Eierlandsche Huis officieel heropend 'Tuchtspook waart rond in het dorp wem Bedrijfsverzamelgebouw half miljoen euro duurder Gegadigden gezocht voor tweede Raboton 'Steiger Vriendschap mag hele jaar blijven' Cjrocn r7tmrL-J~exel s 'tri het horL, DOP Politici voelen zich door gemeente belazerd Millimeterwerk Kerkbalans 'Geen problemen voor financiering Nieuwe Toekomst' Inbraken in Den Burg en De Cocksdorp Jongeren Henny Festen TEXELSE^COURANT SUPER DE BOER Zussen verwisseld Het bedrijfsverzamelgebouw valt circa ƒ1,2 miljoen (530.000 euro) duurder uit dan de gemeenteraad half maart werd voorgehouden, toen de raad besloot akkoord te gaan met de aanbouw. Uit bereke ningen is gebleken dat de ge meente bijna 2,8 miljoen moet in vesteren. Dat bedrag zou nog hoger zijn geweest als de voorge nomen oppervlakte van 775 vier kante meter was gehandhaafd. Om kosten te besparen krijgt het ge bouw nu een omvang van 600 vier kante meter. Met als gevolg dat het ruimteprobleem in het raadhuis slechts gedeeltelijk wordt opge lost. 'Ik voel me belazerd.' Aldus ver woordde Come Heijne (Texels Be lang) haar verontwaardiging over de omvangri|ke misrekening. Ze was niet het enige raadslid dat zich opwond over de foutieve informatie die hen was verstrekt. De misser was ont staan doordat bij de kosten berekening de investering in de te yerhuren delen van het gebouw niet waren meegenomen. Verder was geen rekening gehouden met de spe cifieke eisen die er aan worden ge steld. Per vierkante meter komen de kosten nu uit op 4.600,-, altijd nog anderhalf keer zo hoog als van een regulier kantoor, berekende criticaster en aankomend raadslid Piet Standaart op de publieke tri bune. Terwijl het hier bovendien een semi-permanent gebouw betreft, dat 'slechts' vijf jaar zal staan. Burgemeester Joke Geldorp, be stuurlijk verantwoordelijk voor de kapitale misser van de rekenaars in het gemeentehuis, deelde de gevoe lens van de raad. 'Ook ik heb het hier bijzonder moeilijk mee.' Ze had één troost voor de raadsleden: de extra kosten worden naar verwachting be taald door de huurinkomsten van de andere partners in het bedrijfs verzamelgebouw. Dat zijn het Cen trum voor Werk en Inkomen (CWI) en uitzendbureau Start. De eerste part ner is inmiddels akkoord met de kostenverdeling, maar Start heeft die toezegging nog niet gedaan. Maar die volgt binnenkort, verzekerde Gel dorp. Op haar verzoek aan de raads commissie om nu al groen licht te geven aan het extra budget, zodat het gebouw kon worden besteld, kreeg ze echter nul op het rekest. De toezegging van het CWI geldt voor alsnog voor de komende twee jaar. Daarna volgt een evaluatie, op basis waarvan wordt beslist of het CWI op Texel blijft. Dat laatste was de door slaggevende reden waarom de raad er in maart, ondanks dat er toen ook al tegen de kosten werd aangehikt, akkoord ging. Want anders zouden bijvoorbeeld werkzoekenden op zoek naar een baan naar Den Helder moe ten. De meeste raadsleden zeiden gister avond onvoldoende garanties te heb ben gehoord om akkoord te gaan. CDA, Texelse Belang, PvdA en D66 voorzagen dat als Start niet akkoord zou gaan, de gemeente met een enorme strop zal komen te zitten. Bovendien moet volgens hen nog maar blijken of het CWI ook na twee jaar zou blijven. Alleen Arthur Ooster- baan van GroenLinks gaf aan, on danks de misrekening, in te willen stemmen. 'In maart heb ik al aange geven dat een nieuw raadhuis de beste oplossing zou zijn, maar toen wilde de raad daar niet aan. Nu heb ben we geen alternatief.' Hij eiste wel dat een relatief kleine kosten besparing, het bezuinigen op de aan koop van kunst om het gebouw mee in te richten, van tafel zou gaan. Hij kreeg steun van andere raadsleden. CDA en Texels Belang gaven aan het gevraagde budget niet beschikbaar te willen stellen. Maar gezien de nu ances die andere fracties aangaven, is de kans groot dat de raad over drie weken toch akkoord zal gaan. Dat betekent echter wel dat de bestelling dan pas kan worden geplaatst. De kans dat het gebouw, zoals bedoeld in mei in gebruik zal worden geno men, lijkt dan verkeken. Volgens bur gemeester Geldorp is het door de vertraging zelfs niet uitgesloten dat het centrum bij de aanvang van het seizoen zelfs enige overlast van de werkzaamheden zal vinden. Bedrijven en instellingen uit De Cocksdorp presenteerden zich zaterdag in het Eierlandsche Huis na de officiële heropening. De Rabobank Texel stelt voor het tweede jaar 45.500,- euro beschik baar voor de verwezenlijking of on dersteuning van Texelse projecten van algemeen maatschappelijk be lang. Vanaf heden kunnen aanvra gen worden ingediend bij de Com missie Raboton, die medio februari een beslissing neemt. Hoewel dat niet persé moet, werd de Raboton van het afgelopen jaar he lemaal uitgegeven. Het geld ging onder andere naar Bethel voor de aanleg van een parkeerplaats, het orgel van de kerk van De Cocksdorp, de verbouwing van Kotex, de reno vatie van het Eierlandsche Huis en de Muziek- en Dansschool. De commissie en de bankdirectie vin den dat het geld vorig jaar goed is be steed, maar hopen dat er nu ook aan vragen binnenkomen voor nog wat meer 'creatieve' projecten met een bijzonder karakter. De verzoeken kunnen worden inge diend bij de bank, ter attentie van Fenneke Kraft die als secretaris aan de Commissie Raboton is verbon den. De aanvraag moet een goede beschrijving met kostenraming van het project geven. De commissie bestaat momenteel uit Veiligheid bovenal gold bij de ver nieuwing van de kruising Nieuw- landerweg-Georgieweg. Door ver keersgeleiders die het doel hebben dat automobilisten het gaspedaal minder diep intrappen, is de door gang wat smaller geworden. Voor bovenstaande combinatie, die werd ingezet voor wegonderhoud, was het passeren van de kruising onlangs echt millimeterwerk. Alleen door de verkeersborden een kwartslag te draaien en nauwkeurig te manou- vreren, slaagde de chauffeur erin de hindernis te passeren. Roelie Bakker, Aris van Zeijlen. Henk Witte (van de Baron). Jan van der Vis en Nico de Graaf. Het zijn allen leden van de bank, woonachtig in verschil lende delen van Texel. Elk jaar maken twee leden plaats voor nieuwe. Door een aantal kerkgenooschappen wordt de komende weken de actie 'Kerkbalans 2002' gehouden. Ook op Texel gaan vrijwilligers op pad om geld in te zamelen om de kosten van voorgangers, kerkgebouwen en lan delijke kerkelijke instanties te betalen. De actie loopt twee of drie weken, waarna men inzicht hoopt te krijgen in de financiële mogelijkheden voor de pastorale zorg. De problemen bij de Rabobank in Eemnes hebben geen gevolgen voor de bouw van De Nieuwe Toe komst in De Koog. Dat zegt pro jectontwikkelaar Tijs Blom uit Eemnes. Zaterdag werd bekend dat de Rabobank in Eemnes een groot aan tal leningen heeft verstrekt, terwijl er niet voldoende onderpand was. Een project dat daardoor in de problemen zou kunnen komen, is het kasteel dat Blom laat bouwen in Almere. Volgens de ondernemer is er echter geen sprake van problemen, noch voor de Nieuwe Toekomst, noch voor het kasteel. De contouren van de Nieuwe Toe komst beginnen inmiddels duidelijk zichtbaar te worden. Verderop in deze krant een verslag van de werk zaamheden in de Dorpsstraat in De Koog. Ongeveer een jaar nadat de werk zaamheden begonnen, is zaterdag het Eierlandsche Huis in De Cocksdorp officieel heropend. Het dorpshuis is grondig verbouwd. Burgemeester Geldorp verrichtte de opening door een lint door te knip pen. Daardoor gleed een zak met geld aan een lijn door de zaal, verwij zend naar een meningsverschil tus sen de gemeente en de Vereniging Gemeenschap Eierland (VGE) over de opgelopen kosten van de renova tie. De VGE overweegt naar de rech ter te stappen. Henk Gieze, voorzit ter van de bouwcommissie die de renovatie begeleidde, prees de tien tallen vrijwilligers die afgelopen jaar hadden meegewerkt. Volgens hem kan het dorp trots zijn op het gereno veerde dorpshuis. De renovatie kwam in beeld nadat een onderzoeksbureau in 1997 had onderzocht of het verstandig was het dorpshuis en de school nog onder één dak te laten voortbestaan. De gemeenteraad besloot daarop de school uit het dorpshuis te halen en in een nieuw gebouw te plaatsen. De constructie school en dorpshuis on der één dak dateerde sinds de bouw in 1975. Het Eierlandsche Huis was destijds één van de vier proef projecten in Nederland waar een der gelijke constructie werd uitgevoerd. Het zwembad kon bij de renovatie met behouden blijven. Gieze: 'Dat moesten we sluiten vanwege de kos ten.' Op de plaats van het bad is een nieuwe grote zaal gekomen die ver bonden is met de al bestaande kleine zaal. Met schuifpanelen kunnen bei den van elkaar gescheiden worden. Oprichting Burgemeester Geldorp wist na de opening te melden dat in 1961 al het initiatief werd genomen om een dorpshuis voor Eierland van de grond te krijgen. 'De heren F. Geense en J.C. Dros richten toen de stichting Buurthuis Eierlandsche Huis op. Zij deden dat met J. van Exel, D. de Graaf-Smit en R.T. Haarsma.' Oud penningmeester Jan van Heer waarden dook bij de officiële toespra ken eveneens in het verleden. Hij liet weten dat De Cocksdorp in de jaren zeventig zeer slagvaardig opereerde toen bekend werd dat de overheid proefprojecten startte om scholen en dorpshuizen te combineren. 'Bouw tekeningen en bestek waren rap ge maakt en lagen snel bij de minister.' Staatssecretaris Wim Meijer van het toenmalig ministerie van CRM was destijds aanwezig bij de officiële ope ning. Van Heerwaarden stond ook even stil bij de huidige problemen om de extra kosten van de renovatie gedekt te krijgen. 'Ik heb een advies aan het huidige bestuur, knoop de touwtjes aan elkaar. Daarmee is het ons ook 23 jaar lang gelukt. We hadden ook lang met altijd een sluitende begroting.' Veranderd Door de renovatie is het nodige ver anderd in het Eierlandsche Huis. De hoofdingang is verplaatst, de drie schoollokalen zijn verdwenen, boven het oude bargedeelte is een tweede verdieping ingencht met internetcafé, opbergruimte en centrale verwar ming, het interieur is aangepast, ta fels en stoelen zijn vervangen, er is een centrale ruimte met stencillaar en kopieerapparaat gekomen, er is een jeugdhonk in het pand gebouwd, de tennisvereniging heeft een eigen in gang gekregen en de gymzaal werd aangepast. Voorzitter Sikke ten Brug van de dorpscommissie liet weten heel blij te Wat het college betreft hoeft Sil Boon uit De Cocksdorp de steiger van zijn Vlieland-veer niet meer na elk seizoen af te breken. De karak teristieke aanleginrichting bij de Volharding mag het hele jaar blij ven staan, op voorwaarde dat ook Gedeputeerde Staten goedkeuring geven. In mei vorig jaar hadden b en w al besloten mee te werken, maar nadien bleek de zaak omstreden te zijn. Vol gens het bestemmingsplan Wadden zee moet voor de aanlegvergunning die voor de permanente steiger no dig is, advies worden ingewonnen bij Rijkswaterstaat en een deskundige op het gebied van natuur- en landschapsbouw. Rijkswaterstaat werkte niet mee omdat geen vergun ningen voor niet-onomkeerbare bouwactiviteiten in de kustzone mo gen worden verleend en de land schappelijke instanties van het minis terie van LNV vonden dat het geval eerst moest worden voorgelegd aan het Ambtelijk Wadden Overleg. Laat- genoemd orgaan kwam met een nogal onduidelijk oordeel: enerzijds werd uitgesproken dat er geen grote bezwaren zijn tegen een permanente steiger, anderzijds werd erop gewe zen dat de steiger in strijd lijkt te zijn met de derde Nota Waddenzee. Het college ziet echter geen proble men en heeft een verklaring van geen bezwaar gevraagd bij de provincie. Men vindt dat de steiger niet schade lijk is voor vogels, zeehonden, flora en landschap, in elk geval met méér dan een steiger die elk jaar wordt opgebouwd en afgebroken. De perikelen rond de oprichting van het basisschooltje van de gerefor meerde gemeente hebben de lande lijke pers gehaald. Oud-Texelaar Lodewijk Dros maakte voor Trouw van maandag een artikel waarin hij vrij uitvoerig op de kwestie ingaat. Vooral de rol die zakenman W Ploeg senior zou spelen binnen zijn kerk gemeenschap krijgt de aandacht. Dros signaleert aan de hand van ge schiedkundige feiten en citaten uit wat daarover in de loop der jaren is geschreven, dat Texelaars van oudsher nogal 'lauw' waren in hun geloofsbeleving. De bekende domi nee J.J. Buskes constateerde in 1945 weinig besef van zonde en genade. 'Gnap' leven vond men genoeg om in de hemel te komen. Oosterend was een uitzondering. Daar moest de gereformeerde Buskes verdwijnen toen hij zich in het zogeheten Geel kerkenconflict van 1926 uitsprak voor een minder letterlijke interpretatie van de bijbel, met name een fragment in het boek Genesis. Maar de gerefor meerden zijn rekkelijker geworden, aldus Dros, wijzende op de leger wordende kerkbanken en het samen gaan met de hervormden. In het dorp is nu alleen nog de gere formeerde gemeente een rechtzin nige geloofsgemeenschap, in het le ven geroepen door de aanvankelijk gewoon gereformeerde Frans Stark, die het vakantiepark De Verrassing oprichtte. In 1966 kwam Wim Ploeg in zijn familie. Hij begon een orgel- fabriek, later kwam er een uitgeverij en een productiebedrijf voor software ('SnelStart'). Het is nu een miljoenen bedrijf. Dros: 'Ploeg raakte in goede doen. Als hij rustig kuiert, kan hij zo een half uur over eigen land langs de noordwestkant van Oosterend wan delen en als hij op de koffie gaat bij de boerderijen en woonhuizen die in zware handen zijn overgegaan, is hij de hele middag zoek'. Dros gaat in op de onvrede die is Inbrekers waren zondag actief op twee plaatsen op het eiland, 's Mid dags werd een inbraak ontdekt in een woning aan de Waalderstraat in Den Burg. De daders waren binnengeko men door de achterdeur te forceren. De gehele woning was doorzocht. Onduidelijk bleef of er iets was gesto len. De bewoner van een pand aan de Kikkertstraat in De Cocksdorp kwam rond 19.00 uur tot de ontdekking dat er was ingebroken. De daders had den zich toegang verschaft door een schuifpui te forceren. Uit de woning werden in ieder geval twee ringen ontvreemd. zijn met de renovatie. Hij toonde zich hoopvol over het geschil met de ge meente. 'Daar komen we wel uit.' Zie verder pagina 5 Om de politiek beter te kunnen infor meren wil het Jongerenwerk van de Welzijnsstichting een nieuw project beginnen, om jongeren structureel een stem te geven in het beleid dat over hen zelf gaat. Pagina 2 Als verpleegkundige zit ze al jaren in de zorg. Als raadslid hoopt ze straks ook voor de belangen van het eiland te kunnen zorgen. Met een vierde plaats op de lijst van GroenLinks maakt Henny Festen (40) uit Oude- schild kans om op 6 maart in de nieuwe gemeenteraad gekozen te worden. Pagina 5 (Advertentie) ontstaan door de wijze waarop Ploeg met zijn geld invloed uitoefent, al is het ook een inspiratiebron met Ouwe Sunderklaas. De door Ploeg gefinan cierde mini-school wordt door lang niet alle geloofsgenoten met vreugde begroet. Dissidenten stapten naar de Texelse Courant om bekend te ma ken dat ze het initiatief afkeurden en hekelden openlijk de rol en invloed van Ploeg, Dros heeft elders in het land gereformeerde gemeente-domi nees over de kwestie gepolst. Die willen anoniem blijven en noemen het initiatief 'goedbedoeld' maar 'onge zond'. Het slot van het artikel: gemeente predikant Van Dijk (tevens voorzitter in het bestuur van de nieuwe school) reageert laconiek op alle verdeeld heid. 'Ik heb onze eigen identiteit wil len bevorderen. Het ligt niet aan Ploeg, maar aan hen die altijd al dwarsliggers waren, ook tegen mijn prediking'. En tucht sluit hij niet uit. 'Dat zullen ze wel merken'. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE MM DE Gf NEE- sticker maar wel geïnteresseerd? Folder verkrijgbaar op Spinbaan 6. (Advertentie) In het stukje over de naar Theunis Piersma vernoemde kanoetstrand- loperwerd melding gemaakt van nog een andere kanoetstrandlopersoort die de naam van een Nederlander draagt: de Calidris canutis roselaari. Die Nederlander is Kees Roselaar uit Alkmaar, die volgens het stukje is getrouwd met oud-Texelse Monica Maas. Wij verwarden de Texelse Monica met haar Alkmaarse zusje. Bedoeld was Irene Maas. adverteren eigen opdruk Texelaartje Inleveren of informatie bij de advertentie-afdeling van Langeveld de Rooy b.v. Spinbaan 6, Den Burg telefoon 362600, fax 314111 Verschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv. Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0,85 OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11647 TEXELSE DINSDAG 22 JANUARI 2002 COURANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2002 | | pagina 1