Donkere wolken boven gerenoveerde Hogeberg 3 Gemeente tast diep in de buidel voor grond TEXEL Cjroen Tivartsjexeh 'in het In de rij voor gratis grofvuil Hamster Onduidelijkheid over komst 155 asielzoekers naar Dennenoord o>i Leerlingenaantal onder opheffingsnorm Hekwerk voor veilige oversteek van wielerbaan Gemeente betaalt verhuizing licht terrein hondenclub Vogelmient tot 15 januari 2001 opvangcentrum Texel-cursus gaat van start Verlicht pad naar Ons Genoegen Tien hectare voor toekomstig woongebied Den Burg Auto belandt total loss in sloot Stoffig imago Woningen Den Burg Per ongeluk Afscheid chef-kok TX 56 verbouwd Solistisch of niet? Dokter Dros TEXELSE^ COURANT SUPER DE BOER adverteren eigen opdruk Texelaartje PGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11446 DINSDAG 11 JANUARI 2000 Advertenties/abonnementen/bezorging: Spinbaan 6 1791 MC Den Burg telefoon 0222 - 36 26 00 {telefax 0222 -31 41 11 Verschijnt dinsdag en vnjdag Uitgave van Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Redactie: Warmoesstraat 45. Den Burg telefoon 0222 - 36 26 20. fax 0222 - 32 30 00 e-mail: tcmeuws@tref.nl Buiten werktijd: Gerard Timmerman, tel. 31 46 87 of 06-22 14 02 75 Losse nummers 1,70, abonnementsprijs 60,40 per half jaar. In aanwezigheid van onderwijsgedeputeerde Aranka Goijert s gisteren de gerenoveerde OSG De Hogeberg heropend tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Burgemeester de Koninghal. Met een anderhalf jaar durende opknapbeurt, iie 3,5 miljoen heeft gekost, is de school voorzien van wat rector Henk de Vries 'een nieuwe schil' noemde. De opge friste buitenkant van het schoolgebouw steekt schril af bij ie problemen die binnenin leven: schoolleiding en gemeen tebestuur moeten een antwoord vinden op de financiële •noeilijkheden van de school en eendrachtelijk bij het mi nisterie van Onderwijs vechten voor lijfsbehoud, want De Hogeberg is qua leerlingenaantal onder de opheffingsnorm gezakt. De schoolgebouwen van de OSG aan Je Haffelderweg en de Emmalaan runnen er weer even tegen. Terwijl de essen gewoon doorgingen zijn «jnststof kozijnen met een verdiept orofiel en dubbele beglazing ge plaatst. een nieuwe riolering aange- egd en een moderne centrale ver warming geïnstalleerd. De aula aan Je Haffelderweg is vernieuwd, net als iet dak en één van de binnenwanden /an de De Koninghal, die voor sport, culturele manifestaties en feestjes als Jat van gistermiddag wordt gebruikt. De brandpreventie is verbeterd en het s asbest verwijderd. Schilderwerk en nerbestrating completeerden de in grijpende herstel beurt van de school, 5 waar Texel volgens wethouder Nel Eelman weer 'trots' op kan zijn. Maar iet is niet alles goud dat blinkt: bo zen De Hogeberg pakken zich don- tere wolken samen. OË Voetballers en supporters die de wielerbaan willen oversteken, moeten binnenkort een flinke hin dernis nemen. Om te voorkomen dat voetgangers en wielrenners met elkaar in botsing komen wor den de slagbomen bij de riskante oversteek vervangen door een hekwerk met een dubbele toe gangspoort. Aan beide zijden van de baan komt een looppoort, waarin als extra veiligheid een klapportaal wordt gemaakt. Hier mee wordt voorkomen dat voet gangers direct de baan opstappen. Het ƒ14.487,- kostende hekwerk is aanzienlijk goedkoper dan de tunnel, die de voorkeur had van de Wielervereniging. Met de aanleg van een tunnel is een bedrag van ƒ120.000,- gemoeid. Gevraagd naar een advies, oordeelde de Koninklijke Nederlandse Wieier Unie dat deze dure oplossing met in verhouding staat met het gebruik van de baan (gemiddeld twee keer per week), zo staat te lezen in het advies van het college aan de raadsleden die zich in de raadscommissie Welzijn op woensdag 19 januari over het advies buigen. Volgens de gemeente is de KNWU van mening dat met de nu gekozen optie de veiligheid van de wielrenners voldoend is gewaar borgd. Andere aanpassingen, zoals het plaatsen van ballenvangers en extra hekwerk rond de voetbalvelden, zijn voor een groot deel al uitgevoerd of worden nog uitgevoerd. De ge raamde kosten van deze aanpassin gen zijn bijna dertigduizend gulden. De totale kosten van de afscherming van de wielerbaan worden geraamd op ƒ44 107,50. Dit bedrag kan wor den betaald uit het restant van ƒ80.000,- van niet uitgegeven gelden voor welzijn. De gemeente trekt ƒ9.006,- uit voor de verplaatsing van de verlichtings- installatie van Hondenclub Texel naar de overzijde van de Haffelderweg. Gezien de gedwongen verhuizing vindt de gemeente het niet meer dan illijk om de kosten hiervoor te dra len. De kosten waren hoger ge- aamd, omdat de gemeente de licht- iasten eigenlijk zou overnemen. Nu e hondenclub eigenaar van de ver dichting blijft, vervallen de overname- osten. Zo zorgt een teruglopend leerlingen aantal voor de nodige zorgen. De laatste spreker, directeur André van der Vliet van bouwbedrijf TEBO, zei het namens de Texelse bedrijven die bij de verbouwing betrokken waren, heel beeldend: 'Veel van het werk dat. nu is verricht, is uitgevoerd door oud leerlingen van de OSG. Het is jammer dat dat over dertig jaar niet meer zal kunnen De VBO-houtafdeling van De Hogeberg telt slechts zeven leer lingen in de vooropleiding, en acht in de bovenbouw. De bouwnijverheid zit Vakantiepark De Vogelmient blijft tot 15 januari 2001 in gebruik als op vangcentrum voor asielzoekers. Er verblijven gemiddeld tussen de 190 en 200 vluchtelingen, die samen zo'n 35 van de 60 huisjes bewonen. Vol gens woordvoerder Pieter Thijssen zijn de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe vakantievilla's in volle gang. Het is de bedoeling dat ko mend voorjaar enkele model woningen worden gebouwd, waarna de verkoop kan starten. Het tempo waarin de bouw van de overige hui zen zal verlopen hangt af van de snel heid waarmee de huizen worden ver kocht. Thijssen verwacht dat de eerste huizen in 2001 kunnen worden opgeleverd te springen om vaklieden, maar die zijn er niet. 'Zonde dat die prachtig uitgeruste praktijklokalen, waar veel aannemers jaloers op zijn, zo weinig worden gebruikt.' De OSG telt 790 leerlingen. Als de scholengemeenschap gedurende drie jaar onder de norm van 810 leer lingen blijft, zal het ministerie in Zoetermeer de Texelse gemeente raad verzoeken om de school op te heffen. Gezien de demografische ontwikkelingen denkt rector Henk de Lees verder pagina 5 De cursus 'Texel voor beginners' gaat donderdag van start. Er heb ben zich inmiddels ruim vijftig deelnemers gemeld, maar er zijn nog een paar plaatsen open. Gega digden kunnen zich opgeven bij EcoMare. De cursus is bedoeld voor mensen die meer willen weten van het land schap, de geschiedenis en de natuur van het eiland. Net als in 1998 wordt de cursus verzorgd door mensen van EcoMare, de Historische Vereniging en het Maritiem en Jutters Museum. Er zijn vier lesavonden: op 13 en 27 februari en op 10 en 24 februari. Er wordt steeds om 20.00 uur begon nen. Het slecht verlichte toegangspad naar sporthal Ons Genoegen is velen een doorn in het oog. De donkere passage bezorgt de bezoekers een gevoel van onveiligheid, waardoor ze de sporthal zelfs zouden kunnen gaan mijden. Terwijl het juist de be doeling is dat meer mensen de ac commodatie gaan bezoeken. Reden voor wethouder Eelman (Welzijn) de gemeenteraad te vragen ƒ9.900,- uit te trekken voor het plaatsen van straatverlichting langs het toegangs pad. Vijfeneenhalve ton afval was de oogst zaterdag toen particulieren voor het eerst gratis grofvuil mochten aan leveren bij De Hamster. De openstelling is een proef, waarbij De Hamster dit jaar elke tweede zaterdag van de maand open is. In totaal meldden zich dertig Texelaars met een vrachtje afval. Rein Kuiper van de vuiloverslag, was zaterdagmorgen nog niet echt onder de indruk van de animo voor de extra service, die bij wijze van expe riment is gestart. 'Ik heb hier tot dusver nog niemand gezien die ook niet door de week de tijd heeft om te komen.' Particulieren houden, naast de extra openstelling op zaterdag, het recht om door de week gratis afval aan te leveren. Voor particulieren die niet zelf hun grofvuil kunnen wegbrengen gaat de gemeente iedere dins dag in de groene week met de vrachtwagen rond. Men moet dit tevoren aanmelden bij gemeentewerken, tel 362 111. (Fo!o Timmerman) De gemeente heeft overeenstem ming bereikt over de aankoop van ruim tien hectare grond ten oosten van Den Burg, voor de bouw van woningen. Het betreft land dat nu nog een agrarische bestemming heeft, maar dat in het concept be stemmingsplan Den Burg is be stemd voor woningbouw. De grond is eigendom is van Jos Witte uit Den Burg en M.C. Hin uit De Waal. Een 21 -jarige vrouw uit Oudeschild raakte zondagmiddag op de Laag- waalderweg de macht over het stuur kwijt en belandde met haar auto in de sloot. Zelf bleef ze on gedeerd, maar haar voertuig raakte rondom beschadigd en wordt waarschijnlijk total loss ver klaard. Marga Verberne, bewoner van de nabijgelegen hoeve Agrlcola, vindt dat het hoog tijd wordt dat de gemeente iets doet aan slechte berm, die volgens haar de oorzaak van het ongeluk was. De 21-jarige automobiliste werd slachtoffer toen ze moest uitwijken voor een tegenligger en met haar rechterwiel de berm raakte, die ter plekke een paar centimeter lager ligt dan het wegdek en die verre van egaal is. Ze verloor de macht over het stuur, waarna de auto een paar keer om z'n as draaide, in de sloot stuiterde en ten slotte in de berm tot stilstand kwam. 'Ik denk dat dit de derde keer was in een jaar dat er een ongeluk voor onze deur gebeurde', zegt Verberne. 'En dan heb ik het nog met eens over de bijna-ongelukken, waarbij de be stuurder zijn auto maar net onder controle hield. Dat hebben we al heel wat keren gezien. En dan zitten we heus niet altijd voor het raam. Nu moeten ze er wat aan gaan doen Echt wat aan gaan doen, want een vrachtwagentje zand helpt niet. Dat ga ik schrijven in een brief aan bur gemeester en wethouders.' De slechte toestand van de berm langs de Laagwaalderweg wordt er kend door de medewerkers van de gemeentelijke afdeling civiele tech niek. 'Goed onderhoud is erg moei lijk', vindt een woordvoerder. 'Als een vrachtauto éen keer naast de weg belandt, is je werk weer teniet ge daan.' Het gemeentebestuur heeft daarom geld gereserveerd voor een grondige aanpak, waarbij graskeien de berm verstevigen. Probleem is dat met deze methode een hoop kosten zijn gemoeid. In een tienjarenplan wordt jaarlijks vierhonderdduizend gulden uitgetrokken voor bermonderhoud. Dat de Laagwaalderweg de aandacht van de gemeente heeft, blijkt wel uit het feit dat er vorig jaar op het traject tussen Oudeschild en de Veenselangweg graskeien zijn aan gebracht. Dit jaar gebeurt dat tot aan de Kadijksweg en in 2001 is de rest van de weg aan de beurt. 'Er wordt dus echt wel aan gewerkt, maar we hebben niet het geld om alles tege lijkertijd aan te pakken.' Het college heeft een prijs van 25,- gulden per vierkante meter bedongen. In totaal is ruim tweeëneenhalf miljoen gulden met de transactie gemoeid. De raads commissie Financiën, Werken en Milieu buigt zich donderdagavond 20 januari over de aankoop. Met de aankoop is de gemeente mogelijke projectontwikkelaars een slag voor. Het college heeft lering getrokken uit de derde fase van De Mars en het Mieland in Oudeschild, waar de ontwikkeling wordt uitge voerd door Moprojekt Texel BV. Om te voorkomen dat een particuliere ontwikkelaar opnieuw met de grond aan de haal gaan wil het college de grond eerst verwerven en daarna het bestemmingsplan ontwikkelen. Bij aankoop door een projectontwikke laar heeft de gemeente namelijk niet de mogelijkheid om tot onteigening over te gaan, B en w stellen vast dat de particuliere exploitatie van de derde fase 'rede lijk' is verlopen, 'maar dat vanuit maatschappelijk oogpunt bezien de exploitatie beter in handen van de overheid kan zijn'. 'Het voor de par ticuliere ontwikkeling noodzakelijke winstoogmerk is bij een gemeente lijke grondexploitatie beduidend min der overheersend aanwezig. Het so ciale aspect en het patroon zijn beter te controleren. Woonruimte is een eerste levensbehoefte die hierdoor binnen handbereik wordt gehouden van een met onaanzienlijk deel van de burgers.' Ook stellen b en w vast dat zich bij de ontwikkeling van het bestem mingsplan minder beperkingen voor doen wanneer de grond in handen Lees verder pagina 2 IHMAT De auto van de Oudeschildse raakte flink beschadigd. jFoto Marga Verbcmo) Op Texel is verrast gereageerd op het bericht over de tijdelijke op vang van een grote groep asiel zoekers in vakantiecentrum Dennenoord. De eerste van 155 vluchtelingen zouden gisteren zijn gearriveerd in het vakantiepark dat is aangewezen als een aanvullend opvangcentrum (AVO), wat bete kent dat de asielzoekers er maar korte tijd zullen verblijven. Voor zover bekend zullen ze het eiland in maart weer verlaten. Een woord voerder van het Centraal Orgaan voor de Opvang van Asielzoekers (COA) kon de komst van de asiel zoekers gisteren niet bevestigen. Bij Dennenoord wilde niemand reageren. Het zou niet de eerste keer zijn dat Dennenoord een overeenkomst met het COA heeft afgesloten. In novem ber 1997 verbleef er ook een groep asielzoekers, toen slechts voor een week. De opvang op Walden Noord en de Vogelmient, waar samen zo'n 250 tot 280 asielzoekers zitten, heeft een permanent karakter. Bij Dennen oord zou het gaan om asielzoekers die nog maar net in Nederland zijn. Het is niet bekend uit welk land ze afkomstig zijn. Burgemeester Joke Geldorp had hun komst gisteren al leen nog maar bij gerucht vernomen. Moderne meiden zullen de term plattelandsvrouwen met snel associë ren met een dynamische club. De jubilerende afdeling De Cocksdorp- Eierland van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen wil zich van haar stoffige imago ontdoen om zo de vergrijzing een halt toe te roepen. Pagina 2 Van de 452 woningen die de laatste acht jaar op Texel zijn gebouwd, staan er 330 in Den Burg (ruim zeven tig procent). Toch is dat nog niet ge noeg. Uit bevolkingsonderzoek door de gemeente blijkt dat er tot 2010 nog tussen de 411 en 510 woningen moeten worden gebouwd. Pagina 4 Zij ging voor een trimloopje, dat in Egmond als bijnummer gold, maar kwam pas na 21 kilometer en 195 meter door de finish. De 15-jarige Eva van Zoonen van Atletiek Vereniging Texel liep zondag per ongeluk een halve marathon Pagina 5 Hij was verantwoordelijk voor het be reiden van 560 000 diners en ge bruikte daarbij 70.000 liter slagroom, 160.000 liter bouillon, 115.000 kilo vis (waaronder 40.000 kilo zalm) en 65.000 kilo vlees. Na ruim twintig jaar neemt chef-kok Jan Wolter Timmer man afscheid van hotel Opduin. Pagina 6 De TX56 van de gebroeders Van der Slikke ligt momenteel bij scheeps bedrijf Visser in Den Helder in dok voor een grootscheepse verbouwing, die ongeveer tien weken zal duren. Pagina 7 TVL-bestuursleden Harry Wuis en Gerard Zoetelief voelen niets voor twee havenmonden en tekenen hier tegen desnoods bezwaar aan. Hoe denken de leden van TVL over deze actie? Pagina 7 'Doe je de groeten aan je vader en je moeder?', krijgt dokter Jacquelien Dros regelmatig in haar spreekkamer te horen. Sinds vorige week is zij of ficieel als huisarts gevestigd op het eiland van haar geboorte. De motie ven van een plattelandsarts en doch ter van. Pagina 7 (Advertentie) Cf'xn ^earLjr'fl' bd kjrL. 'Ik ben zeer verrast over het bericht en zou het bijzonder op prijs stellen als het COA haar verantwoordelijkhe den zou nemen en het gemeentebe stuur informeerde of er tijdelijk of definitief asielzoekers naar het eiland komen. Formeel weten we mets en kunnen dus ook geen stappen onder nemen. Als het om tijdelijke huisves ting gaat en de mensen niet in een gemeentelijk gebouw worden onder gebracht, hebben we feitelijk geen betrokkenheid. Wat anders wordt het als deze mensen langer op Texel ver blijven. Dan zullen we maatregelen ten aanzien van volksgezondheid en onderwijs treffen Het zou dus heel correct zijn als het COA ons daarover zou informeren.' Artsen 'Wij zijn hier helemaal met blij mee', aldus een verbolgen huisarts Klaas Eissen, die van het COA geen enkel teken heeft vernomen over de komst van de asielzoekers. 'We hebben het via-via gehoord. Zo gaat dat altijd met deze instantie. Als huisartsen willen we ons best over asielzoekers ontfermen, maar niet in deze aantal len. We weten van deze mensen niet eens hoe lang ze blijven en waar ze vandaan komen. Dennenoord heeft een commerciële overeenkomst ge- Lees verder pagina 5 Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE NEE- sticker maar wel geïnteresseerd'? Folder verkrijgbaar op Spinbaan 6. (Advertentie) WA Uiterlijk t/m 21 januari a.s. Inleveren of informatie bij de advertentie-afdeling van langeveld de Rooy b.v. Spinbaan 6, Den Burg, telefoon 362600, fax 314111

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2000 | | pagina 1