Jeugdleden doen het goed bij dierkeuring Jeugd moet betalen voor uitleen boeken Mok-haven Dit weekend grote show Kotex Bedrijvigheid Wat ik zeggen wou. Kai TEXELSE j? couRANT Strender Stuver moet kopers in Oosterend houden Bandvink knaller van vogelshow Auto te kort door de bocht Bibliobus niet meer in 't Horntje Maatregelen door financiële nood Computer keurt landbouwspuiten Snelheidscontrole VEM presenteert apparatuur in nieuw gebouw Straatverlichting (2) VRIJDAG 22 NOVEMBER 1996 VERVOLG VAN PAGINA 1 gevoerd. Dat is nodig omdat de zeewering op het defensieterrein schade heeft opgelopen. Ook kriigen je wegen op het terrein een opknap- beurt Het asfalt wordt vervangen door milieuvriendelijker plaveisel. Er «orden volgens overste Den Doop geen nieuwe wegen aangelegd. Tot dusver oefenen infanteristen re gelmatig op andere delen op of rond jet eiland, bijvoorbeeld ter hoogte san het gemaal in de PH-polder. Overigens gebeuren niet alle defen sie-trainingen die op Texel worden gehouden vanuit de Joost Oourleinkazerne Zo houden de Landmacht, de Nationale Reserve san de Landmacht en de Lucht mobiele Brigade op eigen initiatief legelmatig oefeningen. Groeps- irainingen door de Koninklijke Marine linden wél plaats in samenwerking met JD-kazerne. Om een groter deel san de trainingen voor infanteristen op het terrein te houden, krijgt het oefenterrein in het kamp een op knapbeurt. Verder vindt regelmatig onderhoudswerk op het terrein plaats, zoals helmplanten en ander natuurherstel. Natuurgebied Uit gegevens van het kadaster is gebleken dat het Defensie-terrein, Jat eigendom is van Domeinen, on geveer begint bij het boswachter- buisje langs de Mokweg en de Schil- bolsnol bij 't Horntje. Daaronder valt Jus ook het gebied rond de twee Horsmeertjes, dat de bestemming natuurgebied" heeft gekregen. Jaar houdt Defensie dus geen oefe- nngen. Het gebied van de zandplaat Je Hors heeft de bestemming na- Uur gebied met als mede- ïestemming militaire doeleinden". Het terrein rond het oefenkamp heeft Is eerste een militaire bestemming ret als nevenfunctie natuurterrein Het ziet er met naar uit dat er nog een slagboom of soortgelijke installatie komt op de Mokweg ter hoogte van het boswachtershuisje, zoals eerder de bedoeling was van de Dienst Gebouwen, Werk en Terreinen van Defensie Maar volgens overste Den Doop van de Joost Dourlemkazerne worden wel maatregelen genomen om het verkeersgedrag van „voge laars" op en langs de Mokweg te verbeteren Het hoogteverschil tus sen het asfalt en de bermen langs de smalle aanvoerroute naar het oefenkamp is dermate groot, dat het moeilijk uitwijken is. Om daar een eind aan te maken, zal de weg wor den opgeknapt, zo laat overste Den Doop weten De ondernemers van Oosterend willen dat de Oosterenders hun decemberinkopen zoveel moge lijk in eigen dorp doen. Net als de vorige jaren wordt daarom een prijsvraag georganiseerd, waar aan de klanten door het sparen van zegels (.Strender Stuvers") kunnen meedoen. De actie loopt van dinsdag 26 no vember tot en met dinsdag 23 de cember In die periode kan in alle Oosterender winkels bij elke bestede gulden een rood-witte Strender Stuver worden gekocht voor vijf cent. Daarvan kunnen er 200 op een kaart worden geplakt die bij een van de winkeliers moet worden ingele verd; voorzien van naam en adres Elke volle kaart is een lot, waarmee men kans maakt op geldprijzen van (750,-, f500,- en f250,- alsmede cadeaubonnen van f100,- en f50,-. De trekking wordt maandag 6 januari uitgevoerd door de heer S. Renten aar in Rotisserie 't Kerckeplein Ie bandvink van Noud Ellen uit len Burg was de knaller van de ogelkeuring die in d'Ouwe Ulo is phouden. Dit weekend verzorgt ,0p Eigen Wieken" daar voor de Je keer een tentoonstelling, die oor iedereen gratis is te bezoe- ;en. Ie 164 vogels van 20 inzenders lerden gekeurd door J. Huisman uit teum, M. Van der Wal uit Alkmaar L. Bijlsma uit Amsterdam. Het rietal, dat is opgeleid door de Ne- erlandse Bond van Vogel- elhebbers, was goed te spreken m de Texelse inzendingen, al was B eigen kweek lang met altijd goed p kleur. Ie bandvink van Ellen kreeg 92 pun- ten, goed voor het kampioenschap in de open klasse. Kampioen bij de kanaries werd P Hoogendijk uit Den Burg met een eigen kweek goudsatmet. De eerste prijs in de open klasse parkietachtigen was voor P Kingma van 't Horntje. A. Jongejan uit Oosterend werd kam pioen in de rubriek tropische vogels met een eigen kweek goudbuikje. ,Roy Boeijen werd jeugdkampioen met een mandarijnspreeuw. Het publiek kan de vogels vandaag en morgen tussen 10.00 en 22.00 uur bewonderen en zondag van 10.00 tot 16.00 uur. Er zijn veel bij zondere vogels, zoals mandarijn spreeuwen, een timorrijstvogel en de bladvogel. „Vreemde vogel' tijdens de show is de zweefvliegclub, die een stand vult. Tevens wordt een verloting met mooie prijzen gehou den. Wie de jeugd heeft... De extra aan dacht die Kotex schenkt aan de jongste fokkers van konijnen, hoenders, eenden en sierduiven, werpt nu vruchten af. Tijdens de keuringen voor de grote tentoon stelling die dit weekend plaats vindt, vielen diverse jeugdleden in de prijzen. De Kotex-show is na een jaar onder breking weer terug. Was vorig jaar de animo te klein, nu is hét met 170 inzendingen drukker dan tijdens de laatste keer in 1994 Onder de 25 deelnemers bevinden zich zeven jeugdleden en daar is de vereniging erg blij mee. De |ongste leden mani festeren zich niet alleen in de jeugd rubriek maar mengen zich ook in de strijd om de „echte' prijzen „Net als landelijk bestaat de kern van de fokkers op Texel uit oude knarren Er is een hele jeugd-gene- ratie overgeslagen De jeugd mag er met voor spek en bonen bij hangen Daarom is er elke eerste vrijdag van Bij een aanrijding op het kruis punt Pontweg-Westerweg raakten gisterochtend twee auto's bescha digd. Alle vijf inzittenden bleven ongedeerd. Een 61-jarige vrouw uit Oudeschild reed samen met een vriendin om streeks half negen op de Pontweg uit de richting 't Horntje. Zij wilde de Westerweg indraaien, waar een 42- jarige inwoner van Den Hoorn met twee mede-inzittenden wachtte tot hij de kruising kon oversteken De Oudeschildse verwachtte dat de Hoornder zou stoppen voor het fiets pad, maar hij reed op tot aan de Pontweg. De vrouw nam de bocht te krap, waardoor beide auto's met el kaar In aanraking kwamen. De auto van de Oudeschildse liep een flinke deuk op in het linkerportier, de Hoornder had schade aan de voor zijde de maand een uurtje voor de jeugd. Van half acht tot half negen kunnen ze in het Kotex-gebouw ervaringen uitwisselen en krijgen ze informatie over verzorging. De animo voor die avonden is goed", vertelt Kotex-se- cretaris Jaap Vlaming. Wisselbeker De heer A. van Haastrecht, die al zestig jaar lid van Kotex is, zorgde voor een extra stimulans. Hij stelde een wisselbeker beschikbaar voor het jeugdlid dat met drie dieren uit één categorie de meeste punten behaalt. De beker ging naar Vlamings 13-jarige dochter Berthe- lina, die een aantal prachtige konijn tjes fokte Het is belangrijk om de principes van het fokken door te geven aan de volgende generatie, stelt Vlaming. „Diverse rassen zijn voor de profes sionele fokkerij economisch met meer interessant. Die zijn antiek en zouden zonder hobby-fokkers uit sterven. Wij zorgen dat het erfelijk materiaal behouden blijft." Wijzend op enkele forse zwarte hoenders: „Neem nou deze kraaikoppen. In de tijd van Lodewijk XIV en Willem III waren die populair vanwege hun smakelijke rode vlees, tegenwoordig worden ze alleen nog voor de sier gehouden." Granen Bijzonder op de Texelse show zijn hyacintduiven, die verder nauwelijks in Nederland voorkomt „Een moei lijk ras", verklaarde de keurmeester deze week. Ook de fraai gekleurde Sallander konijnen kom je op andere keuringen zelden tegen Volgens de keurmeester staan er bij Kotex meer bij elkaar dan in de rest van Neder land samen In een hoek van de tentoonstelling heeft Vlaming een expositie over granen en maïs ingericht. Te zien is onder meer de oudste bergtarwe van Zwitserland, 6-rijige Zeeuwse gerst en een 2-rijige soort van Ter schelling. Het als vogelvoer populaire trosgierst ontbreekt niet, evenals het exotische sorghum, een soort die voorkomt in de droge streken van Afrika en Azië. De show heeft vanavond om 19.30 uur de officiële opening, waarbij de gemeentelijke wisselbeker wordt uitgereikt. Het publiek is welkom van 20.30 tot 22.00 uur. Morgen is de ruimte open van 10.00 tot 22.00 uur en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Alle dagen is er een grote tombola. Uitslagen Fraaiste ereprijzen. Rubriek grote hoen ders; nr 24, Australorp van Combinatie DeGra uit De Cocksdorp Dwerghoenders: iugdlid Boeijen bracht deze week, onder toeziend oog van secretaris Arjan Jongejan. "l mandarijnspreeuwen. {Fnm Bon Kon,ngt Forse financiële tegenvallers no pen de openbare bibliotheek in Den Burg tot maatregelen. Zo vraagt „de biep" vanaf 1 januari contributie van jeugdleden van 13 jaar en ouder. Tot nog toe mocht de jeugd tot 18 jaar altijd gratis boeken lenen. Ook zal de bibliobus een uur minder gaan rijden, wat betekent dat de stand plaats in 't Horntje komt te verval len. Op enkele plaatsen zal de bibliobus minder lang blijven staan. Ook wordt bezuinigd op de dienstverlening in de verzorgingshuizen De boeken- uitleen in de Gollards, waarvan ove rigens met intensief gebruik werd gemaakt, komt zelfs helemaal te vervallen. Verder zullen enkele tarieven worden verhoogd. Het leengeld voor cd's en cd-roms gaat met 50 cent omhoog. Om de pijn enigszins te verzachten worden cd's en cd-roms met meer dere schijfjes als één gerekend De hoogte van de contributies en de boete voor te laat inleveren blijft gelijk. De jeugd van 13 tot 18 jaar gaat voortaan ƒ12,50 per jaar beta len. „Door deze maatregelen kunnen we het in 1997 wel redden", aldus bibli othecaris Jan Klerk. Voor het jaar daarna voorziet hij echter onoverko melijke problemen Over die situatie is het bibliotheek-bestuur in gesprek met de gemeente. Minder boeken inkopen is volgens hem geen oplossing Nee, dan zaag je de poten onder je eigen stoel van daan Wat het aantal leden betreft zitten we in de lift, maar de stijging is helaas niet voldoende om het fi nanciële gat te dichten Subsidie De openbare leeszaal is voor 75% afhankelijk van gemeentesubsidie. Sinds 1989 is het subsidiebedrag gelijk gebleven, op een verhoging in 1995 voor extra hulp bij het jeugd- bibliotheekwerk na. De stijgingen in de salariskosten worden slechts ten dele gecompenseerd. Omdat de prij zen in de afgelopen jaren wèl zijn gestegen, heeft de bibliotheek deze opgevangen met hogere tarieven De contributie voor volwassenen van 21 tot 65 jaar steeg de afgelopen jaren van ƒ21.50 naar 35,-. De genoemde tegenvallers, waar mee de biep voor 1997 wordt gecon fronteerd, zijn de afschaffing van de ziektewet en veranderingen in de leenvergoeding" De bibliotheek moet zich voortaan particulier verze keren voor ziektekosten, watjaarli|ks ƒ7 000,- kost De leenvergoeding (het bedrag dat de biep per uitge leend boek betaalt aan de auteur) schiet omhoog van ƒ9.000 - naar ƒ18.000,- in '97. In 1998 volgt nog maals een verdubbeling, dus ƒ36 000,- Agrariërs kunnen hun landbouwspuit tot 6 december laten keuren bij Bonne Mechanisatie Bonne heeft de computergestuurde installatie samen met enkele overkantse be drijven aangeschaft. Afwijkingen in het spuitbeeld, veroorzaakt door een verstopte neveldop of een slang die in de weg hangt, komen feilloos aan het licht. Bonne Mechanisatie is dankzij de nieuwe apparatuur door de Stichting Kwaliteitseisen Land bouwtechniek (SKL) erkend als spuitkeurmgsstation. Spuitmachmes ouder dan twee jaar moeten wette lijk vóór 1 april 1997 zijn gekeurd De kosten van de keuring zijn ƒ100,- (exclusief BTW en werkplaatstarief over de benodigde keuringstijd). Er moet tevoren een afspraak worden gemaakt. Bij een snelheidscontrole woensdag middag tussen 14.20 en 16.30 uur op de Hoofdweg in Eierland heeft de politie 53 automobilisten bekeurd. De snelste chauffeur reed 101 km/ uur. Hij krijgt binnenkort een boete van 564,- in de bus. De bestuurders trokken zich weinig aan van de weg werkzaamheden die momenteel aan de Hoofdweg worden verricht. De nog m opbouw zijnde Kotex-show werd gisteren bezocht door drie groepen van de CVO-school. Leerlingen verdringen zich hier om een konijntje in de armen van Kotex- medewerkster Angelique Beekhuis (FotoFrans Hopman) nr. 39, Lakenvelder kriel van Othilde'Vlaming (jeugdlid), Den Burg Sierduiven. nr 177, hyacintduif van Ralf Vlaming (jeugdlid). Den Burg Konijnen, grote en middenrassen: nr 92. witte Franse hangoor van H.J.C Roeper, Tienhoven. Konijnen, kleine en dwerg- rassert nr 140, Ned hangoordwerg, Sallander van W Rijk, Den Burg Konijnen. C-kiasse: nr 102. Franse hangoor bont van H.J.C Roeper uit Tienhoven. Watervogels: nr 71Carolina wildeend van Combinatie DeGra uit De Cocksdorp Tevens gemeente- pnjs. Dankzij de overname van het vroegere bedrijf van Looyer heeft de VEM aan de Spinbaan in Den Burg nu voldoende ruimte om alle apparatuur op huishoudelijk („witgoed") en horeca-gebied te tonen. De opening van de nieuwe zaak werd vrijdag door een groot aantal belangstellenden bezocht. De VEM beschikt nu over twee pan den aan de Spinbaan. Eigenlijk was het de bedoeling om het moeder bedrijf uit te breiden, zo vertelt mede vennoot Adri Westerlaken. „We kampen met tekort kantoorruimte Het plan voor de verbouwing lag al klaar, toen het pand van Looyer in beeld kwam Dat gebouw was be gin dit jaar door Langeveld de Rooy gekocht, maar kwam weer vrij toen LenR de drukkerij van Brügemann overnam. Het meest logisch was om de wit goed-afdeling naar dé overkant van de straat te verhuizen „In de oude situatie hadden we te weinig ruimte om met name de horeca-goederen uit te stallen. Kostbare apparaten raakten hierdoor in een verdom hoekje En dat terwijl de horeca voor In de krant van 15 november stond een ingezonden stuk van R. Verduin uit Den Burg over „slechte" straat verlichting Hij stelde daarin voor om ambtenaren 's avonds rondjes te laten lopen om zo uitgevallen straat lantaarns op te sporen Een aardige gedachte die echter niet zal werken. Er zijn daarvoor diverse redenen te bedenken die ik nu niet zal noemen. Veel beter is het sys teem dat elders in het land wordt gebruikt: lantaarnpalen nummeren met stickers, in iedere straat van 1 t/m Op deze wijze kan men heel eenvoudig aan gemeentewerken (tel. 31 25 10) doorgeven dat bijv. m de Drijverstraat lantaarnpaal nummer 16 stuk is. Simpel toch1 Cees Maas. Den Burg. het grootste deel van de omzet zorgt", aldus Westerlaken. De verkoopoppervlakte is nu met 37 m2 toegenomen. De horecabranche Is een „groei markt": steeds meer bedrijven kopen hun keukenapparatuur bij de VEM en laten die vervolgens installerenDat heeft ons veel moeite gekost. Eerst deed de Texelse horeca alleen za ken met overkantse leveranciers", zegt Westerlaken Hij schuift de eer door naar „gouden kracht" Ed Combé, die deze handel voor de VEM op poten heeft gezet. De huishoudelijke afdeling werd in 1991 overgenomen van Bakkers Ijzerhandel, „Witgoed is voor ons geen bij-artikel", stelt Westerlaken. Moedergebouw en showroom/winkel staan via de computer met elkaar in contact. Klanten worden via het hoofdkantoor telefonisch doorver bonden. Aan de totstandkoming van de nieuwe zaak werd meegewerkt door Maarco Bouw (hoofd aannemer), Westerlaken (straat werk), Verenigde Schilders. Meubel huis Texel, CVI. Veltkamp en de VEM zelf. De kinderen zijn de deur uit, we hebben nu een hond Zij heet Kaygare Apollonia Maskhi Dat is niet zo'n praktische roep naam, zodat we er maar Kai van hebben gemaakt. Als pup van nauwelijks drie weken werd zij ons in de armen gedrukt, door een Georgische kennis die het monstertje uit het hoogge bergte van zijn vaderland had weggehaald Het moet een Kaukasische herdershond zijn, maar dan een bijzondere variëteit die in Nederland nog met bekend is. Het ras is gefokt om op hoge bergweiden scha pen te beschermen tegen wolven en beren Het zijn dan ook fanatieke vechters die nergens voor terugdeinzen Als je Kai ziet, zou je dat niet zeggen Ze kijkt lodderig en onschuldig de wereld in met grote droeve bruine ogen, omkranst met lange wimpers die ze heel zedig kan neerslaan. Daarbij is ze hagelwit en ze ruikt ook nog lekker, kortom het toppunt van maagdelijke onschuld. Merkwaardig zijn haar oren of wat daar van over is. Daags na de geboorte zijn ze gecoupeerd op Georgische wijze, dat wil zeggen door ze er met de hand af te trekken. Gruwelijk. Die Georgiérs beweren ook nog dat dit goed is voor het karakter van het dier Het ene oor is wat langer dan het andere en de randen zijn slordig afgewerkt. Wij zijn er inmiddels aan ge wend, maar vreemden merken de afwijking onmiddellijk op Waarna we telkens weer dat verhaal moeten vertellen, want ze mogen natuurlijk niet denken dat wijzelf die verminking hebben veroorzaakt. Die witte vacht is nogal besmet telijk Kai is inmiddels vaker in de tobbe geweest dan al onze voorgaande honden samen Zo'n wasbeurt wordt een steeds omslachtiger en gevaarlijker karwei, want Kai groeit met een verbluffende snelheid. Elke twee weken verdubbelde haar gewicht en nu, vier maanden oud, weegt onze zwelgbast 35 kilo. Aan haar dikke poten is te zien dat het groeien nog een tijdje zal doorgaan. We moeten rekenen op een uiteindelijke schofthoogte van minstens tachtig centimeter. Zeker is dat niet, want we hebben nog nooit een volwassen exemplaar van dit soort gezien Misschien hadden we toch beter een kalf of pony kunnen nemen. In de tobbe past ze al lang met meer. In de wasautomaat ook niet, want daar kan slechts vijf kilo in. Zaterdag gaan we het proberen met de hogedrukspuit. Ze zal het vast lekker vinden want hoe ruwer je haar behan delt, hoe leuker ze het vindt Ook wat betreft medische zorg vraagt Kai meer dan al onze vorige honden tesamen Er is steeds wat. Eerst een reeks achterstallige inentingen, daarna strijd tegen geheimzinnige Kaukasische jeugdpuistjes, vervolgens behandeling van een jeukende plek op haar kont en tenslotte enige consulten en onderzoeken in verband met een traumatisch defect aan haar rechterknie. Dat laatste was het gevolg van een woeste spring- partij in huis, waarbij ze met een achterpoot bekneld raakte tussen de leuning van een stoel en met haar volle 35 kilo hels jankend aan die poot bleef hangen. Na drie dagen huilen en hinken leek het kwetsuur nagenoeg hersteld, maar ze bleef die ene poot op een vreemde manier neerzetten en leek er ook pijn aan te hebben. Dus andermaal naar dierenarts Piet van de Werken Toen die de knie beetpakte werd Kai erg boos Als een gruwelijke weer wolf hapte ze met haar mes scherpe ontblote melktanden woest om zich heen. Tsjak- tsjak-tsjak1 Ze kreeg een muilkort om maar bleef zich verzetten Toen van de defecte knie een röntgenfoto gemaakt zou worden, verdomde Kai het om in de voorgeschreven houding onder het apparaat te gaan liggen „Wat doen we' Vechten of een roesje7" vroeg Piet. We kozen voor een roesje. Dat bleek neer te komen op volledige narcose want Kai zakte vijf minuten na de prik machteloos in elkaar en liet zich als een dweil in elke gewenste compositie onder het róntgen- apparaat draperen. Je kreeg er tranen van in je ogen, zo zielig was het. De foto's bevestigden wat we al hadden gezien, scheenbeen en dijbeen liggen met zuiver in één lijn. De rechterknie toont een periostale reactie in het meta- fysaire gebied van de distale femur, als je begrijpt wat ik bedoel Nu moeten we van Piet naar een orthopedische opper- dokter in Amsterdam. Hij heeft makkelijk praten. Zie je het al voor je. met zo'n woest beest op de boot, in de trein, de tram en het stadsgewoel? Dat is zoiets als Tarzan in New York. Om van de kosten nog maar met te praten Ik denk dat ik het nog maar een weekje uitstel tenzij iemand toevallig met een arrestantenwagen naar Amster dam moet en me even bij die orthopeed kan afzetten. Gewoon om huis geeft Kais ontmoeting met andere mensen al problemen. We hebben haar namelijk nog niet onder appel Als je haar loslaat en terug roept. dan komt ze. Maar even vaak komt ze niet. Het helpt wel als je met de etensbak rammelt Wat dat betreft lijkt ze op mij Op elke toerist die onze een voudige hoeve passeert, rent ze blaffend af. We hebben al menige badgast angstig schreeuwend het bos zien invluchten, vaak met achterla ting van zijn fiets Onze zwelgbast zou dus een rol kunnen spelen bij het reguleren van het toerisme. Biologisch ruimtelijk beleid Maar ze is met echt gevaarlijk, want ze laat zich kwis-pelstaartend door iedereen aaien en likt dankbaar terug, Allemansvriendm7 Ik zou het niet erg vinden Veel lastiger is immers een eenkennige en agressieve hond die alles aanvalt dat met tot de baas en de directe familiekring behoort, zoals de postbode. Je moet er niet aan denken dat die hond Peter Bakker en/of Dirk Terps tra zou verslinden Naast persoonlijk leed zou dat ook nog ingrijpende politieke gevolgen hebben: verlies voor links, dus winst voor rechts. Terwijl Texel onderhand rechts genoeg is Nee. laat Kai maar met alle winden meewaaien en met iedereen goede vriendjes blijven zoals een goed Texelaar be taamt Om wat meer greep op het loeder te krijgen ga ik sinds enkele weken met haar naar de hondenclub van Marion Zijm. Daar ben ik al direct mijn laatste beetje zelfrespect kwijtgeraakt wat betreft de omgang met dieren, want ik blijk zo'n beetje alles fout te hebben gedaan wat maar mogelijk is Marion kan het weten want ze is opgeleid door de nationale Tros- dompteur Martin Gaus, van wie ze ook het diploma heeft gekregen. Per ongeluk noemen we Marion daarom telkens mevrouw Gaus „Je moet je dominanter gedra gen', zegt Marion telkens tegen me „De hond moet weten dat jij de baas bent, en dus met zij" Maar ik bèn helemaal niet dominant. Nog liever haal ik met mijn eigen bek de krant uit de brievenbus dan dat ik dat een hond laat doen. Als ik Kai aan de riem had, ging zij er telkens met mij vandoor in plaats van ik met haar. En ik vond dat nog leuk ook. Benieuwd waar we nu weer heen gingen! Dat gaat de laatste tijd dus anders Telkens als Kai achter blijft of een andere kant uit wil. geef ik een venijnige ruk aan de riem. Het helpt ook nog. Mevrouw Gaus heeft zelf twee golden retrievers die als lich tend voorbeeld de oefeningen meemaken. Ze volgen haar als een schaduw én weten precies wat „af, „voet" en „zit" is. Lekker makkelijk, maar ik sympathiseer heimelijk met Kai, die als een dwarse jonge meid mooi d'r eigen gang gaat. Kai heeft overal schijf aan, letterlijk Bij de laatste oefening zondag op het terrein aan de Haffelderweg was het eerste wat ze deed poepen Niet een beetje, maar een enorme dampende hoop, waar alle baasjes en bazinnetjes die aan de cursus meededen jaloers naar keken Maar volgens de cursusregels mag dat natuurlijk helemaal niet. Ik moest het onmiddellijk opruimen, met een speciale stoffer en blik. Heel beschamend en in elk geval niet dominant. Kai stond dan ook tevreden te kwispelen, Harry.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 9