Spoeling voor taxi's rordt steeds dunner' Cjrotn '/jvarLr Jexelin het harL, Fraai stuntwerk op skatekampioenschap Borrelbus wint aan populariteit Tractor gemeentewerken belandt in sloot TEXELGEVOEL Te veel lawaai op Croky Chipsfeest Koeien Vandalen aan de slag voor Schutters Drankrijder fiks in overtreding Texelgevoel verdwijnt als tijdschrift NlOZ'ers kunnen op 55ste stoppen met werken Pleegkind Jessica Karei van Empel Subsidie voor archeologisch onderzoek Visstroper loopt tegen de lamp EEXELSE^COURANT SUPER DE BOER DUINKER MOTORSERVICE Gebouwen-top 5 xelaar (20) met ito in de sloot st sprong wordt irachutist fataal erkeerszuil op adweg vernield I :IT I etU/iVR brlCtK Chijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 1,70, abonnementsprijs 60,40 per half jaar. Koog naar Den Burg liet rijden zaten samen 56 passagiers, terwijl er in twee ritten ruim 140 passagiers kun nen worden vervoerd. Niet bekend is hoeveel passagiers de bus van de Metro namen. Grootjen, die zater dagavond meerdere taxi's op de weg heeft, is zeer slecht te spreken over de manier waarop de toerbussen worden ingezet. 'Waar onze chauf feurs in het verleden rond sluitings tijd een uur lang volop werk hadden, hebben ze nu maar één ritje. De spoeling wordt steeds dunner. Aan het begin van de avond plukt de bus van de Metro de gasten van de cam ping en heeft onze Teletaxi het nakij ken. En 's nachts stapt het volk mas saal in diezelfde bus. of die van de Metro. Voor ons is het allemaal erg mondjesmaat geworden. En dat ter wijl Gerrie er tijdens het overleg met de gemeente eerder dit jaar op heeft aangedrongen om de bussen op een vroeger tijdstip te laten rijden, bijvoor beeld om twee uur. Dan zouden men sen die wat minder geld hebben te verteren eerder naar huis gaan, ter wijl mensen die méér te verteren heb- Het feest dat chipsfabrikant Croky deze week op het terrein van zwem paradijs Calluna organiseert, kende een uitbundige start. Zelfs zodanig dat gasten in nabijgelegen vakantie parken klaagden over de herrie. De overlast kwam ter sprake tijdens het tweewekelijkse overleg tussen ge meente en politie dat gisteren werd gehouden. Afgesproken is dat de festivalorganisatie met de park bewoners in overleg treedt en dat de volumeknop omlaag wordt gedraaid. Verder worden voorzieningen getrof fen om de overlast te beperken. De luidsprekers worden anders gericht en de tent zal 's avonds zoveel mo gelijk dicht worden gehouden. De belangstelling voor de festiviteiten viel zaterdag tegen, maar voor de rest van de week worden meer bezoekers verwacht. ben op een later tijdstip de taxi ne men. Daardoor zou de gewenste spreiding een feit zijn en zouden er voor ons wat klanten overblijven. We begrijpen er niets van dat ze de bus nu toch om 3.00 en 3.30 uur laten rij den.' Piek verdwenen Is de borrelbus een initiatief van de gemeente, de Metrobus is, net als de Questionbus, particulier initiatief. 'Het betreft besloten vervoer, dus voor klanten van de discotheek. De ge meente hoeft er geen speciale ver gunning voor te verlenen', zo laat een woordvoerder in het raadhuis weten 'De passagiers mogen meerijden als ze een stempeltje bij de Metro halen. Dat ze daarna ook elders in De Koog gaan kijken, doet daar mets aan af. De exploitant kan z'n gasten met ver plichten de hele avond in z'n zaak te blijven.' Ook taxiondernemer Bart de Vries van Taxi Si 2000 denkt dat de borrel bussen hem klanten kosten. 'Onge twijfeld, al kan de lagere omzet ook aan het weer liggen. Die enorme piek om drie uur is verdwenen. Maar zo veel klanten tegelijk kun je met geen honderd taxi's wegrijden. Onze chauffeurs hadden anders zelfs om vier uur nog volop klanten die geen taxi konden krijgen. Dat is nu niet meer het geval. Maar het voordeel is dat het op de taxistandplaats een stuk rustiger is en dat werkt voor de chauffeurs wel zo plezierig.' De vraag is of De Vries vindt dat sprake is van oneerlijke concurrentie. 'Ach, als het gratis zou zijn wel. Maar als je met z'n vijven in een busje stapt, ben je ook voor vijf gulden thuis. En een taxi brengt je overal, terwijl de borrel bussen langs vaste trajecten rijden.' Een chauffeur van gemeentewerken is vrijdagmorgen met zijn tractor in de sloot langs de Hoornderweg beland, halverwege het zijweggetje naar kaasboerderi/ Wezenspyk en hoeve Halfweg. Hij liep daarbij een hoofd wond op die door de huisarts werd gehecht. De schade aan de tractor, die door de telekraan van 'Pietje' Kager op de kant werd getakeld, leek mee te vallen, hoewel de gesneu velde glazen deur waarschijnlijk wel in de papieren zal lopen. Ook een an dere ruit overleefde de duik niet, ter wijl een voorwiel beschadigd raakte. De houtversmpperaar die de tractor voorttrok zat onder de stinkende bag ger, maar bleef ogenschijnlijk onge deerd. Het ongeluk ontstond volgens de chauffeur toen hij op weg richting Den Hoorn werd ingehaald door de bestuurder van een hevig knippe rende auto, die zijn voertuig vervol gens direct naar de rechterkant van de weg stuurde. De tractorchauffeur moest uitwijken, belandde in de berm en kon vervolgens de sloot nietimeer ontwijken. De bestuurder van de per sonenauto reed door, waarna het slachtoffer uit zijn netelige situatie werd gehaald door een kort daarop passerende collega, met wie hij iepen zou zagen en snipperen. (Foto Joop Roftvnels) Een onderschrift in de krant van dins dag 25 juli vermeldt bij vergissing dat het door de gemeente gekochte kunstwerk 'Koeien' van Coby Bremer is. Maakster is echter Gerda Lont, zoals wél vermeld in het artikel zelf Twaalf jongeren van 16 tot 18 jaar die begin juni vernielingen aanrichtten aan de in aanbouw zijnde schiet sporthal aan de Emmalaan en in OSG De Hogeberg, gaan verdeeld over drie zaterdagen werkzaamheden ver richten voor De Sportschutters. De jongelui vernielden onder andere en kele onderdelen van een kostbare verwarmingsinstallatie en probeer den brand te stichten. Ze werden bij hun vertrek vanaf Texel herkend en vervolgens opgespoord. Via bemid- delingdoordeoudersis afgesproken met de schutters dat de veroorzakers in elk geval het deel van de schade dat onder het eigen risico valt, ver goeden. In het praktijkgebouw van de OSG vernielden ze een raam en sleepten een computer mee naar buiten. De gemeente verhaalt de schade op de daders. Onder voor waarde dat de schade onderling zal worden geregeld, is de politie bereid zich op de achtergrond te houden. Gezien de meewerkende opstelling van de ouders, wordt er vanuit ge gaan dat de politie zich inderdaad afzijdig kan houden. Slingerend rijgedrag op de Pontweg vormde in de nacht van zaterdag op zondag aanleiding voor de politie om de veroorzaker staande te houden voor een blaasproef. Het bleek een 31-jarige man uit Oudeschild, in wiens adem zó veel alcohol zat. dat hij de norm ruim tweeëneenhalve maal overschreed. Die overtreding kostte hem zijn rijbewijs Zes Texelaars en vier toeristen de den vrijdagavond mee aan de eer ste Texelse open skatekampioen- schappen. Met hun inline-skates of skateboard lieten zij op een half pipe in de Dorpsstraat zien wat zij in huis hadden. Het talrijke pu bliek verdrong zich rond de piste om de spectaculaire inverts, miller flips en method airs te bewonde ren. Cees Domhof eindigde als beste Texelaar op een tweede plaats. Onder de hippe en soms harde skatepunk van Kink FM haalden de deelnemers soms halsbrekende toe ren uit. Om de jury en het publiek te imponeren zagen de meesten af van de eigenlijk zo noodzakelijke beschermstukken voor knieën en el lebogen. Vooraf had een groep jonge Texelse graffiti-artiesten voor een toepasselijk decor gezorgd door een houten achtergrond met de spuitbus te bewerken. De organisatie had op heel wat meer animo gerekend. De drie categorieën (junioren, inliners en skateboarders) moesten door het geringe aantal kan didaten echter op één hoop worden geveegd, waardoor het voor de jury een beetje appels met peren verge lijken was. 'Skaters zijn heel indivi dueel ingesteld en hebben met zo'n behoefte aan publiek', aldus jongerenwerkster Carla Schrama. Toch was zij van mening dat de uit eindelijke podiumplaatsen werden toebedeeld aan de deelnemers die feitelijk in hun categorie eerste waren geworden. Junior-mliner Michiel Kuip werd derde. Inliner Cees Domhof maakte fraaie en beheerste sprongen en stond model voor het talent dat Texel sinds de komst van het skatepark op de Elemert heeft voortgebracht. Dat hij het moest afleggen tegen skateboarder Paul Verbraak uit Beverwijk was geen schande. Ver braak is prof en hoort tot de Neder landse top. Uitslagen: 1 hof 3 Michiel Kuip 4. Davey Bochem 5. Wesley Vervennen 6 Boy Schuiling 7. Psike 8 Jimmy Vlaming 9. Marinus Mets en 10. Paul Verbraak 2. Cees Dom- Thomas Pieper Vandaag verschijnt de laatste editie van Texelgevoel, het eilandblad dat sinds 1992 tweemaal per jaar ver scheen. Als tijdschrift houdt het op te bestaan. De exploitatie van het blad is van begin af aan al niet sluitend geweest, al geven de makers aan dit op zichzelf geen probleem te vinden, omdat het voor hen grotendeels een hobby was. Maar terwijl de exploita tiekosten stegen, zat er geen groei in de inkomsten uit advertenties. 'We zijn het, eerlijk is eerlijk, ook een beetje beu om te bedelen bij het slag ondernemers dat elk jaar belooft dat ze volgend jaar adverteren mits je dit en dat in je blad verandert. En wij maar veranderen', schrijft hoofdre dacteur Hans Oosterhof in z'n laatste voorwoord. De belangrijkste reden om te stoppen, zo geeft hij aan, is dat de ontwikkeling van het blad stilstaat. Het afscheid van de tijdschriftvorm, betekent niet het einde van Texelgevoel. Vanaf 2001 zal de uit gave verschijnen op het internet (www.texelgevoel.nl). Het blad Texelgevoel, dat overigens huis-aan- huis wordt verspreid, is te koop voor ƒ4,90. De 17-jarige inlineskater Niels Koopman uit Swifterbant was aangetrokken om meters hoge method airs en zijwaartse salto's te demonstreren. (Foto Onn Bosch Medewerkers van het NIOZ mogen op 55-jarige leeftijd gebruik maken van een vrijwillige vertrekregeling. Het instituut hoopt hiermee het structurele tekort van 3 miljoen gulden tot nul te reduceren. De Nederlandse Wetenschappelijke Organisatie (NWO) heeft in prin cipe toegezegd de zogeheten NlOZ-regeling te zullen financie ren. Bij het NIOZ werken momenteel zo'n 160 medewerkers in vaste dienst en circa 70 op tijdelijke basis. De vaste formatie zorgt ervoor dat de basis subsidie die het NWO beschikbaar stelt op ongeveer één miljoen gulden na opgaat aan personele kosten. Hierdoor blijft er nauwelijks geld over voor noodzakelijk investeringen, gebruiksgoederen, kleine apparatuur en reisgelden Toen eind vorig jaar bleek dat het NIOZ, ondanks een zeer goede beoordeling, niet voor een extra subsidie van het NWO in aan merking kwam, is ervoor gekozen om de personele kosten via vrijwillige weg naar beneden te brengen. Dank zij de regeling kunnen medewerkers met behoud van 'een passend per centage van hun salaris' met buiten gewoon verlof en daarna met ver vroegd pensioen De directie gaat ervan uit dat er onder het personeel voldoende animo is om van de rege ling gebruik te maken. Om ondanks het vertrekt van een aantal vaste medewerkers de weten schappelijke doelstellingen te halen, zal in de toekomst meer gebruik wor den gemaakt van tijdelijke medewer kers, die op projectbasis zullen func tioneren en waarvoor andere financieringsmogelijkheden bestaan. Terwijl aan de ene kant op personeel wordt bezuinigd, publiceerde het NIOZ onlangs personeelsadverten ties waarin een flink aantal nieuwe medewerkers werd gevraagd Dit wekte bij menigeen vèrbazing. 'Ten onrechte', vindt Rob Haas. controller/ hoofd bedrijfsvoering. 'Doordat we meer met tijdelijke mensen gaan wer ken, worden de ondersteunende af delingen binnen het NIOZ zwaarder belast Om het instituut goed te laten doordraaien zijn bijvoorbeeld extra technici nodig en moet de afdeling personeel en organisatie worden ver sterkt. De mensen die we voor het onderzoeksschip Pelagia zochten zijn nodig om een deel van de krach ten die we inhuurden te vervangen, dit met het oog op een tweede Ronde om Afrika in het verschiet.' Op Texel zijn momenteel vier kinde ren uit Berlijn te gast. Ze zijn in probleemgezinnen in de verdrukking geraakt en daarna in een Kinderheim beland. Eén van hen is de 8-jarige Jessica. Zij voelt zich al helemaal thuis en speelt op straat met de kin deren uit de buurt. Ondanks een pro blematisch psycho-sociaal verleden is zij opvallend open en spontaan. De kermis, het strand, de Landbouwdag: Jessica geniet met volle teugen. Pagina 5 Twaalf jaar lang was hij beheerder van het oud archief van de gemeente Texel. Geen opmerkelijk lange pe riode, toch is Karei van Empel op zijn post een meer dan gewaardeerde fi guur geworden, mede dankzij zijn meer dan gemiddelde bereidheid de 'klanten' van dienst te zijn. 'Het gaat soms om dingen die me geen moer interesseren. Maar als iemand met een vraag bij me komt, wordt het ook mijn vraag.' Pagina 6 De gemeente krijgt alsnog een pro vinciale subsidie voor het archeolo gisch onderzoek op de bouwlocatie achter de Cor Bremerstraat in Oosterend. De gevraagde bijdrage van 30.000,- was in december vo rig jaar door GS van de hand gewe zen, maar b en w hebben deze wei gering met succes aangevochten. Het betreft een onderzoek dat in dne fasen is uitgevoerd om sporen van bewoning uit vroeger tijden te inven tariseren. Die sporen (uit de ijzertijd) werden inderdaad gevonden, maar hebben met geleid tot bijzondere beschermende maatregelen, die consequenties hebben voor de ge plande bouw van vijftien woningen in dit gebied. De eerste huizen zijn in middels voltooid. Niet bij voorbaat staat vast dat de gemeente alsnog het hele genoemde bedrag krijgt. GS moeten daarover nog beslissen. Een 45-jarige Texelaar die Illegaal fui ken had gezet in een sloot langs de Slufterweg. is door de politie aange houden. De visstroper werd betrapt toen hij zich 's morgens vroeg in de buurt van z'n fuiken begaf. De politie trad op naar aanleiding van een tip door een Texelaar die voor het des betreffende water een visvergunning heeft. Zowel de fuiken als drie pond paling werden in beslag genomen. (Advertentie) yr.1t Jrtth it bit Ixirt Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE TIJDSCHRIFT NEE- sticker maar wel geïnteresseerd Foldet vet kt i jgbaar op Spinhnan 6. B|£HT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11500 DINSDAG 1 AUGUSTUS 2000 rtenties/abonnementen/bezorging: >aan 6 MC Den Burg ion 0222 - 36 2 6 00 0222 - 31 41 11 Redactie: Warmoesstraat 45. Den Burg telefoon 0222 - 36 26 20. fax 0222 - 32 30 00 e-mail: tcmeuws@tref.nl Buiten werktijd: Gerard Timmerman, tel. 31 46 87 of 06-22 14 02 75 Strak maar niet kil, recht doend aan het plein en zeker voor Texelse be grippen verfrissend origineel. Zo valt het nieuwe 'Tusse de Banke' aan de Groeneplaats te typeren. Eelman noemde het gebouw een upgrading van de Groeneplaats, 'Het hoort zon der meer in de top 5 van de mooiste gebouwen op Texel.' Pagina 2 langstelling voor de borrel- e van zaterdag op zopdag giers vanuit De Koog naar urg en omstreken brengt en Irobus, die uitgaanders van ar De Cocksdorp en vakan te Krim brengt, neemt toe. aorzijn caféverlaters sneller maar verliezen taxibedrijven 'Als het zo doorgaat, dan k dat er straks geen chauf- die 's nachts nog wil rijden', lanneke Grootjen, beheers- ide centrale van het gelijk- i jetaxibedrijf. twee borrelbussen die »ion zaterdagnacht vanaf De Fjartge Texelaar is in de ran donderdag op vrijdag lauto van een vriend langs derenderweg in de sloot 1 Hij had ruim drie maal de itane hoeveelheid alcohol igd en bleek geen rijbewijs ben, gdoor de politie leerde dat de ïvan De Koog de auto zonder mmg had meegenomen. In Wen ter hoogte van de weg bij De Waal had hij rond i de controle over het stuur i en kon hij niet voorkomen nachtelijke rit in de sloot ein- De bestuurder bleef onge- maar de auto raakte zwaar tdigdDe politie heeft proces- l opgemaakt. H-jarige militair uit Ierland gisteren zijn eerste hutesprong met zijn leven in bekopen. De Ier raakte iktin de touwen van zijn pa- Ie. Zijn reserve-valscherm slaat open waardoor hij met Kirme klap naast de Muyweg wam. De militair was op slag ombinatie van menselijk falen n daarop volgende reeks van rkkige omstandigheden is vol- Simon Woerlee van Para- m Texel de oorzaak van het ke ongeval, dat maandag om our plaatsvond. Woerlee be oals gebruikelijk met een kijker de grond de eerste sprongen m Ierse militairen, die bij het sntrum werden opgeleid. Hij Ihet slachtoffer meteen na de ng met zijn benen inde touwen n parachute terechtkwam, die »r begon te draaien Terwijl hij steboven hing probeerde hij zijn e-scherm te openen. 'Eigenlijk 1 eerst zijn parachute moeten opelen, maar dat lukte kenne- Hij zat enorm te prutsen', ■oerlee. 'Vervolgens wilde zijn s-parachute met open. Het mutje dat het scherm moet ekken zat klem onderzijn arm.' delijk ging het reservescherm oen maar de militair was toen ;oht bij de grond. 'beeft volgens Woerlee moge- iral gespeeld. 'Je kunt iemand o goed een kunstje leren, je W er niet aan dat mensen on- annmg anders reageren en fou- akenDe dienst Luchtvaart en het Korps Landelgke diensten is bezig met een on- naar de toedracht van het uk. Mgens van 17 en 18 jaar uit ""zijn in de nacht van donder- P wijdag aangehouden toen zij 5 Badweg m De Koog een f'szuil te lijf gingen. De knapen betrapt door de dorpswacht, "aanhield en op het bureau in jU van de politie stelde. Na het n van een proces-verbaal ^baldadigheid werd het twee- gezonden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2000 | | pagina 1