Eerste paal 'levensloophuizen' geslagen HEMA ZEGEL Cf roen '^warLr Jexels in het harL, 'anorama en Eijercoogh gaan op in één nieuw complex met 240 bedden \rplaatsing bedden binnen postcodegebied Auto botst op brommobiel Verkiezings belofte? Extra ruimte Thijsseschool DEK op dreef m Zelfstandige WV TEXELS E^COLl RANT SUPER DE BOER Connexxion wil veel meer geld voor zwemvervoer Texelse speelt eigen rechter Aan de bewoners in het buitengebied te - i'. -v. [verschijnt dinsdag en vrijdag Uitgave van v/h Langeveld de Rooy bv. Postbus 111790 AA Den Burg Losse nummers 0,85 |n al lang bestaande wens van de Nederlandse Jeugdher- Érg Centrale (NJHC) om op het eiland één herberg te ex citeren lijkt te worden ingewilligd. Burgemeester en wet- buders hebben 'in principe' hun goedkeuring gegeven aan sn plan om op een nieuwe locatie één nieuwe herberg te Duwen en de bedden van de Eijercoogh en Panorama jarheen te verplaatsen. Het nieuwe onderkomen krijgt ïarmee in totaal 240 bedden. De Eijercoogh en Panorama ïlf worden verkocht. nieuwe accommodatie komt ver- [edelijk ergens aan de rand van Burg te staan. Waar precies wil- manager Anne van der Velde van Eijercoogh en Panorama en wet- ider Daan Schilling nog met zeg- De bestemming van de grond iet nog worden aangepast, aldus illing. Hij verwacht met veel pra men bij het verplaatsen van de Iden. 'Ik zie geen beren op de Het blijft binnen hetzelfde post- legebied, de bedden veranderen it van categorie en ze gaan van het itengebied richting de dorpen.' irgemeester en wethouders moe- Bn de plannen nog voorleggen aan A gemeenteraad. Jli paar |aar geleden was het ver- iatsen van bedden politiek een oelig onderwerp. Toen werden Iden overgeplaatst van het ge- ipte hotel De Koogerhoop naar nog te bouwen nieuw hotel bij brommobiel, bestuurd door een •jarige man uit De Cocksdorp, en bedrijfsauto, bestuurd door een Jj-jarige dorpsgenoot, kwamen zon- p rond 15.30 uur met elkaar in bot- jflg. Dat gebeurde op de kruising stweg-Oorsprongweg. De be urder van de brommobiel ver- nde geen voorrang bij het overste- van de Postweg en werd in de ihterflank geraakt door de bedrijfs- to, die uit zuidelijke richting kwam. 92-jarige man liep door de aanrij- g een smjwond op in het gezicht. Vet de verkiezingen in aantocht gaat sommige politici niets te ver. De WD verwende de liefhebbers op een feestelijke avond in Question Plaza en ging de vol gende dag per open bus op tour nee over het eiland. En de PvdA deelde maandagmorgen warme chocolademelk uit op de Groeneplaats, alwaar op de markt een multifunctioneel huis werd gebouwd. Maar de cam pagne van Willem van Aperlo, zesde op de lijst van de sociaal democraten, slaat alles. 'Stem op Willem en u wordt gratis geknipt', staat op een verkiezingsposter in zijn woonplaats Oudeschild te lezen. De slogan verwijst naar het kappersverleden van diens echt genote Jolanda. Maar overleg met haar is er niet aan te pas gekomen. 'Wij hebben de poster niet opgehangen, het moet dus een grap zijn. Ik kan er wel om lachen', aldus de ex-kapster, die de politieke carrière van haar man weliswaar zegt te onder steunen, maar echt niet van plan te zijn al zijn kiezers van een nieuw kapsel te voorzien. Calluna. Een politieke meerderheid stelde toen dat een dergelijke overheveling slechts één keer mocht plaatshebben. Ruim een half jaar geleden gingen alle parti|en, op de PvdA na, tijdens een commissie vergadering Ruimte, Wonen en Eco nomie akkoord met verplaatsing van 24 bedden van Panorama naar de Eijercoogh. De NJHC had toen plan nen op tafel liggen om de Eijercoogh uit te breiden en Panorama kleiner te maken. De partijen gingen akkoord met het verplaatsen van de bedden omdat het de jeugdherberg ten goede kwam, maar tegelijkertijd hekelden ze het ontbreken van regel geving over verplaatsing. Volgens Schilling is er nog geen be leid op dit punt, maar zit het er wel aan te komen. 'De concept-notitie voor verplaatsing is gereed.' Door binnen het postcodegebied te blijven en het buitengebied te ontzien, wordt voldaan aan voorwaarden die Jan Koolhof (CDA) en Arthur Oosterbaan (GroenLinks) een halfjaar geleden tij dens de betreffende commissie vergadering stelden. Plannen De NJHC wilde oorspronkelijk de Eijercoogh afstoten en Panorama vergroten. Dat plan stuitte destijds echter op veel weerstand, omdat er dan een uitbreiding plaats zou heb ben in het Hogeberggebied. Daarop kwam het plan om de Eijercoogh te vergroten. Dat had echter niet de voorkeur van de NJHC en is inmid dels ook losgelaten. 'De Eijercoogh is geen ideale locatie', zegt Anne van der Velde. 'Je zit er aan de Pontweg en er ligt een woonwijk dichtbij. Bij nieuwbouw hoeven we ons met aan een bestaand pand te houden. We kunnen het van de kale grond opbou wen. Dan hoeven we niet uit te gaan Lees verder pagina 6 Als gevolg van verkleining van de groepsgrootte bij het basisonderwijs heeft ook de Thijsseschool recht op een extra (achtste) groepsruimte. De prognoses inzake de ontwikkeling van het leerlingental geven aan dat een tijdelijke voorziening kan worden getroffen, voor maximaal zes jaar. Ter realisering is 105.504 euro beschik baar ten laste van de begrotingspost 'groepsgrootteverkleining'. Binnen het bestaande gebouw is de extra ruimte (die minimaal 42 m2 groot moet zijn) niet beschikbaar. Er zal dus een noodlokaal moeten worden bij gebouwd. Het is overigens niet uitge sloten dat voor het genoemde be drag ook een definitief lokaal kan worden gemaakt. Een bouw commissie zal dat moeten bekijken, maar weet bij voorbaat dat het col lege er niet meer dan het genoemde bedrag voor zal uittrekken 'Door Eigen Kracht' (DEK) heeft vrij dag en zaterdag aan klantenbinding gedaan. De muziekvereniging uit Den Hoorn beloonde de massaal opgeko men toehoorders beide avonden met een gevarieerd en kwalitatief goed optreden. Pagina 2 2001 is vanuit toeristisch oogpunt een redelijk goed jaar geweest. Die conclusie trekt VW-directeur Veronica Bos op basis van eigen be vindingen, cijfers van Teso en gege vens uit de enquête die in samenwer king met de veerdienst wordt gehouden. Pagina 5 (Advertentie) Let op de advertentie van LUNCH DINER CAFE (Advertentie) Acht mensen bedienden vrijdagmiddag het antieke heiblok en dreven daarbij een paal van bescheiden omvang in de weerbarstige, maar op grotere diepte slappe Eieriandse bodem De echte heipalen, die met een moderne installatie in de grond worden geslagen, zijn vijftien meter lang. De Cocksdorp krijgt er op korte termijn woningen bij. Vrijdag werd de eerste paal geslagen voor vier 'levensloopbestendige' woningen aan de Schipper Boonstraat en later in het jaar gaat ook de bouw van zes traditionele woningen aan de Kikkertstraat van start. Naar een dergelijke verruiming van het aanbod is in De Cocksdorp lang uitgekeken, wat voor opdrachtgever Stich ting Wonen Texel reden was om een feestelijk tintje te geven aan de start van de werkzaamheden Speciaal daarvoor was een ouder wets, handbediend heiblok naar Texel gehaald. Dat was voorzien van acht trektouwen, zodat aan het slaan van de eerste paal door even zoveel mensen kon worden meegedaan. Allemaal waren ze op een of andere manier bij het project betrokken, zo als wethouder Daan Schilling, Stich ting Wonen-directeur Jan van Andel, architect Jan Visser, dorps- commissievoorzitter Sikke ten Brug en aannemer Kees Duin. Het feestelijke tintje was er ook om dat de huizen in twee opzichten iets nieuws voor Texel betekenen. Ze zijn uitzonderlijk universeel en ruim van ontwerp, waardoor ze geschikt zijn voor huurders van uiteenlopende leeftijdsklassen. Ze zijn geschikt of kunnen op eenvoudige wijze worden aangepast aan de woonwensen zo als die zich ontwikkelen in een heel mensenleven. Zo kan de berging makkelijk worden veranderd in een extra badkamer. Er is een extra woonkamer die kan worden benut voor het uitoefenen van een beroep aan huis, maar ook kan dienen als verblijfsruimte voor een inwonende oma. De vier woningen vormen één rij. De extra ruimte is onder meer gevonden door de twee garages die zich tradi tioneel aan de kopeinden van de rij bevinden tot leefruimte te maken. De bouwkosten van een gewone huurwoning belopen tegenwoordig al gauw drie ton. De levensloop- bestendige huizen zijn duurder, wat zou resulteren in een huurprijs die voor het gras van de woningzoeken den veel te hoog is. De Stichting Wonen Texel houdt de huur binnen de perken door een bedrag uit de eigen financiële reserves in het project te steken. Primeur Een landelijke primeur is dat twee van de vier huizen de status economie woning krijgen. Door het storten van een bedrag kunnen Texelse onderne mingen gedurende een bepaalffe periode voorkeursrecht verkrijgen als zij woonruimte zoeken voor nieuwe medewerkers. Ook door dit van de ondernemers afkomstige geld wordt de huurprijs van de huizen in neer waartse zin beïnvloed De landelijke woningbouwinstanties hebben de Texelse economiewoningen inmid dels erkend als proefproject en ze zullen dus mogelijk ook elders verrij zen. Er is veel belangstelling voor, ook van andere Waddeneilanden waar het huisvesten van noodzakelijke (kader)medewerkers een groot pro bleem is. De bedrijven op Texel lijken in de rij te staan. Volgens Jan van Andel hebben tientallen ondernemin gen animo getoond. Stichting Wonen Texel wil in alle bouwprojecten die zij de komende jaren realiseert enkele woningen de economiestatus geven. Ook woningen die de vereniging met zelf laat bouwen maar aankoopt, zo als binnenkort aan de orde is, komen daarvoor in aanmerking. Daarbij wil men waken voor scheve toestanden. Het bedrijfsleven zal niet zomaar het recht op huren kunnen claimen. Ze moeten bezig zijn met het invullen van een reële vacature waarbij ze een gezinswoning willen kunnen aanbie den. Meer soepelheid Betaalbare (huurwoningen zijn van groot belang voor de vitaliteit en leef baarheid van een dorp. Het oor spronkelijke kleine-kernenbeleid van de provincie (dat nauwelijks mogelijk heden bood voor woningbouw in kleine dorpen) stond daarop haaks, maar wordt nu met meer soepelheid toegepast. Na afloop van het paalslaan zagen de genodigden dit feit met hoop en te vredenheid onder ogen, genietend van een hapje en een drankje in het Eierlandsche Huis. Wethouder Schilling zei dat 'vitale' dorpen als prominente wenselijkheid zijn ver meld in het structuurplan. Onder het nieuwe duale stelsel zal hier overi gens meer een taak voor de gemeen teraad dan voor b en w liggen. Schilling noemde het een gelukkige situatie dat de sociale woningbouw op Texel in handen is van één instan tie en legde er de (veelzeggende) nadruk op dat daarmee goed wordt samengewerkt. Namens de dorps commissie uitte Sikke ten Brug er zijn voldoening over dat er nu echt schot zit in de huizenbouw in Texels noor delijkste dorp. Naast de vier levensloopbestendige huizen worden aan de Kikkertstraat vier verouderde huizen gesloopt en vervangen door zes nieuwe. En dan zijn er ook nog plannen voor twee particuliere koop woningen. Aannemer Kees Duin zorgde voor een ludieke toevoeging aan de plech tigheid door Daan Schilling en Jan van Andel een witte jas aan te laten trekken, de zogeheten 'eerste paal jas'. Duin heeft voor dit geval met TEBO een aannemerscombinatie gevormd, die zich met de bouw van de vier huizen heeft belast Het ziet ernaar uit dat de huurders er nog dit jaar in kunnen trekken. CjrrtM ImerUjntril rm bd tjrt_ Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE odes NEE- sticker maar wel geïnteresseerd? Folder verkrijgbaar op Spinbaan 6 Vervoersonderneming Connexxion wil bij de gemeente aanzienlijk ho gere bedragen in rekening gaan brengen voor het vervoer van basisscholieren naar zwembad Molenkoog in Den Burg. Krachtens het lopende contract wordt ruim 25 euro per uur berekend, terwijl het 75 euro zou moeten zijn. De onderneming heeft nogal laat aan de bel getrokken en mede gezien de jarenlange relatie met de gemeente wil men de verhoging in drie fasen doorvoeren. Dit jaar zou het tarief 45 euro moeten worden en over twee jaar op 75 euro moeten uitkomen. Dat zou betekenen dat de gemeente dit jaar voor een extra uitgave van 6.000 euro komt te staan. In 2003 komt daar nog 6000 euro bovenop en in het jaar daarop 4.500 euro. Het college heeft nog geen besluit genomen omdat het verzoek de al lopende discussie over het nut van schoolzwemmen op de huidige ma nier heeft opgerakeld. De vraag is of alle groepen van het basisonderwijs wekelijks zwemles moeten hebben. Het zou ook beperkt kunnen worden tot de groepen 4, 5 en 6, zodat die in de gelegenheid zijn hun zwem diploma te halen. Ouders die vinden dat hun kind het diploma eerder moet hebben, kunnen het particuliere les sen laten volgen, wat momenteel een tendens is. Ook zouden de vervoerskosten beperkt kunnen wor den door een maand later in het sei zoen met de lessen te starten. Maar als alle dertien basisscholen vier we ken korter van het bad gebruik ma ken, vangt Molenkoog aanzienlijk minder huur en dat komt uiteindelijk ook weer ten laste van de gemeente begroting. De komende maanden zal het college zich beraden en uiterlijk 1 augustus een standpunt innemen. (Advertentie) De politie heeft proces-verbaal op gemaakt tegen een 20-jarige Texelse die hardhandig was opge treden tegen een eilandgenote. Het slachtoffer had volgens haar in dis cotheek de J'elleboog in Den Burg partypillen verhandeld. De Texelse die haar te lijf ging, werd wegens mishandeling van een meisje uit Leeuwarden, wat plaatsvond op 15 december, vrijdag in de rechtbank in Den Helder veroordeeld tot een boete van 250 euro. Er wordt in de Jelleboog scherp toe gezien op de handel in XTC-pillen en andere drugs. 'Een stickie kun je nog ruiken, maar de handel in pillen is moeilijk te controleren', aldus Elmar Keijser van de Jelleboog, die in het verleden wegens dit vergrijp wel mensen de toegang heeft ontzegd. Het betreffende voorval, dat zich eind januari afspeelde was ook hem ter ore gekomen. 'Ik heb het niet gezien, maar hoor wel vreemde verhalen over deze vrouw.' De 20-jarige Texelse laat desgevraagd weten met met eigen ogen gezien te hebben dat de Texelse in pillen handelde. 'Maar ik had uit de eerste hand wel gehoord dat ze pil len aan jonge Texelaars verkocht. Ik ben op haar afgestapt en heb haar een oplawaai verkocht en haar te verstaan gegeven dat ze ermee op moest houden.' Deze disco bezoekster liep daarbij onder meer een blauw oog op. Ze deed aangifte bij de politie. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat het slachtoffer handelde in drugs. Keijser van de J'elleboog laat weten te wer ken aan preventieve maatregelen te gen handel en gebruik van drugs in de disco. U wordt door het gemeentebestuur verrast met de me- I dedelmg dat er bij u riolering aangelegd dient te m worden. U dient daar dan wel vele duizenden euro's 9 voor te betalen U bent verantwoordelijk voor het vuile water dat u 9 produceert en dat mag in 2005 niet meer zomaar geloosd worden Het lijkt voor de hond te liggen dat de gemeente in eerste instantie voorlichting geeft hoe de vervuiling te vermijden of te verminderen De gemeente heeft in deze geen controlerende func tie, zi| is wel verplicht u voorlichting te geven over het verminderen van vervuiling van het oppervlaktewa ter. Wij van D66 zijn van mening dat de gemeente ernstig te kort schiet Er zijn andere wegen om aan uw verplichting te vol doen, door bijvoorbeeld een Individuele Afvalwater Behandeling te installeren. De aannemers op Texel kunnen u goed informeren over de noodzakelijke voor zieningen, die beter bij uw beurs passen De afvalwaterkwaliteit die u loost dient van een zelfde of een hogere kwaliteit te zijn dan bi| de huidige rioolwaterzuiveringen op Texel, dus vrij van slib en zuurstof- Het is in de winterperiode niet mogelijk om fosfaten en nitraten door middel van een rietveldje uit het afvalwater te verwijderen, maar daar zijn andere middelen voor. Wij van D66, de enige partij op Texel die bezwaar maakt tegen de huidige gang van zaken, vinden een schoon milieu van groot belang en willen u van ganser harte steunen voor een betaalbare oplossing Het bestuur van D66 Texel Frans Visman voor U! PS Stemmen is invloed uitoefenen 3ERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR. 11659 DINSDAG 5 MAART 2002

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 2002 | | pagina 1