lerrieschoppers weten vat ze moeten betalen Zeehonden verrast op klassiek concert 'Gymclubs dreigen dood te bloeden' Cjrocn '^warLr Jexeh in het Solexvermaak bij Ronde van Oost De Wit v.o.f. Prijslijst voor lik op stuk vastgesteld jxatie was niét ekwart te hoog' Onder invloed Proef met taxi in Dorpsstraat gestaakt Wel hoogseizoen, maar alle gaatjes nog niet gevuld Valpartij TEXELSE^COURANT slijterij-wijnhandel SUPER DE BOER Kindertheater Wetenschap m Witte in Enschede Naar Vlieland m Autocross EBICHT 15 SEPTEMBER 1887- NR. 11496 DINSDAG 18 JULI 2000 ertenties/abonnementen/bezorging: ihaan 6 ibaan 6 I MC Oen Burg oon 0222 - 36 26 00 ix 0222 - 31 41 11 ichijnt dinsdag en vri|dag Uitgave van Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Redactie: Warmoesstraat 45. Den Burg telefoon 0222 - 36 26 20. fax 0222 - 32 30 00 e-mail: tcmeuws@tref.nl Buiten werktijd: Bart Bosch, tel. 32 28 23 of 06-22 14 02 76 Losse nummers 1,70, abonnementsprijs 60,40 per half jaar. zich schuldig maakt aan vernieling, mishandeling, verhitte sfeer heeft gezorgd. Er wordt ibare dronkenschap, straatschenderij, winkeldiefstal, eiging, wildplassen en andere overtredingen en mis- en op beperkte schaal weet straks precies wat hij of skeert. In het kader van het lik op stuk-beleid om de ibare orde in het seizoen beter te handhaven zijn door IDpenbaar Ministerie voor de diverse vergrijpen trans fes (boetes) vastgesteld die meteen afgerekend moeten ■Jen. Zo worden bijvoorbeeld bedreiging en belediging ■straft met ƒ400,- tot ƒ1500,-, mishandeling en vernie- Imet 150,- tot ƒ1500,-, openbare dronkenschap met I- (of 80,- als het gebeurt in combinatie met hinder voor nerkeer). Voor rijden onder invloed is het tarief 500,- 1500,-. pet dus meteen worden be nadat de politie is opgetre- Wie geen geld bij zich heeft gelegenheid om bij de bank nnen. Wie dat niet kan of wil later met het incassobureau iken en dan kost het aanmer- meer. snelle aanpak wordt alleen ipast in niet al te ernstige ge- i. Zijn de vergrijpen zwaarder tiotschaliger, dan komen de rs via een dagvaardig bij de ine rechter terecht. Ze wor- lan verwezen naar Den Helder deze zaken met voorrang en >ok redelijk snel worden be- W| eld. De burgemeester heeft |ii agd of dergelijke rechtszittin- ip Texel zelf kunnen worden aden maar daar had het taar Ministerie problemen nislijstje kwam aan de orde bij meerite vindt dat geen cor- voorstelling van zaken is ge- i in het bericht 'WOZ-taxatie l-fntenhaven driekwart te in de Texelse Courant van 11 et Gerechtshof heeft niet zo- én der partijen in het gelijk ld dan wel een compromis it waardoor de uiteindelijk kende WOZ-taxatie ligt tus- ie van de gemeente en die s Stichting Passantenhaven. imeentelijke bureau Belastin- i Vastgoed stelt in een persbe handeling van het betreffende ischrift heeft in feite niet gere id in een definitieve afweging indpunten van partijen. Ook na eede mondelinge behandeling Meervoudige Belasting van het Gerechtshof was er prake van diverse onbeant- vragen en geschilpunten tus- irtijen waar het Hof zich met leeft uitgesproken. Het is dan P zijn minst discutabel om te dat het Gerechtshof gevoelig oor de door één der partijen stelde waarde. Om echter in iaak toch tot een oplossing te heeft de voorzitter aange- op een compromis waarbij hij sarde heeft voorgesteld die ligt de laatste door belangheb- vastgestelde waarde en de de gemeente bij beschikking stelde waarde Partijen heb- ch hierin kunnen vinden en dat ft dat een waarde is afgespro- 6 37% hoger is dan de door hebbende becijferde waarde lager dan de in de beschik- snoemde waarde. De waarde WOZ-taxatie was dus niet •art te hoog maar is bepaald op ,art daarvan'. het maken van praktische afspraken in het zogenaamde lokale driehoeks overleg van burgemeester, justitie en politie dat op 3 juli op Texel werd gehouden. Het Openbaar Ministerie was daarbij vertegenwoordigd door twee officieren van justitie en een parketmedewerker, zo vertelde bur gemeester Joke Geldorp gisteravond in de vergadering van de raads commissie voor Bestuur en Organi satie. De deelnemers aan het overleg heb ben niet gepraat maar zijn ook op pad geweest, met name in De Koog, waar onder meer de veelbesproken route naar de RST-camping en andere 'ge voelige' locaties werden geïnspec teerd. Wat betreft de openbare orde zijn de eerste ervaringen van dit seizoen hoopgevend. In vergelijking met de zelfde periode vorig jaar is het aantal aangegeven gevallen van geluids overlast aanmerkelijk minder. Daar staat tegenover dat meer geweldple ging is gesignaleerd. In aanmerking moet worden genomen dat het koele en regenachtige weer van de afgelo pen weken met bepaald voor een Een 30-jarige Texelaar werd in de nacht van zaterdag op zondag in de Parnassiastraat in De Koog betrapt op het rijden onder invloed. Een ademanalyse bracht aan het licht dat hij meer dan tweeëneenhalve maal de toegestane hoeveelheid alcohol had gebruikt. De politie maakte proces verbaal tegen hem op. dus rekening mee gehouden dat het moeilijker wordt, maar de burge meester noemde de start van het seizoen met slecht. De eerste ervarin gen met de borrelbus zijn ook goed, er zal nog meer 'reclame' voor wor den gemaakt. De taxistandplaats in De Koog is er inmiddels en er zal extra spoed worden betracht bij het plaatsen van meer afvalbakken en lichtpunten Er is ook nog wat in de pen ten aan zien van openbare toiletten maar daar wilde de burgemeester gisteren nog mets over zeggen. Tegen wildplassen wordt in elk geval streng opgetreden. De afgelopen veertien dagen is door de politie in vijf gevallen proces ver baal opgemaakt. Verder is extra ac tie te verwachten tegen de verkoop van drugs in horecabedrijven eh de verkeersmspectie komt binnenkort naar Texel voor speciale onverwachte controles van taxi's en bussen. De ervaringen met ruimere openings tijden voor ontnuchteringbedrijven zijn gunstig. Het leidt inderdaad tot een meer gespreid en rustiger vertrek van de stappers en de regeling blijft dus in stand. Belangrijk is dat nu ook de RST intensief is betrokken bij het overleg over de openbare orde in De Koog zodat het regiem op de open bare weg goed aansluit op dat van de camping. De proef met het 's nachts toelaten van taxi's in de Dorpsstraat voor het oppikken van mensen die uit de ca fés komen, is mislukt en daarom ge staakt. Burgemeester Geldorp ver telde gisteravond in de commis sievergadering dat de chauffeurs het ongewenst en riskant vinden om de straat in te rijden. Er staan daar veel wachtende dronken klanten die met allemaal direct meekunnen en zich rumoerig en opdringerig gedragen. 'De auto komt er niet heel vanaf'. Het besluit om de proef te staken zal of ficieel worden gepubliceerd en de direct belanghebbenden zullen per soonlijk op de hoogte worden ge steld. De ene zeehond had meer belangstelling voor het middagje cultuur dan de andere. Dit exemplaar kwam het vaakst een kijkje nemen. 0 Bar Tien jaar geleden speelden zij op Texel voor een kudde schapen, gis teren waren het de zeehonden van EcoMare die door het Amsterdamse ensemble Ricciotti op een concert werden getrakteerd. Aan de rand van één van de bassins speelde het 40- koppige orkest van het hoofdstede lijke conservatorium onder meer klas sieke werken van Antonin Dvo_ak en Nino Rota, en een speciaal voor de zomertoernee van Ricciotti gecom poneerd stuk van Chiel Meijering, 'Trekganzen II'. In het begin reageerden de zeehon den nieuwsgierig op de klanken die zich duidelijk onderscheidden van het menselijke geroezemoes dat zij iedere dag horen. Vooral de harde to nen van de trompetten en andere bla zers lokten de dieren naar de opper vlakte. Naarmate het concert vorderde kwamen de zeehonden vooral tijdens de pauzes een kijkje nemen, alsof zij zich afvroegen waarom het ineens zo stil was. Het was ook met te verwachten dat de klassieke muziek de dieren lang zou boeien: afgezien van de jonge huilers die hun moeder kwijt zijn en het gegrom en geblaas van de mannetjes in de paartijd, brengen de zeehonden zelf nauwelijks geluiden voort, dus over een muzikaal gehoor zullen zij niet beschikken. Het publiek genoot des te meer van het vrolijke concert, dat werd aange vuld met een optreden van het Paramaridotti Sextet uit Suriname. De tropische klanken contrasteerden met de grijze lucht en tijdens de 'Zomerdans' begon het prompt te motregenen Dat zeehonden het nog steeds goed doen bij de landelijke media bleek uit de aanwezigheid van het NOS Jeugdjournaal, de Volkskrant, De Te legraaf en het NRC Handelsblad Verschillende campings hebben nog plaatsen vrij, hier en daar zijn nog vakantiehuisjes beschikbaar en ook in de hotels kunnen mensen nog volop terecht. Het sombere weer drukt een stempel op de start van het hoogseizoen. Maar de ver wachting dat de zon binnen afzien- bare tijd zal doorbreken zorgt wel voor extra toeloop op de reserve ringscentrale van de WV. 'Vol gende week is Texel goed bezet', aldus woordvoerder Jacco Dros. 'Het verschilt van camping tot cam ping, maar de laatste gaatjes zijn nog niet gevuld', constateert Dros. 'Maar doordat veel mensen lang van te vo ren een plaatsje hebben gereser veerd, komen ze ondanks het slechte weer naar Texel. Het aantal vooruit- boekingen neemt trendmatig toe. We mogen ons mede daardoor verheu gen in een constante stroom vakan tiegangers naar Texel. Op veel cam pings wordt het al moeilijk om voor volgende week nog een plaatsje te reserveren. Over het weer maken we ons hier niet al te veel zorgen. Het is natuurlijk niet prettig als je voor het strand naar het eiland komt, en je treft zulk weer. Maar uit onze enquête - Texel kreeg een gemiddelde waarde ring van 8.8 - komen nauwelijks ne gatieve reacties over het weer naar voren. De mensen weten zich toch te vermaken. Dat horen we aan de ba lie en dat zie je om je heen.' Een oude traditie in een nieuw (leren) jasje. De Ronde van Oost, met zoals vroeger op de racefiets, maar per Solex. 49 leden van Solexvereniging Steeksleuteltje 9 verschenen aan de start van het opmerkelijke evene ment. dat veel belangstelling trok. Om voor een gelijkwaardige strijd te zorgen was de snelheid van de vaak opgevoerde tweewielers tevoren ge test op de rollenbank. 'En daarna natuurlijk het sproeiertje verwisselen', grapte deelnemer Dries Veltkamp, die klaagde over een te hoog smeer- gehalte van zijn tweetaktbenzme. In traditionele kledij, een (liefst leren) helm, een leren jas en soms klompen hingen grote kerels diep gebogen over het stuur, alsof hun leven ervan af hing. Bij de meesten verliep dat goed, maar een enkeling raakte de macht over het stuur kwi|t. Zoals Jan Koomen, die in de slip raakte en zich vervolgens in de heg van Piet van der Vis boorde. Niet alleen de coureurs trokken be kijks, ook hun vervoermiddelen wa ren in trek. Zoals de Peperbus van Willem Polman, een colleotors-item van rond 1950, met een topsnelheid van 19 kilometer per uur. Willem van Aperloo draaide zijn rondjes op een Koffertje uit 1953, die met 49 cc 22 km/uur haalde. Aan coureur Aad van der Knaap vielen vooral de aan zijn helm gemonteerde fris- en bierblikjes op. Starter Bennie Visser had het zwaar te stellen met Aad Heerschap, die wegens een valse start werd afgevlagd. Hij diende protest in. 'De vlag ging omhoog.' Maar hij moest naar beneden, diende speaker Albert Schagen hem van repliek. Heerschap had zijn dag met, want na de tweede start ging hij tegen het asfalt. Dit tot vermaak van het publiek, van wie velen het leuker hadden gevonden als het rondje wat korter was ge weest, zodat de toeschouwers een beter overzicht hadden gehad. Ander nadeel was de bus die elk uur pas seerde en waarvoor het parcours moest worden ontruimd. Uitslagen Klasse A (40 km/uur en sneller). 1. Otto Goënga, 2 Jan Witte, 3. Willem Zegel B (30 tot 40 km/uur): 1 Jaap Vlaming 2. San- der Mantje. 3 Wilfred Vendel C (langzamer dan 30 km/uur) 1Tom Bakker. 2 Hans de Winter, 3. Gerrit Jan Betsema Afvalrace 1Willem Zegel n ongeval aan de Bosrandweg °en 14-jarige fietser lichte ver- n9en opgelopen. Het ongeluk '"d toen een 21-jarige Mbiliste die vanuit de richting de Koog kwam uitweek voor fietsers. Kennelijk werd met Jereden. want ze werd op haar '"gehaald door de jongen, die ten val kwam. Het letsel beperkt tot schaafwonden aan 'id en de knie, die werden be- 'd 'n de Medische Post in De ■4 De gymnastiekverenigingen van Oosterend, De Cocksdorp, Den Hoorn en De Koog zitten met de handen in het haar. Sinds mei wor den via de Texelse Sportraad alle registers opengetrokken om een docent te vinden die alle vier de verenigingen voor zijn rekening wil nemen. Advertenties in vakbladen en werving onder examen kandidaten van het CIOS en de ALO hebben niets opgeleverd. Voor de verenigingen van Oosterend en De Cocksdorp beginnen de pro blemen in september als trainer Annemarie Nijkoops vertrekt. Zij maakt de overstap naar het onder wijs. Den Hoorn en De Koog zaten al zonder trainer. Tijdens de zomervakanties zal het aantrekken van een vakleerkracht naar verwachting nóg moeilijker wor den Na de zomer begint een nieuw sportseizoen, maar het lijkt erop dat een hervatting van de clubtrainingen langer op zich zal laten wachten 'In het uiterste geval moeten we vrijwil ligers opleiden die de trainingen in vullen. Maar ook dat zal niet meeval len We hebben 35 uren openstaan. Bovendien is het maar een surrogaat oplossing', zegt Marjo van Dijk van gymvereniging Oosterend. 'Op de langere termijn heb je gewoon een vakleerkracht nodig die verantwoord en boeiend lesgeeft Als die te lang op zich laat wachten lopen de kinde ren weg. Dan stoppen ze of gaan ze misschien een andere sport zoeken. GVT kan onmogelijk alle leden op vangen.' Het is echt vijf voor twaalf voor de clubs, zegt Van Dijk. 'De ver enigingen dreigen dood te bloeden. Dat zou eeuwig zonde zijn Op Texel is er toch een turntraditie ontstaan. Welk kind heeft er niét op gym geze ten? Niet iedere ouder kan het zich permitteren zijn kind op tennis te doen Maar gymnastiek is betaalbaar en laagdrempelig.' Een vraaggesprek met de vertrek kende Annemarie Nijkoops over het belang van goed gymnastiek-onder- ncht staat elders in deze krant. (Advertentie) (frut ^mirl frirfi u ltd ItjrL Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE NEE- sticker maar wel geïnteresseerd? Folder verkrijgbaar op Spinbaitn 6. 'De Vantasjes', de groep van Klif 12 die 's zomers iedere week een kind ervoorstelling verzorgt, is zo oud als het Hoornder theater zelf, twaalf jaar inmiddels. Personages als mevrouw Tulband, tante Ko en neef Klojo gaan al bijna net zo lang mee, terwijl aan de opzet nooit echt is gesleuteld. Toch zit de sleet er "nog allerminst in. Pagina 2 De wetenschap bracht Niels Cadée naar uiteenlopehde plaatsen Hij on derzocht de fysieke gesteldheid van trekvogels op Christianso, een ei landje in de Oostzee met één winkel, één café en een bevolking van min der dan honderd zielen. Zijn proef schrift schreef hij in het altijd drukke Parijs. Hij is er Texel alleen maar meer om gaan waarderen. Pagina 4 'Burgemeester Mans heeft heel wat te verduren gehad en kreeg veel on terechte kritiek. Nu ja, hoge bomen vangen veel wind. ook al is jullie bur gemeester maar een klein mannetje. Hij moest maar eens naar Texel ko men om lekker uit te waaien. Op Texel waait het namelijk altijd.' Johan Witte nam vrijdag in Enschede geen blad voor de mond toen hij het geld voor de slachtoffers van de vuurwerkramp in het stadhuis overhandigde. Pagina 5 Terwijl een Texelse reder met veel in spanning een veerdienst naar Vlieland onderhoudt, aan reis verslaan met de Najade, het peperdure schip van een overkantse rederij Dat lijkt wel vloe ken in de kerk. Een verslag. Pagina 6 De eerste autocross van deze zomer, die zondag wordt verreden op het bekende parcours aan de Genteweg. belooft direct al een enorm spektakel te worden. Aan de start verschijnen Murray Harrison en Frankie Wainman |r.. niemand minder dan de wereld kampioen en de oud-wereldkampi- oen in de Formule 1 Aan het eind van de dag nemen zij het op tegen de beste Texelaars. Pagina 7

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2000 | | pagina 1