Brief logiesverstrekkers valt verkeerd bij vissers Vaten 'giftige' olie werden onbeschadigd geborgen beleeft Texel beleeft rustige millenniumwisseling Groen '^warL-Jexels in het harL, CsmffQsP Slechts kleine computerprobleempjes Tien voor Texel kritisch over 2e havenmond T E X E LS E^COU RANT SUPER DE BOER 'Hiermee plaatsen ze een bom onder de plannen' EcoMare wacht op olievogels Hoornder feestje Echt Tessels? Nieuwe rederijvorm Schietoefeningen op de Vliehors OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11444 DINSDAG 4 JANUARI 2000 Advertenties/abonnementen/bezorging: Spinbaan 6 1791 MC Den Burg telefoon 0222 - 36 26 00 telefax 0222 - 31 41 11 Redactie: Warmoesstraat 45. Den Burg telefoon 0222 - 36 26 20. fax 0222 - 32 30 00 e-mail: tcnieuws@tref.nl Buiten werktijd: Gerard Timmerman, tel. 31 46 87 of 06-22 14 02 75 Verschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 1.70. abonnementsprijs 60,40 per half jaar. Op Texel zijn donderdag en vrijdag 21 van de 220 vaten olie aangespoeld, afkomstig van het Syrische schip 'Khaldoum' dat begin vorige maand in het Engelse Kanaal door storm in problemen kwam. Acht 200 liter-vaten werden 's morgens gevonden aan de voet van de dijk tussen de veerhaven en de NIOZ-haven, en in de Mokbaai. De andere lagen op het strand bij Den Hoorn, de Razende Bol en bij paal 24. Vijf vaten werden geborgen door de hulpstrandvonders Jaap Duinker en Klaas Uitgeest. De acht vaten die bij de veer haven aanspoelden werden in veiligheid gebracht door brandweer en marine. Nadien werd het bergen overgeno men door Rijkswaterstaat, zoals gebruikelijk is bij het aan spoelen van schadelijke stoffen in grotere hoeveelheden. Aanvankelijk werd gedacht dat de olie (die in transformatoren wordt gebruikt als koelvloeistof) polychloor- bifenylen (pcb's) bevatte, giftige stof fen die in het milieu zeer langzaam worden afgebroken en vooral bekend zijn geworden omdat de zeehonden stand er in de jaren zeventig sterk door achteruit is gegaan. Spoed De vaten die bij 't Horntje aanspoel den liepen kans lek te raken. Ze la gen in de golfslag te rollen op de stortstenen van de dijkvoet en zaten al vol deuken. Snelle berging was dus geboden. Dit zou eenvoudig hebben gekund met een landingsboot van de Joost Dourleinkazerne, maar op de kazerne waren wel boten maar geen Twee haveningangen gaan ten koste van de steer in Oudeschild. Dat schrijft Tien voor Texel in een brief aan de gemeenteraad. TvT ontkent niet dat er veel aan de haven valt te verbeteren, zowel voor de beroepsvaart als de pleziervaart. 'En dat u zich daar hard voor wilt maken, is alleen maar prijzenswaardig te noemen. Maar als u twee havenmonden maakt, gaat dit ten koste van de gezelligheid rond de haven We denken dat er meer wordt stuk gemaakt, dan er aan meer waarde ontstaat', aldus Menno Stam en Fridt Blanken. 'Het is natuurlijk aantrekkelijk dat je als gemeente zoveel subsidie kunt binnenhalen, maar dan moet er wel iets zinnigs mee worden ge daan.' TvT verwijst onder andere naar hoorzittingsavonden in Oudeschild, waar Alfons Boom constateerde dat er in heel Ne derland met één haven is waar twee gescheiden haveningangen zijn. Waarom zou dat dan hier wel moeten? Alleen vanwege de subsidie?' personeel. Brandweerlieden en nieuwsgierigen wisten al gauw hoe het moest: terugduwen in zee, er van uit een kleine boot een touw aan vast maken en aan boord hijsen. Het duurde echter tot de middag voordat deze voor de hand liggende methode werd toegepast. Want voor het optre den bij dergelijke 'rampen' gelden te genwoordig regels en protocollen die niemand in de wind durft te slaan. Zo kon het gebeuren dat in eerste in stantie een vaartuig van de marine bewakingsdienst uit Den Helder in de NlOZ-haven afmeerde. De mannen konden echter niets uitrichten omdat ze met hun boot de vaten niet kon den benaderen. Ze wilden de vaten bovendien niet aanraken omdat ze dachten dat het gevaarlijk was. Sleepboot Er werd vanuit gegaan dat de Texelse brandweer de vaten ging bergen en op de kade zou zetten, waarna een sleepboot van de marine naar Texel zou komen om ze met de nodige voorzorgen aan boord te nemen. Dus liep drie kwartier later de marines- leper 'Gouwe' de NlOZ-haven bin nen. Er stonden echter geen vaten op de kade, want ook de brandweer had geen mogelijkheid gezien om de 200 kilo wegende dingen met hand kracht op de dijk te trekken. Alle betrokke nen bespraken de aldus ontstane impasse langdurig, wachtend op een signaal van hogerhand. Of dat er uit eindelijk is gekomen, is niet duidelijk maar een feit is dat de Texelaars op de wal tenslotte naar eigen inzicht te werk gingen. Brandweermannen in waadbroek drukten de vaten van de kant en maakten er een lijn aan vast zodat Ewout Adriaans van het NIOZ, die met een vlet van het instituut naar de dijk was gevaren, ze naar diep water kon slepen. Daar was toch nog een rol weggelegd voor de 'Gouwe', want met de kraan van dit schip kon den de vaten aan boord worden ge hesen om naar Den Helder te worden afgevoerd. Strand De andere vaten, die in opdracht van Rijkswaterstaat door het aannemingsbedrijf Daalder van het strand zijn gehaald, zijn voorlopig </ft» ~tnirl J, rlu ivf LjtL Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE Daar kun je mee lezen en schrijven! NEE- sticker mum wel geïnteresseerd? Folder verkrijgbaar op Spinbaan 6. (Advertentie) opgeslagen op een terrein van de Dienstkring Texel. Uit het opschrift is gebleken dat ze afkomstig zijn van een bedrijf in Doetinchem en bestemd waren voor Syrië. Nog niet alle vaten zijn terug gevonden. Het is dus mogelijk dat er de komende dagen nog meer aan spoelen. Dat zouden echter ook vaten kunnen zijn die bij dezelfde storm op het tra ject Vlissingen-Cherbourg zijn verlo ren door de Deense coaster 'Seaflower' en waren bestemd voor Casablanca Er worden er totaal 21 vermist. De inhoud is wél giftig en er moet dus voorzichtig mge worden omgesprongen. Op de vaten staat onder meer het 'gevaarnummer' UN 1245. de kachel rustig door. Het afsteken van vuurwerk heeft geen slachtoffers geëist of panden in lichterlaaie gezet en tot in de vroege morgen werd er in cafés en disco's gedanst en geproost op de nieuwe eeuw zonder dat zich inciden ten voordeden. 'Ik heb van de politie en de brandweer geen enkel negatief bericht gehad, en ook de ambulance hoefde niet uit te rijden. Dat is een groot compliment waard aan de Texelse bevolking', verklaarde burge meester Geldorp gisteren. Een kleine smet op de feestvreugde waren de vernielingen die in de Waalderstraat en Wilhelminalaan werden toege bracht aan geparkeerde auto's. Van de auto van een Cocksdorper werden alle vier de banden lekgestoken; een toerist trof op nieuwjaarsdag zijn auto met twee platte banden aan Op de Groeneplaats moesten enkele fietsen het ontgelden. De volgende ochtend was de Texelse jeugd al vroeg op pad om met-ont ploft vuurwerk te verzamelen, dat bij een tweede ontsteking extra gevaar oplevert. Gewapend met plastic zak ken speurden zij goot en plantsoen af op rotjes, vuurpijlen en sierpotten, die dienst hadden geweigerd. Tientallen jongens en meisje meldden zich met de oogst bij de brandweerkazerne op het Wezenland, waar leden van de jeugdbrandweer het spul innamen en als beloning lootjes uitdeelden. 'We hebben heel wat binnengekregen, ook illegale strijkers en Duitse Een der vaten wordt vanuit de NlOZ-vlet aan boord van de sleepboot 'Gouwe' gehesen. IFoto's Horry do Graaf) De Texelse Vereniging van Logies verstrekkers heeft zich met het dreigement om bezwaar aan te te kenen tegen de herinrichting van de haven de woede van de vissers en wethouder Peter Bakker op de hals gehaald. 'Hiermee plaatsen ze een bom onder de plannen', aldus de gemeente-bestuurder, die vreest dat door de vertraging die hierdoor ontstaat het project niet Brandweerman John Sessink bergt een vat. Over de afzender bestaat geen twijfel... vóór 1 mei 2001 kan worden opge leverd, waardoor de subsidie van zestien miljoen gulden in gevaar komt. Bakker doet een beroep op de logiesverstrekkers hun dreige ment in te trekken. 'Want het bete kent zoveel als: laat de vissers maar barsten.' Al eerder uitte logiesverstrekker Harry Wuis kritiek op de aanleg van een tweede haveningang voor de pleziervaarders. maar tot dusver deed hij dat op persoonlijke titel. 'Door de pleziervaarders af te schei den en van een aparte haveningang te voorzien, wordt de toenstisch zeer aantrekkelijke samenhang in het havengebied ernstig geweld aange daan', schrijft Wuis nu als TVL-voor- zitter aan de gemeente in een brief die ook is ondertekend door secre taris Gerard Zoetelief. De logies verstrekkers geven de voorkeur aan het alternatieve plan dat is aangedra gen door een werkgroep die is ge vormd door de Watersportvereniging Texel (WSV) en de Stichting Passantenhaven. In dit plan houdt de haven één ingang en belopen de aanlegkosten geen achttien miljoen, maar zes miljoen. Wuis en Zoetelief dringen er bij de gemeente op aan om te zorgen dat er voor dit alterna- Vrijdag of zaterdag zouden bij EcoMare vogels worden afgeleverd die slachtoffer zijn geworden van de olieramp voor de Franse westkust, maar tot op heden zijn de dieren niet geamveerd. Directeur Jan Kuiper ver moedt dat de 30 jan-van-genten en eventuele andere vogels de verre reis naar het distributiepunt in het Friese Anjum met hebben overleefd, maar sluit niet uit dat de dieren alsnog voor een schoonmaakbeurt en verder her stel naar Texel komen 'We doen het met tegenzin, want eigenlijk moeten de vogels in Frankrijk worden behan deld. Maar goed, als ze het daar met kunnen en we moeten kiezen tussen sterven of ze hier proberen te redden, dan kiezen we natuurlijk voor het laat ste.' De laatste jaarwisseling van de eeuw is op Texel rustig verlopen. Er werd uitbundig gefeest in kroegen en disco's, en de hemel was feller dan andere jaren verlicht door het vele vuurwerk waarmee het nieuwe millennium werd begroet, maar ernstige incidenten hebben zich niet voorgedaan. De vanwege de millenniumbug extra alerte hulpdiensten hoefden niet in actie te komen en ook bij de gemeente lijke rampenstaf en de ingestelde provisorische noodmeldpunten bleef het rustig. kanonslagen. Het meeste was inder daad niet ontploft, We hebben 1771 lootjes weggegeven. De actie is ze ker geslaagd', zegt brandweerman Ad Boshuis, die de jonge spuitgasten begeleidde. Gisteren zijn onder de inbrengers een tiental prijzen verloot die door de gemeente en enkele on dernemers waren gesponsord. De uitslag staat elders in deze krant. Het was maandagochtend bij veel bedrijven en instellingen een span nend moment toen de computers werden opgestart. Op het gemeente huis hadden enkele ambtenaren zaterdag al vastgesteld dat alle appa ratuur en software de 'millennium wisseling moeiteloos hadden door staan. Volgens de Texelse automatiseerders is een zestal bedrij ven in de problemen gekomen door dat de programmatuur niet millen niumbestendig bleek. Het gaat vooral om bedrijven met specialistische branche-software die door toe leveranciers is beschikbaar gesteld. Zo was de datum in de computer bij een groothandel in Den Burg naar 2084 gesprongen waardoor het voor raad- en factureringsprogramma niet meer werkte. Het bedrijf verwachtte de problemen in de loop van de maandag op te kunnen lossen. De problemen bij de overige bedrijven waren evenmin onoverkomelijk. En kelen meldden zich op oudejaarsdag en ook gisteren nog voor een millenniumupdate tieve plan draagvlak komt. 'Het lijkt ons zinvol de tijdslimiet van deze subsidieverlening door de EG te la ten varen en voor het alternatieve plan dat aanzienlijk goedkoper is meer tijd te nemen. Een integraal plan van de gewenste bebouwing en an dere voorzieningen kan dan even eens worden uitgewerkt. Het zou van goed bestuur getuigen, wanneer de zo belangrijke toeristische elementen van de haven, die een groot direct en indirect belang vertegenwoordigen, zwaarder worden gewogen. Uw hui dige plannen achten wij in strijd met het algemeen en toeristisch belang en wij zullen ons er dan ook met alle wettelijke middelen tegen verzetten.' Lees verder pagina 5 De inwoners van Den Hoorn hebben zaterdag op sfeervolle wijze het nieuwe millennium ingeluid. Oud en nieuw zelf werd nog in huiselijke kring gevierd, maar op 1 januari liep vnjwel het gehele dorp uit om samen een feestje te bouwen. Het werd een eve nement waarbij het moeilijk was om hoogtepunten aan te wijzen. Zeker was dat iedereen zich vergaapte aan het spectaculaire vuurwerk dat rond acht uur losbarstte boven het Hoge Achterom. Pagina 2 Texels vroegste bewoners stonden in contact met de kop van Noord holland en oostelijk gelegen gebie den, zo luidt één van de conclusies uit het proefschrift van de Zeeuwse archeoloog Flip Woltering. Het onder zoek heeft uit de periode van de mid den-bronstijd tot de late middeleeu wen vrijwel geen typische Texelse cultuuruiting aan het licht gebracht. Pagina 3 De Texelse vissers hadden nooit -moeten toestaan dat een kotter als de onlangs verkochte TX66 van het eiland is vertrokken. Dat vindt visser- voorman Ben Daalder, die zich zor gen maakt over de afname vari de vloot en het tijd vindt voor een nieuwe rederijvorm waarin Texelse vissers, naast het traditionele familiebedrijf, samen een kotter exploiteren. Pagina 5 De Koninklijke Landmacht heeft voor de periode tot en met 15 april een aantal schietoefeningen met tanks op de Vliehors aangekondigd. Er wordt geschoten op maandag tot en met donderdag, met vrijdag als reserve dag. Wanneer ook 's avonds wordt geoefend, dan gebeurt dat op maan dag en wanneer dat met mogelijk is op dinsdag. De oefeningen duren ui terlijk tot 23.00 uur. Bij vragen en klachten kan contact worden opge nomen met het landelijk (gratis) klachtennummer, tel. 0800 - 022 60 33; de commandant van het cavalerieschietkamp, majoor der hu zaren J.A. de Jong, tel 0562 - 45 25 11of de staf voorlichting vliegbasis Leeuwarden, tel. 058 - 234 67 00. Vanaf vrijdag 14.00 uur volgden het college en de bij calamiteitenbestrij ding betrokken ambtenaren op het gemeentehuis de eeuwwisseling via CNN, om te zien of de millenniumbug in landen als Nieuw Zeeland en Au stralië toe zou slaan. Toen dat niet het geval bleek, keerden zij al snel ge rustgesteld huiswaarts, met de af spraak dat zij bij stroomuitval of an dere ernstige gebeurtenissen spoorslags naar de kamer van de burgemeester zouderi terugkeren. Die was met een noodtelefoon en plankaarten ingericht als een soort crisiscentrum. De millennium wisseling zou enkele uren later op Texel echter vrijwel vlekkeloos verlo pen Toen de champagne werd ont kurkt en vuurpijlen de lucht in gingen viel de stroom niet uit, verwerkten de telefoons probleemloos de vele nieuwjaarswensen en brandde ook Het noodmeldpunt 'Boshuis' in de Kerkesteeg in Oudeschild kreeg onverwacht toch nog iets te doen. Uit voorzorg liet het kersverse bruidspaar Esther Diergaarden en Ronald Keijzer zich op oudejaarsavond registreren. In geval van calamiteiten waren zij snel bereikbaar: zij wonen verderop in de steeg. foto Be>i kww<sji

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2000 | | pagina 1