Cjroen ^wartsjexels in het harL, De Wa Protest Waalder jeugd tegen gele poorten Monumentencommissie kan pand Binnenburg niet redden NOKIA 3310+ 44Q- )nderzoek naar centrum voor duurzaam toerisme gem Texel i (^yrO) Leijdekfyrs peMJorzaak Provincie tast diep in de buidel Daalder legt rotonde aan Qnder de pomp Texelaars leverden drie vuurwapens en 400 patronen in Meterkastbrandje in kiem gesmoord Vogelkijkhut in Dijkmanshuizen Koopje Medische zorg TEXELSE^COURANT UJim fTlets drogisterij EUR0MASTER UBERTEL izi TOTAAL KLAVER MAKELAARDIJ TAXATIES FINANCIERINGEN ONTEIGENINGEN Klaver Makelaardij B.V. iGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11533 'TEXELSE VRIJDAG 24 NOVEMBER 2000 COURANT Idvertenties/abonnementen/bezorging: jpinbaan 6 791 MC Den Burg elefoon 0222 - 36 26 00 Hef ax 0222 - 31 41 11 /erschijnt dinsdag en vnjdag Uitgave van Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Redactie: Warmoesstraat 45, Den Burg telefoon 0222 - 36 26 20. fax 0222 - 32 30 00 e-mail: tcnieuws@tref.nl Buiten werktijd: Harry de Graaf, tel. 31 72 66 of 06-53 73 33 82 Losse nummers 1,70, abonnementsprijs 60,40 per half jaar. iel als locatie voor een kennis- itltuut voor duurzaam toerisme, lidee dat professor Han Brezet, ogleraar op de Technische Uni- isiteit in Delft, tijdens een con- entie in De Krim lanceerde, jgt een vervolg. De provincie is reid het leeuwendeel te betalen een onderzoek naar de haal- jrheid van zo'n kenniscentrum, bij voorkeur bij het NIOZ, in de jeheten kennispolder zou moe- worden gevestigd. Voorwaarde 'at de gemeente Texel ƒ10.000,- betaalt aan de studie, die in al ƒ86.870,- gaat kosten. De scommisie Financiën stemde rmee gisteren in. el is volgens Brezet bij uitstek hikt als basis voor het Thijsse lituut, zoals het centrum al wordt loemd Door de aanwezigheid van wind en zon beschikt het eiland meerdere bronnen waarmee irzame energie kan worden opge- (t. Texel beschikt ook over veel tuur, is toeristisch en heeft op het ned van duurzaam toerisme een ge ambitie. Vooral die laatste ei- ischappen maken het eiland een iressante vestigingsplaats. Bijko nd voordeel is dat het centrum zou Iragen aan de werkgelegenheid en elzoensverbreding. En het kan de tiging van nieuwe bedrijven, bij- irbeeld producenten van duur- ïe producten zoals fietsen, bevor- en. n kennisinstituut zou in zijn meest jitieuze vorm een volwaardige in- lationale universiteit kunnen V/or- die opleidt tot de titel MBA (Mas- of Business Adminstration, die ijk staat aan doctorandus) stainable Business Innovation lurzaam Toerisme). Educatie, on- zoek en dienstverlening, bijvoor- :ld het uitvoeren van projecten in Iracht van derden, moeten de is vormen. In de meest sobere m zou het Thijsse Instituut een ticulier centrum zijn voor bijscho en advisering over duurzaam toe- ne. Bijvoorbeeld aan managers uit toeristische branche of op ritiem gebied, over duurzaam ge lik van de zee. Tussen deze twee irsten zijn allerlei varianten denk- ir, waarbij van een klein naar een iter centrum kan worden gegroeid, orens verdere plannen worden uit werkt, is eerst onderzoek nodig, die moet uitwijzen welke vorm ilbaar is en op welke wijze de op moet plaatsvinden. Verder aanleg van de rotonde Pont- g-Akenbuurt is gegund aan aider Alkmaar. Dit aannemings- Irijf was met ƒ521.000,- de laag- inschrijver bij de onlangs ge- .den aanbesteding en bleef ook ter de raming van de gemeente andere inschrijvers waren De Vries Van de Wiel, KWS BV uit erhugowaard en Vermeer Infra- uctuur B.V. uit Hoofddorp. Aan- iteding en gunning moesten vóór fecember rond zijn. om zeker te zijn een belangrijke provinciale sub- ie (zogenaamde GDU-gelden) ar dit project. Eind februari zal met aanleg worden begonnen. ft Valt Texel nu binnen een rode of to ene contour? Waf maakt dat uit? Ik erger me 9cti al groen en geel aan al die vkeersborden waar het op hel zwart van ziet. moet de aanwezige kennis op het ei land worden geïnventariseerd, als ook de markt voor duurzaam toe risme en de doelgroep waarvoor het centrum bestem is en de instroom van studenten. Dan moet worden ge keken welke activiteiten moeten wor den ontplooid en hoe de financiering moet plaatsvinden. De onlangs afgesloten actie 'Vuurwa pens. Doe ze weg of ze doen je wat' van de politie heeft op Texel drie wa pens en 500 patronen opgeleverd. Het betrof een vuurbuks en een kogelgeweer, beiden met een kaliber van 22 inches en een luchtbuks. De eigenaren konden volstaan met het achterlaten van hun naam, om te controleren of de wapens bij een eventueel misdrijf zijn gebruikt. Aan leiding tot de inleveractie was de ver hoging van de maximale straf tot vier jaar op verboden vuurwapenbezit. Een defect in de meterkast bij de firma Van Exel aan de Postweg in Eierland zette woensdagmorgen het Texelse brandweercorps in bewe ging. Het mankement werd ontdekt door Hans van Exel, toen de melk machine er kort na 7.00 uur mee stopte. Toen de veehouder/akker bouwer poolshoogte nam in de aardappelschuur, waar broer Paul op dat moment aan het werk was, zag hij rook uit de meterkast komen. Met een brandblusser wist Van Exel het brandje in de kiem te smoren. Een buurman, die meende vlammen naar buiten te zien komen, had op dat moment de brandweer al gewaar schuwd. ZONE Een actie tegen het plaatsen van gele poorten aan het begin van de be bouwde kom in elk dorp heeft tot dusver 840 handtekeningen opgele verd. De actie is een initiatief van Annelies Schoo. 'Toen ik in de Texelse Courant las dat de snelheids limiet van dertig kilometer per uur met van die gele poorten zal worden aan gegeven, sloeg de schrik me om het hart. Ik vind ze afschuwelijk en ben niet de enige. Ze wekken weerstand op en de werking is zeer discutabel. Ik heb al zoveel commentaar ge hoord. Daarom ben ik maar handte keningen gaan verzamelen.' Volgens haar blijft het niet bij 840 stuks. 'Er liggen in een aantal dorpen nog for mulieren voor mensen die nog geen tijd hebben gehad om ze in te vullen. In Den Hoorn bij Goënga, in Oude- schild in 't Skiltje. in De Cocksdorp in het Eierlandsche Huis, in Oosterend bij Koot en in de Sportshop in Den Burg. Want die dingen komen overal te staan!' Volgens Schoo hebben de poorten niet het gewenste effect. 'Veel beter is om bij elke ingang van het dorp gewoon onder het naam bord duidelijk de snelheid aan te ge ven. De mensen zien evengoed wel dat ze een dorp binnen gaan en rij den daardoor langzamer.' Voor alle duidelijkheid benadrukt Schoo niet tegen de snelheidsbeperking te zijn. Verkeerswethouder Peter Bakker, aan wie ze de handtekeningen zal aanbieden, kan volgens haar met om deze actie heen. 'Liever een lelijk bord dan een verkreukelde fiets', rea geerde Bakker. 'De bebording moet uitstralen dat de weg niet alleen voor automobilisten is bestemd. Als de snelheid duidelijk is aangegeven heb ben snelheidscontroles ook meer zin.' Toch toonde de wethouder zich gevoelig voor de kritische geluiden, ook van raadsleden. 'Want we zijn er niet op uit om mensen voor het hoofd te stoten. Het opvallende geel zou bijvoorbeeld door groen kunnen wor den vervangen of de poorten zouden wat lager kunnen. Daar moeten we nog maar eens over nadenken.' De gemeentelijke monumenten commissie wil unaniem dat het pand Binnenburg 6 op de gemeen telijke monumentenlijst wordt ge plaatst, maar kan de sloop ervan vrijwel zeker niet tegenhouden. Dit bleek dinsdag tijdens de vergade ring van de raadscommissie Ruimte, Wonen en Economie, die tevens monumentencommissie is. Alle leden willen het Amster- damse-Schoolpand behouden en ook de Historische Vereniging Texel verzet zich tegen afbraak, maar daarvoor is het waarschijnlijk te laat omdat de bouw- en sloop- procedures inmiddels in gang zijn gezet. Het college heeft in principe zijn medewerking toegezegd aan de nieuwbouwplannen van de fa milie Huizinga. Toch zal wethouder Daan Schilling (Texels Belang) het advies van de commissie aan kaarten in het college. De verlening van de bouwvergunning moet binnen de wettelijk voorge schreven procedure worden afge daan en omdat het pand ten tijde van de bouw- en sloopaanvraag niet op de gemeentelijke monumentenlijst stond, kan de gemeente haar mede werking niet weigeren, althans niet op grond van de eventuele monumen tale waarde. Met deze boodschap moest ambtelijk deskundige Jan Commijs de raadsleden van de monumentencommissie teleurstel lenen theorie kan het pand alsnog op de Texelse monumentenlijst worden gezet, maar dat zal de sloop niet op schorten. Een (voornemen tot) plaat sing op de lijst van Rijksmonumenten zou wél met terugwerkende kracht een inbreuk kunnen maken op de ei gendomsrechten van de burger, maar daarvan is geen sprake. Sloop kan wél worden afgewend met een rechterlijke uitspraak indien de rechter op verzoek van derden een voorlopige voorziening zou toewij zen. Deze 'derden' kunnen de Histo rische Vereniging of de buren aan de Burgwal zijn. De buren vrezen dat hun woning in waarde zal dalen indien de nieuwbouwplannen van Huizinga doorgaan. Een andere mogelijkheid is een ak koord tussen de gemeente en Huizinga. Verschillende raadsleden hebben aangegeven dat zij bereid zijn geld neer te tellen voor behoud van het pand. Hoeveel zij er voor over Ontwerp van de nieuwbouw Ivoorgevel), rechts kapsalon Haarstudio, waaraan niets verandert. Architect Ronno Honlngh heeft zich laten Inspireren door voorbeelden m steden waar panden in Amsterdamse-schoolstljl werden vervangen. Dg wolwinkel 'De Spinboet' zal terugkeren In het nieuwe pand. Behalve een sloop- en bouwvergunning is een bestemmingswijziging nodig omdat de totale winkelruimte wordt uitgebreid naar 100 vierkante meter. Het college wil daaraan meewerken. Tevens AicMoovrurv Fknno Honmghi hebben werd met gezegd. De kans op een akkoord lijkt echter klein. Huizinga wil twee winkels op de be gane grond realiseren en twee woon ruimten op de eerste verdieping. De bestaande structuur van het pand maakt deze exploitatie vrijwel onmo gelijk, aldus architect Ronno Honingh, die namens Huizinga de commissieleden toesprak. 'Ik ontken niet dat het om een historisch pand gaat. Maar de stijl van de Amster damse School was vooral gencht op uiterlijk en niet op de gebruiksfunctie. Nieuwbouw is de enige haalbare op lossing.' Door de onhandige ruimte lijke indeling en slechte lichtinval zijn de ideeën van Huizinga volgens Honingh in het huidige pand met te realiseren. 'Bovendien is de staat er barmelijk. Er zitten scheuren in de muren en de spanten zijn aangetast door schimmel. De dragende delen zijn misschien niet sterk genoeg meer en mogelijk moet de hele kap eraf Op initiatief van de Vogelwerkgroep Texel zal bij de Ottersaat in het na tuurgebied Dijkmanshuizen een vogelobservatiehut worden ge bouwd. Om erbij te kunnen zal over de bermsloot van de Otterstaat bij de voormalige boerderij 'Dijkzicht' een eenvoudige houten brug worden ge maakt en het (onverharde) pad naar de hut wordt afgerasterd om het vee weg te houden. Vanuit de hut, die in agrarisch gebied komt, heeft men fraai uitzicht op het water- en rietgebied van Dijkmans huizen met het vogelleven dat zich daar ophoudt. Omdat hut en brug strijdig zijn met de agrarische bestemming van het ter rein is een artikel 19-procedure nodig B en w hebben besloten daaraan mee te werken omdat ze de hut wen selijk vinden en ergeen ernstige schade voor het landschap van ver wachten. Wel vrezen ze voor schade aan de wegberm als automobilisten die naar de hut komen, hier hun wa gen parkeren Daarom zal een par- keerplaatsje van graskeien worden gemaakt. De door Atletiek Vereniging Texel zo vurig gewenste kunststof atletiek baan zal omgerekend zo'n ƒ6.000,- per lid kosten. De steeds groeiende atletiekvereniging heeft 150 leden en de aanleg is begroot op ruim negen ton. 'Dat valt wel mee, zeker als je het vergelijkt met de banen die op tradi tionele manier zijn aangelegd. Dan praat je al gauw over miljoenen', al dus AVT-voorzitter Erik van Zoonen. Pagina 7 'leder mens heeft recht op medische voorzieningen, maar wij worden niet als mensen gezien maar als last pakken die zich aanstellen.' Milos Zekig verwijt het COA en enkele Texelse artsen een chronisch gebrek aan interesse voor de gezondheids problemen van de asielzoekers. Het COA en de artsen ontkennen niet dat de verhouding tussen hulpverleners en asielzoekers door taalkundige en culturele verschillen wordt bemoei lijkt, maar bestrijden dat de zorg tekortschiet of de medewerkers en artsen de klachten niet serieus ne men. Pagina 7 (Advertentie) Om het begin van de 30 km-zone in Den Burg aan te geven zullen langs zijwegen van de buitenring Bernhard- laan-Beatrixlaan-Emmalaan in totaal 27. weliswaar iets kleinere, verkeers borden worden geplaatst. Corrie Heijne (Texels Belang) adviseerde om daarvoor - naar Frans voorbeeld - doorzichtige zuilen voor te gebruiken. Dat actievoerder Schoo ook onder de jeugd medestanders heeft bleek toen zich binnen de korste keren een groepje jonge Waalders meldde dat bereid was voor de foto tot actie over te gaan. (Polo Gerard Timmerman) Dat gezien de slechte gesteldheid van het gebouw renovatie moeilijk en erg kostbaar wordt, mag volgens de WD en de Historische Vereniging echter geen reden zijn er vanaf te zien. 'De beroerde staat van het pand heeft u aan uzelf te wijten', sprak Maria van der Spek (WD) tot het echtpaar Huizinga. 'Het onderhoud is verwaarloosd en u heeft de ramen open laten staan waardoor het kon inregenen en duiven in en uit konden vliegen. Geen wonder dat er schim mel is ontstaan.' Namens de histonci sprak Govert van Noort vergelijkbare woorden. Deze verwijten ontlokten een felle reactie bij mevrouw Huizinga. 'Wij worden als boeman afgeschilderd terwijl de gemeente zelf niet heeft opgelet. Dat is met eer lijk.' Dat de gemeente niet goed heeft opgelet werd ontkend door wethou der Schilling. Twee jaar geleden heeft het college een rondgang door de Texelse dorpen gemaakt en geïnven tariseerd welke panden in aanmer king kwamen om te worden verheven tot monument. 'Ook uw pand is daar voor uitgekozen en dat is u schrifte lijk medegedeeld.' Schilling ver klaarde dat het gemeentelijke beleid destijds was om niet tot plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst over te gaan indien de eigenaar dat niet wilde. De Huizinga's gingen er in 1998 niet mee akkoord. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: luwelur Optuién DE EUROPESE BANDENSPECIALIST NEE- sticker maar wel geïnteresseerd? Folder verkrijgbaar op Spinbaan 6. (Advertentie) KUKOP m PAGINA 8 BESTE SERVICE (IM-advertentie) MAKELAARDIJ BV Dé agrarische makelaar Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Vijverweg 2 - 1733 AS Nieuwe Niedorp Tel./fax 0226-414008/414009 nv

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2000 | | pagina 1