TB wil dat Weijers raadszetel inlevert (Gereformeerde school start met vijf tot tien kinderen Buurt bezorgd over inzet puinbreker Cjroen kwartsJexels het harL, 'Twee leerkrachten aangeworven Asbest in restanten Vogelmient? 'Dissident' op persoonlijke titel verder 1 IU#%lLJu i'ï :M7i' Kleinkunstfestival m Sportverkiezingen Kandidaat-raadslid Trappend paard verwondt vrouw TEXELSE^COURANT SUPER DE BOER Bekende dirigent speelt met Texelse fanfaremuzikanten Chauffeur door brandweer bevrijd Woningnood blijft stijgen Sloper: alle stukjes asbest er tussenuit OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11645 DINSDAG 15 JANUARI 2002 Verschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0,85 afgesloten. Je kon het asbest er zo uitpakken', vertelt buurtbewoonster Silvia Schoo. Inmiddels zijn de zak ken afgesloten. Schoo: 'Er is ook een zeil in het puin terechtgekomen, dat met teer op het beton zat geplakt. Daarin zit asbest. Bij de verwerking van het puin komt dit vrij en slaat neer op de buurt. De school staat op 150 meter afstand, die kan tijdens het breken wel sluiten. Ook wij moeten dan maar binnen blijven. Bovendien slaat het asbeststof neer op de grond. Dat kun je toch niet duurzaam noemen', aldus buurtbewoner Her man Speekman, die ook veel geluids- en stofoverlast verwacht. Streng toezicht De buurt beroept zich erop dat zo'n puinbreker wettelijk niet mag worden gebruikt, behalve met toestemming bouwlawaai zitten. Maar dit gaat ons te ver.' Volgens bouwcoördinator Piet Schuijl zijn de zorgen van de buurt met te recht. 'Het asbest is er door een gecertificeerd bedrijf en onder toe zicht uitgehaald. Je moest eens we ten wat er allemaal komt kijken om voor zo'n certificaat in aanmerking te komen.' Zijn lezing wordt bevestigd door sloper Willem Bakker. 'Ik kan het me niet permitteren om ook maar iets te laten zitten. Tijdens de sloop is er streng op toegezien dat al het asbest werd verwijderd. Het is precies vol gens de regels gebeurd.' Milieuplicht Bouwers zien het puin liever vandaag dan morgen verdwijnen. Vrijdag heeft Bakker een onderhoud met de ge meente. Volgens een omwonende van de gemeente in een bijzondere situatie. 'We zijn niet in wat er hier zo bijzonder is. Zeker omdat op steen worp afstand wordt gewoond, ge speeld en les gegeven aan honderd kinderen.' De vijf verontruste bewo ners zeggen dat hun zorgen worden gedeeld door de rest van de buurt. 'We hebben handtekeningen opge haald, vrijwel iedereen heeft gete kend.' De handtekeningen zijn gezet onder een brief aan de gemeente. 'We klagen niet snel. Geen woord toen er drie jaar geleden, zonder dat we er tevoren ook maar iets van wis ten, asielzoekers kwamen. Ook niet omdat we al dne maanden in het heeft wethouder Bakker gezegd dat als er asbest in de puinhoop zit, er met vergruisd mag worden en dat het puin dan moet worden gestort. Hij zal met het college overleggen of een tweede, onafhankelijk onderzoek nodig is. De buurt zegt bij voorbaat te twijfelen aan de kwaliteit van een eventueel tweede onderzoek. 'Juri disch hebben we geen mogelijkhe den, het enige dat we kunnen doen is het college verzoeken de milieu plicht te handhaven Maar het college wil de puinbreker gedogen. Het is ons duidelijk: economie heeft hier voor rang boven volksgezondheid. Een kwalijke zaak.' Willem Bakker: 'Ik kan. Gerard Weijers is van plan tot aan de verkiezingen op persoonlijke titel lid van de gemeenteraad te blijven. Texels Belang (TB) gaat daar niet mee akkoord en wijst de 'dissident' erop dat hij vier jaar geleden zelf de 'intentieverklaring' heeft getekend waarin hij en zijn TB-collega's verklaren dat 'wan neer een lid van de fractie onover komelijke bezwaren heeft om ver der te kunnen functioneren hij of zijn zetel ter beschikking zal stel len aan Texels Belang'. 'Een man een man, een woord een woord.Aldus reageert voorzitter Jos Timmer van TB op Weijers' voorne men om niet per direct op te stappen, maar de lopende raadsperiode als eenling af te maken. Weijers, die vo rige week bekend maakte zijn lid maatschap van TB op te zeggen en bij de volgende verkiezingen kandi daat is voor het CDA, erkent op 9 juni 1998 de genoemde intentieverklaring getekend te hebben. 'Maar je moet ook kijken naar de situatie waarom het gaat. Dit is geen gewone uitstap. Ik vond dat ik niet met twee petten op in de raad kan zitten en daarom heb ik ervoor gekozen om op persoonlijke titel verder te gaan' Timmer keurt de handelswijze van Weijers af. 'Het is zijn eigen besluit om zijn lidmaatschap te beëindigen. Dan moet hij ook de consequenties trekken. En al gaat het dan nog maar om een paar vergaderingen, het gaat om het principe.' De voorzifter wijst er op dat Weijers sowieso weinig recht van spreken heeft: 'Bij de vorige Lees verder pagina 5 (Advertentie) adverteren eigen opdruk Texelaartje Inleveren of informatie bij de advertentie-afdeling van Langeveld de Rooy b.v. Spinbaan 6, Den Burg telefoon 362600, fax 314111 me hun verontrusting wel voorstellen. Iemand uit de buurt is erover begon nen en dat is een eigen leven gaan leiden. Maar zijn verhaal klopt niet. We willen geen overlast veroorzaken en het puin graag zo snel mogelijk vergruizen.' Dat laatste gebeurt in overleg met de gemeente, die hier met al te lang mee wil wachten. Geluk en verslagenheid zaten zater dagavond een paar stoelen bij elkaar vandaan op de balustrade van Klif 12. Slecht zes van de tien kandidaten uit de laatste voorronde gaan door naar de halve finale van het Amsterdams Kleinkunstfestival. Pagina 2 2001 was een jaar waarin Texelse sporters het nodige hebben gepres teerd. Maar wie zijn de Texelse sport vrouw, sportman en sportploeg van het jaar? De Texelse Courant zet de kandidaten op een rijtje. Pagina 3 Hij schrijft verhalen voor onder meer Sesamstraat, Jan. Jans en de kinde ren, komedies en de Bobo. Mogelijk buigt hij zich na de verkiezingen ook over ambtelijke teksten uit het ge meentehuis. Ene Hercules (37) uit Den Burg staat tweede op de lijst waar de PvdA de verkiezingen mee ingaat. Pagina 5 Een Texelse vrouw is zaterdag ernstig gewond geraakt door de trap van een paard. Het slachtoffer werd met kaakfracturen opgenomen in het zie kenhuis, waar ze werd geopereerd. Het ziet ernaar uit dat ze volledig zal herstellen. Het paard was eigendom van een Texelse, die dezelfde stal gebruikte als het slachtoffer. De mer rie had al vaker blijk gegeven van onbetrouwbaar gedrag. Ze had eer der iemand ernstig in het gezicht ver wond en ook nog andere (kleine) on gelukken en bijna-ongelukken veroorzaakt. De eigenares had ge hoopt het jonge dier door een conse quente opvoeding te kunnen veran deren. In afwachting daarvan had ze de medegebruikers van de stal ge waarschuwd voorzichtig te zijn. Toen het paard zaterdag onder verder rus tige omstandigheden opnieuw raak trapte, besloot de vrouw het toch te laten afmaken. (Advertentie) Qrta ZmtrL-Juill f» bt kart. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van: ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE NEE- sticker maar wel geïnteresseerd? Folder verkrijgbaar op Spinbaan 6. posterend krijgt ingaand september een basisschool van rechtzinnig gereformeerde signatuur. Het bestuur is erin geslaagd twee leerkrachten aan te werven en rekent erop met vijf tot tien leerlingen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar van start te kunnen gaan. Men is nog op zoek naar een gebouw. Het kleine aantal leerlingen bete kent automatisch dat de school niet in aanmerking komt voor over heidssubsidie. Het wordt dus een privé-school. De exploitatie komt 'volledig voor rekening van de 65 leden tellende gereformeerde ge meente, maar volgens de initiatief nemers is dat geen probleem. Het ■schoolbestuur heeft wethouder Nel Eelman vandaag op de hoogte gesteld van de plannen. Als uit voerder van de leerplichtwet moet de gemeente ervan overtuigd zijn dat de nieuwe school in onderwijs kundig opzicht aan bepaalde eisen voldoet, anders zou moeten wor den opgetreden tegen het wegblij ven van de leerlingen van de hui dige 'gewone' Christelijke school, De Akker. 'Wij hebben er alle vertrouwen in dat we de vereiste kwaliteiten ruim schoots kunnen aanbieden', vertelt Jac. Stark, secretaris van het school bestuur, dat verder bestaat uit domi- neeT.M. van Dijk (voorzitter), R. Ploeg (penningmeester) en W. Ploeg junior (algemeen adjunct). Los van het le vensbeschouwelijke aspect baseert hij dit vertrouwen op het feit dat de aangeworven leerkrachten kunnen bogen op deskundigheid en ruime ervaring en - gezien de geringe om vang van de groep leerlingen - onder richt kunnen geven dat zeer persoonsgericht is. Leden van de Texelse fanfare orkesten krijgen vrijdag en zater dag de kans om met componist en dirigent Jacob de Haan samen te werken. De Haan verzorgt op ini tiatief van het Contactorgaan voor Zang en Muziek een zogeheten 'play-in', waarbij de muzikanten onder zijn leiding enkele muziek stukken instuderen en uitvoeren. De Haan is op Texel een bekende naam. Hij is de componist van het stuk 'Virginia', dat hij in opdracht schreef voor het 110-jarig jubileum van het Koninklijk Texels Fanfare corps en dat bij die gelegenheid (ui teraard) ook ten gehore werd ge bracht. Zo'n negentig fanfareleden hebben zich opgegeven voor de play-in in de Burgemeester de Koninghal. Zij repe teren vrijdagavond en zaterdag de hele dag. Zaterdag om 15.00 uur begint het concert, waarbij de inge studeerde stukken worden uitge voerd. Belangstellenden zijn dan welkom. Het bestuur noemt de namen van de leerkrachten niet zolang zij niet offi cieel zijn aangesteld, maar wil wel kwijt dat het om een man en een vrouw gaat. De man, die zich straks vooral bezighoudt met de boven bouw van het nieuwe schooltje, is thans nog adjunct-directeur van een 400 leerlingen tellende reformatori sche school en heeft zich in het bij zonder bekwaamd in remedial teaching, dus het geven van indivi dueel onderwijs met aandacht voor leerproblemen. De vrouw is nu nog kleuteronderwijzeres, ook aan een reformatorische basisschool, en be hartigt straks de onderbouw. Gezien de geringe omvang van het aantal leerlingen zou de school in een willekeurige woning of ander betrek kelijk klein gebouw ondergebracht kunnen worden, maar dat is niet de bedoeling. Het wordt een pand dat uitsluitend als school wordt gebruikt. Mogelijk zal het voorlopig worden gehuurd; latere nieuwbouw is niet uitgesloten. In elk geval moet worden voldaan aan de voorschriften inzake bouwkundige voorzieningen voor scholen in Nederland. Oude wens In kringen van de gereformeerde ge meente in Oosterend (niet te verwar ren met de gereformeerde kerk, die onlangs is samengegaan met de her vormde gemeente) bestaat het ver langen naar een eigen school al tien tallen jaren. 'Mijn opa maakte er zich al zorgen over dat kinderen van de gereformeerde gemeente waren aan gewezen op de gewone Christelijke school', zegt Jac. Stark. 'Want wat de kinderen op school horen, staat vaak haaks op wat zij van thuis hebben meegekregen. Mensen van de gere formeerde gemeente voelen zich niet verheven boven andere christenen, maar denken over veel zaken toch fundamenteel anders. Wij aanvaar den de bijbel letterlijk, van kaft tot kaft. Niet iedereen die is gedoopt, is bij voorbaat zalig. En wij gaan ervan uit dat de mens met van nature goed is. Hij is niet in staat zelf iets goeds te doen, dat moet van de Heere ko men. Het zijn dit soort zaken waarvan ons onderwijs doordrongen moet zijn, zodat de kinderen met zekerheid en weerbaarheid in de wereld staan als zij de school verlaten'. Vreedzaam Hoewel de mensen van de gerefor meerde gemeente zich niet kunnen vinden in het reguliere Christelijke onderwijs, houdt dat volgens hen geen vijandige opstelling in. 'In te gendeel. We zeggen tegen onze kin deren dat zij evengoed respect moe ten hebben voor de leerkrachten en voor hen moeten bidden'. De twee leerkrachten die straks de gereformeerde school gaan runnen, hoorden tot degenen die reageerden op een advertentie in 'De Saambinder', het landelijke blad van de gereformeerde gemeente. Er kwa men méér telefoontjes waaruit inte resse bleek, maar de uitzonderlijk kleine schaal van de school en het wonen en werken op Texel bleken drempels. Stark: 'Voor de nu te be noemen twee leerkrachten waren dat juist voordelen Bovendien zijn het allebei natuurliefhebbers. Ze hebben er echt zin in'. Hoe zijn de toekomstperspectieven van de school? Komt er groei in het leerlingenaantal waarmee wordt ge start? Het bestuur heeft zich dat na tuurlijk ook afgevraagd en kwam daarbij, kijkend naar de demografi sche ontwikkelingen binnen de ge loofsgemeenschap, tot de conclusie dat een aanzienlijke groei met is te verwachten. Dat zou tevens beteke nen dat de school geen bedreiging is voor basisschool De Akker. Het zou anders liggen als de aanwezigheid van de school voor mensen van de gereformeerde gemeente elders in het land, aanleiding of mede- aanleiding zou zijn om op Texel te gaan wonen en werken, maar dat Is louter speculeren Directeur Elias Hordijk van De Akker ziet ook geen acute bedreiging voor zijn school. Zijn raming wat betreft het aantal vertrekkende leerlingen naar de nieuwe privé-school komt overeen met wat de initiatiefnemers zelf verwachten. 'Maar in de vol gende jaren zou die nieuwe school best eens telkens met twee a drie leerlingen kunnen groeien. Dan zou je op den duur een situatie kunnen krij gen dat we niet langer met vijf groe pen kunnen werken. Ik zou die leer lingen daarom liever houden'. De brandweer moest er gister middag aan te pas komen om een gewonde chauffeur uit zijn auto te halen. Nadat met apparatuur het portier was opengewrikt, kon het slachtoffer naar de ambulance worden overgebracht. Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur op de Schilderweg nabij Den Burg. De 50-jarige man uit Oudeschild kwam met zijn bestelbus uit de rich ting van zijn woonplaats en raakte ter hoogte van de kruising met de Schansweg in de rechterberm. Hij velde een verkeersbord en botste tenslotte met de zijkant van de bus tegen een boom. Daarbij ontstond in de flank van de wagen een enorme deuk en werd het portier geblok keerd. Terwijl hij nog in de cabine zat, kreeg hij eerste hulp. De inmiddels gearriveerde brandweer maakte met pneumatische apparatuur het portier open, zodat de man met de zieken auto met nog onbekend letsel naar het Gemini Ziekenhuis kon worden vervoerd. De hoop met puin op het bouwterrein van De Vogelmient De buurt vermoedt dat er nog asbest in zit (Foto Gvam Tmmermmn) Het aantal woningzoekenden is opnieuw gestegen. Eind 2001 ston den 466 mensen geregistreerd bij de Stichting Wonen Texel, 120 méér dan vorig jaar. De grootste stijging wordt veroorzaakt door de senioren. Inmiddels zijn 170 55- plussers op zoek naar een woning. Ruim negentig procent van alle huis houdens die op zoek zijn naar een huurwoning bestaat uit één of twee personen. Vierenvijftig huishoudens wachten al langer dan twee jaar op een huis. 33% procent heeft nu nog geen zelfstandige woning. 29% huurt nu al bij de woningstichting, 19% huurt bij een particuliere verhuurder en 19% heeft op dit moment een koopwoning. De nood is het hoogst in Den Burg: 56% woont in Texels grootste dorp, 42 in de andere dorpen en 2% aan de overkant. Vo rig jaar kwamen bij de stichting 78 woningen beschikbaar, waaronder zeven nieuwbouwhuizen. De brandweer haalt de gewonde uit de cabine van de zwaar beschadigde oesteious. Omwonenden van het in aanbouw zijnde vakantiepark De Vogelmient maken zich zorgen over het voor nemen om een hoop van 1200 ton puin te vergruizen. Ze vrezen dat asbest tussen het puin en bij ver werking gevaar voor hun gezond heid oplevert. Eind vorige week uitten ze hun bezorgdheid in een gesprek met wethouder Peter Bak ker (Milieu). Volgens sloper Willem Bakker is er geen enkele reden voor hun angst. 'We hebben elk stukje asbest er tussenuit ge haald.' Het puin betreft de restanten van 56 vakantiehuisjes, die door Willem Bak ker zijn gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat er wel asbest in zat verwerkt. Bakker: 'Het asbestrapport was niet helemaal volledig, daarom zijn we extra zorgvuldig te werk ge gaan.' De bedoeling is dat het puin wordt verpulverd door een mobiele puinbreker. Het granulaat wordt ver werkt in het beton en als fundering onder het plaveisel. Normaal gespro ken wordt hiervoor geen toestem ming verleend, maar in het geval van de Vogelmient meent het college dat de milieuvoordelen opwegen tegen de nadelen. 'De geluids- en stof overlast is dankzij nieuwe technieken een stuk minder dan voorheen' .aldus Kees Witte van Milieu. Omwonenden ondervinden volgens hem meer last van de afvoer van het puin, waarvoor vrachtwagens 250 keer af en aan moeten rijden. De verwerking mag alleen onder strikte voorwaarden ge beuren. Niet langer dan een week, alleen tussen 9.00 en 17.30 uur en niet langer dan vijf uur per dag. Toch geven buurtbewoners de voorkeur aan afvoer van het puin. Ze zijn ervan overtuigd dat er nog asbest tussen zit. Volgens de gemeente is dit er uit gehaald en ligt het nu in grote plastic zakken (big bags). Maar de buurt is er zeker van dat lang met al het as best in deze zakken zit. 'Een aantal van deze zakken was bovendien niet

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2002 | | pagina 1