Cjroen cZwartsJexeh in het hart Vangstbeperking bron van zorg L&R VOORDELIG VUURWERK Raadhuis gaat dicht op de vrijdagmiddag Geallieerde" wens voor Texelse scholen ZONDAG 1996 goed jaar voor visserijmaar: WolWwWlni Kijk op pagina 12 Kop-staart botsing j-f orszel Vrolijk Fiets gestolen Texelpromotie volgend jaar Knoerthard ijs met een ribbeltje Anbo blij met nieuw meldpunt Mimrr iT» tér Kerstagenda 2 Sportprijzen voor Arco en Ingrid 5 Tesselse skéépekéés door weekblad getest 5 Restaurants klaar voor de feestdagen 9 Versierwoede slaat ook toe op Texel 11 Uitgebreide kerstagenda Oostenwind niet nadelig voor Teso GEEN KRANT NA DE KERST TEXELSE^COURANT KALENDER OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 11144 DINSDAG 24 DECEMBER 1996 Uitgave: Uitgeverij Langeveld en de Rooy bv Parkstraat 10, 1791 AC Den Burg, telefoon 0222 - 36 26 00 Advertenties/abonnementen/bezorging: telefoon 0222 - 36 26 00, fax 0222 - 31 41 11 VERSCHIJNT DINSDAGS EN VRIJDAGS ABONNEMENTSPRIJS ƒ54,55 PER HALF JAAR. LOSSE NUMMERS ƒ1,50 Redactie: tel. 0222 - 36 26 20, fax 31 41 11 Buiten werktijd: Frans Hopman, Pater Witteplein 27, Den Burg, tel. 31 54 72 B.g.g. 06 - 53 14 91 08, 06 - 52 78 43 20 of 06 - 53 16 86 57 WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ/m De verwachting dat 1996 door de vangstbeperking een ramp jaar voor de visserij zou worden is niet uitgekomen. De Texelse Noordzeevissers hebben gemiddeld genomen een goed jaar achter de rug. Debet hieraan zijn de gunstige prij zen voor tong en schol. Door onderlinge huur en verhuur, zijn alle Texelse vangstrechten voor dit jaar tot de laatste kilogram opgevist. Nu de Europese Commissie heeft besloten dat in 1997 vijf procent minder schol en twintig procent minder tong mag worden gevangen, ziet het ernaar uit dat de Texelse sche pen wat langer aan de wal zullen blijven. De speling is er uit voor de visserij, constateert Cornelie de Jongh uit de administratie van de Groep Texel, die de vangstrechten van de kotters beheert. Bleef in 1995 nog ongeveer een kwart van het quotum voor schol onbenut, na de drastische verlaging voor '96 waren de vangstrechten niet toereikend. Dat de rek er uitraakte, was vooral merkbaar in de maand december, toen de scholvangsten flink aantrok ken Een hard gelag voor de vissers, die eind van het jaar veel quota's uitwisselden. Als de verwachting van de biologen uitkomt, dat komend jaar aanzienlijk meer schol wordt gevangen, is het scholquotum voor komend jaar lang niet toereikend. DETV-voorzitter Ben Daalder vindt de vangstbeperking gezien de vis stand te voorbarig en hoopt dat mi nister Van Aartsen (Visserij) onder druk van het bedrijfsleven op een lussentijds een verhoging van het quotum zal aansturen Gezien het voortvarende aankoop beleid voor visrechten, ziet de toe- Zaterdagmiddag om 15.50 uur gebeurde op de Pontweg bij De Koog een aanrijding, die werd in geleid door een overstekende kat. Een uit noordelijke richting komende 50-jarige vrouw uit De Koog remde krachtig voor het dier. Een achterop komende 51-jarige plaatsgenoot rea geerde daar niet snel genoeg op, waardoor de kop staart botsing een feit was. Beide wagens liepen vrij lorse materiële schade op; de inzit tenden bleven ongedeerd. Waarover gaat het dit jaar? Iets ter overdenking of iets ter lering en vermaak, want we wensen elkaar vooral een vrolijk Kerst feest. Kleine berichtjes of slechts een enkel zinnetje ver bergen vaak een wereld vol (gal- gen-)humor. Aan de ingang van Den Hoorn staat een picknick plaats, die onlangs een opknap beurt kreeg. Later dan bedoeld, omdat de verantwoorde-lijke ambtenaren tot twee keer toe de bewuste plek niet konden vin den. Uitgelachen'' Laat maar zit ten. Diezelfde medewerkers en hun collega's van gemeente werken ruimen ook het hele jaar onze, uw en andermans afval op. Heel vaak een ondankbare taak, zoals in het park in Den Burg, waar een stel asocialen voortdurend de zaak vervuilt. Misschien worden zij in hun le vensonderhoud voorzien door diezelfde overheid die hun zwerf vuil weer moet laten verwijderen door, enfin u weet wel wie. We klagen wel, maar we worden ook steeds onverschilliger. Dat heeft niets meer met tolerantie te maken, want daérover denk je na. Wijsheid, sterkte en een vro lijk Kerstfeest voor iedereen. Horszei komst er voor de Texelse vloot ech ter minder rooskleurig uit dan elders in het land. Waar elders quota wor den verkocht, zijn door de Texelaars ook afgelopen jaar nog weer flinke hoeveelheden rechten aangekocht. Dankzij een verstandig beleid kun nen we nu tegen een stootje", con stateert Daalder. Dankzij deze in vesteringen zit er dus nog wat ruimte in de visserij. Ook zullen vissers besluiten rechten die tot dusver wrden verhuurd, nu zelf op te vissen. Ook het quotum aan tong, dat in '95 voor 95 procent werd opgevist, raakte door de korting dit jaar zo goed als vol. Door de kou in de eer ste drie maanden van dit jaar, liet de tong zich makkelijk vangen en wa ren de vangsten groot Gezien de omvang liepen veel kotters het eer ste kwartaal regelmatig woensdag al binnen. Dat de strenge winter de tongvangst geen goed heeft gedaan, openbaarde zich aan het eind van het jaar, toen de vangsten terugliepen. Door de matige vangsten verwacht Daalder dat ondanks de fikse korting van het tongquotum er geen grote problemen zullen ontstaan De drastische verlaging van het haringquotum noemt Daalder ronduit teleurstellend. „Onverstandig beleid, zeker nu in het kanaal grote hoeveel heden haring worden gevangen." De drie haringvissers die Texel nog over heeft, zullen zich dus nog verder op de vangst van schol en tong moe ten toeleggen. De prijzen hebben dit jaar veel goed gemaakt. De vissers zijn niet onte vreden. Daalder: „De rampen die begin dit jaar werden voorspeld, zijn gelukkig uitgebleven." Gemiddeld deed de tong in 1995 ƒ13,80 per kilo, tegen dit jaar ƒ17,-. Ook het prijsni- In de nacht van vrijdag op zaterdag, tussen 23.55 en 1.00 uur, werd een (afgesloten) blauwe Gazelle dames fiets weggehaald bij een café in de Parkstraat. Gedupeerde is een 28- jarige man uit Den Burg. Onder het adres http://www. texel.net lanceert de VVV Texel in januari een eigen site op Internet. Internetters kunnen op die manier algemene informatie over Texel bemachtigen en brochures bestel len. Het Texels bedrijfsleven wordt in de gelegenheid gesteld te adver teren op de VVV-pagina's. De VVV heeft nog veel meer plannen voor het nieuwe jaar, zo staat vermeld in „Promo-mailing" nr. 1. Zo meldt deze nieuwsbrief dat de Texel-truck opnieuw zal worden ingezet ti|dens een groot aantal festiviteiten. Dat zal waarschijnlijk ook het geval zijn bij het RTL4-evenement „Huis en Tuin" dat van 2 tot en met 11 mei in Walibi Flevo wordt gehouden Hier worden rond de 500.000 bezoekers verwacht. Ook de Duitse en Belgische markt worden met ongemoeid gelaten. Al dan niet in samenwerking met andere VVV's en het Nederlands Bureau voor Toerisme zal geadverteerd wor den in allerlei kranten en tijdschriften. Bedoeling is daarbij een miljoenen publiek attent te maken op het be staan van Texel. Dat is geen overbo dige luxe, want uit onderzoek is gebleken dat zelfs 50% van de Ne derlanders niet weet dat de boot naar ons eiland vanuit Den Helder vertrekt. De totale campagne van de VVV zal op 13 februari worden gepresenteerd in De Lindeboom. veau van de schol verliep dit jaar gunstig. Gemiddeld beurden de schippers vorig jaar ƒ3,16 per kilo, terwijl de wijzer op de afslag eind november op ƒ3,95 bleef steken. Voor komend jaar lijkt er gezien de vangstbeperking voor de tong een verdere prijsverhoging in te zitten. Bij de schol, waarvan de hoeveelheden ook omlaag gaan, lijkt het prijs- plafond echter bereikt. De vissers benutten de komende dagen om een goed beleid voor de toekomst uit te stippelen Dat zou kunnen inhouden dat de kotters be sluiten rond de kuitziekperiode in februari een tijdje tegen de kant te gaan. Ingaand 1 januari zal het raadhuis op vrijdagmiddag voor het pu bliek zijn gesloten. Alleen voor bijzondere gelegenheden (zoals trouwerijen) zal men er terecht kunnen. Dit is het belangrijkste gevolg van de invoering van de 36-urige werkweek voor het gemeentepersoneel De wijze waarop invulling is gegeven aan de wettelijke verplichting om van 38 naar 36 uur te gaan, heeft niet de instemming van alle betrokkenen, maar b en w hebben de knoop door gehakt. Door de arbeidsduur verkorting ontstonden 12 „nieuwe" ADV-dagen die worden gebruikt door op de vrijdagmiddag tussen 1 april en 1 oktober niet te werken. Buiten deze periode (dus in de maanden ja nuari, februari, maart, oktober, no vember en december) is de bedrijfs tijd 40 uur per week, maar het raadhuis is dan evengoed vrijdag middags voor publiek gesloten. Per gewerkte week wordt straks een halve daq „te veel" gewerkt, waar door 12 ADV-dagen per jaar ont staan die door de werknemers kun nen worden opgenomen, zij het dat er een mogelijkheid moet zijn om enkele verplichte vrije dagen aan te wijzen Verder wordt ophoping van ADV-dagen voorkomen door de re gel dat de dagen moeten worden opgenomen in de periode dat ze zijn opgebouwd. Voor de buitendienst gaat de werk tijd tussen half november en half februari van acht naar 7,5 uur per dag waardoor vier van de nieuwe ADV-dagen worden gebruikt. De overige acht ADV-dagen moeten in de winter worden opgenomen In het kader van de herbezetting Zaterdag was het nog even aftasten, maar zondag werden op enkele ondergelopen stukken land de ijzers onder gebonden. Op Waalenburg en de ondiepe stukken van het Vlak bij Den Hoorn was het ijs het eerst houwes en grepen echte schaatsliefhebbers, waaronder deze groep jeugdige Hoornders, de kans aan hun eerste baantjes te trekken. Het was oppassen geblazen, want het ijs was door de straffe wind tijdens het dichtvriezen ongekend hobbelig. Een enkeling die zich op te dun ijs waagde moest het avontuur met een nat pak bekopen. Knoerthard en ribbe lig", omschreef ijsmeester Gerard Weijers de piste in Oudeschitd die vanmorgen wérd geopend. Ijsmeesters van meer beschutte ijsbanen in De Koog. Den Burg en Oosterend hopen op eer ste kerstdag hun pistes te openen, maar houden een flinke slag om de arm. Want voor een voldoende stevige ijslaag moet koning Winter nog flink z'n best doen. Schaatswedstrijden zijn vooralsnog niet uitgeschre- Ven. (Frans Hopman) heeft de gemeente f330.000.- be schikbaar voor nieuw personeel. Daarvan gaat f110 000,- naar de buitendienst en f220.000,- naar de tor" van 50%. binnendienst. Bij „primaire" diensten (burgerzaken, bodedienst en buiten dienst) is sprake van 100% her bezetting; in de „witte boorden-sec- Ouderenbond Anbo is heel blij met het zorgmeldpunt, dat onlangs van start is gegaan in Sint Jan. Dat bleek uit een ludiek optreden van voorzitster Wil de Vries, vrijdag middag tijdens de officiële ingebruikname. Verkleed als oud vrouwtje met een handtasje vol formulieren liet ze zien dat ouderen van een grote last zijn bevrijd nu ze voortaan op één adres terecht kun nen. Het Anbo-bestuur heeft jarenlang aangedrongen op de totstandkoming van het meldpunt Zelfs toen het Pro ject Innovatie Ouderenzorg (PIO) werd gestart, duurde het nog jaren voordat de betrokken partijen het eens waren over de opzet. Mede on der druk van het veranderende overheidsbeleid is het meldpunt er nu gekomen. Sinds enkele weken bemant Ineke van Koeveringe de post in Sint Jan op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur. Volgens haar wordt er al goed gebruik van gemaakt. Soms leiden de vragen er zelfs toe dat organisaties met el kaar in contact worden gebracht om dat er een „gat" in zorgverlening blijkt te zijn en daarom overleg nodig is. Het meldpunt is telefonisch bereik baar via nummer 32 27 29. De ser vice is gratis ledereen, dus met al leen ouderen, kan er terecht met vragen over zorg. Wil de Vries in haar rol als wanhopige oude dame. (Foto Frans Hopman) Hartelijk dank voor jullie zorg voor de graven van geallieerde ge sneuvelden, in het bijzonder dat van mijn oom Eric A. Barsby. Ik wens jullie allemaal een gelukkig kerstfeest en een vredige toe komst Aldus een wenskaart van Jane Knapp-Fisher van Vancouver Island in Canada, gericht aan de scholen van Den Burg, die jaarlijks een rol spelen bij de herdenking van de gevallenen en daarvoor elk een oorlogsmonument hebben „geadop teerd". De kaart wordt via de ge meentelijke onderwijsafdeling aan de scholen doorgegeven Het bericht uit Canada vloeit voort uit contacten die tot stand zijn gebracht door Bram van Dijk uit Oosterend. die het onderzoek naar geallieerde vlie gers die op of bij Texel zijn omgeko men, tot hobby heeft gemaakt. Wat hij aan feiten aan het licht bracht was voor de nabestaanden van de ge sneuvelden vaak van grote emotio nele betekenis. Van Dijk maakt soms gebruik van advertenties in lokale Engelse kran ten om nabestaanden op te sporen. Zo plaatste hij in september een annonce om familie of vrienden te vinden van de Engelse piloot Eric Barby uit Minehead Somerset, die begraven ligt in Den Burg De oproep bereikte een nu in Canada wonende nicht van Barby, die zich erg blij toonde met het contact en het hart verwarmend noemde dat haar oom en andere geallieerde gevallenen nog altijd met respect worden her dacht op het verre Texel. Ze stuurde ook foto's en knipsels die betrekking hebben op de piloot en zijn vermis sing. Luitenant-vlieger Eric Arthur Barsby was gezagvoerder van de twee- motorige Whitley V bommenwerper Z9141 MH-J die op 30 oktober 1941 om 23 50 uur werd neergeschoten door de Duitse nachtjager Paul Gildner. Het toestel stortte achter de Eendrachtdijk op het wad, waarbij de vijf bemanningsleden om het leven kwamen Ze werden op 5 november 1941 begraven in Den Burg. De bommenwerper was die avond om 17.39 opgestegen van Disforth in Yorkshire en met 122 andere toe stellen van vijf verschillende typen betrokken bij een aanval op Ham burg. Op de terugweg werd de Whitley onderschept. Barsby was de jongste zoon uit een gezin van vier kinderen en werd ge boren in Minehead Somerset in zuid west Engeland. Na de plaatselijke lagere school ging hij naar een kost school in Taunton. „Bink" (zijn bij naam) was gezien bij vrienden en vriendinnen. Volgens zijn comman dant was hij bij de RAF ook populair. Hij gold als dapper en bekwaam en had menigmaal geluk. Hij maakte eens met twee uitgevallen motoren een noodlanding en kwam er onge deerd af. Ook kwam Barsby een keer terug van een bombardementsvlucht met een zwaar beschadigd vliegtuig; bij het naderen van de Engelse kust sprong hij er met de andere bemanningsleden op het laatste moment uit en kwam veilig aan de grond. Zijn Duitse tegenstander Paul Gildner was geducht. De Whitley was het 19e geallieerde toestel dat hij neerhaalde Gildner sneuvelde zelf op 26 maart 1943 na 44 overwinnin gen. (ADVERTENTIE) Kanaal 30- 540.25 Mhz valt er in de kerstvakantie televen? Deze krant bevat uitgebreide agenda met tal- i activiteiten in de periode kerst tot en met nieuwjaar. handig voor de vele gasten momenteel op het eiland zijn. voor logiesverstrekkers: knip agenda uit en hang hem op pnkbord (de hele krant mag jurtijk ook). Prettige en ac- Teso verwacht dat de veerdienst de komende dagen geen hinder zal on dervinden van de oostenwind. Ook de achterliggende dagen ging de boot niet uit de vaart. Door het heer sende „vlakke tij" doen zich geen extreem lage waterstanden voor. De zuidooster van vrijdag van wind kracht acht tot negen zorgde die dag voor een verlaging van zeventig cen timeter. De huidige oostenwind, kracht vijf, veroorzaakt ongeveer een verlaging van een halve meter. Reizigers die de komende dagen de exacte waterstanden willen weten, kunnen die lezen op pagina 720 van teletekst. Bij 150 minus AP gaat de boot uit de vaart. (ADVERTENTIE) In verband met het als werkdag uitvallen van woensdag 25 en donderdag 26 december komt de Texelse Courant van vrijdag 27 december te vervallen. Directie Langeveld de Rooy (ADVERTENTIE) QrrtM "cmorL jinrrh f» hé hort. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van (ADVERTENTIE) vanaf vandaag verkrijgbaar bij de balie van de Texelse Courant (ADVERTENTIE)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1996 | | pagina 1