Goede lokale tv vergt te grote inspanning' GO ra Cjrocn Twartsjexelshet harL, luiting mortuarium Gollards betreurd Zes Kogers blijven weigeren te betalen aan nieuwe straat TEXELSE^ COURANT ■wyn TVTexel voorlopig van de kabel lef Wmm I Geslaagd Kostelijk maaltje voor hongerige meeuwen gecomhineef^^ VakanPiek^ nt/Voorp^r0ePec KLAVER TE KOOP GEVRAAGD tra College start rocedure voor De Kombuis Groot deel huisjes voor personeel nog niet verhuurd ()nder de pomp Ruimte nodig voor uitbreiding keuken W* M Kunstkalender TEXELSE^COURANT WINNUBST vrijdag 14 april a.s. OPTIEK 0,0 ULlim fflets drogisterij Massief manchet m Snoepwinkeltje m Nieuwe dierenkliniek Kanorondje Texel ERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11469 VRIJDAG 31 MAART 2000 Ivertenties/abonnementen/bezorging: iinbaan 6 «nbaan 6 91 MC Den Burg efoon 0222 - 36 26 00 Blax 0222 - 31 41,11 rschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van Langeveld de Rooy bv, Postbus 111790 AA Den Burg Redactie: Warmoesstraat 45, Den Burg telefoon 0222 - 36 26 20, fax 0222 - 32 30 00 e-mail: tcmeuws^ref.nl Buiten werktijd: Harry de Graaf, tel 31 72 66 of 06-53 73 33 82 Losse nummers 1,70, abonnementsprijs 60,40 per half jaar. commerciële televisie-avontuur van Jaap Drijver staat jrlopig op een laag pitje. Maandagavond, tijdens het ewekelijkse beraad met redactie en vrijwilligers, viel het luit om de activiteiten van TVTexel tot nader order te ken. Na zo'n twee maanden dagelijks te hebben uitge- ïden is de lokale tv sinds dinsdag van het scherm ver enen. De inspanningen en kosten die het maken van de jelijkse uitzendingen vergen zijn onderschat. Bovendien erde het niet altijd even goed tussen de televisiemakers, vrijwilligers willen graag doorgaan. Maar het is niet dui- ijk of, wanneer en in welke vorm dat zal gebeuren. hebben met z'n allen de lat te g gelegd', constateert exploitant er, die met de commerciële tele- de aantrekkingskracht voor het elnet wilde vergroten. 'Het dage- op poten zetten van een goed |ramma vergt 'aanzienlijk meer ianning dan we tevoren hadden ischat. We begonnen heel simpel hebben geprobeerd het meer y te geven. We hebben aan de i w willen het thans illegale café Kombuis op het haventerrein Oudeschild alsnog een café- temming geven. Het college wil doen door het voeren van een i kei 19-procedure. Dat betekent 3§er bezwaar tegen kan worden gëmaakt en dat de provincie het Bitste woord heeft. 'orrreei teel kan de procedure direct van gaan, want voor het haven- is onlangs al een voor- idingsbesluit genomen. Dat be- had echter betrekking op de re- tructie van de haven en be de met het legaliseren van een Het college wil daarom eerst het dpunt vernemen van de raads- missie voor Ruimte, Wonen en lomie. Het punt wordt behandeld openbare vergadering van dins- 18 april. formule gesleuteld en werden daar bij goed geholpen door Erik Hercu les, die ervaring heeft op televisie gebied en die nuttige dingen naar voren bracht. Het programma begon al aardig kleur te krijgen. Maar om echt kwaliteit te maken, moeten gro ter inspanningen worden verricht. Dat vergt extra menskracht en daar hangt een financieel plaatje aan. Ik kan nu al zien dat de kosten die nodig zijn om elke dag een goed televisiepro gramma te maken, met in verhouding staan tot de maximaal haalbare ad vertentie-inkomsten. Daarvoor is het eiland gewoon te klein. Televisie ma ken is erg duur. TV Noordholland be steedt bijvoorbeeld dagelijks ƒ30.000,- om een uur televisie te maken. Bij televisie moet het advertentiegeld bij duizenden gul dens binnenstromen. Maar bij ons ging het bij honderden. Dan red je het niet. Want je hebt bijvoorbeeld met de middelen om extra betaalde krachten aan het werk te zetten We draaien nu deels op goedwillende vrijwilligers, maar dat brengt toch een bepaald risico met zich mee. Als ze willen stoppen, kunnen ze dat van de ene op de andere dag.' Ambities Met het besluit om de knop om te draaien komt een eind aan Drijvers hoge televisie-ambities. Het was zijn bedoeling dat de studio naar de Abbewaal. vlakbij het kabelstation, zou verhuizen. Vooruitlopend hierop wilde hij een stacaravan in een schuur van Drijver aan het Schilderend om bouwen tot studio. Daarin zou onder andere de onlangs aangeschafte montage-apparatuur worden onder gebracht. Voor Drijver was het een logisch vervolg dat ook het monteren van de beelden, wat tot dusver door Jaap Eelman in z'n eigen studio ge beurde, in de caravan zou gebeuren. Eelman wilde dit tijdrovende werk (hij maakte regelmatig werkdagen van rond de vijftien uur) echter thuis blij ven uitvoeren en werd hierin ge steund door een deel van de televisieploeg. Toen Drijver volhardde in de voorwaarde dat het monteren binnen zijn bedrijf zou gebeuren, was het besluit om de uitzendingen van TVTexel te staken snel genomen. Rust 'Het is jammer dat het zo is gelopen, maar nu komt er tenminste even rust in de tent en kunnen we op adem komen', aldus Drijver. Het antwoord op de vraag of dit besluit het defim- Lees verder pagina 5 Maar 23 van de 40 zomerhuisjes die Kustpark Texel (voorheen Euroase of de Turkse Tent) aan de Bosrandweg komend seizoen ter beschikking stelt aan bedrijven voor huisvesting van tijdelijk personeel zijn verhuurd. General manager Erik Heiienk had verwacht dat de animo groter zou zijn, gezien uitlatingen van onderne mers in de pers dat ze moeite heb ben om mensen te werven, omdat er zo moeilijk aan tijdelijke woonruimte zou zijn te komen,. 'De prijzen (tus sen de 600 en 1000 gulden per maand voor een tweepersoons bungalow, red.) zijn toch echt niet extreem hoog. Zou het huisvestings probleem nu toch kleiner zijn dan we denken? Gegadigden die nog inte resse hebben kunnen contact opne men met Kustpark Texel. tekend worden van de sluiting iet mortuarium in verzorgings- is De Gollards is met ge- gde gevoelens ontvangen. 'We lan mening dat veel bewoners loor het gevoel van geborgen- is afgenomen', schreef de rkoepeling van Vrouwen- nisaties Texel aan de Stichting centrum Texel. De mogelijk- om overleden bewoners op te n in de eigen kamers, vinden vrouwenorganisaties geen de oplossing. Burg raakte in korte tijd twee uaria kwijt. Eerst de opbaar- !e in Sint Jan en sinds een id ook die in De Gollards. De ng vloeit voort uit de noodzaak verouderde keuken in het Wngstehuis, die direct naast lortuarium is gevestigd, te reno- ft e hadden bi/ TVTexel wel even J°9en aankondigen dat zou- 'sn stoppen. to ezo? "3d de herhalingen van vorige 'aand nog niet gezien. veren en te vergroten. 'De keuken voldoet niet meer aan de eisen en we hebben meer ruimte nodig. We koken met alleen voor eigen bewoners, maar ook voor Tafeltje Dekje', aldus locatiemanager Velthuis. Dat het mortuarium niet op een andere plek terugkeert, komt omdat hiervoor in de exploitatie van het verzorgings tehuis geen geld is opgenomen. De provincie vergoedt geen onkosten voor de opbaarruimte. De stichting voelt er niets voor de kosten door te berekenen. Tot de sluiting is besloten nadat de cliëntenraad met het voorgenomen besluit had ingestemd. Maar die bleek met te spreken namens alle bewoners, want verschillendeN van hen bleken de sluiting te betreuren, hetgeen door W.A. van Zeijlen, voor zitter van de cliëntenraad, wordt be vestigd: 'De één vond het geen pro bleem, maar anderen hadden er moeite mee.' Reden voor de directie van De Gollards om nogmaals over leg te voeren met de cliëntenraad, die in tweede instantie wederom in stemde met de sluiting. De misver standen tussen bewoners en hun vertegenwoordigers zijn overigens reden voor Velthuis zich bij dit soort zaken nog eens te beraden over de communicatie Doorslaggevende argumenten waren de nabijheid van Uitvaartcentrum Texel en de Doopsgezinde kerk, waar ook de mogelijkheid voor het opbaren van doden bestaat, en het toekomstige rouwcentrum van Liesbeth Roeper. Bovendien houden de bewoners de mogelijkheid om condoleance te houden op hun eigen kamer. Maar volgens de Over koepeling ontstaat hierdoor veel heen-en-weer geloop op de gangen en veel extra drukte op de kamers. De brief van de Overkoepeling was voor het zorgcentrum geen reden om het mortuarium open te houden 'Ik heb geantwoord dat ik hun betrok kenheid op prijs stel, maar dat ze geen direct-betrokkenen zijn.' Vol gens Velthuis is De Gollards bepaald geen trendzetter. 'Van oudsher waren de opbaarvoorzienmgen in het ge bouw opgenomen, maar in de mo derne verzorgingscentra kom je het steeds minder tegen, omdat er, net als op Texel, doorgaans op korte af stand andere voorzieningen zijn.' Theo van de Berg, afdelingsvoorzitter van uitvaartvereniging AWL, betreurt de sluiting. 'Ik word er niet vrolijk van. De mensen voelen zich thuis in De Gollards en veel van hen willen er uit eindelijk toch worden opgebaard. Voor de mede-bewoners is het mortuarium een vertrouwde en mak kelijke manier om afscheid te nemen. Om naar het uitvaartcentrum of naar de Doopsgezinde kerk te gaan, moe ten ze toch wat meer moeite doen.' 'Het opbaren op de eigen kamer heeft toch wel iets', constateert Nel Eelman, sprekend als bestuurslid van het zorgcentrum. Maar ik moet zeg gen dat het bestuur pas laat op de hoogte van het besluit is gesteld. Wij besturen nu eenmaal op afstand, de directie heeft een groot mandaat. Toen wij van de klachten hoorden was het al een gepasseerd station. Gezien de geluiden die mij ter ore zijn gekomen, denk ik dat we het er in de volgende bestuursvergadering nog maar eens over moeten hebben. Ik begrijp best dat het mortuarium niet op de huidige plek kan worden ge handhaafd en ik weet ook dat de pro vincie er geen geld voor beschikbaar stelt. Maar misschien kan de stilte ruimte zo nu en dan als mortuarium dienen.' Velhuis vindt dit geen goed plan. 'Die is ervoor om diensten te houden, zoals de weeksluiting. Niet om mensen op te baren. Je hebt er koeling voor nodig en dat soort za ken.' v Nel Winder uit De Koog is aan de Star Nail Academy in Soesterberg ge slaagd voor het diploma nagelstyliste in de modules manicure en gel-tech- meken. Winder is werkzaam bij Nagelstudio Nora in Den Burg. Het rijke bodemleven In de vers ge ploegde aarde is een gewilde voedingsbron voor meeuwen die massaal achter de ploeg van Jos Witte neerstrijken. Witte keert de grond van het voormalige grasland. dat vol zit met emelten. ritnaalden, wormen, etc. 'Het ploegt hier nog wat stug. maar het is droog genoeg om te bewerken', aldus Witte, die het land aan het Gerritstanderdijkje klaar maakt om er gerst in te zaaien Overal op de Texelse akkers bruist het van de activiteiten. Van landbouwers, maar ook van bollentelers die plantgoed aan de grond toevertrouwen of die hun narcissen nalopen. (Foto Gerard Timmerman) Zes ondernemers in De Koog heb ben nog steeds niet meebetaald aan de nieuwe bestrating van de Dorpsstraat. De gemeente is daarom genoodzaakt het ontbre kende bedrag in rekening te bren gen bij de vereniging De Koog Bad plaats, die de betaling destijds heeft gegarandeerd. Het gaat om totaal ƒ12.492,-. Het nieuwe plaveisel kostte totaal ruim negen ton, exclusief btw. Het was een zogenaamd PPP-project (Public Private Partnership) waarbij de gemeente, de provincie en de belanghebbende ondernemers elk éen derde van dit bedrag op tafel zouden leggen. De vereniging De Koog Badplaats gaf de garantie dat dit wat de ondernemers betreft ook werkelijk zou gebeuren. Toen het op betalen aankwam gaven diverse on dernemers met thuis. Hun argument was vaak dat ze persoonlijk niet had den getekend voor deze verplichting en zich daarom nergens aan gebon den voelden. Het bestuur van De Koog Badplaats, met name voorzitter Harry Wuis en secretaris Cor Kuip spanden zich met brieven vergeefs in om deze houding veranderd te krijgen. Ook het ge meentebestuur wilde de niet-betalers tot andere gedachten brengen. Bij de laatste actie van die kant werden ze uitgenodigd om in het raadhuis te komen praten, maar niemand kwam opdagen. Het gemeentebestuur had er toen genoeg van en besloot ge bruik te maken van de garantie die De Koog Badplaats, heeft afgegeven. Volgens een woordvoerder van de gemeente zal men zich voortaan twee maal bedenken alvorens op nieuw met een project te beginnen volgens de PPP-constructie. De weigerachtigen horen merendeels tot de zogenoemde natte horeca. Koos Ruiter van café Le Berry zegt desgevraagd dat hij aan vankelijk wel wilde betalen maar dat hij daar uit onvrede vanaf zag. 'Ik kan het natuurlijk best betalen want het gaat in mijn geval om maar 1.600,- Maar toen De Koog Badplaats ac tie voerde om de sluitingstijden van de café's op 12 uur te zetten ging Ik dwars iiggen. Zij willen mij beperkin gen opleggen en evengoed moet ik De Stichting Kunst in Zee laat weten dat de kunstkalender van Brigida van Lieshout en Erno Terpstra toch met bi| alle Texelse boekhandels verkrijgbaar is. De kalender is vanaf 17 april te koop bij Nauta Boek, EcoMare en De Worsteltent. meebetalen aan die straat, niks hoor. Voorzitter Harry Wuis van De Koog Badplaats zegt dat zijn vereniging het bedrag van ƒ12.492,- onmiddellijk aan de gemeente zal overmaken. 'We hebben gelukkig genoeg in kas. Evengoed is het een beschamende vertoning, want het komt er nu op neer dat goedwillende leden extra betalen omdat die anderen het laten zitten'. (Advertentie) C/rm jjVdrt - Jiitl i brt bjrt. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: (Advertentie) Cjroen ^wil/Lr Jïxeh in het barL, Gratis informatiekrant voor toerist en Texelaar verschijnt Informatie en/of inleveren advertenties: t/m maandag 3 april bij de advertentieafdeling van de Texelse Courant, Spinbaan 6, Den Burg. Uitgeverij Langeveld en de Rooy b v Spinbaan 6 Telefoon 0222 - 362 600 Fax 0222-314 111 Meimaand^j^Natuurmaand NEE- sticker maar wel geïnteresseerd? Folder verkrijgbaar op Spinbaan 6. Licht bollend, twee vingers dik en zonder bellen of blazen. Zo hoort een getapt biertje eruit te zien. Het moet bovendien correct geserveerd wor den. Maar dat hoef je Co Vermuë en al die andere barkeepers die deze week meededen aan de biertap- wedstrijd niet te vertellen. Pagina 2 Ulevellen, babbelaars, stroopsol- daten en mondjevol. Het is nostal gisch snoepgoed, waarvan steeds minder mensen nog weten dat het vroeger in elk gehucht te koop was. Een hernieuwde kennismaking is vanaf zaterdag mogelijk in Den Hoorn, waar Marjolein Withuis en Kees Klaassen de deuren openen van een snoepwinkeltje dat de sfeer van de jaren dertig terugbrengt. Pagina 3 Dierenarts Veronne Koot begint in De Koog een kliniek voor kleine huisdie ren. Zij nam afscheid van haar colle ga's aan de Keesomlaan en zal zich in de badplaats naast de reguliere geneeskunde met alternatieve thera pieën bezighouden. Toeristen hoeven niet meer met hun viervoeter naar Den Burg maar kunnen aan de Nikadel terecht. Pagina 5 Krijgt Texel naast de catamaranrace en de surfwedstnjd een derde ronde om het eiland? Als het aan Ruud Verstraaten van Zeekanocentrum Texel ligt wel. Hij begint deze zomer met een toertocht voor kano's die moet uitgroeien tot een spannende wedstrijd. Pagina 7 (advertentie) MAKELAARDIJ BV Dé agrarische makelaar Makelaardij Taxaties Financieringen Onteigeningen GOEDVERKAVELDE LANDBOUWBEDRIJVEN VOOR BEDRIJFSVERPLAATSERS Klaver Makelaardij BV Vijverweg 2 - 1733 AS Nieuwe Niedorp Telefoon 0226 - 414008

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2000 | | pagina 1