ieuwe bluswaterpomp |7,5 ton) kost Texel niets 'Wie wil er nu wonen p plek van raadhuis?' 'Hans Kreeft moet in De Bus blijven' QCiL Cjroen '^warL- Jexel 'm harL, m i m Reactie GroenLinks op plan Dorpsherstel Fanclub: allemaal op hem stemmen! Skeeleren op wegen niet zonder risico Waarschuwing op trouwdag Plaatsje reserveren op de noodcamping: onzin of realiteit? Geen garantie Medische Post Rokende pomp Molengat zet alarm in werking Lionsveiling m Stier op stal m Attractieve derby m Weinig wind Vervlogen hoop m Varkenshouderij TEXELSE^COURANT SUPER DE BOER GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11514 DINSDAG 19 SEPTEMBER 2000 rtvertenties/abonnementen/bezorging: unbaan 6 linbaan 6 91 MC Den Burg efoon 0222 - 36 26 00 efax0222 -31 41 11 ischijnt dinsdag en vnjdag Uitgave van Langeveld de Rooy bv, Postbus 111790 AA Den Burg Redactie: Warmoesstraat 45, Den Burg telefoon 0222 - 36 26 20. fax 0222 - 32 30 00 e-mail: tcnieuws@tref.nl Buiten werktijd: Joop Rommets. tel 31 94 05 of 06-20 31 59 89 Losse nummers 1,70, abonnementsprijs 60,40 per half jaar. moet wel héél gek gaan willen de Texelse spuitgasten Ie bestrijding van branden in de toekomst nog gebrek en aan water. Het eiland krijgt, gratis en voor niets, van rijk een zeswielaangedreven pompvoertuig waarmee ater over een afstand van vier kilometer landinwaarts worden gepompt. Hiermee is een investering van Ho.000,- gemoeid. Mede dankzij de aanschaf van een lerwagen (ƒ350.000,-) en een nieuwe brandweerauto r De Cocksdorp (minimaal ƒ450.000,-), die beide wél r rekening van de gemeente komen, beschikt Texel af volgend jaar over het blusmateriaal van een middel gemeente. ek aan voldoende bluswater «lijkte In het verleden nog wel het werk van de brandweerlie- Voorbeeld is de brand bi] hoeve /id, waarbij de slang van 280 t waarover de brandweer nu hikt tekort was om voldoende r aan te voeren. Zou de ge ile de beschikking hebben ge ver meer aanzuigcapaciteit, dan «ater uit het Eierlands Kanaal pn worden benut. Met de ie installatie zal dat zeker het zijn. De pomp wordt vervoerd vrachtwagen die ook inzet- op het strand, zodat een groot het eiland kan worden be- n. De vrachtauto vervoerd ook Ilometer slang, die net als de wlische pomp met een hefarm Ie wagen worden getild. De heeft een capaciteit van 3000 «ater per minuut, aanzienlijk nu het geval is. Bovendien it een diepte van 60 meter wa rden opgezogen en over een afstand worden getranspor- De hele installatie is volgens brandweercommandant Dick Jonge- neel in zeer korte tijd operationeel, dus optimaal inzetbaar voor snelle brandbestrijding. Lobby De komst van het zogenoemde zes bij-zes voertuig is het gevolg van een intensieve lobby met de directie Ramp en Rampbestri|ding van het ministerie van Binnenlandse zaken, waarvan de hoogste ambtenaar het goede nieuws onlangs persoonlijk bracht. Hij deed deze toezegging nadat hij ook zelf tot de overtuiging was gekomen dat Texel op veel plaat sen over te weinig bluswater beschikt en dus door de overheid moet wor den geholpen. Naar verwachting kan de pompmstallatie halverwege vol gend jaar in gebruik worden geno men. Verder bereidt de gemeente de aanschaf van een opblaasbaar bas sin voor, waarmee bijvoorbeeld wa ter kan worden aangevoerd voor een brand in de Dennen of in het duin gebied. Burgemeester Geldorp had nog meer fde gemeente aangeschafte ladderwagen, hier bij de kazerne in Arnhem, reikt hoogte van 30 meter. (Foto Gemewio Toxei) nieuws over de brandweer. De ge meente heeft een ladderwagen aan geschaft, die tot een hoogte van der tig meter kan reiken. Tot dusver moesten brandweerlieden veel inven tiviteit aan de dag leggen om vuur op grote hoogte te bestrijden. Bij hoeve Bland en Berg moest bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een heftruck met daarop een kuubskist. De ladderwagen, een uit 1987 date rend gebruikt voertuig afkomstig uit Arnhem, kost 350.000,- en zal, in verband met de technische wetge ving, in Duitsland worden gere viseerd. De aanschaf van een nieuw blus- voertuig voor De Cocksdorp kost waarschijnlijk aanzienlijk méér dan de geraamde ƒ450.000,-, bij benadering de prijs waarvoor het inmiddels fail liete bedrijf Rosenbauer het voertuig zou leveren. De gemeente gaat nu in zee met het Helderse bedrijf BTS, dat nog offerte moet uitbrengen. Maar zeker is al dat alleen al het hydraulische gereedschap duurder zal zijn dan geraamd. Tegenvaller Overigens sprak burgemeester Gel dorp gisteravond, tijdens de raads commissie Bestuur en Organisatie, haar waardering uit over de (oud-)le- den van het brandweerkorps. Ze doelde met name op de eisen die aan de spuitgasten worden gesteld. 'Van een vrijwillige brandweerman of - vrouw wordt qua opleiding- en trai ning net zoveel gevraagd als een beroeps. Terwijl ze er qua beloning echt niet vet van worden.' Verheugd constateerde Jongeneel dat de open dag van de jeugdbrandweer drie nieuwe leden had opgeleverd. Een beter resultaat dan de werving voor volwassen brandweerlieden, die met één nieuw lid tot gevolg had. Veel skeeleraars maken geen gebruik van de fietspaden, maar geven de voorkeur aan de gladde geasfal teerde wegen. Met alle gevaren van dien. Zeker nu de schemering steeds vroeger inzet en de rolschaatsers minder goed zichtbaar zijn voor au tomobilisten. Burgemeester Geldorp roept de beoefenaars van de popu laire sport daarom op zich met licht gevende kleding goed zichtbaar te maken en zal in overleg treden met de politie over eventuele aanscherping van controle op on rechtmatig skeeleren op wegen. Ge lijktijdig constateerde ze dat de regel geving op dit verkeersonderdeel achterloopt bij de realiteit. tn op de plek waar nu het 'uis staat. Midden in het cen- pal aan een plein waar regel- lawaaierige openbare eve nten plaatsvinden, gecombi- met caféterassen. We kun- ons niet voorstellen wie dat willen. Aldus reageert nLInks op het pleidooi van de ting Dorpsherstel om het ge ltehuis te verplaatsen en het een beter aanzien te geven, brief was aanleiding voor ieleden Jaap Vlaming en "Oosterbaan om zelf met natieve voorstellen te komen. fcde stichting, constateert GL de bouw van het gemeente ede |aren zestig veel historische ten verloren zijn gegaan. 'Maar 'ens één historische waarde is echter behouden: het gemeen- s bleef in het centrum van Den We vinden het vreemd dat u bij beat die waarde wilt inleveren, fobleem van het huidige ge- tehuis is met zozeer de plek, wel het uiterlijk Om allerlei re- imoet het worden verbouwd en b'eid. Dat kan heel goed op de zelfde plaats. Door uitbreiding kan het aanzien ook verbeteren.' GL is het met de Dorpsherstel eens dat er zorgvuldige architectuur aan te pas moet komen om het pleinbeeld te verbeteren. 'Maar of daarvoor het hele raadhuis moet worden ver plaatst... Wilt u de huisjes van wel eer weer opbouwen? Zo ja, welke functie krijgen die huisjes en wie zou bereid zijn om de miljoenen te beta len die met de bouw zijn gemoeid?' Tenslotte vraagt GL zich af op welke plek een nieuw gemeentehuis zou moeten verrijzen. 'Op Texel is ruimte kostbaar en in onze beleving schaar ser dan geld. We vrezen dat het ruimtebeslag ten koste zal gaan van openbaar groen of landelijk gebied En dat zouden we betreuren. Ook vrezen we dat het raadhuis op een minder logische en aantrekkelijke plaats komt te staan dan nu het ge val is.' Afgrijselijk groot Volgens GL is de huidige plek bij uit stek geschikt voor een gemeente huis. 'Het kan op deze plaats héél goed worden verbouwd en verfraaid, waarbij combinaties met andere functies denkbaar zijn.' De fractie schat dat met verplaatsing van het raadhuis en wederopbouw van hete oude centrum een bedrag van ruim 20 miljoen, ofwel ƒ1.500 per inwo ner is gemoeid. Maar volgens GL zou de oude Groeneplaats geen samen hang meer hebben met al het andere dat er in de loop van tijd is bijgeko men. Ook de bouw van winkels wekt bij GL weerstand. 'Het winkelbestand zit dicht bij het maximum. Een café moet wel afgrijselijk groot worden, wil dat het oppervlak van het huidige raadhuis benutten.' Vestiging van de bibliotheek in het centrum vindt GL geen goed idee. 'Zo'n voorziening trekt nog meer verkeer dan een ge meentehuis.' Terras Vlaming en Oosterbaan willen wel een groter deel van de Groeneplaats als terras inruimen, met uitzondering van de markt- en folkloredagen. Zelf pleit de partij voor de bouw van een serre aan het raadhuis, waarin een centrale balie kan worden gereali seerd, eventueel met een kelder ingang voor openbare toiletten. Dan zou het waaggebouwtje weer vrijko- Lees verder pagina 5 Marta Halat en John Nieboer met de berisping die het bruidspaar aantrof op hun ver keerd geparkeerde auto. Trouwen op Texel is oké, maar met overal. Dat ondervond het bruidspaar John Nieboer en Marta Halat. dat zich voor een trouwreportage vrijdag liet vereeuwigen bovenop de duinen van Loodsmansduin, alwaar Den Hoorn een mooie achtergrond vormde. Het fotograferen gebeurde echter buiten de paden, hetgeen werd waargeno men door een boswachter van Staatsbosbeheer. Die wees het paar en fotograaf Edo Kooiman erop dat er, zonder toestemming vooraf, geen bruidsfoto's mogen worden gemaakt buiten de paden. Maar daar bleef het met bij. Zowel het bruidspaar als de fotograaf had de auto op een hoger gelegen natuurpad in de duinen ge parkeerd, nabij een wildafrastering. De fotograaf om de zware apparatuur met al te ver te hoeven sjouwen en het bruidspaar om te voorkomen dat de bruid met haar hoge hakken in het mulle zou blijven steken. De voertui gen stonden op een plek waar ze of- (Foto Edo Koo'man) ficieel met mogen staan. Bij terug komst vond de fotograaf een bekeuring van 120 gulden op z'n voorruit. Het bruidspaar kwam er met een waarschuwing van af. SBB laat bij monde van Erik van der Spek weten dat, met uitzondering van de Bollekamer en de Muy. waar borden aangeven dat bramen- plukken buiten de paden is toege staan. men niet van de routes mag afwijken. 'Volgens mij was dat ook met nodig geweest, want ook als ze op het pad waren gebleven, hadden ze prachtige plaatjes kunnen schie ten. Ik had de indruk dat ze overigens al aardig wat foto's hadden gescho ten. Als ze vooraf toestemming had den gevraagd, hadden we er geen problemen mee gehad.' Dat niet beide voertuigen een bekeuring kre gen, is volgens de boswachter geen gevolg van ongelijke behandeling. 'Het is gebruikelijk om als we meer dere auto's aantreffen die verkeerd staan geparkeerd, er één te bekeuren en de ander een waarschuwing te geven.' Tijdens een groot evenement een plaatsje reserveren op de nood- camping. Raadsleden Pieter de Groot (D66) en Arthur Oosterbaan (GroenLinks) hadden vernomen dat dit afgelopen seizoen tot de mogelijk heden behoorde. 'Niets van waar. Hoe komen ze erbij', laat beheerder Ab Witte desgevraagd weten. 'Pas als er op de reguliere campings geen plaats is, komt de noodcamping in beeld. Niet eerder Reserveren was afgelopen seizoen nergens voor no dig, want we hebben met één keer vol gestaan. En als dat wel zo zou zijn, zouden we ook geen afspraken ma ken.' Wat De Groot en Oosterbaan ook stoorde was dat de organisatie van festiviteiten in haar overkantse advertenties meldde dat er 'op de noodcamping altijd plaats is' De Groot: 'Het is óf een noodcamping óf een commerciële camping. Maar in dat laatste geval, hoort er voor de gemeente wel een ander prijskaartje aan te hangen.' Het college heeft nu definitief beslo ten geen jaarlijkse garantstelling te geven voor de Medische Post in De Koog. Men voelt niets voor een 'lang durige subsidierelatie'. De opvatting is dat de post zelfstandig moet kun nen functioneren, maar het verschaf fen van een incidentele bijdrage in een eventueel exploitatietekort is wel bespreekbaar. De Medische Post had om een jaar lijkse garantstelling van ƒ15.000,- gevraagd naar aanleiding van een verwacht tekort van ƒ13.529,- over dit jaar. B en w zijn bereid om aan de hand van harde exploitatiecijfers één malig bij te springen tot een maxi mum van ƒ13.000,- maar belooft niets voor de verdere toekomst. Rookontwikkeling in de machineka mer van veerboot Molengat was de oorzaak dat gisteravond kort na tien uur het automatisch brandalarm in werking trad. De rookontwikkeling werd veroorzaak door een kleine pomp. De brandweer was snel ter plaatse, de schade bleef beperkt. De komend weekend te houden Lionsveiling mag zich nog steeds ver heugen in een grote belangstelling. Pagina 2 Een jaar geleden liep Ericka Voort man, kampeerster bij Rien van der Star in polder Het Noorden, de stal binnen en werd getroffen door de kracht en de uitstraling van de stie ren. Ze moest en zou deze kolossen op de gevoelige plaat vastleggen. Als eerbetoon aan gratie, rust en kracht. Pagina 4 Wanneer alle zes onderlinge wedstrij den van Oosterend, ZDH en De Koog zo verlopen als de eerste, dan staat voetbalmmnend Texel nog veel moois te wachten. In een uiterst attractieve duel was het goed voetballende Oosterend op een door veel suppor ters omzoomd eigen veld ZDH met 6- 4 de baas. Pagina 4 De elfde Texel Race is net als vorig jaar gewonnen door voormalig Olym pisch kampioen Stefan van den Berg. Hij was één van de twaalf deelnemers die de finish haalden. De«eeënvijftig andere surfers werden de race van het water gehaald, aangezien ze door de geringe hoeveelheid wind met op tijd de VC-boei waren gepasseerd. Pagina 4 'Tijdens het zwemmen had ik nergens last van, maar op het moment dat ik de wisselzone in sprintte, schoot het er weer in. Het was mis.' Vooraf was Ingrid van Lubek nog vol goede moed geweest, maar nog vóór ze op de fiets stapte om aan het tweede onderdeel van de Olympische tnatlon te beginnen, wist ze dat ze kansloos was voor een mooie klassering. Pagina 4 Een informatief bezoek aan een varkenshouderij in Woerden, volgens hetzelfde systeem zoals Marcel Wijt- ten die wil bouwen op hoeve Bland en Berg, heeft er niet toe geleid dat buurtbewoners hun bezwaren heb ben ingetrokken. Pagina 5 Het zal mede van de Texelaars afhangen of Hans Kreeft uit Den Burg het lang zal uithouden in De Bus van SBS6, het programma dat veel lijkt op het veelbesproken 'Big Brother' van Veronica. Vorige week is door zijn vriend Niels Ver- bruggen en vriendin Annemarie Boks de 'Busclub Hans' opgericht met als doel de populariteit van de 28-jarige Texelaar cp te voeren, hem morele bijstand te geven en zo zijn kansen te vergroten.Via de internetsite (www.clubs.nl/ communitv/default.asp?club=Busclub+Hans) wordt hij in woord en beeld onder de aandacht gehouden met de op roep toch vooral op hem te stemmen. In het meest gunstige geval zal Kreeft vier maanden in De Bus bi vakkeren. Daarvan is nu 2,5 week om en de gisteren gehouden eer ste stemming is hij in elk geval goed doorgekomen, want hij hoorde niet tot de drie passagiers die genomineerd waren om weg gestuurd te worden. De vraag wie De Bus moet verla ten wordt permanent aan de orde gesteld. Internetkijkers kunnen de passagiers dag en nacht zien en horen en aan de hand daarvan hun voorkeuren bepalen. Wie zich daarvoor de tijd niet gunt kan af gaan op de nieuwsberichten die voortdurend over het doen en laten van het gezelschap naar buiten worden gebracht: zo kon je deze week lezen over een stoeipartijtje (kietelen), een feestje dat werd gevierd ter gelegenheid van een verjaardag van een van hen, een ongeluk dat Kreeft overkwam en over een bijzondere verrassing die zijn vriend op Texel hem bezorgde. Maar het merendeel van de berichten betreft feitjes, situaties en gesprek ken die in de ogen van normale hard werkende mensen uiterst onbenullig zijn maar blijkbaar onmisbaar om de leuke van de minder leuke passagiers te leren onderscheiden. Periodiek wordt aan de passagiers bekend ge maakt wie van hen de populairste is, wat betekent dat de uitverkorene ƒ50.000,- krijgt en in diezelfde ronde niet kan worden weggestemd. Tege lijk wijzen de buspassagiers twee van hen aan die minder leuk zijn en in aanmerking komen om te worden weggestuurd De populairste van de groep kiest nog een derde die vol gens hem minder geslaagd is. Dat drietal zit vervolgens een week in de piepzak omdat vast staat dat één van hen weg moet Zo gaat het door. Uit eindelijk blijven drie passagiers over. Degene die de meeste stemmen krijgt, ongeacht het aantal weken dat hij in de bus heeft gezeten, wint de jackpot van een miljoen. Wie in een bepaalde periode als de populairste wordt aangewezen krijgt 50.000,- maar is dan verplicht nog minstens een maand te blijven. Alle deelne mers hebben een borgsom van ƒ10.000,- moeten storten. Wie de bus op eigen initiatief verlaat, is dat geld kwijt, wat inmiddels met passa gier Diana is gebeurd. Aandacht Hans Kreeft, zoon van Rijkswater- staat-medewerker Jaap Kreeft en Martha Boks uit Oudeschild, werkt in de horeca, maar droomt van een car rière als soapster of iets dergelijks. 'Nieuwe kansen, nieuwe spanning. Ik ben op zoek naar erkenning, aan dacht en belangstelling', zegt hij als verklaring van zijn lust om Bus-pas sagier te willen worden. Dat staat ten minste op de internetsite www.debus.sbsnet.nl. We kunnen het hem met rechtstreeks vragen, want de Bus-passagiers mogen slechts zeer beperkt contact met de Lees verder pagina 5 (Advertentie) Cf rut tm btt Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE des NEE- sticker maar wel geïnteresseerd? Folder verkrijgbaar op Spinbaan 6

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2000 | | pagina 1