ieuwe veerboot: meer veiligheid en kwaliteit Cjroen r^wartsjexeh het harL, NauiA 'oorlopig plan bij Rijkswaterstaat Straks op voordracht nog maar één persoon? Kraan rekent af met Oud Duinoord (1908) Geef ons volgende week de zak! texelse'^courant SUPER DE BOER Dialectonderzoek m Folkmuziek Beste nakomelingen Crossklassieker Zorgcentrum Opslagterrein Pontweg legaal Welstand commissie j oJ1.antaarnpalen stukgetrapt flookcursus voor mdere mannen Boosheid over 'fake'-kandidaat Ecokar m WACHTRUIMTE M1N0ERVAUDCN (Advertentie) Dinsdag 10 oktober vanaf 14.00 uur halen wij huis- aan-huis op heel Texel weer kleding en schoenen op ten bate van de bekende goede doelen. Zet u de zakken tijdig aan de straat? Graag goed dichtgebonden en niet overvol. Schoenen en kleding apart. Afgedankte brillen kunt u nu al inleveren bij de Hema, Rab, Garantmarkt C'dorp, Bakker Timmer De Koog, Elco Vermeulen en Goënga supermarkt. Maak er weer een succes Bij voorbaat dank! Rotaryclub Texel. (Advertentie) rschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 1,70, abonnementsprijs 60,40 per half jaar. ,~»vr£ Ji\rli itLvi Urn. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: MUSIC SHOP ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE NEE- sticker maar wel geïnteresseerd? Folder \ei ki ijgbaar op Spinbaan 6. IÉRICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11517 DINSDAG 3 OKTOBER 2000 vertenties/abonnementen/bezorging: nbaan 6 11 MC Den Burg ,foon 0222 - 36 26 00 3fax0222 -31 41 11 Redactie: Warmoesstraat 45. Den Burg telefoon 0222 - 36 26 20, fax 0222 - 32 30 00 e-mail: tcnieuws@tref.nl Buiten werktijd: Harry de Graaf, tel. 31 72 66 of 06-53 73 33 82 De dialecten van Ameland en Mids- land in vergelijking met het Stadsfries zoals dat onder meer in Leeuwarden wordt gesproken. Dat is het onder werp waarop Mathilde Jansen deze maand afstudeerde aan de Universi teit Leiden. De komende vijfjaar doet de 23-jarige oud-Texelse, dochter van Gelein Jansen, ook onderzoek naar het Texels. Pagina 2 Folk heeft bij veel mensen de repu tatie nogal 'stoffige' muziek te zijn. The Bushburys, de groep die donder dag in Question Plaza het eerste con cert uit de inmiddels bekende folksene verzorgt, maakt resoluut een einde aan dit vooroordeel. Pagina 2 De fokresultaten van de ram die Piet Bakker vorig jaar vanuit Engeland naar Texel haalde zijn hoopgevend. De nakomelingen groeien als kool en zijn bijzonder vitaal. Vanuit de scha penhouderij bestaat warme belang stelling voor de jonge rammen, die komende herfst het bloed verder zul len verspreiden. Pagina 3 Het populaire blad 'Fiets' noemt de tocht inmiddels de Boot-Bos-Beach- Classic. Niet minder dan 660 fietsers, afkomstig uit het hele land. kwamen zaterdag verdeeld over twee groepen op Texel aan, waar zich nog eens negentig mountainbikers bij hen voegden 'Texel' heeft zich in het derde jaar stevig op de mountain bike-agenda geplaatst Pagina 5 Niet meer denken voor de cliënten, want zo werkt het niet meer in een modern verzorgingstehuis. De mede werkers van Zorgcentrum Texel heb ben een hectisch jaar (1999) achter de rug. In het jaaroverzicht doen me dewerkers en bestuurders hun ver haal. Pagina 6 iFoto i Hany de Graaf De gemeente Texel heeft besloten zichzelf een milieuvergunning te ver strekken voor het 'oprichten en in werking hebben' van een opslag terrein aan de Pontweg. Het betreft het terrein ter hoogte van Den Burg dat al vele jaren dienst doet voor het opslaan van onder meer grond, bouwmaterialen en compost en waar in het verleden het autosloopbedrijf van Jan Kaan was gevestigd, maar waarvoor geen vergunning bestond Bedenkingen met uiteenlopende ar gumenten van de Texelse Vereniging van Logiesverstrekkers en 'buurman' Jan Duin zijn ongegrond verklaard. Overigens dient voor een 'echte' legalisering ook het bestemmings plan nog te worden aangepast. bei frond van de toekomstige aanlegmrichting van Het Horntje. 'ijijalen hebben zich het afgelopen w end uitgeleefd op de straatver- rte ig van woonwijk De Mars. Langs i'aalderstraat, het Paelwerck en lioudieck bezweken in de nacht aterdag op zondag elf lantaarn- j,; i onder de agressie van onbe- en. In één geval kwam zelfs de iete armatuur naar beneden, larnpalen langs het betreffende en langs de Buytengors in de ag van De Mars vallen vaker ten aan vandalisme. De gemeente >k in dit geval aangifte doen van mieling. ielu ille we iar kilt dig oor 1 is de igi tig zi lis in de afgelopen vijftien jaar ralfgt de Stichting Welzijn Oude- ixel (SWOT) ook de komende 'den een kookcursus voor man- indi an 55 jaar en ouder. De cursus dankzij de manier van lesgeven irid enthousiasme onder de deel- inn re iedere keer weer een groot I' re. Uitgangspunt is dat mensen nis ig mogelijk zelfstandig kunnen di' a wonen en daarbij hoort ook lali 'dereen zijn eigen potje kan ko len Te reus bestaat uit acht en moge- it.f laalf lessen en gaat op woens- november van start. De lessen sss "steeds van 16.00 tot 17.00 uur. ®en bedragen 60,-. exclusief 'grediënten. Geïnteresseerden en zich melden bij de SWOT, "Straat 2,1791 DL Den Burg, tel. d'1 74 ifof 's ecokar met voor mets over veS lijdt, bleek maandag. Honderd huishoudens leverden samen '°nderd kilogram klem chemisch lT>- Het betrof onder andere verf- 'fl#.oude medicijnen en batterijen HARRY RAN ...commissarissen willen voldoen aan ho gere eisen... Commissaris Harry Ran werd vrij dag met 308 van de 360 stemmen herkozen in hetTeso-bestuur. Ran, die volgens rooster was afgetre den en herkiesbaar was, was als eerste op de voordracht gezet en president-commissaris Bob Bak ker had zeer duidelijk laten blijken dat hij hem graag terug wilde. De 57-jarige Ran (thans nog woonach tig in Heemstede en als intern ac countant werkzaam bij het bisdom Haarlem) kwam in 1990 in het Teso-bestuur en is daar sinds 4 jaar secretaris. Mede door zijn kennis van financiële zaken wil men hem bij Teso niet kwijt. De statuten schrijven echter voor dat er bij herverkiezing een tweede kan didaat op de voordracht moet staan. Het is altijd weer vervelend om in zo'n geval iemand te vragen kandidaat te staan, maar tegelijk duidelijk te ma ken dat het allerminst de bedoeling is dat hij of zij ook werkelijk wordt gekozen. Vaak wil de betrokkene het zelf ook niet, maar is bereid deze dienst te verrichten zodat Teso for meel correct handelt. Dit jaar liet Bob Bakker wel heel erg duidelijk blijken dat de tweede man op de voordracht 'fake' was. Die kan didaat was de 57-jarige R Fehrman uit Heerhugowaard, werkzaam als pr- medewerker bij de Volkshogeschool Bergen Géén aandeelhouder, géén Texelaar en ook met aanwezig. Dus zelfs de schi|n van enige betrokken heid werd met opgehouden. Dat leidde tot enkele boze reacties uit de zaal. Cees Hoogerheide noemde de voordracht niet serieus en vond dat de aandeelhouders daardoor ook niet serieus werden beiegend. Raadslid Dick Drijver vond de kandidaatstel ling zelfs een 'smet' op het functio neren van Teso en noemde de verto ning beneden peil. 'Kom met twee gelijkwaardige kandidaten of wijzig de statuten en kom met één kandi daat'. Op dat laatste zal het waarschijnlijk wel uitdraaien Het kan in één moeite door want Teso moet de statuten bin nenkort toch aanpassen aan gewij zigde wettelijke voorschriften Overigens hoeven de aandeelhou ders geen genoegen te nemen met Lees verder pagina 5 De Welstandcommissie kring Den Helder (waaronder ook Texel valt) vergadert donderdag op Texel. Dat gebeurt in het gemeentehuis van 13.30 tot 16.30 uur. De bijeenkomst is openbaar. Belangstellenden kun nen zich melden bij de receptie. veerboot die Teso in 2005 in de vaart brengt moet on eer 320 personenauto's kunnen vervoeren. Om dat jelijk te maken wordt het schip 14 meter langer en 3.45 er breder dan de huidige schepen. Daarbij is er reke- mee gehouden dat personenauto's steeds groter wor- en dat er meer ruimte dan thans nodig is voor in- en tappen. Traplopen is voor oudere en minder valide pas- :t)s iers straks verleden tijd. Teso wil op de wal een lift en lr' appensysteem waardoor de passagiers op salonhoogte schip kunnen betreden en verlaten. >PI 01) ne ontouren van de veerboot die en lolengat' zal vervangen liggen ui* sin hoofdlijnen vast, zo bleek tui sn toelichting die Teso-direc- Rob Wortel vrijdag gaf tijdens aandeelhoudersvergadering, te bepalen aan welke is i citeits- en andere eisen het •h i moet voldoen is het afgelo- jaar veel onderzoek verricht, jro ■onder een enquête onder de in* uikers van het veer. Uit een de onderzoeken kwam naar i dat in de komende 15 jaar f9' vervoersgroei opgevangen '9 l kunnen worden. Feitelijk is er ei aanbod, zodat evengoed be- To ipreiding nodig is om aanzien- -ht wachttijden te vermijden, irb Prf nj wordt ervan uitgegaan dat ittijden tot anderhalf uur nog aanvaardbaar zijn in deze 'snelle' tijd, waarin iedereen op zijn wenken be diend wil worden. Gaat het langer duren (wat de laatste tijd af en toe het geval is) dan zal dat remmend werken op de belangstelling voor Texel en lijdt de lokale economie schade. Breder Dat personenauto's gemiddeld gro ter en vooral breder worden kan ie dereen constateren die zich het auto park van enkele decennia geleden herinnert. De bescheiden VW-kevers, Renault Dauphmes, Fiats 500-600 en Lelijke Eenden van de zestiger jaren hebben langzamerhand plaats gemaakt voor robuuste wagens, veelal van het 'space-van' type, een ontwikkeling die ongetwijfeld door zet. De huidige rijbanen op de veer boten zijn al te krap. Bij in- en uitstap pen kunnen de portieren maar een klein stukje open en de passagiers moeten zich in bochten wringen. Niet minder dan 60% van degenen die een enquêteformulier invulden klaag den daarover. Voor Teso is het veiligheidsaspect minstens zo be langrijk. Bij een ongeluk moeten veel mensen tegelijkertijd vlot hun auto kunnen verlaten en moeten ertussen de wagens dus behoorlijke loop paden zijn. Ongetwijfeld zullen de op dit punt verouderde wettelijke veiligheidsvoorschriften worden aan gepast en het ligt voor de hand dat Teso daar bij de nieuwbouw rekening mee houdt. Roltrappen Een lift of daarmee te vergelijken sys teem om mensen het traplopen naar het promenadedek te besparen wordt nu ook als gebiedende eis be schouwd, al was het maar met het oog op de vergrijzing. Een lift op het schip zelf heeft allerlei bezwaren.Veel beter is een systeem op de wal, waar mee gedurende langere tijd veel gro tere aantallen passagiers aan boord gebracht kunnen worden. Er komt daarom een systeem van lift met rol trappen, dat aansluit op een beweeg bare overdekte tweebaans luchtbrug van meer dan honderd meter lengte, ue tsurgemeester De Konmg-hal tijdens de aandeelhoudersvergadering. hoog boven de oostelijke fuikarm, zodat de mensen midscheeps aan bakboordzijde de boot in kunnen. De trappen, de twee meter brede loopstroken en de ingangen voor komende en gaande passagiers zijn gescheiden, zodat mensen niet te gen elkaar inlopen. Aan de oostelijke kant van de aanleginrichting waar zich ook nu de trappen voor passa giers bevinden, komen roltrappen en gewone trappen naast elkaar, zoals ook op spoorwegstations gebruike lijk is, maar dan in tweebaans uitvoe ring. Eéji rol- en één gewone trap komen aan de westelijke kant van de aanleginrichting. Via een traverse bereiken de passagiers de luchtbrug aan de oostkant. Hier komen ook een wachtruimte voor mmder-validen en de liftschacht in de vorm van een to ren, die nog iets hoger is dan de be staande heftorens van de fuik. Ook goed ter been zijnden mogen van de roltrappen gebruik maken. De lift (die naar een hoogte van bijna elf meter voert) is echter bedoeld voor gehan dicapten, met name rolstoelers met eventuele begeleiding. Het in den Helder aan te leggen sys- Lees verder pagina 5 Tckenng Bureau Oran/ewoudi. Trap en roltrap. gen de kosten gelukkig flink omlaag.' Prins en echtgenote Willy verhalen hoe gaten ontstonden in het rieten dak van de Zuidhollandse stal, het oudste gedeelte van de boerderij, waarin ooit de koeien met de koppen naar elkaar stonden. 'We repareerden dat provisorisch, maar het bleef lap werk.' Het hout van de stal was vol komen vermolmd en bij elke storm hielden de bewoners de adem in. Het voorhuis, dat tijdens de Russen oorlog aan puin werd geschoten, is In 1948 herbouwd, waardoor de boerderij met meer origineel is en het historische belang van de hoeve be perkt is. Een boerderij als deze oplappen, daar is geen beginnen aan. Voor een half mil|oen gulden heb je nog niets. En ik zou met weten hoe ik vakantieappartementen in deze boerderij moet bouwen Sloop en vanaf de grond af aan opnieuw be ginnen is de enige mogelijkheid.' Dat vindt ook het college van b en w, dat instemde met de sloop en de bouw van een nieuw landhuis, onge veer in dezelfde stijl als de nieuw bouw bij de familie Van Exel, even verderop aan de Postweg, Een zake lijke benadering, die niet wegnam dat Hendrik Prins, de vader van de hui dige bewoner, die in 1926 als elfjarig jochie in de boerderij kwam wonen, wel even moest slikken toen de kraan van Henk (van de Baron) Witte Oud Duinoord met de grond gelijk maakte. Voor het zover was had Piet Prins het naambord veilig gesteld (inzet). 'Nostalgie is leuk, maar je kunt er niet in wonen.' Dat is de mening van Plet Prins, de derde generatie in zijn fami lie die hoeve Oud Duinoord aan de Postweg bewoont. Aan de buiten kant leek de uit 1908 stammende boerderij nog heel wat, maar in feite was de boerderij onbewoonbaar. 'Als ik het bestek uit de keukenla haalde, dan moest ik het eerst afdrogen. Het is binnen zó vochtig, dat je er gewoon ziek van wordt. En slecht geïsoleerd. Tijdens de oliecrisis, toen de verwar ming nog op huisbrandolie werd ge stookt, ging er in één jaar voor 6.000,- door de schoorsteen. Toen we later op aardgas overstapten gin-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2000 | | pagina 1