad staat zeer ver deeld tegenover het voorstel van het meerderheid van het college om bij de heffing van de onroe rend zaakbelasting (OZB) „diffe rentiatie" toe te passen. Met die differentiatie wil men de tariefsverschillen die als gevolg van de hertaxatie zijn ontstaan tussen bedrijfspanden en woningen com penseren, voor zover de wet dat toe laat. Bij die hertaxatie blijken wonin gen meer in waarde te zijn gestegen dan bedrijfspanden, dus valt het OZB-tarief voor woningen naar ver houding hoger uit De wet zal waar schijnlijk toestaan dat de gemeente maximaal 20% afwijkt van de daar door ontstane tarieven, zodat de bedrijfstarieven wat meer kunnen worden opgetrokken dan de woning tarieven. Dat wil het college, met uitzondering van wethouder Daan Schilling. Die vindt dat het naar verhouding hogere tarief voor de woningen voor lief moet worden genomen als logische con sequentie van het feit dat een wo ning ook echt meer waard is. Uit „billijkheidsoverwegingen" denkt de rest van het college er anders over. Voor beide opvattingen is in de ge meenteraad aanhang Uit wat daar over gisteren werd gezegd in de ver gadering van de raadscommissie voor financieel, economisch en technisch beleid, kon de conclusie worden getrokken dat de VVD tegen differentiatie is evenals een groot deel van Texels Belang. Dirk Terpstra van de PvdA en Peter Bakker van Groenlinks zijn vóór dif ferentiatie en hopen wat dat betreft op nog meer ruimte dan de slechts 20 die de wetgever nu waarschijn lijk zal toestaan. Moeite Volgens Gerard Weijers van Texels Belang ligt het bij zijn partij veel moeilijker „We zijn er nog niet uit maar hebben er grote moeite mee" Weijers zag ook praktische proble men. Wanneer is een pand een bedrijfspand7 Ook Erna Eelman van de VVD zag mede' om die reden weinig in differentiatie. „We raken op een hellend vlak". Kees Hm van het CDA liet weten geen problemen te hebben met de differentiatie De niet aanwezige Pieter de Groot van D66 had schrif telijk te kennen gegeven ook accoord te gaan, zij het onder voor waarden voor het bedrijfsleven mag het geen lastenverzwaring beteke nen en er moet een duidelijke defi nitie komen van bedrijfsgebouwen De voorstanders van differentiatie zeiden dat de raad zich over wat precies bedrijfsgebouwen zijn. geen zorgen hoeft te maken omdat dit van rijkswege wordt uitgemaakt Bedrijven Vanaf de publieke tribune liet Jaap Drijver zich namens het bedrijfsleven negatief uit over de differentiatie Hij voelde weinig voor het gedeeltelijk overhevelen van de tariefsdruk van particuliere woningen naar bedrijf spanden Ook hij zag praktische bezwaren Is een woning die af en te wordt verhuurd een bedrijfspand of een particuliere woning7 Hoe zit het met recreatiebungalows7 Uit het feit dat bij de hertaxatie woningen hoger zijn aangeslagen dan bedrijf spanden, trok hij de conclusie dat voor bedrijfspanden tot dusver blijk baar teveel is betaald. In die visie is er geen enkele reden om door mid- Maandagavond wordt een extra hoorzitting gehouden over het be stemmingsplan buitengebied. De gemeente geeft dan drie bezwaar makers de kans om hun stand punt nader toe te lichten. De bij eenkomst begint om 19.30 uur in het gemeentehuis. Van 21 oktober tot 18 november heeft het plan opnieuw ter visie ge legen, omdat een aantal kleine fou ten in de tekst en op de plankaart waren ontdekt Tegen deze aanpas sing zijn drie zienswijzen ingediend. Al deze bezwaren betreffen de mo gelijkheid om windmolens te plaat sen. De indieners verwijten b en w uitbreiding van het gebied ten zuiden del van differentiatie de woningen opnieuw te ontzien. Drijver was in die opvatting gesterkt door de succes volle strijd die hij in ander verband had gevoerd tegen de waarde die aan zijn eigen bedrijfspanden was toegekend. Ik heb er 30% afgekre gen". De gelegenheids-vuilnisophalers Witte en Bekking deden hun werk onder het toeziend oog van Ed Kuiter. 'al Media BV start begin januari van telgend jaar op de kabel met het itetekstprogramma „Texeltext" De 'formatie, variërend van de ge- 'eentelijke huisvuildienst tot club- tenchten, is oproepbaar via het ka- 8al van Kabelkrant Texel. Texeltext iedt bedrijven, instellingen en over een de mogelijkheid om eigen fateltext-pagina's af te nemen, al ten met in combinatie met temmercials. leder bedrijf met een tigen PC kan desgewenst de infor- natie meerdere keren per dag ver duwen. Reinigingsrechten te hoog? Man, het is een koopje'" Aan het woord is Nora Bekking van de gemeente Normaal zetelt zij op de afdeling fi nanciën. maar voor een reportage over de vuilophaaldienst voor het bedrijfsblad draaide ze dinsdag een dagje mee. Het was tevens aanlei ding voor Hans Witte, die normaal de telefoon van gemeentewerken be mand, om eens aan den lijve te er varen wat de mannen, die hij door gaans op pad stuurt, meemaken. Het tweetal invallers" toonde zich onaangenaam verrast door de ge makzucht van menig Texelaar. ,,Een kuub grof vuil wordt, zonder bereke ning van kosten, gratis door ons opgehaald Maar sommige mensen zetten wel drie kuub aan de weg of stoppen er chemisch afval tussen. (Folo Tosso do GraatI) En het moet gebundeld zijn, maar dat is tang niet altijd het geval.al dus Witte Wie grof vuil kwijt wil. moet dat eerst telefonisch melden bij gemeentewerken ..Dat gebeurt ook lang met altijd. Vandaag lag ook er gens zomaar een hoop. Die laten we dus liggen Dat het belangrijk is om duidelijk te omschrijven waar het vuilnis wordt neergezet, werd ook duidelijk ..Mensen zeggen door de telefoon wel eens voor het huis van die en die. Dat moet je dan maar net weten, anders zoek je je een hoedje. Volgens Nora Bekking is het met alleen zwaar werk ..Je moet ook kei- vroeg je bed uit. want om half acht gaat de wagen op pad." In overat gestoken sjouwde ze flink mee aan oude bedden, stukken hout en an dere materialen die niet in een grijze container passen. ,.Het grappigste voorwerp dat erbij zat? Zo'n plasties uit het ziekenhuis", lacht ze. vol in spiratie voor het personeelsblad. Emoties en irritaties laaiden woensdag hoog op in de raadzaal. Ondanks een gekruid betoog van nabestaanden van een buurt bewoonster, stemden slechts twee leden van de commissie welzijnsbeleid voor onmiddellijke stopzetting van het experiment met het skatepark op de oude ten nisbaan aan de Elemert. Van de overigen mag de proefperiode tot de zomer van '97 worden volge- maakt, mits de lawaaioverlast wordt aangepakt. Vindt de buurt het nu wel of niet erg? Die vraag kwam woensdag als eer ste aan de orde. Buurvrouw Dogger liet zich gematigd uit Ze vond het wel meevallen met de overlast Me vrouw T. Geense vond het lawaai van het skatepark wel erg. vooral het „gebonk" door het gebruik van de attributen Ze hoopte dat er een an dere plek voor de jongeren kan wor den gevonden „Want ik gun het ze wel." Familie Brügemann en me vrouw Mulder-Kikkert uitten hun be denkingen tegen de Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP) schrifte lijk. Scherp Hoe anders was het betoog van mevrouw A. C. van der Pias-Kuip, dochter van een pas overledén buurtbewoonster. Op scherpe toon opende ze de aanval Ze venvees naar een brief van haar advocaat M. Frantzen, die aan de commissie leden werd uitgedeeld Hij dringt aan op stopzetting van het experiment. De erven willen het huis verkopen, maar vrezen waardedaling door de aanwezigheid van het skatepark. Insinuatie Mevrouw Van der Plas noemde de buurt verpauperd door de komst van de JOP en zei nog net met dat de dood van haar moeder de schuld van het skatepark was. maar de insinua tie klonk wel door. Ze gaf aan dat haar moeder zich niet met haar klachten tot de gemeente had ge wend uit angst voor represailles van de jeugd „Ze heeft het lawaai als terreur ervaren, maar gedoogde het en leed in stilte." Dat deed bij Dirk Terpstra (PvdA) de vraag rijzen waarom de familie geen actie ondernam „Mijn moeder was slechthorend, dus wij verkeerden in de veronderstelling dat ze er weinig last van had. Wij ervoeren het lawaai als vreselijk, maar wilden daar tegen over haar met de aandacht op vesti gen. Pas later hoorden we via het echtpaar Brügemann, bij wie moeder haar hart had uitgestort, hoezeer ze heeft geleden." De betrokken ambtenaren kregen ook een veeg uit de pan van me vrouw Van der Plas. „Alle omwonen den zijn bejaard en derhalve minder assertief De sector welzijn maakt daar duidelijk misbruik van. Het mooie woord 'welzijn' is dan ook in schrille tegenstelling tot het beleid dat de sector voert." Geëmotioneerd vulde Willem de sjeik") Bakker de tirade van zijn schoonzus aan met het verwijt dat het college al het standpunt had ingenomen dat de proef moet worden voortgezet. Dat werd echter door wethouder Nel Eelman ten stelligste ontkend Geschrokken Bart Heijnen (namens de Welzijn- stichting) en Carla Schrama (na mens de jongeren) toonden zich on der de indruk van de klachten. „Wat jammer dat deze niet bij óns zijn gemeld.' Schrama is bij de buurtbe woners langs geweest en kreeg toen niet het idee dat de overlast zó groot was. Aan het gebonk van de attri buten is iets gedaan, dat is echt over Radio's? Tja. muziek hoort erbij." Wel beloofde ze dat, als beheerder Martijn Schrama er niet is. de stroom voorlaan zal worden afgesloten. „Dan kan er geen radio aanstaan als er geen toezicht is." Haar plan om de omwonenden een kaartje met tele foonnummers te geven die bij over last kunnen worden gebeld, werd door mevrouw Van der Plas als „be lachelijk" van de hand gewezen. „Je kunt oudere mensen toch niet met een kaartje afschepen, waarbij ze om het uur moeten bellen?" Nieuwe lokatie De scherpe taal van mevrouw Van der Plas irriteerde de commissie meer dan dat het de leden ver murwde. Er werd in verschillende van de Zwinweg waar molens mogen staan. Dé werkgroep Landschapszorg be treurt dat de molens dan dichter bij de natuurgebieden De Bol en Hoogezandskil komen. De vereni ging tegen windturbines Texel en het echtpaar Kerstmg voelen zich bo vendien overvallen door het college. „Het gaat hier absoluut niet om een correctie, maar om een wijziging." Zij vinden dat de gemeente hen hierover had moeten informeren, in plaats van alleen een algemene publicatie in de Texelse Courant, „De ge meente laadt hiermee de verdenking op zich dat zij liever met wordt las tig gevallen door mensen die oprecht bezwaar hebben tegen deze windturbines," „Dit willen we niet. maar volgens onze eigen regels moeten we wel." Zo vatte Peter Bakker van GroenLinks dinsdag het dilemma samen waar de commissie voor ruimtelijk- en huisvestingsbeleid voor werd geplaatst. Het probleem was de bouwaanvraag voor een schuur. Er is bij de gemeente een bouw aanvraag ingediend voor een schuur op een agrarisch perceel nabij De Koog. Op dat terrein staat al een schuur, maar die is voor een deel verhuurd voor opslag van een (met agrarisch) bedrijf. Daartoe heeft de raad in het verleden vrijstelling ver leend. Nu heeft de boer echter zelf meer ruimte nodig voor agrarisch gebruik. Op grond van de regels kan de bouwaanvraag niet worden gewei gerd. De commissieleden zouden echter toch graag zien dat er iets op wordt verzonnen. „Laat een pas sage opnemen dat agrarisch gebruik vóórgaat dus dat eerst die be staande schuur daarvoor weer moet worden aangewend", betoogde Bak ker. Hij kreeg bijval van alle fracties. bewoordingen opgeroepen tot meer ?aar alle partijen tegen extra bebou- tolerantie tussen jong en oud. Het win9 'n het buitengebied zijn. verrichten van geluidsmetingen om de overlast te bepalen leek de poli tici verstandig. Alleen Erna Eelman (VVD) en Pieter de Groot (D66) wil den onmiddellijke beëindiging van het experiment Het Boysveld werd In het Eierlandsche Huis begint donderdagavond om 19.30 uur het door tien als nieuwe lokatie opge- jaarlijkse overleg tussen het college voerd Nieuwe investeringen voor het skatepark werden door de commis sie afgewezen tot het eind van de proefperiode van b en w en de dorpscommissie Eierland/De Cocksdorp. Op de agenda staan verschillende onder werpen die betrekking hebben op de noordkop (ADVERTENTIE) no\ omhei Drukkerij/uitgeverij Langeveld en de Rooy Parkstraat 10 Den Burg Telefoon 0222 362600 Fax 0222 - 314111

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 5