Slechte communicatie geeft meeste klachten Stranding was van korte duur Cjroen 'wartsjexeh het harL, Ombudsfunctionaris in jaarverslag: Politiek heeft moeite met oosten ontvangst Duyfken TEXELSE^COURANT SUPER DE BOER Kroonprins op bezoek Zonder extra geld geen ontvangst schip Oefeningen met echte bommen Landschapsbeleid door tijdnood van agenda geschrapt CD Texelpop m Afscheid Schilling Auto in sloot: twee gewonden 'Studentenhuizen' voor werkende Texelse jongeren DINSDAG 19 FEBRUARI 2002 .OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11655 De Breesem aan de grond. Op de achtergrond links de Professor Lorensz. Uiterst links de Zalm. In de golven staat Bernard Boks van de wipperploeg die bezig is met de tros. Verschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0,85 Klachten van burgers over het optreden van ambtenaren en bestuurders hebben vaak te maken met communicatie of gebrek daaraan. Gebrek aan afstemming van gemeen telijke afdelingen onderling veroorzaakt dat de ene collega niet weet dat een andere met dezelfde zaak bezig is. Ook zijn interne procedures en regels niet altijd op elkaar afge stemd, waardoor op de ene afdeling iets wordt toegezegd terwijl op de andere afdeling wordt beweerd dat het niet mogelijk is. Ook zijn ambtenaren die uitleg geven, er zich vaak niet van bewust dat zij door hun deskundigheid en het daarbij behorende jargon, een taal spreken die door de betrokken burger niet wordt begrepen. In die trant wordt gemeld door de gemeentelijke ombudsfunctionaris mevrouw Marjo van Maastricht- Thijssen in het jaarverslag dat zij gis teravond overlegde aan de raads commissie voor bestuur en orga nisatie. Zij kreeg totaal negen klach ten die bij de voorafgaande interne klachtenbehandeling niet tot oplos sing kwamen, op haar tafel. Vijf ervan hadden betrekking op ruimtelijke or dening. Eén van de klachten hoorde niet bij de ombudsfunctionaris thuis, twee gingen er over de arbeids verhouding met de gemeente en werden ongegrond verklaard. Eén klacht ging over een persoonlijke probleemsituatie waarbij de klager naar de hulpverlening werd door gewezen en vijf klachten waren procedureel en inhoudeli|k van aard. Van deze vijf klachten werd er één gegrond verklaard; het ging over de te lange duur van de afhandeling van een verzoek. Eén klacht is opgelost door bemiddeling: er werd een oplos sing gevonden waarin de klager en de betrokken ambtenaren en be stuurder zich konden vinden Twee klachten die lang waren blijven liggen en zeer gecompliceerd waren, wer den gedeeltelijk gegrond verklaard en één klacht is nog in behandeling. De klachten die betrekking hadden op ruimtelijke ordening hadden veelal te maken met overschrijding van de termijn waarbinnen gereageerd had moeten worden. Voorbeeld: niets meer horen nadat een bouwaanvraag was ingediend. Klachten werden ook in de hand gewerkt door het feit dat bestemmingsplannen met meer actu eel zijn. In zo'n situatie wordt er een mouw aangepast, wat juridisch gekrakeel geeft als een belangheb bende daar geen genoegen mee neemt. Brieven raken wel eens weg of belanden op een verkeerde afde ling. Ook het handhaven van de re gelgeving leidt tot klachten, evenals het niet handhaven ervan: iemand doet iets wat niet mag en er wordt niet tegen opgetreden. Dwingende burger In vergelijking met vorig jaar is het aantal klachten met toegenomen. Mevrouw Maastricht is tevreden over de medewerking en inzet van de ambtenaren bij het onderzoeken van een klacht. Niet altijd heeft een kla ger gelijk. 'Er is een categorie die meent dat de overheid overal een oplossing voor moet bieden. Deze zogenaamde dwingende burger legt hiermee met zelden een onterecht zware claim op het ambtelijk appa raat'. Verder merkt ze in haar verslag op dat bestuurders zich soms onvoldoende bewust zijn van de consequenties van uitspraken of (halve) toezeggin gen. 'In het algemeen zal een politi cus zich willen profileren en daar is niets mis mee. De realiteit is echter dat toezeggingen die worden gedaan op politieke bijeenkomsten of spreek uren. met altijd zijn getoetst op haalbaarheid Dat kan echter een grote impact hebben op het ambte lijk apparaat. Daar zitten immers de genen die in de praktijk aangespro ken worden op de uitvoering ervan. Politieke verantwoordelijkheid dra gen en verantwoording afleggen is ook oog hebben voor onmogelijkhe den en nee durven zeggen'. Eerst informeren Mevrouw Maastricht werd in de loop van 2000 aangeteld als ombudsfunctionaris. Het betreft dus haar eerste verslag over een heel jaar. Ze vindt dat veel burgers nog niet goed op de hoogte zijn van haar taak. Bij veel kwesties moet eerst de nor male beroepsprocedure tegen beslis singen worden gevolgd. Ook met de Beroeps- en Bezwaarschriften commissie (die b en w adviseert in zake bezwaren die tegen bepaalde besluiten zijn ingekomen) heeft met haar werk weinig van doen. De ombudsfunctionaris komt er pas aan te pas als eerst de interne klachten procedure is afgehandeld en dan vooral in die gevallen waann gemeen telijke medewerkers het (mogelijk) hebben laten afweten. Wie naar de ombudsfunctionaris wil, doet er dus verstandig aan zich in het raadhuis goed op de hoogte te stellen Verder moet er rekening mee worden gehou den dat het analyseren en behande len van een klacht vaak veel tijd vergt. Ook moet duidelijk zijn dat de klager een aanmerkelijk belang heeft bij het inschakelen van de ombuds functionaris. Anders wegen de kos ten niet op tegen het te behalen re sultaat. Mevrouw Maastricht wees er verder op dat ze formeel niet gerechtigd is om klachten tegen het gemeentelijk beleid in behandeling te nemen, wél tegen de wijze waarop het beleid in het betreffende geval is uitgevoerd. Volgens haar is hier sprake van een schemergebied en moet nog eens worden bekeken hoe in de praktijk in zo'n situatie moet worden gehandeld. (Advertentie) Qrwt ZworL-Jixth Im bti ijrt_ Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE NEE- sticker maar wel geïnteresseerd? Folder verkrijgbaar op Spinbaan 6. Zijne Koninklijke Hoogheid kroon prins Willem Alexander zal zondag 28 april aanwezig zijn bij de aankomst van het VOC-schip 'Duyfken' in de haven van Oudeschild. Het is nog niet bekend of de prins vergezeld zal worden van zijn echtgenote. De prins begeleid met het koninklijke jacht 'De Groene Draeck' de laatste mijlen van een lange wereldreis. De Duyfken, een replica van het schip dat in 1606 Australië ontdekte, ver trok in mei vorig jaar uit Sydney en volgde de route die indertijd ook door de schepen van de VOC werd geva ren. In Oudeschild wordt het schip officieel in Nederland ontvangen. De aankomst is gepland omstreeks 13.30 uur. Het is de bedoeling dat de Duyfken enige dagen in Oudeschild blijft, waar zij op 29 en 30 april door publiek kan worden bezichtigd. Op de aankomst dag blijft het schip voor publiek ge sloten. Op 1 mei vertrekt de Duyfken voor een tournee langs de Neder landse VOC-steden, maar keert van 17 tot en met 19 juni en van 16 tot en met 21 juli weer terug naar Texel. lurgemeester Geldorp moet nog sens goed duidelijk maken raarom er €80.000,- nodig is voor ie ontvangst van VOC-schip De luyfken op zondag 28 april. Dat liet sen aantal politieke partijen haar gisteravond weten tijdens de ïommissievergadering bestuur en irganisatie. Het college vroeg om iet geld om de ontvangst op Texel loor te kunnen laten gaan. Zegt u nee tegen dit voorstel, dan is de consequentie dat De Duyfken noet uitwijken naar Amsterdam', liet lurgemeester Geldorp gisteravond veten tijdens de discussie over de uitgave. Namens het college had ze je commissieleden een voorstel roorgelegd om EUR80.000,- uit te rekken voor de werkzaamheden die rerricht moeten worden om de aan- tomst op de Rede goed te laten ver open. Jit het voorstel blijkt dat de orgam- atie van de intocht begin dit jaar is ivergenomen door een aparte werk- iroep. Aanvankelijk was de orgamsa- ie in handen van de stichting VOC '002 Texel. Op advies van de lande- ijke stichting VOC 2002 veranderde Jat echter. Geldorp: 'De ontvangst an De Duyfken wordt een dusdanige mportantie toegemeten, dat de bur- jemeester verantwoordelijk is ge steld. De ontvangst is daarom losge- rokken van de Stichting VOC 2002 Texel.' Die stichting bestaat uit wet- iouder Nel Eelman (voorzitter), l/eronica Bos, Koos Zegers en Benno Bakker Tijdens de intocht van het schip, dat inderweg is vanuit Australië, wordt loninklijk bezoek verwacht. De ;omst van kroonprins Willem- Alexander is inmiddels zeker. Of er ok andere leden van het Koninklijk Huis komen, is niet duidelijk. Wel komen ook diverse hoogwaardig heidsbekleders naar het eiland. Vol gens het college moet in korte tijd nog veel gebeuren om de dag suc cesvol te laten verlopen en daarvoor moeten kosten gemaakt worden. Geldorp: 'De komst van het schip chept verplichtingen naar de ge meente. Daar moeten we uren voor nzetten.' Op gemeentelijk niveau wordt zevenhonderd uur uitgetrok ken. Tweehonderd voor de afdeling welzijn, tweehonderd voor de afde ling bestuursondersteuning, vijftig voor de afdeling grondgebiedszaken en tweehonderdvijftig uur voor een secretaris van het project. De burge meester benadrukte dat ze nu een bedrag van €80.000,- nodig heeft, maar dat ze bezig is met sponsors om de kosten zoveel mogelijk terug te verdienen. Hoog Corrie Heijne (Texels Belang) zei het gevraagde bedrag te hoog te vinden. Het voorstel zelf vond ze te summier. Ze had er ook moeite mee dat het op het laatste moment nog op de agenda werd gezet. 'Het is toch al langer bekend dat het schip ontvan gen moet worden. Waarom is dit dan niet eerder aan de orde geweest.' Hans Roeper (PvdA) wilde eerst dui delijkheid over het bedrag dat de gemeente verwacht terug te verdie nen. Dat gold ook voor Gerard Weijers die de €80.000,- eveneens aan de hoge kant vond. Arthur Oosterbaan (GroenLinks) vond het belangrijk dat de hele bevolking goed zou moeten kunnen meegenieten voor het geld. Frans Visman (D66) en Jan Koolhof (CDA) konden in eerste instantie wel instemmen met de kos ten. Wat later liet Koolhof blijken er toch meer over te willen weten, na dat hij een kort rekensommetje had gemaakt. Geldorp liet weten dat zij 'hard aan het zweten is' om sponsors aan te boren. 'De landelijke stichting heeft echter afspraken lopen met vijf grote bedrijven en daar mag ik helaas met aankomen.' De burgemeester zoekt geen sponsors op het eiland, omdat zij dan de stichting VOC 2002 Texel voor de voeten zou kunnen lopen. Oosterbaan antwoordde ze dat alle Texelaars van het evenement kunnen meegenieten. 'Heeft geen exclusief karakter.' Aanvankelijk zegde ze de raadsleden toe vóó de raads vergadering van 12 maart meer infor matie te verschaffen over de kosten. Wat later besloot dat deze week al te doen, zodat de leden van de com missie financien, werken en milieu zich donderdag al opnieuw over de aanvraag kunnen uitlaten. Cabaret-café, die respectievelijk als buurvrouw en gast van één van de huurders hun visie op het project gaven. Onder de belangstellenden waren ook toekomstige buren, die de vlag hadden uitgestoken en allemaal vrij positief reageerden. 'Er zal mis schien af en toe best iets zijn, maar het zal heus wel gaan Die jongens moeten leren wat het is om zelfstan dig te wonen, wij moeten wennen aan hun.' De woning werd aangepast door Duin Bouwbedrijf, Zaanderwijk Schil ders en Tegelzetbedrijf Piet Kooger. Op de Vliehors worden op 25, 26 en 27 februari de laatste oefeningen van dit winterseizoen gehouden. In totaal worden op deze dagen, afhankelijk van het weer, maximaal twaalf bom men afgeworpen. De raadscommissie Ruimte, Wo nen en Economie (RWE) spreekt vandaag niet over het nieuwe landschapsbeleidsplan. Het onder werp is van de agenda gehaald, omdat raadsleden en mensen van de achterbannen de stukken van de gemeente te laat in huis hadden gekregen. Fractievoorzitters van de partijen hadden de burgemeester per brief verzocht de agenda aan te passen. Ze hadden protest aangetekend, omdat er deze week veel belangrijke zaken behandeld moeten worden in de commissies. Doordat de stukken laat waren verstuurd, hadden de le den te weinig tijd om alles nog goed te kunnen bestuderen. De commissieleden van RWE hebben voor vandaag ook de behandeling van het volkshuisvestingsplan en de structuurvisie 2020 op de agenda staan. Het landschapsbeleidsplan wordt later behandeld. (Foto Harry de Graaf) Zaterdagochtend rond half tien strandde het meetvaartuig Breesem recht tegenover de Bad- weg bij De Koog. Een andere boot van Rijkswaterstaat, de Professor Lorensz zorgde ervoor dat hij weer werd vlotgetrokken, maar daarbij was wel assistentie van de wipper- ploeg van de KNRM nodig. Om vast te stellen wanneer weer een zandsuppletie nodig is worden voor de kust regelmatig metingen uitge voerd door de meetdienst van Rijks waterstaat. Vanaf een schip dat op een aantal plaatsen bij hoog water recht op de kust afvaart, wordt het diepteverloop vastgesteld. Na een lange periode waann dat door weers omstandigheden werd bemoeilijkt werden eind vorige week metingen uitgevoerd. Om zoveel mogelijk ge gevens te vergaren werd ook zater dag gevaren De boot die een diep gang heeft van nog geen meter, komt af en toe zo dicht bij het strand dat hij vastloopt. Dat is zelden een pro bleem; men komt op eigen kracht vanzelf weer vlot. Zaterdag lukte dat niet en kwam de Breesem zelfs vrij vast te zitten omdat het water zakte. Het dieper stekende zusterschip Pro fessor Lorensz dat in de buurt bezig was met het nemen van monsters in verband met het bestuderen van de biologische gevolgen van zandsuppletie, zou de Breesem weer zeewaarts trekken. Maar toen de te hulp geroepen wipperploeg met de rubberboot Zalm lijnen wilde over brengen, bleken deze te kort te zijn. Het werd toen een race tegen de klok want bij verder zakkend water zou de boot pas 's avonds bij de volgende vloed een kans maken. De verbinding werd uiteindelijk gemaakt met een 400 meter lange tros uit de inventa ris van de wipperploeg zelf. Om 10.50 uur werd de 'Breesem' vlotgetrokken. Slechts een handjevol strand- bezoekers was getuige van deze tweede stranding in korte tijd. Jongerencentrum Time Out is deze dagen tijdelijk ingericht als opname studio. Veertien bands nemen num mers op voor de CD Texelpop deel twee Pagina 2 Daan Schilling kan terugkijken op een imposant bestuurlijke loopbaan. Vierentwintig jaar lid van de raad, waarvan tweederde als wethouder en een periode als loco-burgemeester. Al met al was hij meer dan dertig jaar actief in de plaatselijke politiek. Over een maand zit het werk er op. Pagina 4 Twee toeristen uit Alpen aan den Rijn werden zaterdagavond rond 19.00 uur gewond, toen de auto waarin zij zaten, op de Hoofdweg- Zaandammerdijk in de sloot te rechtkwam. De bestuurder kwam van de Hoofd weg en moest bij het naderen van de bocht naar de Zaandammerdijk uit wijken voor enkele fietsers. De auto, een forse Nissan Patrol, raakte van de weg en schoot in de bermsloot nog een stuk door. Een vrouw liep vier gebroken ribben op; een man had een beschadigde wervel. Beiden werden met de ambulance naar het Gemmi-ziekenhuis gebracht. De auto werd opgehaald door Schoenmaker en later vervoerd naar Alphen aan den Rijn. Onder grote belangstelling van fa milieleden, buren, media, initiatief nemers en andere betrokkenen hebben Wilbert Loef (20) en Frank van Oosten (19) vrijdag de sleutel in ontvangst genomen van het eer ste huis dat de Stichting Wonen Texel (SWT) heeft aangepast voor kamerverhuur. Net als Bart Esselman (23), die afbericht moest doen voor de plechtigheid, huren beide Texelaars ieder een kamer en slaapkamer in het pand Bern- hardlaan 32. De andere voorzienin gen gebruiken ze gezamenlijk. Opvallend genoeg is het initiatief van de SWT nieuw voor Texel. Terwijl het in steden met een universiteit of ho geschool heel gewoon is om een huis aan meerdere bewoners te verhuren - de zogenaamde 'studentenhuizen' - waren er op het eiland tot nog toe alleen enkele particulieren die één of meerdere kamers van hun eigen huis afstonden aan (meestal) maar één of twee bewoners. Volgens directeur Jan van Andel heeft de woning stichting al eerder een enquête ge houden over de mogelijkheden van kamerverhuur, maar was de belang stelling onder huurders toen zó klein, dat er vanaf werd gezien. Nadat jongerenwerkster Carla Schrama had laten weten nu wel degelijk gegadig den te kennen, besloot de stichting enkele maanden geleden alsnog een huis aan meerdere bewoners te ver huren. Daarbij speelde Schrama een bemiddelende rol. Van Andel: 'Ze heeft wel even gekeken wie er een beetje bij elkaar passen. Want het zou jammer zijn wanneer je meteen al grote problemen krijgt.' Het initiatief is een proef, maar krijgt wat de direc teur betreft snel navolging. 'We wil len laten zien dat het kan. Ik hoop dat er meer belangstelling komt. Om die reden zijn we met één huis begonnen. Dit kwam in november leeg en was vrij gemakkelijk aan te passen. Lukt het niet, dan kun je het gemakkelijk weer terugdraaien.' De oppervlakte van de kamers loopt iets uiteen. De grootste combinatie van woon- en slaapkamer is bij elkaar achtentwintig vierkante meter groot. De huurder daarvan betaalt zo'n 275 euro. Voor de kleinste combinatie moet ongeveer 180 euro worden be taald. Die bedragen moeten goed op te brengen zijn voor de huurders, die allemaal een baan hebben. De plechtigheid werd druk bezocht. Voor een vrolijke noot zorgden Janien de Bruijn en Pip Barnard van het De media waren goed vertegenwoordigd bit de overdracht van de sleutel. Op verzoek van TV Noord-Holland gingen Frank van Oosten (met pet) en Wilbert Loef meer dan eenmaade deur van hun nieuwe woning binnen. (Foto joop Rommoni

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2002 | | pagina 1