Cjrocn rZwartsJexels in het har Lu Terwey moet paviljoen „Ome Joop" slopen De Wit (jf ken»- en Menwiun- w«w i!» «Ie Texel» couran» Rechter stelt RWS in gelijk Cijfers in februari klaar Burgers ontzien na hertaxatie woningen Geld provincie voor Waalder woningbouw VERDER TVT IN DIT IMummer Enorm druk bij kerstshow Eureka 2 Winkels ook open op zondag? 5 Polderman nieuw gezicht sporthalkantine 5 Winst voor Texel en ZDH, verlies voor De Koog 7 MJM heeft leuk winkeltje 9 Kerstbomenoorlog 9 Tarieven reiniging op zelfde niveau Tien vragen aan de burgemeester TEXELSE^COURANT slijterij-wijnhandel van der vis PARTY SERUICE TEXEL GEEN KRANT NA DE KERST Vliezicht mag nog jaar blijven staan Jutter gepakt met hout 'olitie vat dieven snel in de kraag Serveerster moet nog ƒ7.500,- aan bedrijf betalen Schoolbus voor Koger kleuters JPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 11142 DINSDAG 17 DECEMBER 1996 Uitgave: Uitgeverij Langeveld en de Rooy bv parkstraat 10, 1791 AC Den Burg, telefoon 0222 - 36 26 00 Advertenties/abonnementen/bezorging: telefoon 0222 - 36 26 00, fax 0222 - 31 41 11 VERSCHIJNT DINSDAGS EN VRIJDAGS. BONNEMENTSPRIJS ƒ54,55 PER HALF JAAR. LOSSE NUMMERS ƒ1,50 Redactie: t«?l. 0222 - 36 26 20, fax 31 41 11 Buiten werktijd: Frans Hopman, Pater Witteplein 27, Den Burg, tel. 31 54 72 B.g.g. 06 - 53 14 91 08, 06 - 52 78 43 20 of 06 - 53 16 86 57 De tarieven voor het reinigingsrecht gaan ondanks een kleine stijging van de inzamelingskosten volgend jaar met omhoog. Meerpersoons- huishoudens die een groene en grijze container hebben blijven 395.- beta len en alleenwonenden 245.- De meerkosten worden gedekt uit het egalisatiefonds remigingingsrecht, een reservepot om onverwachte te genvallers op te vangen. De inhoud zal erdoor dalen van ƒ580.000.- tot ƒ564.000,- De kritiek die wethouder Poster (financiën) kreeg op deze maatregel, is aanleiding om de richt lijnen voor dit fonds binnenkort onder de loep te leggen Vragen aan burgemeester W. van Rappard kunt u morgen tus sen 10.00 en 12.00 uur doorge ven aan de redactie van deze krant, tel. 36 26 20 of fax 31 41 11Rond de jaarwisseling zal de burgemeester in de Texelse Cou rant op de tien meest gestelde vragen een antwoord geven. procent differentiëren als je tegen die tijd tot de conclusie komt dat een andere manier beter is." Hij noemde lastenverlichting voor de burger óók gunstig voor ondernemers daar er dan geld overblijft om te besteden. Zes raadsleden stemden tegen de mogelijkheid tot differentiatie, acht vóór. Het onderwerp komt in februari terug, als de exacte cijfers van de hertaxatie bekend zijn. Dan zal te vens worden gedefinieerd wat onder bedrijfspanden moet worden ver staan. (ADVERTENTIE) gna ^mjrL lib* b. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van 006 f€T ZELF WWT Ifflj Attence INSTALLATIEBEDRIJF DE GRAAF woning, n< Den Burg (ADVERTENTIE) In verband met het als werkdag uitvallen van woensdag 25 en donderdag 26 december komt de Texelse Courant van vrijdag 27 december te vervallen Directie Langeveld de Rooy Adrie Mantje hoopt vurig dat de ge meente het gat in de begroting kan dichten .Dit prachtplan moet ge woon doorgaan", aldus Mantje. Voorwaarde is dat hij 900 m2 aan de Laagwaalderweg mag benutten om een opslagruimte en een bedrijfs woning neer te zetten (Foto Frans Hopman het busje in staat om korte bochten te maken Het voertuig werd vervaar digd door één der ouders. Robert van der Werken, die 's avonds menig uur tje spendeerde in de werkplaats van meubelmaker Johan Tromp. Schilder Stef Klein uit Den Hoorn bracht naar eigen idee de decoratie aan waardoor de kar het uiterlijk van een autobus heeft. De aanschaf kon worden be taald uit het geld dat overbleef van de lotenactie bij de opening van het nieuwe onderkomen. Grappig is dat de kleuters de schoolbus ook kunnen tanken op de speelplaats staat nu een ..benzinepomp". mische ontwikkelingen en wil die niet door verschillende tarieven tot uit drukking laten komen. De rest van het college wil voor een periode van vier jaar differentiëren. Daardoor zou, bij een gelijkblijvende totaal opbrengst, de OZB voor bedrijfs gebouwen verminderen en voor huis eigenaren licht stijgen Gerard Weijers van Texels Belang vindt dat méér vormen van tege moetkoming mogelijk zijn en wilde zich daarom met vastleggen op dif ferentiatie Ook Erna Eelman van de VVD schaarde zich achter wethou der Schilling. Zij vond het jufst pret tig dat de hertaxatie gunstig voor ondernemers uitpakt „Door differen tiatie krijg je een scheve situatie, die we niet moeten nastreven." Gillend gebrek Peter Bakker van GroenLmks bena derde het waardeverhaal anders. „Bedrijfspanden zijn er genoeg, maar aan woningen is gillend gebrek, dus logisch dat de prijs daarvan wordt opgedreven." Hij is bang dat een flinke OZB-stijging de nekslag betekent voor mensen met een laag inkomen, die net kans zien om hun eigen huis te betalen. „Wonen is een eerste levensbehoefte. Bedrijven hebben nog de kans om hogere las ten in hun product door te berekenen, burgers hebben die mogelijkheid niet." Dat leverde hem een uithaal van Erna Eelman op. „Bedrijven hebben rekening te houden met hun concurrentiepositie, dus die kunnen niet zomaar iets doorberekenen." Volgens Bakker is dat niet aan de orde „Bedrijven gaan immers niet meer betalen maar juist minder." Pieter de Groot van D66 deed een duit in het zakje door op te merken dat stemmen vóór differentiatie met automatisch betekent dat deze ook wordt ingevoerd. „Je kan ook nul (ADVERTENTIE) (Arctiieftolo Toxelso Courant) Uw relaties en/of klanten zullen dit zeker waarderen. Geef uiterlijk donderdag 19 december uw advertentie op voor de krant van 24 of 31 december Unfcvtld cn de Roov bij onze advertentie- afdeling, tel. 362600 lobert Terwey moet strandpaviljoen „Ome Joop'' bij paal 17 lopen. Dat besliste de rechter gisteren, nadat Terwey een kort eding tegen Rijkswaterstaat had aangespannen. Strand- aviljoen Vliezicht bij paal 33 van Gerard Zoetelief mag deze (inter nog blijven staan, maar moet volgend jaar op 1 novem- erzijn verwijderd. jaar al een verzoek had gestuurd om zijn paviljoen deze winter te mogen laten staan, zoals hij dat ook de voorgaande jaren had gedaan. Om dat RWS met direct had gereageerd op de brief en in september pas op droeg om het paviljoen per 1 novem ber te slopen, oordeelde hoofd ingenieur directeur Kieft van Rijkswaterstaat Noordholland dat RWS Texel nalatig was geweest. Paviljoen Vliezicht mag daarom deze winter blijven staan. Het winter seizoen van 1997/1998 moet Zoete- igenlijk zou het paviljoen van erwey al per 1 november van het Irand moeten zijn verdwenen, maar j ondernemer durfde gezien de af- land tot de zee het risico wel te jmen de winter te blijven staan Po ngen hiervoor toestemming te krij- !n liepen schipbreuk Toen Terwey ich doorzette, stuurde RWS. die de •ond verpacht aan de gemeente, in aanschrijving dat de strandtent snog weg moest. Ook Zoetelief eeg een aanschrijving, e kwestie werd onlangs besproken dens een hoorzitting bij RWS. jen bleek dat Zoetelief RWS vorig lief het paviljoen wèl verwijderen. Het „vertrouwens beginsel" waar door Zoeteliefs strandtent mag blij ven staan, is volgens RWS niet van toepassing op paviljoen „Ome Joop", zodat Terwey op straffe van een dwangsom van ƒ1 000,-per dag tot 18 december de tijd kreeg om zijn bedrijf te slopen. De ondernemer legde zich hier niet bij neer, omdat hij vindt dat sprake is van rechts ongelijkheid Het laten staan van de strandtent, dat afgezien van paal 33 alleen is toegestaan voor paal 28 en paal 9, ziet hij als een stuk compen satie van geleden omzetderving tij dens de zandsuppletie. De rechter in Alkmaar stelde giste ren RWS in het gelijk, zodat Terwey alsnog moet slopen De ondernemer liet gisteren weten hiermee vandaag te starten et werd nog aangestipt met Ouwe underklaas in De Cocksdorp: vlak oor die datum is een durper jutter ipakt met een partij hout. De bal- in en planken van 3 tot 5 meter joelden veertien dagen geleden 3n ten noorden van De Koog. Het leeste hout kwam op het strand van lieland terecht. /aar de partij vandaan komt is met skend. Het betrof nieuw hout, waar in het merendeel nog in pakketten jeen zat. Dat wijst erop dat het niet te lang heeft rondgedreven Me- 3 Texelaar probeerde wat planken verschalken. Eén van hen ging 's ichts met een tractor het strand op. J bandenafdrukken werden ontdekt jor hulpstrandvonder Jaap Groen, e het spoor eenvoudigweg volgde de woning van de jutter. Daar trof vier kuub hout aan. Er werd een igelmg getroffen mdat een verkoopster meteen irm sloeg, slaagde de politie erin ee winkeldieven snel op te pak- n. Het tweetal had vrijdag op nkse wijze een geldkistje be- ichtigd in een bedrijf aan de irkstraat in Den Burg. dieven, een Engelssprekende an van 31 jaar en een 24-jarige Tisterdamse waren 's morgens om- reeks elf uur samen de winkel bin- n gegaan. Zij vroegen diverse ad- izen. Op een gegeven moment am de man elders in de zaak een jkje, terwijl de vrouw de verkoopster ■zig hield. Toen de man de winkel rliet, volgde de vrouw hem onmid- 'llijk. Vrijwel direct ontdekte de ver- Jopster dat de man in de kantoor- imte moest zijn geweest. Uit de ais bleek een geldkistje verdwenen, (waarschuwde een collega, die de Jlitie belde. Kort hierna trof de poli- het verdachte stel aan nabij het YV-kantoor. Ze hadden het kistje et een onbekend geldbedrag nog bij ch Het tweetal werd overgebracht lar Den Helder. De man bleek eer- :r opgepakt wegens diefstal. Ze srden zondag op vrije voeten ge- ëld, voorzien van een dagvaarding, ant ze zullen zich voor de rechter oeten verantwoorden Een 36-jarige oud-Texelse moet van de rechtbank in Alkmaar nog 7.500,- betalen aan een bedrijf in Den Hoorn, waar zij in 1994 en 1995 een groot bedrag heeft verduis terd. De uitspraak is een stuk mil der dan de eis; de officier van jus titie vond dat de vrouw met ƒ91.000,- over de brug moest ko men. Bij de beslissing heeft meegewogen dat de inmiddels in Groningen wo nende vrouw al 67.000,- aan haar oud-werkgever heeft voldaan. Die is daarmee akkoord gegaan Tijdens de zitting van de meervoudige kamer in Alkmaar op 19 september j.l. vond officier mr. L Keyser dat echter niet genoeg. De vrouw, die als serveerster bij het Hoornder bedrijf werkte, zou het verdwenen bedrag (totaal ƒ158.000,-) volledig moeten terugbe talen. De aanklager beriep zich op het „Pluk ze"-beleid van Justitie. Dat gaat de president van de recht bank, mevr H de Wit, nu te ver. Als de oud-Texelse de 7.500.- niet kan of wil betalen, wacht haar een celstraf van 75 dagen. Alle onroerend goed op Texel is opnieuw getaxeerd, de uitkom sten worden in februari bekend gemaakt. Dat gebeurt in het kader van een landelijke wet en heeft de maken met waardestijging. Ge volg is dat in sommige gevallen, waarin de huidige waarde van een pand inderdaad veel hoger ligt dan de oorspronkelijke, eigenaren op een veel hogere OZB-aanslag afstevenen. De gemeente wil dat voorkomen. Een meerderheid van de raad stemde daarom dinsdag vóór de mogelijkheid om het OZB-tarief voor bedrijfspanden en woningen te differentiëren. Het verhaal lijkt ingewikkeld. In de praktijk komt het erop neer dat de waarde van woningen sterker is ge stegen (rond de 60 procent) dan die van bedrijfspanden (tussen de 5 en 20 procent) Bij de huidige maniêr van OZB-heffen zullen burgers in veel gevallen flink méér OZB moe ten betalen. Er wordt eén tarief ge hanteerd voor bedrijven en woningen. Het rijk maakt het gemeenten ech ter mogelijk om vanaf januari twee tarieven te hanteren, met daartussen maximaal 20 procent verschil Er zijn overigens nog besprekingen gaande om dit percentage te verrui men. Om die reden en omdat de cijfers van de hertaxatie pas begin volgend jaar bekend worden, is het lastig pra ten. Er. is immers met duidelijk hoe het er werkelijk uit gaat zien Toch moest de raad dinsdag een principe besluit nemen of ze eventueel willen De provincie geeft ƒ110.000,- uit het fonds stads- en dorps vernieuwing voor de bouw van woningen aan het Hogereind in De Waal. De bijdrage valt een ton lager uit dan de gemeente had gevraagd. Wethouder Schilling blijft echter optimistisch over de uitvoering. Bedoeling is tenminste zeven wonin gen te bouwen op de plaats van het voormalige graanpakhuis van Keyser Co, eigendom van de Texelse ondernemer Adrie Mantje Die wil het gebouw laten slopen en de kale grond verkopen aan de ge meente In september j.l. maakte burgemeester Van Rappard in De Waal bekend dat Mantje, de ge meente en de provincie overeen stemming hadden bereikt over het plan. De burgemeester sprak toen van sloop van de beeldbepalende graansilo in De Waal komt nu snel dichterbij. differentiëren Zo niet, dan kan dat met in de loop van het jaar alsnog worden ingevoerd. Nog een onzeker punt in het geheel is de definitie van een bedrijfspand. Er is nog niet vast gesteld wat daar nou wel en wat er met onder valt. Minderheidsstandpunt Het college verschilt onderling van mening over dit onderwerp. Allen vinden dat de totaalopbrengst van de OZB met moet stijgen als gevolg van de waardestijging. „We hoeven er geen slaatje uit te slaan", ver woordde wethouder Schilling, die als enige b en w-lid tegen de differentia tie is. Hij vindt de verschillen tussen de waarde van bedrijven en wonin gen een gevolg van normale econo- ue Kinaeren van de peuterspeelzaal en juf Mieke zijn blij met hun nieuwe vervoermiddel. De kinderen van peuterspeelzaal Olleke Bolleke in De Koog kunnen voortaan veilig over straat als ze sa men naar bos, strand of speeltuin gaan. Sinds gisteren hebben zij een ..schoolbus" tot hun beschikking Uit vreugde hierover ging de jeugd 's morgens al met de vrolijk beschil derde kar een rondje door het dorp De behoefte aan een vervoermiddel voor de kinderen ontstond na de ver huizing naar het nieuwe dorpshuis aan de Nikadel. De oude speelzaal bevond zich aan de Ruyslaan. ..Daar hoefden we alleen maar een stukje over het trottoir te lopen en de straat over te steken om in het bos te ko men. Nu is dat een heel stuk verder. Het is niet prettig om telkens met twaalf kleintjes zo'n eind over straat te moeten", vertelt leidster Mieke van der Spek. Nu is de oplossing daar. De ..school bus" is een kar die moet worden ge duwd. ,,Dat was eerst zwaar maar het went snelOp de terugweg gingen we slalommend om de lantaarnpalen in de Dorpsstraat Dankzij zwenkende achterwielen is men we met 'n gaatje te zitten", al dus Schilling. Bij de „Geuzenhof werkte de gemeente het tekort weg via de exploitatie van het grond bedrijf. Schilling toonde zich met teleurge steld. In totaal hadden Gedeputeerde Staten ƒ17,5 miljoen te verdelen over tientallen aanvragen die door de Noordhollandse gemeenten waren ingediend. Uiteindelijk werden 68 projecten, waaronder De Waal, geho noreerd „We waren dus afhankelijk van hoeveel er in de pot zat en het aantal aanvragen", relativeerde de wethouder. zeven woningen, maar uit de infor matie van de provincie blijkt nu dat de gemeente er het liefst tien wil neerzetten. Zeven aan het Hoger eind, passend in het straatbeeld, en drie aan de Laagwaalderweg. Ge dacht wordt aan betaalbare wonin gen, vooral geschikt voor starters en jonge gezinnen die een band met De Waal hebben Daarnaast is aan de Laagwaalderweg ruimte voor de ves tiging van bedrijven. Met het woningproject is ƒ450.000,- gemoeid. „Onze aanvraag ging uit van een bijdrage van 25 000,- per ït als bij het plan-Geus in Nu dat lager uitvalt, ko-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 1