Privéschool zaait verdeeldheid bij gereformeerden Oude guldens rollen door het riool Lucas Reijnders komt naar Texel Cjroen'warUjexels in het harL> Vrouw zieke man geeft De Gollards de schuld V° IrtoM Texels Belang Arjen Boerhorst Cafés moeten deuren na 23.00 uur gesloten houden TEXELS E^COU RANT weekend Qnder de pomp Kanoetstrandloper vernoemd naar Theunis Piersma Sportschutters op tweede plaats Grote lading vis bedorven door vernielzucht Zorgcentrum Texel: 'Kritiek is onterecht' IPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11646 VRIJDAG 18 JANUARI 2002 Verschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0,85 Geen Leefbaar Texel, maar wel een leefbaar eiland. Aldus kort samenge vat de essentie van het programma waarmee Texels Belang de verkiezin gen ingaat. Vóór alles vindt de kies vereniging het van belang dat de Texelaars zelf zoveel mogelijk zeg genschap hebben over de ontwikke lingen op het eiland. Pagina 5 Sinds een jaar voert hij bijna dagelijks de schapen op boerderij de Hoge Kamp aan de Hoornderweg. Als raadslid hoopt hij straks voor scha pen in het algemeen op te kunnen komen in de gemeenteraad. Met een derde plaats op de lijst van de WD maakt Arjen Boerhorst (34) kans om op 6 maart in de raad gekozen te worden. Pagina 5 B en w hebben de exploitanten van zeven cafés gesommeerd de deu ren van hun bedrijf na 23.00 uur ge sloten te houden. Ze mogen alleen even open voor het doorlaten van personen of goederen. Het college maakt daarbij gebruik van de mogelijkheid om zogeheten 'nadere eisen' te stellen te voorko ming van geluidshinder. Aanleiding is dat de betreffende bedrijven bij her haling de geluidsnormen overschre den. De nadere eis is opgelegd aan Sam-Sam. Het Praethuys, De Kuip en Le Berry in De Koog en aan De Karseboom, De Zwaan en In denGrooten Slock in Den Burg. Bezwaar Van de gelegenheid om er bezwaar tegen te maken werd gebruik ge maakt door Koos Ruiter van Le Beny. Via een vertegenwoordiger van Horeca Nederland liet hij weten dat hij de correctheid van de geluids metingen betwistte en dat hij in 1996 voor het laatst een waarschuwing heeft gehad, zodat van 'herhaaldelijk' overtreden geen sprake is. Het college heeft naar aanleiding daarvan uitleg gegeven van de werk wijze bij de metingen en daaraan de conclusie verbonden dat het correct is gegaan. Verder wordt aangevoerd dat Le Berry ook na 1996 telkens hin der veroorzaakte. Met name het af gelopen jaar heeft de gemeente meer dan eens met Ruiter gesproken over het teveel aan lawaai dat hij toeliet. Van een 'donderslag bij heldere he mel' is dan ook geen sprake. Het college trekt de nadere eis dan ook met in. (Advertentie) Lftna ^marlr jitrh u bet Ajrt Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van: NEE- sticker maar wel geïnteresseerd? Folder verkrijgbaar op Spinbaan 6. (Advertentie) Piersma verwierf internationale be kendheid door zijn onderzoek naar de energiehuishouding van de kanoetst- randloper, een trekvogel die duizen den kilometers aflegt. Hij en Tomkovitch, hoofd van de vogel afdeling van het Zoölogisch Museum in Moskou, zijn goede bekenden van - Er is eindelijk een vogel naar een Texelaar vernoemd. - Maar we hadden toch al Dirk Kievit, Meester Kraai en een boel Vinke. Lang niet alle leden van de Gereformeerde Gemeente in Oosterend staan achter de plannen voor een 'eigen' privé school. De tegenstanders zullen hun kinderen niet naar de school sturen omdat zij tevreden zijn met de wijze waarop zij bij het reguliere Christelijk onderwijs worden opgevan gen. Bovendien vinden ze dat zo'n kleine school maat schappelijk isolement van de kinderen in de hand werkt. Geld stinkt niet Toch gebruiken ze in de Rabobank een rioolpijp om het op te vangen en af te voeren. De pijp is onderdeel van een in eigen be heer gemaakte voorziening om grote hoeveelheden muntgeld in een veilige ruimte te kunnen opsparen. Het gaat om muntgeld dat afkomstig is van de telmachine die in deze tijd bijna continu wordt gebruikt door klanten die in verband met de euro hun verouderde geld kwijt willen. Per dag komt via de machine ongeveer ƒ12.000.- aan munten binnen. Het getelde papier geld vertegenwoordigt een veel voud van die waarde. Gewoonlijk worden de munten via een tel machine opgevangen in een bak achter het apparaat, maar die is bij de huidige toestroom zo snel vol dat er telkens iemand heen moet om te zorgen voor (veilige) afvoer. Medewerker John van Kleeff uit Oosterend maakte een pijp waar door de getelde munten via een gat in de vloer terechtkomen in het souterrain. Om te voorkomen dat hier al snel een toestand ontstaat die doet denken aan de geldkelder van Dagobert Duck, wordt het geld opgevangen in een metseltrog. Van daaruit wordt het eens per dag over- geschept (foto) in zakjes van onge veer acht kilo, die op stellingen worden gezet in afwachting van de wekelijkse komst van de waarde transportauto. iroro Hurry dé Graaf) Tot de dissidenten horen Hans de Goede uit Oosterend en Hans van Es uit Den Burg. Beiden zijn al tientallen jaren lid van de Gereformeerde Ge meente Van Es heeft nog twee kin deren in de basisschoolleeftijd maar is niet van plan die naar de nieuwe school te sturen. Ze blijven dus op De Fontein in Den Burg. 'Op De Fontein, maar ook op De Akker, houdt men er rekening mee dat wij over bepaalde geloofszaken anders denken dan andere Christenen. Aan dingen waar de kinderen niet achterstaan hoeven ze met mee te doen We voelen ons voldoende gerespecteerd', aldus Van Es. Hans de Goede die zijn kinderen al tijd op De Akker (vroeger School met de Bijbel) had, was verbolgen toen hij uit de Texelse Courant van dinsdag moest vernemen dat de exploitatie van de nieuwe school volledig voor rekening komt van de 65 leden tel lende Gereformeerde Gemeente. 'De leden hebben nooit de kans gehad om daarover een mening te geven. Het mag dan formeel een plan zijn van de kerkenraad, maar het is feite lijk een solo-actie van een kleine groep binnen de gemeente die over het geld beschikt om die school van de grond te krijgen. Dat kost tonnen per jaar. Er is natuurlijk geen sprake van dat die 65 leden (waarbij de kin deren zijn inbegrepen) daaraan in evenredigheid kunnen meebetalen - als ze dat al zouden willen'. Gedwongen De Goede en Van Es schatten dat weinig meer dan de helft van de le den van de Gereformeerde Ge meente de plannen steunt en dat degenen die er wél achterstaan, zich daartoe min of meer gedwongen voe len omdat zij afhankelijk zijn van of werken in het bedrijf van W. Ploeg senior, die door zijn kapitaalkrachtige positie een dominante rol speelt bin nen de Gereformeerde Gemeente. 'Dat is op zichzelf al bedenkelijk, maar waar het ons om gaat is dat wij niet verantwoordelijk gehouden wil len worden voor dingen waarover wij ons met hebben kunnen uitspreken.' Bij monde van Jac. Stark liet het schoolbestuur gisteravond weten de reacties van de tegenstanders onbe grijpelijk en onjuist te vinden en zich verder van commentaar te onthou den. elkaar. 'In 1996 maakten we beiden deel uit van een groep die onderzoek deed in Australië. We kregen toen een groep kanoetstrandlopers in de smiezen die afgescheiden leefde van de andere kanoeten. We wisten niet waar ze broedden, de enige mogelijk heid was dat het de nieuwe Siberi sche eilanden waren, zo'n beetje de meest afgelegen plek op aarde. Daar bleken ook van die kleine beestjes voor te komen. De definitieve link werd twee jaar lager gelegd, toen Zweedse onderzoekers deze vogel soort in Australië hadden geringd en ze later ook in Siberië bleken voor te komen. We zeiden toen: dat moeten we een keer opschrijven, maar dat gebeurde dus niet. Nu heeft Pavel het gedaan.' De naar Piersma genoemde ondersoort is de kleinste van de drie Siberische varianten van de Siberi sche kanoet. De vogel is door Tomkovitch beschreven in het Bulle tin of the British OrnithologistsClub. Piersma is voor zover bekend de eer ste Texelaar naar wie een vogel is vernoemd. Hij woont in Oosterend, maar verhuist binnenkort naar Fries land. Al eerder vernoemde de Rus een vogel naar een Nederlander. De Canutus calidris rooselaari is ver noemd naar Kees Roselaar, Texel-fan en echtgenoot van oud-Texelse Monica Maas. Het bestuur van de Stichting Sport schutters Texel is bij de verkiezing van het 'Sportbestuur van het Jaar' op een tweede plaats geëindigd, achter het bestuur van Korfbalclub HKV/ Ons Eibernest uit Den Haag. De sportschutters werden genomi neerd voor hun inspanningen voor de bouw van de nieuwe schiethal aan de Emmalaan. De jury vond met name de samenwerking tussen de besturen van handboogvereniging 'De Eiland- schutters' en de schietsport vereniging Texel noemenswaardig. Ook de inzet van de bestuursleden bij de bouw en de milieubewuste bouw zelf waren reden voor de nominatie. Het bestuur van HKV/ Ons Eibernest noemde vooral het grote aantal vrij willigers als drijvende kracht achter het bestuurlijk succes. Dit bestuur kreeg tijdens de verkiezing in Den Haag van staatssecretaris Margo Vliegenthart de Lottocup uitgereikt. Daarnaast ontving de vereniging een cheque van €4545,-. De verkiezing werd georganiseerd door het blad SPORT, bestuur en management. Prof. dr. Lucas Reijnders van de stichting Natuur en Milieu houdt dinsdag 22 januari een openbare lezing in het auditorium van het NIOZ in 't Horntje. Onderwerp is alternatieve energie, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan de mogelijkheden hiervoor op Texel. Omdat Reijnders met de laatste boot weer terugwil, begint de avond om 18.00 uur. De toegang is vrij voor ieder. Tijdens de pauze kan gebruik worden gemaakt van een lunchbuffet in de kantine. De avond is georganiseerd door de Rotaryclub Texel, als afsluiting van een serie clubvoordrachten over de (on)mogelijkheden van duurzame energievoorziening op Texel. Zo hield Ir. Cees Bakker voor de club een plei dooi voor windenergie, dr. Fred Jan sen trachtte vervolgens aan te tonen dat windenergie vrijwel zinloos is, Ir. Roel Struick van de gemeente Texel gaf een verhandeling over duurzame energiemogelijkheden in het alge meen en op de vierde bijeenkomst werd uitleg gegeven over getijden- centrales In tegenstelling tot de ge noemde voordrachten heeft de slot- avond een openbaar karakter. De organiserende club is blij dat het is gelukt Reijnders als spreker te krij gen, omdat hij geldt als een landelijke autoriteit op het gebied van natuur- en milieuvraagstukken. De Rotary Door te knoeien aan de koeling van een met vis geladen vrachtwagen, hebben onbekenden een Texels be drijf enorme schade berokkend. Het voertuig stond afgelopen weekend op een parkeerterrein in Warmen- huizen. De koeling was ingesteld op een temperatuur van -20 graden Celsius. Toen de chauffeur zondag middag terugkeerde bij zijn wagen, bleek de koeling op +20 te staan. De complete lading was daardoor be dorven, een schadepost van onge veer 75.000 euro. De chauffeur heeft aangifte gedaan bij de politie. vindt het belangrijk dat zoveel moge lijk geïnteresseerden de gelegenheid krijgen om te luisteren, mede met het oog op het voor Texel actuele karak ter van het onderwerp. Aan diverse personen en organisaties waarvan wordt aangenomen dat zij zich bij zonder betrokken voelen bij de energieproblematiek is een speciale uitnodiging gestuurd met de opwek king om deel te nemen aan de dis cussie die op de lezing volgt. Andere belangstellenden zijn evenzeer wel kom en hoeven zich met tevoren aan te melden De in 1946 in Amsterdam geboren Prof. dr. Lucas Reijnders studeerde op een proefschrift over moleculaire biologie. Daarna was hij verbonden aan de Landbouwhogeschool Wageningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1980 werkt hij voor de Stichting Natuur en Milieu, een particuliere organisatie voor milieube scherming. Vanaf 1988 is hij daar naast hoogleraar Milieukunde (in het bijzonder de natuurwetenschappe lijke aspecten daarvan) aan de Uni versiteit van Amsterdam en vanaf 1 januari 1999 hoogleraar Natuurwe tenschappelijke Milieuwetenschap pen aan de Open Universiteit. De bedoeling is dat Reijnders onge veer drie kwartier aan het woord is. Na de lunchpauze gaat hij in op vra gen uit de zaal. De organisatoren hebben ervoor gezorgd dat de spre ker op de hoogte is van de specifieke situatie op Texel door hem kranten knipsels en ander informatiemateriaal toe te zenden. 'Op de ziekenkamer van De Gollards kun je zieker worden dan je al bent.' Dat zegt mevrouw J. van den Houten-Ribbens, wier man, een 84-jarige Alzheimer- en diabetespatiënt, na een verblijf van drie weken in het zorgcentrum en kele dagen na zijn thuiskomst ern stig ziek naar het ziekenhuis moest worden overgebracht. Als gevolg van een gebrekkige verzorging, zegt z'n echtgenote. Maar volgens de directie van Zorgcentrum Texel is haar kritiek onterecht en heeft ze haar man niet de juiste medicijnen toegediend. Mevrouw Van den Houten, zelf 78 jaar: 'Ik had veel vertrouwen in het Zorgcentrum. Drie keer in de week volgde mijn man het dagprogramma van verzorgingshuis De Gollards. Dat ging buitengewoon goed. Die men sen verdienen echt een pluim.' Ze had er dan ook geen moeite mee toen haar man ruim drie weken gele den werd opgenomen in de zieken kamer, zodat ze zelf wat werd ontlast. 'Tot die tijd verzorgde ik mijn man zelf. Ik waste hem, kookte voor hem en gaf hem zijn medicijnen. Ik hield ook zijn gebitsprothese en gehoorappa raat schoon, het incontinen- tiemateriaal bij en ga zo maar door. Maar in de ziekenkamer ging het mis. Hij kreeg met steeds op tijd zijn voe ding en medicijnen. Hij vervuilde en zijn gebitsprothese en gehoorappa raat werden niet schoongemaakt. Bovendien stonden er suikerklontjes in zijn nabijheid en werd er alcohol voor zijn neus neergezet Voor een suikerpatiënt is dat natuurlijk uit den boze. Maar mijn man is dement en vreet het allemaal niet zo goed meer Hij eet en drinkt daar natuurlijk van. Toen ik in de Irenezaal een keer een borrel voor hem op tafel zag staan, heb ik die demonstratief stuk gesme ten op de grond. Ik was driftig, maar wilde de verzorgers en vrijwilligers ook laten zien hoe verkeerd het is. Bovendien kreeg hij echte koffie, ter wijl hij dat niet mag hebben, want mijn man is licht epileptisch Ook dat heb ik de verzorging tevoren duide lijk laten weten Het afgelopen week end mocht hij een paar dagen naar huis. Maandag bleek hoe hij in die drie weken achteruit was gegaan. Zijn suikerspiegel was veel te hoog. Hij kreeg die dag vier aanvallen, raakte in coma en moest 's avonds met de laatste boot naar het zieken huis in Den Helder worden overge bracht. Deze lijdensweg zou niet no dig zijn geweest. Waarom maken de verzorgers bijvoorbeeld geen lijst waarop alles over een patiënt wordt genoteerd? Dan weten ook de vnjwil- ligers precies wat ze moeten doen. Maar, zeggen zij, dat doen ze in zie kenhuizen, maar hier hoeft dat niet.' Lastige vrouw Peter Veldhuis, locatiedirecteur van Zorgcentrum Texel, houdt er een heel andere lezing op na: 'Mevrouw zegt heel onaangename dingen. Ze heeft haar verhaal heel persoonlijk inge kleurd. De verzorgers hebben haar hier ervaren als een lastige vrouw, met een groot stuk onvrede Alles wat zij beweert is niet waar, op één uit zondering na: haar man kreeg in de Irenezaal inderdaad een borrel aan geboden. Maar zijn medicijnen en voeding kreeg hij steeds op tijd toe gediend. Maar ze wilde dat er wel tien keer op een avond een verzorgster bij hem langs kwam. Dat gaat natuurlijk niet. En over die koffie. De man ge noot de vrijheid om zelf de straat op gegaan. Hij ging naar de Hema voor een kopje koffie. De man heeft op uitdrukkelijk verzoek van zijn echtge note het weekend thuis doorge bracht. Maar ze heeft niet de goede medicijnen meegenomen. Doordat hij die met kreeg toegediend, is hij waar schijnlijk ziek geworden.' 'Mevrouw Van den Houten spreekt dat tegen: Lees verder pagina 3 Lucas Reijnders iroro nko w araaw biochemie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1973 Zelf had Theunis Piersma de Sibe rische ondersoort van de kanoetst randloper liever Nove Siberika ge noemd, maar de Russische onderzoeker Pavel Tomkovich was hem voor met de naam Canutus calidris piersmai. 'Pavel, wat heb je nu gedaan? Nu moet ik bij mijn on derzoek naar deze vogel steeds mijn eigen naam noemen', mailde de Texelse aan de Russische on derzoeker. Maar Piersma geeft aan ook wel in zijn nopjes te zijn. 'Het is een eervolle vermelding.' adverteren eigen opdruk Texelaartje Inleveren of informatie bij de advertentie-afdeling van Langeveld de Rooy b.v Spinbaan 6, Den Burg telefoon 362600, fax 314111

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2002 | | pagina 1