Komst VOC-schip Duyfken alsnog flink stuk dichterbij Cjrocn ^warLr Jexel s in het hartL, Ben w krijgen koninklijk standje Hoornder ondernemers vrezen afname van toeristische bedden Kamervragen over financiën NIOZ Kraan op bouwlocatie Nieuwe Toekomst stort in Bibliotheek uit overleg gezamenlijk complex Agrarische grond gebruiken voor huisjes? Navigator niet gegund aan hoogste bieder Qnder de pomp Plannen huisvesting op losse schroeven ..•X'-'Ov Rampenoefening Burgerinitiatief Autovrije zondag TEXELS E^COU RANT Computer Internet Service opgericht 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11656 TEXELSE VRIJDAG 22 FEBRUARI 2002 COURANT Verschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv, Postbus 11,1790 AA Den Burg Losse nummers 0,85 De komst van het VOC-schip Duyfken en daarmee die van kroonprins Willem Alexander op zondag 28 april naar Oudeschild lijkt nu toch bijna zeker. De raads commissie Financiën, Werken en S Milieu toonde zich gisteren aan vankelijk hevig ontstemd over de handelswijze van het college, dat had gedreigd dat de Duyfken naar Amsterdam uitwijkt als de raad geen 80.000 euro beschikbaar zou stellen. Maar nadat wethouder Peter Bakker had uitgelegd dat het college eenvoudigweg niet anders kon en zelfs een standje van het hof voor lief heeft genomen, veran derde de stemming binnen de commissie. Desondanks bleven Texels Belang, CDA en WD twijfels houden. De begroting voor de ontvangst van de Duyfken, waarvan al zo lang be- kend was dat-ie Texel zou aandoen, zit nog vol gaten. En waarom is er zó lang gewacht met het zoeken naar sponsors die een deel van de kosten op zich willen nemen? De Stichting VOC 2002 had daar veel eerder mee moeten beginnen,- dan had de raad nu met zo voor het blok gezet hoe ven worden gezet. En al zitten ze dan in de regering of zijn ze zelfs van ko ninklijke bloede, waarom moet er in vredesnaam meer dan 100 euro per gast worden uitgetrokken om ze een diner aan te bieden? Dat kan toch al lemaal veel goedkoper! Het waren slechts enkele van de klachten die de buitengewoon boze commissieleden gisteren aan het adres van het college richten. Op de Voor €500,- mocht Klaas Wey uit Schagerbrug zich even de nieuwe eigenaar van de Navigator noe men. Even maar, want de bank besloot woensdag dat zij het schip, dat sinds juli in de haven van Oude schild ligt, voor dat bedrag niet willen gunnen. 'Ze vonden mi|n bod te laag', zegt Wey. 'Via mijn tussenpersoon heb ik gehoord dat het niet doorgaat.' Met €500,- was Wey dinsdagavond in Den Helder de hoogste bieder bij de openbare verkoop van het schip. Deurwaarder Marcel Zuiderveen be vestigt dat de gunning is afgeblazen. 'Maandag gaan we met alle partijen opnieuw in beraad.' De Navigator werd openbaar ver kocht omdat de eigenaar een hypotheekschuld niet had voldaan. Ook had hij een deel van de schade aan de havenkade nog niet vergoed. De Navigator voer op 17 juli tegen de kade. Dat leverde Rijkswaterstaat een schadepost van zo'n €10.000,- op. Ook de TX10 en de TX27 raakten beschadigd. Wey zegt verder wel af te wachten wat er gaat gebeuren. Hij had het schip naar de overkant willen slepen om het als handelswaar te verkopen of te slopen. 'Het liefst verkoop ik hem. Als ik ga slopen kan ik te ma ken krijgen met asbest, vuil en olie.' Vijfhonderd euro was volgens hem wel een redelijk bedrag voor de Na vigator. - Wist je dat we een waarne mend parkeerwachter krijgen. - Nou, ik heb er liever één die oplet. fracties van de PvdA en D66 na, die het college het voordeel van de twij fel gunden, leek niemand van zins ook maar een cent van de gevraagde 80.000 euro beschikbaar te stellen. Wethouder Peter Bakker - als lid van GroenLinks waarschijnlijk bepaald niet koningsgezind - deed echter een manmoedige poging de commissie te overtuigen en daarmee de komst van de kroonprins te redden. En dat lukte hem aardig. Bakker legde uit dat de komst van de Duyfken inderdaad al langere tijd bekend was. Maar pas onlangs werd duidelijk dat niet alleen de Australische bemanning en een handjevol andere gasten zou moeten worden ontvangen, maar ook Willem Alexander, wellicht prinses Maxima en in hun gevolg tal van ministers. Ka merleden en hoogwaardigheidsbe kleders uit Australië. Op dat moment besloot het college de komst van de Duyfken niet langer onder de verant woordelijkheid van de 'goedwillende vrijwilligers' van de stichting te laten vallen, maar rechtstreeks onder die van de burgemeester. 'Het bezoek van de Duyfken werd aanmerkelijk prominenter, de status van het be zoek kreeg een enorm veel hogere status', betoogde Bakker. Schrobbering Gevolg was dat de kosten voor de ontvangst aanmerkelijk zouden stij gen. Dat bedri|ven de komst van het schip waarschijnlijk graag zullen sponsoren, stond direct buiten kijf. 'Maar omdat dit soort bezoeken, waarbij iemand van het Koninklijk Huis is betrokken, met te lang van te voren mogen worden aangekondigd, konden wij niet de boer op met de mededeling wie er precies zouden komen', schetste Bakker het di lemma van het college. Uiteindelijk werd besloten de komst van de kroonprins tóch naar buiten te bren gen. 'Dat is ons op een schrobbering van het hof komen te staan. We had den dat met mogen doen. Maar we konden nu eenmaal niet anders.' Volgens Bakker hebben diverse be drijven inmiddels hun financiële steun toegezegd, nadat burgemeester Gel dorp hoogstpersoonlijk op sponsor- jacht was gegaan. Welke dat zijn, wilde hij niet zeggen, omdat som mige onderhandelingen nog met he lemaal zijn afgerond. Het college ver wacht echter 'een aanzienlijk bedrag' terug te krijgen. Daarnaast vestigde Bakker nog eens de aandacht op het belang van het doorgaan van het eve nement. Hij schetste de enorme pu bliciteit die dit landelijk zal opleveren, terwijl ook de bijzondere band tussen de VOC en Texel 'op het hoogste ambtelijke niveau' nog eens wordt geëtaleerd. Nu nog verdwijnen vond sten uit de VOC-wrakken op de Rede van Texel naar het onderwater- archeologisch depot in Lelystad. Vol gens Bakker krijgt Texel nu dé kans om duidelijk te maken dat de opge doken schatten ook heel goed op het eiland kunnen worden bewaard en getoond. De wethouder beloofde nog eens kritisch te bestuderen of som mige kostenposten nog wat naar beneden kunnen, maar vroeg de commissie wél de gevraagde 80.000 euro beschikbaar te stellen, omdat de komst van de Duyfken anders met door kan gaan. Indruk Bakkers verhaal maakte indruk op de commissieleden, al hielden de verte genwoordigers van Texels Belang, CDA en WD hun twijfels. 'Ik begrijp toch niet dat niet eerder naar sponsoring is gezocht', hield Corrie Heijne (Texels Belang) vol. Anja van der Heide (CDA) vond dat het college ondanks de geheimhoudingsplicht over de komst van de kroonprins ook wel op een andere manier had kun nen laten doorschemeren dat er pro minent bezoek werd verwacht. GroenLinks en onafhankelijk raadslid Gerard Weijers gingen wél zonder morren akkoord met het verzoek van het college. Dat lijkt voldoende, becijferden de snelle rekenaars. GroenLinks, PvdA, D66 en Gerard Weijers zijn samen goed voor zeven van de vijftien stemmen in de raad. Ervan uitgaand dat wethouders Daan Schilling en Nel Eelman met het col lege meestemmen in plaats van met hun partij (respectievelijk Texels Be lang en CDA), moet ervan worden uit gegaan dat er voldoende steun is. Mogelijk dat bij het verschijnen van deze krant inmiddels ook de anderen 'om' zijn. Burgemeester Geldorp ont ving vandaag rond het middaguur de voorzitters van alle fracties. En dat ze alles in het werk heeft gesteld om ook de twijfelaars over de streep te trek ken, is wel zeker. Verpletterde kozijnen, een deels in de lucht bungelende hijsarm en een deel dat op de grond lag Dat was woens dag het resultaat van een ongeval met een kraan op de bouw van De Nieuwe Toekomst in De Koog. Door nog onbekende oorzaak stortte 's morgens een deel van de hijsarm naar beneden. Er vielen geen gewon den. De stukken van de kraan bleven binnen de omheining die de bouwlocatie afscheidt van de Dorps straat. Volgens directeur Tieman van het gelijknamige kraanverhuurbedrijf uit Schagen, eigenaar van de kraan, wordt onderzocht wat de oorzaak was. Hij kon met bevestigen of een kabelbreuk leidde tot het ongeval. De kraan werd op het moment van het ongeluk volgens hem gedemonteerd om naar een andere plek verplaatst te worden. Hoe groot de schade voor zijn bedrijf is, kon hij met zeggen. De kraan, die één jaar oud was, is terug gebracht naar de fabriek in Veghel. Het bedrijf doet zelf onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De Ar beidsinspectie stelt volgens een woordvoerder geen onderzoek in, omdat er geen gewonden waren. De schade aan de kozijnen bedroeg volgens bouwopzichter Rein van der Kolk enkele tienduizenden euro's. De kozijnen waren bestemd voor het res taurant dat naast de discotheek wordt gebouwd. Het ongeluk leverde niet veel vertraging op. Gisteren stond er alweer een nieuwe kraan op de bOUWlOCatie. (Foto Jvrwm van Hatium) Het aantal toeristische slaapplaat sen in en rond Den Hoorn dreigt de komende jaren te verminderen. Daardoor komt het voortbestaan van de ondernemingen in het dorp in gevaar. Ter compensatie moet de gemeente de mogelijkheid bie den nieuwe accommodatie te bou wen die 'past en bijdraagt aan het speciale karakter van Den Hoorn'. Dat schrijft Ondernemersvere niging Den Hoorn in een open brief aan de politieke partijen. Als voorbeeld noemen de onderne mers 'een gezamenlijk project om een stuk agrarische grond naast camping Loodsmansduin om te vor men tot een meer natuurlijk gebied, dat aansluit bij hef duinlandschap. Hier zouden dan unieke duurzame vakantieverblijven geplaatst moeten worden die één zijn met het land schap'. Aldus de brief. In een toelich ting vertelt secretaris Ger de Wit dat de ideeen nog niet uitgewerkt zijn. De ondernemers hebben volgens hem ook nog geen exacte locatie in het hoofd. 'Er is gesproken over de Siep (ook bekend als Siborsnollen, red waar vroeger de camping gevestigd was. Maar ook de Naai grenst aan de camping.' De plannen zijn ontwikkeld door le den Minne Goënga en Gerard Bakker (van kampeerboerderij Jonkers- bergen). Zij deden dat toen het con cept van de 'Structuurvisie 2020' ter sprake kwam en de vereniging be sloot dat het belangrijk is dat ook de wensen van de gezamenlijke Hoornders ondernemers worden ge hoord. Hij en Goënga hebben er al heel wat tijd in gestoken, maar het project is nog niet tot in detail afge rond, aldus Bakker. 'Dat heeft nog weinig zin. We moeten eerst afwach ten welk beleid de gemeente uitstip pelt. Het gaat er om dat de ideeën nu zijn verwekt. De draagtijd is heel wat langer.' Bakker en Goënga signaleren diverse gevaren. De belangrijkste is dat 'de markt' om steeds meer luxe vraagt. Om aan die vraag te kunnen voldoen, heeft de ondernemer meer ruimte nodig. Maar die is met altijd beschik baar. 'Een appartementenboerderij in het dorp heeft nauwelijks de kans om uit te breiden. De Ark mocht uitpandig bouwen, maar een bedrijf De bouw van het multifunctionele complex voor OSG De Hogeberg, Regionaal Opleidingscentrum (ROC), bibliotheek en Muziek- en Dansschool Texel (MDT) lijkt voorlopig van de baan. De bibliotheek heeft zich deze week teruggetrok ken uit het overleg tussen de instellingen en de gemeente. Dat is een streep door de plannen van wethouder Nel Eelman. Zij had in haar laatste commissievergadering voor de verkiezingen het groene licht willen krijgen van de poli tieke partijen om harde afspraken te kunnen maken met de welzijnsinstellingen. De bibliotheek ziet bij nader inzien geen voordelen in gezamenlijke huis vesting bij de scholengemeenschap 'Er wordt nu aangestuurd op een be slissing. Daarom zijn we nog eens op nieuw ingedoken', zei voorzitter Dirk Terpstra woensdag tijdens de raads commissie Welzijn en Onderwijs. Daar lag een voorstel van burge meester en wethouders op tafel om na vijf jaar onderhandelen eindelijk een doorbraak te forceren. Eelman wilde de instellingen een intentie-ver klaring laten tekenen, waarin zij zou den instemmen met het huidig ont werp voor het multifunctioneel complex. Terpstra: 'Verhuizen levert voor ons geen synergie op en geen kosten besparing. Vandaar dat we besloten hebben er een punt achter te zetten. We gaan niet voor honderd procent dit traject in. We zijn blij met de plaats waar we nu zitten.' De bieb is geves tigd op de hoek Bernhardlaan/ Drijverstraat in Den Burg. De OSG, ROC en Muziek- en Dans school willen wel verder blijven wer ken aan een gezamenlijke oplossing voor hun gebrek aan ruimte op te los sen. Rector Henk de Vnes van De Hogeberg zei het besluit van de bi bliotheek jammer te vinden De OSG had deelname van de bibliotheek aan het project hard nodig, omdat zij zelf met over voldoende geschikte studie ruimten en een mediatheek beschikt. Middelbare scholen hebben dat no dig sinds de invoering van de tweede fase in het voortgezet onderwijs. De Vries wees op het rapport van de onderwijsinspectie waaruit kort geleden bleek dat de OSG tekort schiet in haar ruimtegebruik. De Muziek- en Dansschool wilde, ondanks nadelen die aan de huidige plannen kleven, toch ook meedoen. De MDT kampt met ruimtegebrek en BSMwaafSfe de arbeidsomstandigheden zijn slecht. In de geplande nieuwbouw zou de MDT teruggaan van negen naar zeven leslokalen. De MDT mist de aanwezigheid van de Stichting Welzijn Ouderen (SWOT) en de Welzijnsstichting (WST) bij de huisvestingsplannen. 'Daar hebben wij veel mee te maken', aldus direc teur Maaike Deckers. Ze pleitte voor de komst van een ervaren persoon om het bouwtraject te begeleiden. Jammer Wethouder Nel Eelman zei het vertrek van de bibliotheek erg jammer te vin den. De boodschap kwam voor haar op een ongelukkig moment, één dag voordat zij van de politieke partijen toestemming wilde krijgen om verder te gaan met de vier instellingen. Ze Lees verder pagina 5 Een groep vogelaars vindt aan het strand een paar aangespoelde vaten met chemicaliën. Ze lopen ernstige brandwonden op als ze die aanraken. Tot overmaat van ramp ontploft een vat als één van de vogelaars met een sigaret in de buurt komt. Dat was het scenario van een rampenoefening die zaterdag bij De Cocksdorp werd ge houden. Pagina 2 Een meerderheid in de raad wil dat de gemeente haar uiterste best doet om ook schapenboeten die niet op één van de monumentenlijsten staan in stand te houden. De raadsleden be spraken een verzoek dat was inge diend door het Burgerinitiatief, een groep betrokken Texelaars Pagina 6 als De Gouden Reaal krijgt die toe stemming waarschijnlijk niet. Wil zo'n ondernemer toch meegaan met de vraag van de klant om ruimere appar tementen, om er zo een ster bij te krijgen, dan kan hij niet veel anders dan het aantal appartementen ver kleinen. Zo iemand gaat dan bijvoor beeld van vier naar drie. Met als ge volg dat het aantal bedden afneemt', aldus Bakker. 'Je kunt je ook afvra gen of het wel zo fraai is, zo'n puist aan een oude boerderij. Daarmee tast je het karakter van het dorp aan. Het is dan misschien wel beter om heel ergens anders te bouwen', betoogt De Wit. Dat ondernemers in ieder geval hetzelfde aantal bedden moe- Lees verder pagina 5 De moeilijke financiële situatie waarin het NIOZ verkeert, heeft ook in de landelijke politiek de aan dacht getrokken. Clemens Cornielje en Oussama Cherribi, beiden lid van de WD-fractie in de Tweede Kamer, hebben minister Loek Hermans van Onderwijs, Cul tuur en Wetenschappen om ophel dering gevraagd. Ze vinden dat de minister samen met collega's uit het kabinet (van VROM, LNV, VW en EZ) én het NIOZ naar oplossingen moet zoeken, 'zodat het NIOZ voor Nederland behouden kan blijven'. Dat het NIOZ het financieel moeilijk heeft, is al langer bekend. De proble men zijn volgens de directie en het bestuur te wijten aan de te lage sub sidie die het instituut krijgt van de Nederlandse Organisatie voor We tenschappelijk Onderzoek (NWO). Om daar iets aan te doen, heeft het NIOZ onder meer een comité van wijze mannen en vrouwen aange steld. Die inspanningen lijken resul taat te hebben. Deze week sprong de WD-fractie in de Tweede Kamer voor het instituut op de bres. Woordvoer ders Cornielje en Cherribi wezen de minister erop dat het NIOZ 'uniek is in het feit dat het alle relevante wetenschapsgebieden, zoals fysica, chemie, geologie, ecologie en mariene biologie van de oceanografie combineert". Ze vroegen Hermans of het kabinet - net als zij - het essen tiële belang van het instituut voor de Waddenzee, de Noordzee en de Oceanen erkent. En: 'Vindt het kabi net dat het grootste interdisciplinaire oceanografische onderzoeksinstituut voor Nederland niet verloren mag gaan?' Beide Kamerleden vroegen de minister bovendien of het waar is dat een te lage basissubsidie voor het NIOZ is vastgesteld bij de overgang van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen naar NWO. Ze hebben er bij Hermans op aan gedrongen hen vóór 18 maart te antwoorden. De Siep, agrarische grond tussen camping Loodsmansduin en Den Hoorn, komt volgens de Hoomder ondernemers in aanmerking om toeristische accommodatie op te bouwen. <F<U0 -krop Rommvisi Wat het college betreft zal Texel ook dit jaar met meedoen aan de 'Auto vrije Zondag', het landelijke evene ment dat is bedoeld om de auto mobiliteit terug te dringen en aandacht te vragen voor andere vor men van vervoer. B en w vinden het op sommige wegen stilleggen van het autoverkeer in de Texelse situa tie met zinvol. Wel voelen ze iets voor het promoten van het fietsgebruik. Dorpscommies, de WV en mogelijk andere instanties zullen daarom wor den gepolst inzake het organiseren van een fietsevenement, eventueel in de vorm van een puzzeltocht. De dag is gepland op 22 september (Advertentie) (jntt 'ZmirLrJïrrli w bel bjrt. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van: NEE- sticker maar wel geïnteresseerd? Folder verkrijgbaar op Spinbaan 6.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2002 | | pagina 1