lantje moet achterdeur rie jaar dichthouden... College wil centrale hulppost bij Pontweg Cjroen r^warL- Jexels in het harL, Droombaan voor Nico Erwich op EK voetbal Brandweer, ambulance en politie bij elkaar GB-VR-74 Qncler de pomp Jongen verdrinkt bijna in zwembad Emma 226 Rutten kampioen op keuring Abbekerk Concertvleugel Bloemen Recepten m Declaraties gemeente m Bibliothecaris a Cees van Osch Molenkoog Blikschade bij Aanrijding fOERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11461 VRIJDAG 3 MAART 2000 T X E LS E® COU RANT vertenties/abonnementen/bezorging: inbaan 6 11 MC Den Burg ifoon 0222 - 36 26 00 ;fax 0222 - 31 41 11 Redactie: Warmoesstraat 45. Den Burg telefoon 0222 - 36 26 20. fax 0222 - 32 30 00 e-mail: tcnieuws@tref.nl Buiten werktijd: Harry de Graaf. tel. 31 72 66 of 06-53 73 33 82 iKoger ondernemers die in het geweer waren gekomen len het Funshopping Centre dat Mantje aan de Dorps- aat bouwt, hebben hun bezwaar ingetrokken. Dat ge- trde nadat Mantje bereid was gebleken de toegang die Tcomplex heeft aan de kant van de Nikadel de eerstko- Inde drie jaar dicht te houden en de ondernemers had- beloofd de haveloze looproute naast supermarkt Daal- een opknapbeurt te geven. Ie opmerkelijke overeenkomst et voorlopige slot van een ty- ph Koger conflict, dat ontstond p Frits Langeveld en acht an- ondernemers van bedrijven (ben rond het zes winkels en bovenwoningen omvattende iplex bezwaar indienden tegen louwvergunning, die al door de leente was verstrekt. Als argu- it werd aangevoerd dat de )w niet voldeed aan de voor- |riften van het bestemmings- i. Het platte dak op een deel het complex zou strijdig zijn. Al Iw bleek dat de bezwaarmakers Iwerkelijkheid geen bezwaar Iden tegen dit dak, maar tegen looproute die door de uitvoering het bouwplan zou ontstaan sen Dorpsstraat en Nikadel. Het louw zou namelijk worden uit- loerd als een overdekte winkel- srij met zowel een toegang aan lorpsstraat als aan de Nikadel. V bezwaarmakers verwachtten ran deze attractieve passage een sterk publiektrekkend effect, de klanten zouden blijven 'han- i' waardoor het toch al mindere ipklimaat in het noordelijk deel de Dorpsstraat nog verder zou sfechferen. Tegen de door Mantje gecreëerde 'concurrerende' passage op zichzelf konden ze niets doen. maar door bezwaar te maken tegen een moge lijk wel strijdig ander onderdeel van het Centre dat niets met de doorgang had te maken, zou de hele bouw kun nen worden geblokkeerd. Natuurlijk stond met bij voorbaat vast dat de bezwaren gegrond zouden worden verklaard (de gemeente is ervan over tuigd dat de bouw volledig in over eenstemming is met het bestem mingsplan), maar de kans leek wel groot dat de bouw zou worden stil gelegd, hangende het rechtsgeding hierover. Dat zou een voor Mantje onaanvaardbaar langdurige vertra ging betekenen. Hij verkeerde dus in een dwangpositie, die hij overigens zelf had verergerd door direct na het verkrijgen van de vergunning met de bouw te beginnen en met te wachten tot de bezwarentermijn van zes we ken voorbij was. Een herhaling van het drama rond het bedrijf van lepe de Boer leek zich aan te dienen. 'Geen aanstichter...' Net als bij die kwestie was de pu blieke commotie ditmaal groot. De verontwaardiging richtte zich voorna- 't/e bij de achteringang van zijn in aanbouw zijnde winkelcomplex. De entree die zou komen, wordt nu een nooddeur. Ze gaan Texel toch inlijven bij Friesland Hoe dan? Ze slepen het eiland er gewoon naar toe. Een 12-jarige jongen uit Amster dam is donderdagmiddag in zorg wekkende toestand per trauma helikopter naar het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam overgebracht. De jongen was rond 14.00 uur door familie uit het zwembad van hotel Opduin ge haald, waar hij langere tijd onder water had gelegen. Zijn redders begonnen hem direct te animeren, wat later werd voortgezet door hulpverleners van de politie en de ambulancedienst. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de oor zaak van het ongeval. melijk op Frits Langeveld. wiens huis advocaat Maurice Frantzen optrad als vertegenwoordiger van de negen ondernemers. Langeveld ontkent met stelligheid dat hij aanvoerder of initiatiefnemer is van de actie tegen de bouw van Mantje en is boos op de media die hem toch telkens weer als de kwaaie pier bestempelen. 'Waarom benaderen ze niet een van die andere ondernemers? Trouwens, de groep heeft correct gehandeld volgens het publiekrecht.' Volgens Langeveld moet alles wat recentelijk rond van bouw van Mantje is gebeurd worden bekeken in sa menhang met de weinig florissante situatie waarin veel Koger bedrijven zich bevinden. 'Er is hier een vecht- economie. Het is overlevingsgedrag. Velen redden het niet. bieden de boel te koop aan of vechten tegen het fail lissement.' Adn Mantje van Mantje Holding BV en Exploitatiemaatschappij De Koog BV heeft daar echter geen bood schap aan en heeft geen goed woord over voor wat volgens hem niets an ders is dan een actie uit jalouzie. Hij zette de actievoerders letterlijk tegen de schandpaal door hun namen te vermelden op de steiger rond de bouw en toont zich verbitterd over de 'gluiperige' manier waarop de negen ondernemers hem de voet dwars wil den zetten. In elk geval zijn de per soonlijke verhoudingen in de bad- Adri Mantje (rechts) met zoon Sandor bij de tekeningen van het veelbesproken winkelcentrum in De Koog. Sandor runt binnen de on derneming de werkmaatschappijen en Mantje senior verhuurt de gebouwen. Foto's Harry <ïe Graaf) plaats weer eens stevig verstoord geweest, al is er na het bereiken van de recente deal wat kou uit de lucht. Het was lang touwtrekken tussen Mantje, die zonder professionele ju ridische bijstand opereerde en advo caat Frantzen die de belangen van de groep behartigde. De onderhandelin gen zijn geheel per fax en telefoon gevoerd. Mantje: 'We hebben met met elkaar om de tafel gezeten en dat is maar goed ook'. Achteraf kan hij er wel weer om lachen, maar hij houdt M. Baas en Tiffany Pub G. Boerhorst J. Daalder en Spar Supermarkt Daalder vof Dolphin en Snackbar Vonkie S. Keyser en bar/rest. Capri vof C. Mets en sigarenmagazijn C. Mets W Oerlemans J Wiegmans en Pizzeria en Pannenkoe kenhuis De Pollepel F. Langeveld en IJsbeertje BV. Grootcafe Talk of the Town- Cocos Cantina, en Discotheek De Toekoms. Lees verder pagina 3 Bezwaarmakers aan de schandpaal. Een groot kazerne-achtig complex met garages en kanto ren waarin brandweer, politie, ambulancedienst en GGD onderdak krijgen, dat is wat het college voor ogen staat in Den Burg-West. De centrale hulpverleningspost moet vlak bij de Pontweg verrijzen, tussen de Keesomlaan en de Gasthuisstraat. De bundeling van krachten in één gebouw biedt volgens gemeentesecretaris Piet Zoon verschillende 'synergievoordelen'. De hulpdiensten moeten het plan nog goedkeuren. Daarna is de gemeenteraad aan het woord. Het plan om de brandweerkazerne op het Wezenland te verplaatsen be staat al een aantal jaren. Het Schilde rend en de bottleneck van de kruising met de Emma- en Bernhardlaan is nadelig voor de benodigde uitruktijd. 'Daarnaast was ons bekend dat de politie wil verhuizen, de GGD een on derkomen zoekt en de huisvesting van de ambulancedienst met aan de eisen van de ARBO-wetgeving vol doet. Toen hebben we gezegd: als we nou eens onze krachten bundelen en streven naar één nieuw gebouw. Daar zou iedereen zijn voordeel mee kun nen doen', zegt Piet Zoon. De ge meentesecretaris was nauw betrok ken bij het opstellen van het plan, maar zal zich verder met met de uit voering bemoeien. Als eerste zal de Nico Erwich uit De Koog was blij verrast toen uitzendbureau Adecco hem belde met de mede deling dat hij was geselecteerd als één van de vier Nederlandse accreditation managers voor het Europees Kampioenschap voetbal van deze zomer. Erwich komt te werken in stadion Feyenoord en zal o.a. de pers, vips en leden van het Koninklijk Huis van toegangs pasjes voorzien. 'Ik denk dat ze me hebben gekozen om mijn opleiding en ervaring', zegt Erwich. Erwich heeft diploma's op commercieel en sportief gebied (CIOS), en was mede verantwoorde lijk voor de veiligheid van de konink lijke familie tijdens een bezoek aan de Antillen. Op Texel is Erwich o.a. be kend van de horecabeurs die hij ie der jaar organiseert. Hij had zich in geschreven bij Adecco - een subsponsor van het EK - en werd uitgenodigd voor een aantal pittige gesprekken. 'De selectie was zwaar. Het organisatiebureau Euro 2000 had strenge eisen gesteld.' Gedurende het EK zal Erwich leiding geven aan twintig mensen die in de Rotterdamse Kuip de distributie ver zorgen van bezoekerspasjes. Het gaat om geaccrediteerden: mensen die uit hoofde van hun functie de wedstrijden bezoeken, zoals journa listen, vips, veiligheidsmensen, bobo's en leden van het Koninklijk Huis. 'Want die verwachten we hier wel. Zeker als de finale wordt ge speeld hopen we de Nederlandse en Belgische koninklijke familie te kun nen begroeten.' Behalve de finale wordt in De Kuip een kwartfinale en een groepswedstrijd van het Neder lands elftal gespeeld. Om kennis te maken met het computersysteem is Erwich vorige week drie dagen naar het Waalse Charleroi geweest, waar de oefen interland België-Portugal werd ge speeld. Voor een laatste computer test reist hij eind deze maand naar Brussel voor de wedstrijd die Oranje tegen de Rode Duivels speelt. Vervol gens gaat hij van april tot augustus in De Kuip aan de slag. 'Het is fantas tisch om mee te werken aan het op twee na grootste evenement ter we reld. Het enthousiasme van de men sen die het organiseren werkt aanste kelijk.' Texelaars die denken via Erwich mooi een kaartie te kunnen ritselen voor het uitverkochte toernooi, moet hij teleurstellen. 'Ik kan niks voor ze doen. De lijst met accreditaties is al vastgesteld door de organisatie. En vrijkaartjes krijg ik niet.' Projectgroep Hulpverleningsdiensten Texel zich er binnenkort over buigen. Daarin zijn alle diensten vertegen woordigd, en zij zullen moeten beslis sen of zij meedoen of met. De voordelen waar Zoon op doelt gaan verder dan een kortere uitruk tijd voor brandweer, politie en ambu lance door de nabijheid van Texels belangrijkste verkeersader, de Pont weg. De bouwkosten pakken door het schaalvoordeel lager uit dan wan neer iedere hulpdienst apart een on derkomen zou realiseren. Ook de exploitatiekosten kunnen worden gedeeld over meerdere diensten. Zoon: 'Verder is het natuurlijk goed voor de coördinatie van taken dat de diensten bij elkaar zitten. In geval van een ramp zal er bijvoorbeeld samen gewerkt moeten worden, want gedu rende de eerste anderhalf uur moet Texel zich alleen zien te redden.' Het college heeft besloten voor de centrale hulppost een plaats in te rui men in de structuurschets voor het uitbreidingsgebied Den Burg-West. Het complex kan wat b en w betreft het best achter de katholieke be graafplaats naast het toekomstige uitvaartcentrum van Liesbeth Roeper worden neergezet. Het rouwcentrum komt dichter bij de Hollewal, de hulp post dichter bij de Pontweg. Een grote garage moet plaats bieden aan de voertuigen van de brandweer, politie en ambulancedienst. Ook de truck met aanhangers van de eind vorig jaar verworven Geneeskundige Combinatie kan er worden onderge bracht. De kostbare auto en appara tuur staan nu nog provisorisch ge stald bij Gemeentewerken. Politiebureau In het kantoorgedeelte zou het nieuwe politiebureau een prominente plaats innemen, maar of de politie wel geld heeft voor nieuwbouw, is nog onzeker. 'We zijn gebonden aan het regionaal integraal huisvestingsplan. Vanwege de reorganisatie bij de po litie is er in de regio veel nieuwbouw Lees verder pagina 5 De keuring van de wintershow in Abbekerk, waar het neusje van de zalm onder het melkvee uit Noord holland was te zien, is voor vee houders Edo en Thea Rutten boven verwachting verlopen. De vaars Martha 131 (één keer gekalfd) ein digde in haar rubriek als 1b op de tweede plaats 'Eigenlijke vinden we het een heel gewoon koetje, maar tij dens de jurering pakte het wonderwel uit', aldus Edo Rutten, die spreekt van een 'schandalig goed resultaat'. Hij doelde met name op de tevens door hem ingezonden Emma 226, een koe die twee keer heeft gekalfd en die in haar rubriek als 1 a eindigde en daarmee het kampioenschap ver wierf. rschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 1,70, abonnementsprijs 60,40 per half jaar. De in hotel De Lindeboom gestatio neerde concertvleugel wordt voor taan beheerd door de Welzijns- stichting. Er verandert verder niets. Het instrument blijft dus beschikbaar voor muzikale uitvoeringen op Texel. Pagina 2 Wie houdt van een kleurig veld vol bloemen en niet wil wachten tot het voorjaar, kan nu alvast in Burgwal 37 genieten van de schilderijen van Nelie Vinke. Deze maand exposeert zij haar felgekleurde werken in krijt, acryl, olieverf en enkele aquarellen. Pagina 2 Een koksopleiding heeft Els Veeger van restaurant Het Kompas niet ge noten en een kookboek kijkt ze zel den in. Voor de rubriek 'De Duinpan' heeft ze niettemin een smaakvol re cept voor kalfsschenkel in appel- calvadossaus verzorgd. Pagina 2 De ene na de andere verduisterings- zaak komt in Nederland aan het licht, terwijl ook prominenten, als minis ters, burgemeesters en wethouders het nieuws haalden wegens (ver meend) gesjoemel met gemeen schapsgeld. Hoe zit het met de declaraties bij de gemeente Texel? Pagina 5 Gerdi Limonard is sinds woensdag de nieuwe bibliothecaris van de openbare bibliotheek in Den Burg. Ondanks de financiële problemen ziet ze als één van haar belangrijkste taken om de bibliotheek laagdrem pelig te houden. Pagina 6 Toen Cees van Osch in 1978 over woog om zich als schoenmaker op Texel te vestigen, werd hij door de burgemeester ontvangen om hem over te halen. In de rubriek 'Aange spoeld' vertelt hij over zijn ervaringen sindsdien. Pagina 7 Het exploitatietekort van het ge meentelijke openluchtzwembad Mo lenkoog bedroeg het afgelopen jaar ƒ346.624,- Dat is gunstiger dan in 1998, toen de boeken werden afge sloten met een nadelig saldo van ƒ371.041,-. Pagina 7 Bij een frontale aanrijding op de kruising Bern hardlaan is dinsdag alleen mate riële schade ontstaan. Rond 15.00 uur botste een 41-|arige automobiliste uit De Koog op een 44-jarige Rotterdammer, die de Bernhardlaan opreed zonder de Texelse voorrang te verlenen. Beide auto's raakten aan de voorkant flink beschadigd. (Foto Bart Bosch)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2000 | | pagina 1